Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2009. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő - testülete a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-ának (1) bekezdése, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 54. § (1) bekezdése, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 42. §-ának (3)-(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi sajátosságokra tekintettel az önkormányzat tulajdonában lévő, valamint más tulajdonában lévő, de közhasználatra átadott területek használatára az alábbi rendeletet alkotja.

I. fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, amelyek városképi, városrendezési, közegészségügyi, környezetvédelmi, közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével határozzák meg a közterületek használatát.

(2) *  A rendelet hatálya - utak és járdák kivételével - Paks város közigazgatási területén található önkormányzati tulajdonban, vagy más tulajdonában lévő, de közhasználatnak átadott közterületekre (továbbiakban együtt: közterületek) és a közterületek használóira terjed ki azzal, hogy a közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatban a rendelet rendelkezéseit a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben, valamint a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2003. (VI. 14.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, továbbá az e rendelet III/A. fejezetben rögzített eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) A rendelet hatálya az önkormányzati tulajdonú járdákra és utakra az igénybevételi díj mértékére vonatkozó rendelkezések tekintetében terjed ki. Az utakat és járdákat érintő közterület-használat feltételeit és az igénybevételi díjat e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott díjtételek alapján, a közút kezelője - magasabb szintű jogszabályok rendelkezései szerint - a közútkezelői hozzájárulásában határozza meg.

(4) * 

(5) *  A választási kampányhoz kapcsolódó plakát, hirdetmény, továbbá a közterületen valamint közterületről látható magánterületen reklám, reklámhordozó elhelyezését és az ehhez kapcsoló közterület-használat egyes feltételeit a választási kampány kapcsán elhelyezhető plakátokra, hirdetményekre, illetve a közterületen valamint közterületről látható magánterületen reklám, reklámhordozó elhelyezésére vonatkozó önkormányzati rendeletek tartalmazzák.

(6) *  A választási kampányhoz kapcsolódó plakát, hirdetmény, továbbá a közterületen valamint a közterületről látható magánterületen reklám, reklámhordozó elhelyezés és az ehhez kapcsoló közterület-használat esetén e rendeletet annyiban kell alkalmazni, amennyiben azt a választási kampány kapcsán elhelyezhető plakátokra, hirdetményekre, illetve a közterületen valamint közterületről látható magánterületen a reklám, reklámhordozó elhelyezésére vonatkozó önkormányzati rendelet alkalmazni rendeli.

Hatásköri rendelkezések

2. § *  (1) A közterület-használattal kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja.

(2) A polgármester eljárására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései az irányadók.

A közterület rendeltetéstől eltérő használatának esetei, eltérő használatra vonatkozó tilalmak

3. § (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához a jelen rendeletben meghatározott esetekben közterület-használati engedélyt kell kérni.

(2) A közterület-használat tényleges megkezdése a közterület-használatra feljogosító engedély birtokában, és a megállapított díj megfizetése esetén lehetséges.

(3) *  A közterület rendeltetéstől eltérő használatára az alábbi esetekben közterület-használati engedély kell:

a) ha e rendelet ettől eltérően nem rendelkezik épülethez közvetlenül kapcsolódóan kialakított, a közterületbe 10 cm-t meghaladóan benyúló

aa) üzletportál,

ab) kirakatszekrény,

ac) előtető,

ad) árnyékoló szerkezet,

ae) cég- és címtábla,

af) cégér

elhelyezésére.

b) ha e rendelet ettől eltérően nem rendelkezik az alábbi építmények

ba) pavilon - kivéve a kioszkot -,és egyéb fülke,

bb) építési munkával kapcsolatos felvonulási épület-, lakókocsi 48 órát meghaladó,

bc) vendéglátó-ipari előkert

elhelyezésére.

c) ha e rendelet ettől eltérően nem rendelkezik

ca) vásárra (alkalmi /ünnepi/, állandó vásár), vásáron történő árusításra, kitelepülésre, azzal, hogy a vásárral kapcsolatos közterület-használati engedély megadása során alkalmazni kell a 10/2016. (III. 29.) önkormányzati rendelet vásárra vonatkozó előírásait is,

cb) alkalmi, idényjellegű és mozgó árusításra,

cc) fülke nélküli távbeszélő készülékre, kivéve a segélykérő telefont,

cd) javító-szolgáltató tevékenységre,

ce) filmforgatásra és filmforgatásnak nem minősülő televíziós felvételre, ha a televíziós felvétel időtartama alkalmanként a 4 órát meghaladja,

cf) gépjármű bemutatásra,

cg) kiállítás, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység céljára,

ch) választási kampányidőszakban a választási kampánnyal összefüggő önálló hirdető- berendezés - melynek fenntartási időtartama a kampányidőszakot nem haladhatja meg - közterületi elhelyezésére,

ci) postai levélszekrényre,

cj) tüzelőanyaggal, vagy egyéb építési tevékenységgel összefüggésbe nem hozható anyag vagy tárgy 48 órát meghaladó elhelyezésére,

ck) árusító automatára,

cl) konténer, építőanyag és építési törmelék 48 órát meghaladó elhelyezésére.

(3a) *  Nem kell közterület-használati engedélyt kérni, ha a közterület-használati engedély megkérésének kötelezettségét jogszabály kizárja.

(4) Engedélyhez nem kötött közterület-használattal kapcsolatos előírások:

a) A közterületre kihelyezett úttartozékok, közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések (közlekedési tábla, stb.), díszítés céljából virágláda, virágkosár, köztisztasággal kapcsolatos tárgyak (síkosság mentesítő anyagot tároló láda, stb.), szobor, emlékmű, kút, vízmedence, szökőkút, alapzatos zászlórúd, utcabútor elhelyezéséhez az önkormányzattól írásos hozzájárulást be kell szerezni.

b) A közmű-hálózatok meghibásodásának (közüzemi üzemzavar) elhárítása esetén a szolgáltatónak utólag írásban, az 5. számú melléklet felhasználásával az önkormányzatot értesíteni kell.

(5) Tilos közterületen:

a) a szeszesital árusítása, fogyasztása, kivéve a vendéglátóipari előkertekben és az engedélyezett rendezvényeken történő forgalmazást és fogyasztást,

b) a közlekedés biztonságát veszélyeztető, illetve a forgalmat akadályozó berendezések, szerkezetek, felépítmények, és anyagok elhelyezése,

c) bűzös, tűz- és robbanásveszélyes anyag elhelyezése és tevékenység gyakorlása,

d) zajterheléssel járó közterület-használat esetén, olyan zajhatás keltése, amely a szomszédos ingatlanokon, épületekben a rendezvények megtartását zavarja,

e) városképi követelményeket nem kielégítő építmények, berendezések létesítése,

f) göngyöleg tárolása,

g) szemétgyűjtő edényzet tárolása, kivéve a heti ürítési napot, továbbá a kijelölt konténer és szelektív hulladékgyűjtő szigeteket, valamint az úszótelkes ingatlanokhoz tartozó szemétgyűjtő edényzeteket,

h) érvényes hatósági engedéllyel és jelzéssel rendelkező 3500 kg össztömeget meghaladó jármű, vagy járműszerelvény, valamint 9 főnél több személy szállítására alkalmas autóbusz tárolása,

i) üzemen kívül helyezett, vagy üzemképtelen 3500 kg össztömeget meghaladó jármű vagy járműszerelvény tárolása,

j) üzemen kívül helyezett, vagy üzemképtelen, 3500 kg össztömeget meg nem haladó jármű, járműszerelvény 30 napon túli tárolása,

k) bármely jármű értékesítési célú tárolása,

l) nem közterületen történő építési munkákhoz kapcsolódó illemhely elhelyezése, kivéve, ha az építési tevékenységgel érintett építmény úszótelken áll.

(6) Az (5) bekezdésben felsorolt tevékenységek végzésére közterület-használati engedélyt adni nem lehet.

(7) Nem kaphat közterület-használati engedélyt az olyan kérelmező, akinek korábbi közterület-használati díjfizetési hátraléka van, a hátralék megfizetéséig.

A közterület - használat iránti kérelem

4. § (1) A közterület-használat engedélyezése iráni kérelmet (1. számú melléklet) a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályához kell benyújtania annak, aki a közterületet használni kívánja.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező, illetőleg képviselője nevét, címét,

b) árusítás esetén, amennyiben az árusítást végző személy nem azonos a kérelmezővel, annak nevét, címét,

c) a közterület adatait, a használat célját és időtartamát,

d) a közterület-használat mértékének pontos meghatározását,

e) A tevékenység során használni kívánt gépek, berendezések, eszközök, építési segédszerkezetek pontos felsorolását.

(3) A kérelemhez mellékelni kell:

a) * 

b) ha a közterület-használata építmény megépítésével jár és annak megépítése nem engedélyhez vagy bejelentéshez kötött, illetve ha az engedély megadására (bejelentés tudomásulvételére) nem Paks Város Jegyzője rendelkezik hatáskörrel, az előző pontokon túl:

aa) helyszínrajzot 1 példányban (M=1:500) hely és méret megjelöléssel, és

ab) az építmény látványterveit (műszaki terv, vagy fotó) 1 példányban, olyan méretarányban, amely a részleteket is egyértelműen ábrázolja (például: betűforma, felirat egységes megjelenése, színek megjelölése, alkalmazott anyagok bemutatása stb.),

c) amennyiben a közterület-használat a forgalmat befolyásolja, forgalom - elterelési tervet (M=1:1000, vagy M=1:500) 1 példányban.

(4) * 

(5) A közterület-használat kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a határozat jogerőre emelkedésének napja.

A közterület - használat időtartama,
Az engedély

5. § (1) A közterület-használat időtartama lehet:

a) meghatározott ideig, illetőleg

b) feltétel bekövetkeztéig

tartó.

(2) A közterület-használat ideje, ha e rendelet másképp nem rendelkezik - az (1) bekezdésben foglaltakkal összhangban - legalább 1 nap, legfeljebb 1 év lehet.

(2b) *  A polgármester a képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben a közterület-használatot kérelemre - az idényjellegű árusítás esetét kivéve - 1 évnél hosszabb, de legfeljebb a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti időtartamban is megállapíthatja, ha a közterületet használat 1 évet meghaladó engedélyezése nem sért közérdeket.

(3) A közterület-használatra vonatkozó engedély a közterület-használat feltételeit szabályozza, megadása során figyelembe kell venni a vonatkozó jogszabályokban foglalt követelményeket, s ellenőrizni kell az azokban foglaltak teljesülését is.

(4) Az építési munka végzésének időtartamára szóló közterület-használati engedélyben szükség szerint elő kell írni a közterület felől a városképi követelményeket kielégítő kerítés létesítését.

(5) Az utcai árusítás céljára szolgáló közterület-használati engedélyben azt is meg kell határozni, hogy az árusítás építményből, illetőleg meghatározott helyen vagy körzetben kézből, vagy járműről (helyváltoztatással nem járó mozgó árusítás) történhet-e.

(6) *  A közterület-használati engedélyben kötelezni kell az engedélyest a járda, az útburkolatok, kertészeti létesítmények, fák, csatornák, árkok, korlátok, szobrok, utcabútok, építmények, úttartozékok, a közterület egyéb alkotórésze és tartozéka kímélésére, továbbá az igénybevett terület és környezetének tisztántartására, a közterület-használati engedély lejárta esetére a közterületen elhelyezett tárgyak, berendezések, hirdető berendezések, valamint a keletkezett hulladék, szemét haladéktalan elszállítására és a terület eredeti állapotának visszaállítására. Továbbá kötelezni kell a kérelmezőt arra is, hogy a közterületet tartozékaival együtt mindannyiszor köteles saját költségén helyreállítani és a köztisztaság feltételeit biztosítani, ahányszor az szükséges.

(7) Zöldfelületet érintő közterület-használat esetén a közterület-használati engedélyben rendelkezni kell az üzemeltető feltételeiről is.

(8) Védett és védett területen álló épület esetében az engedély kérelem elbírálása során az épített értékek helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet előírásait is figyelembe kell venni.

A közterület - használati díj

6. § (1) Az engedélyes a közterület-használatáért díjat köteles fizetni.

(2) A kérelmező a közterület-használati díjat a közterület tényleges igénybevételére, illetőleg a közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni, kivéve bármelyik fél érdekkörében felmerülő vis maior eseményt.

(3) A közterület-használati, valamint az út és járda (továbbiakban: út) igénybevételi díjakat a 2. és 3. számú melléklet állapítja meg.

(4) A közterület-használati, valamint út és járda igénybevételi díj, Paks Város Önkormányzatát illeti meg.

(5) A fizetendő közterület-használati díj összegét és megfizetésének határidejét, mentesség esetén annak tényét a közterület-használati engedélyben kell rögzíteni.

(6) A díjfizetési kötelezettség megállapítása során:

a) az építmény által elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál az építmény alapterületét és a használathoz közvetlenül szükséges csatlakozó terület mértékét kell figyelembe venni,

b) hirdetőberendezés elhelyezése esetén a hirdetőberendezés hirdetésre alkalmas összes felülete után kell a díjat megfizetni,

c) járművek bemutatása során a jármű által elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a járművek darabszámát, járműről vagy járműből történő árusítás esetén az árusító felület (például: plató, stb.) nagyságát kell figyelembe venni,

d) minden megkezdett hónap, nap és terület egység (m2) egésznek számít,

e) legkisebb bérelhető terület/felület 1 m2 ,

f) *  1 évet meghaladó közterület-használat esetén, ha a közterület használatának, valamint az út- és járda igénybevételének engedélyezett időtartamán belül módosul a rendelet 2. és 3. melléklete szerinti díj, az esetben az önkormányzat értesítése alapján, az értesítés kézhezvételét követő hónaptól a módosult díjat kell megfizetni.

(7) *  A közterület-használati, valamint út igénybevételi díjat a közterület-, valamint úthasználat megkezdése előtt legalább 2 munkanappal, de legkésőbb a közterület-használat megkezdésének napján, készpénz-átutalási megbízáson, vagy átutalással kell megfizetni.

(8) A közterület-használati engedélyt és a díj megfizetését igazoló csekket/átutalási bizonylatot a közterület-használat helyszínén kell tartani.

Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól

7. § *  (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:

a) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a mentők feladatuk ellátása, tevékenységük végzéséhez szükségessé váló közterület-használat esetén,

b) postai levélszekrény, fülke nélküli távbeszélő készülék elhelyezéséért,

c) közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek igénybevétele esetén a közvetlen életveszély elhárításának idejére, de legfeljebb 48 órára,

d) hivatalos nemzeti, állami és vallási ünnepek céljára igénybevett közterület használatáért,

e) városi rendezvények tartása esetén,

f) építményre szerelten elhelyezett ponyvás árnyékoló szerkezetre,

g) közfeladat ellátásával kapcsolat közterület-használat esetén,

h) olyan rendezvény esetében, amely megtartásához az önkormányzat önkormányzati területet térítésmentesen bocsát rendelkezésre,

i) természetes személy esetén, ha a saját tulajdonú ingatlana előtti közterületen, vagy a lakótelepen a 10-es számú élelmiszer áruház előtti téren saját termesztésű terméket árusít és az árusításra igénybe vett terület nagysága az 1 m2-t nem éri el,

j) ha jogszabály a közterület használati díj fizetésének kötelezettségét kizárja.

(2) Az önkormányzati terület térítésmentes rendelkezésre bocsátásáról a képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben - a közterület-használati engedélyezési eljárás során - a polgármester dönt.

II. fejezet

A közterületen tárolt üzemen kívül helyezett, vagy üzemképtelen járművekkel kapcsolatos különös szabályok

A közterületi tárolásra, valamint az elszállításra vonatkozó előírások

8. § *  (1) Az üzembentartó vagy a tulajdonos az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles haladéktalanul eltávolítani a közterületről.

