Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában lévő feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, figyelembe véve az Áht, és az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1-2. § * 

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetési évre kell alkalmazni.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző