Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 20/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének h) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. §-ában, 1/A. §-ában és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi adókról szóló 20/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § (1) A helyi adókról szóló 20/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 9. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Htv. 19. §-ában meghatározottakon túl mentes a telekadó alól)

b) az az a) pontba nem tartozó, állandó tartózkodásra alkalmas épülettel, vagy épületrésszel beépített telek, amelyen az épületet, vagy épületrészt életvitelszerűen használják.”

(2) A R 9. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(A Htv. 19. §-ában meghatározottakon túl mentes a telekadó alól)

c) a b) pontban meghatározott adómentességre való jogosultságot a Helyi Adóhatóság helyszíni szemle lefolytatása után biztosíthatja.”

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Grégerné Papp Ildikó
jegyző

  Vissza az oldal tetejére