Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelete

a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 62. § (6) bekezdésének 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendeletre figyelemmel a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól a következőket rendeli el:

1. § A Nagykovácsi Nagyközség településképének védelméről szóló önkormányzati rendeletében meghatározott építmények, építési tevékenységek építészeti-műszaki terveinek előzetes véleményezésére, egyes önkormányzati döntések, beruházások, valamint a településképi véleményezési eljárás szakmai megalapozása érdekében helyi építészeti-műszaki tervtanácsot (a továbbiakban: Tervtanács) hoz létre.

2. § (1) A Tervtanács szakmai tanácsadó, véleményező testület, amelynek szakmai álláspontját a polgármester a településképi véleménye kialakítása során figyelembe veszi.

(2) A polgármester egyéb esetben is kezdeményezheti, hogy adott ügyben a Tervtanács szakmai véleményt adjon.

3. § (1) A Tervtanács elnöke (a továbbiakban: elnök) az önkormányzati főépítész.

(2) A Tervtanács legalább 5 tagból áll, akiket - az elnök javaslatának figyelembevételével - a polgármester bíz meg.

(3) A tervtanácsi tagok megbízatása 5 évre szól, amelynek időtartama meghosszabbítható.

4. § Az elnök egyes szakkérdések tisztázása, illetve a tervtanács megalapozottabb vélemény-nyilvánítása érdekében bírálót kérhet fel.

5. § (1) A Tervtanács működésének és eljárásának - e rendeletben nem szabályozott - egyéb szabályait a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet, valamint a Tervtanács ügyrendje határozza meg. Az ügyrendet az elnök javaslata alapján - a polgármester egyetértésével - a Tervtanács fogadja el.

(2) A Tervtanács akkor határozatképes, ha az elnökkel együtt legalább 3 tagja jelen van.

(3) A Tervtanács a véleményét a jelenlévő tagok többségének egybehangzó szavazatával hozza.

(4) A Tervtanács jelenlévő tagja kérheti a tervtanácsi véleménytől eltérő, írásban benyújtott különvéleményének csatolását.

(5) A Tervtanács székhelye a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal.

6. § (1) A tervtanácsi eljárás díj- és illetékmentes.

(2) A Tervtanács működésének költségeit, a tagok és bírálók tiszteletdíját és azok fedezetét az önkormányzat a mindenkori éves költségvetési rendeletében biztosítja.

(3) Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában tiszteletdíj illeti meg

a) a Tervtanács tagját - az elnök kivételével - mindazon tervtanácsi ülés után, amelyen részt vett,

b) a bírálót a megbízás teljesítésekor.

(4) A tiszteletdíj mértéke

a) a (3) bekezdés a) pontja szerinti személy esetében ülésenként bruttó 30.000.- Ft,

b) a (3) bekezdés b) pontja szerinti személy esetében szakvéleményenként bruttó 30.000.- Ft.

(5) A tiszteletdíj kifizetésére - a tervtanácsi ülést követően - 30 napon belül kerül sor.

7. § Az elnök a Tervtanács éves munkájáról a tárgyévet követő év március 31. napjáig beszámol a Képviselő-testületnek.

8. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

10. § Hatályát veszti a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló 8/2013. (III. 1.) önkormányzati rendeletet.

Kiszelné Mohos Katalin Papp István
polgármester jegyző