Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2018. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 73. § (2) bekezdésében és 76. § (1) bekezdésében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Nagykovácsi Kulturális stratégiájára figyelemmel, a Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzattal történt egyeztetés után a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § E rendelet célja, hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, azok ellátási formáját, módját és mértékét.

2. § A rendelet hatálya kiterjed

a) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában részt vevő állampolgárokra;

b) a település közművelődési intézményére, annak alkalmazottaira, működtetőire;

c) közművelődési megállapodás alapján vagy más formában támogatott intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, azok fenntartóira és működtetőire.

Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai

3. § (1) Az önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés jogát és lehetőségét.

(2) Az önkormányzat adottságainak figyelembevételével megszervezi a közművelődési alapszolgáltatásokat, amelyek:

a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása;

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése;

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása;

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása;

e) amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.

(3) Az önkormányzat biztosítja a művelődő közösségek rendszeres és alkalomszerű művelődési, vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét. A művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt.

Az önkormányzat által támogatott közművelődési feladatok

4. § a) a helyi társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének erősítése;

b) a település sajátos kulturális fogyasztásszerkezetéhez igazodva (agglomerációs fekvés, az új költözők magas aránya) széleskörű programkínálat nyújtása;

c) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek megteremtése; az informális és a nonformális tanulás lehetőségeinek megteremtése, ismeretterjesztő alkalmak szervezése;

d) a település kulturális értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése (különös tekintettel a település német nemzetiségi múltjára), helytörténeti gyűjtemény működtetésével, helytörténeti munkák megjelentetésével, digitális archívum működtetésével;

e) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi kultúrák megismertetése, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartása, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és közösségei kulturális eseményeinek segítése;

f) a település nagyrendezvények méltó megszervezése, megemlékezés a nemzeti és helyi ünnepekről;

g) a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltéséhez, az igényekhez alkalmazkodó rendezvények szervezése, a helyi művelődési, művészeti és közösségi élet segítése, anyagi és infrastrukturális lehetőségeinek megteremtése;

h) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása;

i) a képző-, ipar- a népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához tanfolyamok, bemutatók és kiállítások szervezése, fellépési alkalmak biztosítása;

j) a különböző életkorú és értékrendű civil közösségek művelődési szándékainak igény és lehetőség szerinti segítése;

k) az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezéseik segítése;

l) a helyi társadalom struktúráját figyelembevéve széleskörű, igényes gyermekprogramok és családi programok szervezése;

m) az életkor-, érdeklődés-, élethelyzet szerint szerveződő klubok, körök tevékenységének támogatása.

A közművelődési alapszolgáltatások és közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei

5. § (1) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásait, feladatait elsődlegesen az általa alapított, fenntartott és működtetett Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár integrált intézmény kereteiben látja el, amely intézmény alapfeladatait tekintve közművelődési és nyilvános könyvtári feladatokat lát el.

(2) Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár munkáját a Képviselő-testület által elfogadott munkaterv és a munkaterv részét képező szolgáltatási terv szerint végzi, munkájáról évente beszámolót készít.

(3) Az önkormányzat biztosítja az intézmény működtetéséhez szükséges, az ellátandó alapszolgáltatásoknak megfelelő számú és képzettségű szakember foglalkoztatását.

(4) Az önkormányzat biztosítja az ellátandó alapszolgáltatásoknak megfelelő infrastrukturális és tárgyi feltételeket, eszközöket.

A közművelődés finanszírozásának alapelvei

6. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatait éves költségvetéséből finanszírozza, amelynek forrása a központi költségvetési támogatás, saját bevétel, valamint a minisztériumi érdekeltségnövelő és más pályázati pénzeszközök. További forrás természetes és jogi személyek, szervezetek pénzügyi támogatása és az intézményeknek kiírt pályázati támogatások.

(2) Az önkormányzat közművelődési feladatai ellátása, céljainak megvalósítása érdekében helyi székhelyű kulturális feladatokat ellátó jogi személyeket vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket évente pályázati úton, pénzügyi támogatásban is részesíthet.

(3) Az önkormányzat a mindenkori éves költségvetéséből biztosíthatja a közművelődési, könyvtári érdekeltségnövelő pályázatok elnyeréséhez szükséges önkormányzati önrészt.

A közművelődési alapszolgáltatások ellátásában együttműködő partnerek

7. § Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásainak és feladatainak ellátása során együttműködik:

a) Nagykovácsiban működő, közművelődési feladatokat is ellátó, valamint művészeti, hagyományőrző, kulturális tevékenységet végző szervezetekkel, személyekkel;

b) az egyházakkal és közösségeikkel;

c) az oktatási és nevelési intézményekkel;

d) a Német Nemzetiségi Önkormányzattal;

e) a kulturális-művészeti főtevékenységű civil szervezetekkel.

Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző