Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (IV. 23.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv: Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal

b) Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek:

ba) Nagykovácsi Kispatak Óvoda

bb) Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

bc) Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

bd) Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény

2. § Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló gazdálkodási beszámolót a rendelet mellékleteiben foglaltaknak megfelelően

1.569.409 ezer Ft bevétellel

amelyből 1.412.073 ezer Ft költségvetési bevétel

és 157.336 ezer Ft finanszírozási bevétel

valamint

1.441.196 ezer Ft kiadással

amelyből 1.423.566 ezer Ft költségvetési kiadás

és 17.629 ezer Ft finanszírozási kiadás

hagyja jóvá.

3. § (1) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

a) az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 1. számú mellékletek, ennek részletezését a 2. és 3. számú mellékletek;

b) a működési célú pénzeszközátadásokat a 3.1. melléklet;

c) a felhalmozási célú kiadásokat a 3.2 melléklet;

d) az adósságállomány alakulását a 4. számú mellékletek;

e) a 2018. évi maradvány elszámolását a 5. számú mellékletek;

f) a 2018. évi egyszerűsített mérleget a 6. számú mellékletek;

g) a 2018. évi összevont (konszolidált) táblázatokat a 7. számú melléklet;

h) a bevételek és kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontását a 8. számú melléklet

alapján hagyja jóvá.

(2) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának irányítása alatt lévő költségvetési szervek szabad pénzmaradványát elvonja.

(3) A Képviselő-testület megállapítja, hogy 2018. évben nem volt olyan fejlesztési cél, amelynek megvalósításához a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet vált volna szükségessé.

(4) A Képviselő-testület a zárszámadási rendelet tájékoztató adatait a 9. sz. mellékletek (vagyonkimutatás), valamint az 1. sz. tájékoztató (közvetett támogatások bemutatása) és a 2. sz. tájékoztató (EU-s támogatások bemutatása) szerint fogadja el.

4. § Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat tudomásul veszi.

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiszelné Mohos Katalin Papp István
polgármester jegyző

1-9. melléklet az 5/2019. (IV. 23) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal_2018_zárszámadás

Öregiskola_2018_zárszámadás

NATÜ_2018_zárszámadás

Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat_2018_zárszámadás

Kispatak Óvoda_2018_zárszámadás

Önkormányzat_2018_zárszámadás

7. melléklet_Konszolidálás_2018

8. melléklet_kötelező-önként_2018. évi teljesítés


  Vissza az oldal tetejére
//