(2) Ha a jármű hatósági engedélye és jelzése nem érvényes, vagy a jármű üzemképtelen közterületen nem tárolható. A hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű - amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt - a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 59. § (3) bekezdésében meghatározott 10 napon túl közterületen nem tárolható.

(3) A közterületen szabálytalanul tárolt járművek után fizetendő közterület-használati díj megállapításánál minden megkezdett nap egész napnak számít.

(4) A közterületen szabálytalanul tárolt járművek elszállításával, őrzésével és értékesítésével kapcsolatos eljárást a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. §-a szabályozza.

(5) A jármű elszállítását a Közterület-felügyelet írásbeli megrendelése alapján az Önkormányzattal szerződésben álló vállalkozó végzi.

Az elszállított gépjárművek megőrzésének előírásai és a költségek megtérítése

9. § * 

III. fejezet

A választási kampány kapcsán elhelyezhető plakátokra, hirdetményekre vonatkozó szabályok

A kihelyezés szabályai

10. § * 

III/A. *  fejezet

A közterület filmforgatási célú használata * 

10/A. § *  (1) A filmforgatási célú közterület-használat nem haladhatja meg a 30 napot, mely legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható.

(2) A filmforgatási célú közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat, indokolt esetben különösen, ha a forgatni kívánt film témája ettől eltérő időpontban történő forgatást igényli, eltérés engedélyezhető.

(3) Ha a forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható, vagy rendkívüli esemény következik be, 15 napon belül újra biztosítani kell a közterület-használatot az eredeti feltételekkel.

(4) A közterület filmforgatási célú igénybevétele szempontjából a város közigazgatási területén turisztikailag kiemelt közterületnek minősül:

a) Gárdonyi kilátó,

b) Duna-part,

c) Sárgödör tér,

d) Táncsics park,

e) Ürgemező,

f) Hősök tere,

g) Szent István tér.

(5) A (4) bekezdés szerinti területeken rendezvények időtartama alatt filmet forgatni nem lehet.

(6) A közterület filmforgatási célú használatáért fizetendő díjakat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(7) A (6) bekezdés szerinti díjak megfizetésére e rendelet 6. § (7) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(8) Az e §-ban szabályozottakkal kapcsolatos, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben a települési önkormányzatnak biztosított hatásköröket a polgármester gyakorolja.

IV. fejezet

A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei

11. § * 

11/A. § * 

Értelmező rendelkezések

12. § E rendelet alkalmazásában:

1. Közterület: Az önkormányzat tulajdonában lévő, az építési törvényben (1997. évi LXXVIII. tv.) ekként meghatározott terület.

2. Közhasználatra átadott terület: A terület tulajdonosa által az önkormányzatnak használatra átadott, az építési törvényben (1997. évi LXXVIII. tv.) ekként meghatározott terület.

3. Út: A módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben (KRESZ) ekként meghatározott terület.

4. Járda: A módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben (KRESZ) ekként meghatározott terület.

5. Jármű közterületen történő tárolása:

- a jármű üzemidő utáni azonos helyen tartózkodása,

- időtartamtól függetlenül üzemképtelen, vagy üzemen kívül helyezett jármű,

- továbbá időtartamtól függetlenül jármű értékesítési céllal

közterületen történő elhelyezése.

6. Üzemidő: Az az idő, amely idő alatt a járművel a tulajdonos, üzembentartó a járművet rendeltetésének megfelelő célra (például: áru-, vagy személyszállítás, stb.), üzleti jelleggel vagy saját szükségletek kielégítésére használja.

7. Vásár: A 2005. évi CLXIV. törvényben ekként meghatározott esemény.

8. Alkalmi (ünnepi) vásár: A vásárokról, piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendeletben meghatározott fogalom.

9. *  Állandó vásár: A vásárokról, piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendeletben meghatározott fogalom.

10. Pavilon, árusító és egyéb fülke: Bármikor könnyen szétszerelhető szerkezetből készült, illetve könnyen eltávolítható, önállóan, vagy csoportosan telepített, környezetébe illeszkedő, kereskedelmi, szolgáltató profilú földszintes, a 253/1997. (XII. 31.) számú Kormány rendeletben (OTEK) épületként meghatározott építészeti alkotás.

11. Árusító automata: Helyhez nem kötött, a 253/1997. (XII. 31.) számú Kormány rendelet (OTEK) szerint építménynek nem minősülő berendezés.

12. Idényjellegű árusítás: Időszakonként megismétlődő, alkalmanként legfeljebb egy szezonra, legfeljebb 3 hónapra (például: dinnye, burgonya, nyári ruházat árusítása, stb.) szóló kereskedelmi, javító, szolgáltató tevékenység.

13. Alkalmi árusítás: Idényjellegű árusításhoz hasonló feltételek mellett, de annál lényegesen rövidebb időtartamra legfeljebb egy alkalomra kiterjedő és 30 napot meg nem haladó időtartamú közterületi árusítás.

14. Mozgó árusítás: Mobil vagy hordozható eszközről, gépről, járműről, berendezésből történő, folyamatos helyváltoztatással járó árusítás.

15-17. * 

18. Üzletportál, kirakatszekrény, előtető, árnyékoló szerkezet: Az építési törvényben (1997. évi LXXVIII. tv.) és végrehajtási rendeleteiben ekként meghatározott szerkezetek.

19. *  Cégér: a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. § 1b. pontjának megfelelő fogalom: valamely mesterségre vagy tevékenységre.

19a. *  Cégtábla: jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és vállalkozások megnevezését, jelképét, lógóját, címerét - vagy ezekkel egy tekintetbe eső jellemző ismertetőjegyét - az épület, vagy ingatlan bejáratánál feltüntető tábla.

19b. *  Címtábla: Valamely épület, helyiség bejáratán nevet, esetleg foglalkozást vagy egyéb adatokat is feltüntető tábla.

20. Üzemen kívül helyezett jármű: Érvényes hatósági engedéllyel és jelzéssel, vagy hatósági engedéllyel és jelzéssel egyáltalán nem rendelkező olyan jármű, amely a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt.

21. Üzemképtelen jármű:

a) Hatósági engedéllyel és jelzéssel rendelkező, de nyilvánvalóan mozgásképtelen jármű (például: futómű-hiányos, motorhiányos, stb.),

b) Baleset folytán megsérült és elhagyott jármű.

22. Építmény: Az építési törvényben (1997. évi LXXVIII. tv.) és végrehajtási rendeleteiben ekként meghatározott szerkezetek.

23. Jármű, gépjármű: A KRESZ-ben ekként meghatározott eszköz.

24. * 

25. * 

26. *  Kioszk: a Kr. 1. § 5. pontjának megfelelő fogalom: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § n) pontja szerinti sajtótermék kiskereskedelmi forgalmazására, vagy hideg, illetve meleg étel és ital árusítására, vagy virág, ajándék árusítására, illetve turisztikai funkciók biztosítására irányuló tevékenység folytatására szolgáló, nem mozgó, más üzletektől elkülönült, közterületen elhelyezett, önálló építmény, létesítmény.

27. *  Utasváró: a Kr. 1. § 18. pontjának megfelelő fogalom: a közforgalmú személyszállítási szolgáltatás igénybevétele érdekében az utasok várakozására szolgáló fülke, illetve legalább részben épületszerkezettel körülzárt épületrész, vagy egyéb építmény, létesítmény.

Záró rendelkezések

13. § (1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatályba lépésével egy időben hatályát veszti a 6/1979. (VIII. 22.) számú, a 16/1993. (XII. 20.) számú, a 2/1994. (II. 23.) számú, a 8/1998. (VI. 10.) számú, a 4/2000. (II. 28.) számú rendelet 2. § 1. és 2. francia bekezdése, a 3. § 4. és 6. franciabekezdése, a 3/2007. (III. 12.) számú önkormányzati rendelet 32. § (4) bekezdése, valamint a 11/2003. (V. 6.) számú önkormányzati rendelet 11. §-a.

(3) * 

(4) E rendelet hatálybalépésével egy időben a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról szóló 32/2008. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe az alábbi új (3) bekezdés lép, a jelenlegi (3) bekezdés sorszáma (4) bekezdésre módosul:

„(3) Tilos a hangjelzéssel járó mozgóárusítás:

a) hivatalos állami, vallási ünnepeken, továbbá vasárnap és munkaszüneti napon 00-24 óra,

b) szombaton 00-10 és 18-00 óra,

c) munkanapokon 00-08 18-00 óra

között.”

14. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

Paks, 2009. november 19.

Hajdú János s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 20/2009. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

Közterület-használati kérelem

1. A kérelmező adatai:

___________________________________________________________________

(cég esetén a képviseletre jogosult személy) neve, ______________________ adószáma,

______________________________________________ település (irányítószámmal),

_______________________________ út *  / utca *  ______ házszám _____ emelet, ajtó

szám alatti magánszemély * /egyéni vállalkozó * /cég *  kérem Paks Város Önkormányzatát, hogy részemre közterület használatához - az alábbiakban megjelölt helyen és részletezettek szerint - hozzájárulni szíveskedjen.

2. A közterület helye:

Paks, _______________________________________ út *  / utca *  ________ házszám,

______________________ helyrajzi szám.

3. A közterület nagysága (a jármú darabszáma): __________ m x __________ m,

azaz __________________ m2, darabszám:

___________________________________________

(a mellékelt helyszínrajzon jelölt helyen).

4. A közterület igénybevételének időpontja:

200____ év __________________________________ hó ______________ naptól

200____ év __________________________________ hó ______________ napig

heti __________ alkalommal ____________________________________ napokon,

összesen _________ napra kérem.

A közterületen _______________________________________________________

______________________________________ kívánok elhelyezni * /árusítani * /tárolni.

5. A tevékenység során használt gépek, berendezések, eszközök, építési segéd-szerkezetek felsorolása: ________________________________________________

Paks, 200___év _____________hó ____nap

_____________________________
kérelmező aláírása
(cég esetén cégszerű aláírás)
telefonszáma: ___________________
telefaxszáma: ___________________

2. melléklet a 20/2009. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez * 

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közterület-használati díjakat az alábbi nettó forint + áfa mértékben állapítja meg

1. Közterületbe nyúló üzletportál, kirakatszekrény, előtető, árnyékoló szerkezet.

400 Ft/m2/hó

2. Cégér, cím- és cégtábla az építményen, vagy a közterület fölé nyúlóan,

400 Ft/m2/hó

3. Pavilon - kivéve a kioszkot -, árusító és egyéb fülke, árusító automata (például: élelmiszer, növény, dohány, ital, jegy, stb.)

900 Ft/m2/hó

4. Kerékpártároló, illetve kerékpártartó elhelyezése

100 Ft/m2/hó

5. Építési munkával kapcsolatos felvonulási épület, lakókocsi, állványzat, építőanyag

I. A település frekventált utcáiban

Fehérvári, Kereszt, Deák Ferenc, Dózsa György, Tolnai, Kölesdi, Újtemplom, Gagarin, Biztonsági elkerülő, Kandó Kálmán, Gesztenyés, Pollack, Építők, Kishegyi, Táncsics Mihály, Dunaföldvári, Kápolna, Kossuth Lajos, Béke utcák, valamint a Szent István tér

100 Ft/m2/nap

II. A település forgalmas, szűk utcáiban

Rókus, Kömlődi, Gárdonyi, Jókai, Anna, Hegyalja, Könyök, Kálvária, Öreghegy, Petőfi, Hidegvölgy, Üstökös, Bástya, Kalap, Jámbor Pál, Templom, Bajcsy-Zsilinszky., Virág, Szív, Vörösmarty, Híd, Lánc, Keskeny, Báthory, Rákóczi, Halász, Csónak, Duna, Pál, Ősz, