Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2018. (X. 24.) önkormányzati rendelete

a közterületek és középületek fellobogózásáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében, továbbá Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 7. § (6) bekezdésében és 24. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a középületek fellobogózásának egyes kérdéséiről szóló 132/2000. (VII. 14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltakra a közterületek és középületek fellobogózásáról a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet a nemzeti zászlónak és lobogónak a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának illetékességi területén lévő középületeken és közterületeken történő használatát szabályozza.

Az állandó jellegű fellobogózás

2. § (1) Állandó jelleggel kell kitűzni a zászlót:

a) az Önkormányzat közigazgatási feladatait ellátó Kossuth L. u. 61. szám alatt elhelyezkedő Polgármesteri Hivatalon,

b) az állam vagy az önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó alábbi intézményeken:

- Nagykovácsi Általános Iskola épületén Kossuth L. u. 101.

- Kispatak Óvoda és tagóvodái épületein: Kaszáló u. 16-18., Dózsa Gy. u. 39., Száva u. 7.

- Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat épületén Kaszáló u. 12-14.

- Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár épületén Kossuth L. u. 78.

- Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény épületén Pók u. 58.

(2) Közterületen fel kell vonni a lobogót a Tisza István téren.

Nemzeti ünnepeken történő fellobogózás

3. § (1) Nemzeti ünnepeink az Alaptörvény J) cikke alapján:

a) március 15.

b) augusztus 20.

c) október 23.

(2) A közterületek fellobogózása a közterületen található zászlótartók, illetve közterületen felállított árboc használatával történik az ünnepet megelőző munkanap 14 óráig. A levételre az ünnepet követő munkanapon kerül sor.

(3) Zászlót csak megfelelő környezetben szabad elhelyezni. Gondoskodni kell a zászlótartók tisztán és rendben tartásáról, az árboc környezetének esztétikus és a lobogóhoz méltó kialakításáról.

(4) A nemzeti ünnepeken kívül az egyéb jeles napokon e rendelet Mellékletében foglaltak szerint kell a gondoskodni a fellobogózásról.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy köztiszteletben álló személy halála vagy tömegszerencsétlenség esetén elrendelje az önkormányzati tulajdonban lévő középületek, közterületek gyászlobogóval való fellobogózását.

A fellobogózásért való felelősség

4. § (1) A közterületek fellobogózásáért a Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény vezetője, a középületek fellobogózásért az adott intézmény vezetője a felelős.

(2) A zászló (lobogó) kitűzésére (felvonására) vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásának ellenőrzéséről a jegyző a közterületfelügyelő útján gondoskodik.

A zászló és lobogó használatára vonatkozó egyéb rendelkezések

5. § (1) A zászló (lobogó) anyagára, tisztítására és cseréjére a Kormányrendelet 1. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A zászló és lobogó méretére, a zászlórúd és árboc méretére és tulajdonságaira a Kormányrendelet Melléklete irányadó.

(3) A fellobogózásért felelős gondoskodik az általa használt zászló (lobogó) esetén a (1)-(2) bekezdésben foglaltak végrehajtásáról, a ráfordításoknak az intézményi költségvetésben való tervezéséről.

Záró rendelkezések

6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § * 

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző

Melléklet a 19/2018. (X. 24.) önkormányzati rendelethez

Nemzeti ünnepen kívüli egyéb jeles napok fellobogózási rendje:

- Február 25. kommunizmus áldozatainak emléknapja, gyászzászló kihelyezése

(Tisza István tér)

- Április 16. holokauszt áldozatainak emléknapja, gyászzászló kihelyezése

(Tisza István tér)

- Május 2. 3., 4., követő vasárnap - kitelepítési évforduló, gyászzászló kihelyezése

(Tisza István tér)

- Június 4. Nemzeti összetartozás napja

(Tisza István tér, Intézmények)

- Június 30. Magyar szabadság napja

(Tisza István tér)

- Október 6. Nemzeti gyásznap, gyászzászló kihelyezése

(Tisza István tér, Intézmények)

- November 4. Nemzeti gyásznap, gyászzászló kihelyezése

(Tisza István tér, Intézmények)