Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V. 04.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata polgármestereként az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv:

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal

b) Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek:

ba) Nagykovácsi Kispatak Óvoda

bb) Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

bc) Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

bd) Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény

2. § Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló gazdálkodási beszámolót a rendelet mellékleteiben foglaltaknak megfelelően

2.363.339 ezer Ft bevétellel

amelyből 1.428.805 ezer Ft költségvetési bevétel

és 934.534 ezer Ft finanszírozási bevétel

valamint

2.133.820 ezer Ft kiadással

amelyből 1.313.531 ezer Ft költségvetési kiadás

és 820.289 ezer Ft finanszírozási kiadás

hagyja jóvá.

3. § (1) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

a) az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 1. számú mellékletek, ennek részletezését a 2. és 3. számú mellékletek;

b) a működési célú pénzeszközátadásokat a 3.1. melléklet;

c) a felhalmozási célú kiadásokat a 3.2 melléklet;

d) az adósságállomány alakulását a 4. számú mellékletek;

e) a 2020. évi maradvány elszámolását a 5. számú mellékletek;

f) a 2020. évi egyszerűsített mérleget a 6. számú mellékletek;

g) a 2020. évi összevont (konszolidált) táblázatokat a 7. számú melléklet;

h) a bevételek és kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontását a 8. számú melléklet

alapján hagyja jóvá.

(2) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának irányítása alatt lévő költségvetési szervek szabad pénzmaradványát elvonja.

(3) A Képviselő-testület megállapítja, hogy 2020. évben nem volt olyan fejlesztési cél, amelynek megvalósításához a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet vált volna szükségessé.

(4) A Képviselő-testület a zárszámadási rendelet tájékoztató adatait a 9. sz. mellékletek (vagyonkimutatás), valamint az 1. sz. tájékoztató (közvetett támogatások bemutatása) és a 2. sz. tájékoztató (EU-s támogatások bemutatása) szerint fogadja el.

4. § Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat tudomásul veszi.

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Grégerné Papp Ildikó
jegyző

1-9. melléklet a 7/2021. (V. 04.) önkormányzati rendelethez

2020. évi zárszámadás mellékletei_Polgármesteri Hivatal

2020. évi zárszámadás mellékletei_Öregiskola

2020. évi zárszámadás mellékletei_NATÜ

2020. évi zárszámadás mellékletei_Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

2020. évi zárszámadás mellékletei_Kispatak Óvoda

2020. évi zárszámadás mellékletei_Önkormányzat

2020. évi zárszámadás 7. sz. melléklete_Konszolidálás

2020. évi zárszámadás 8. sz. melléklete_kötelező-önként


  Vissza az oldal tetejére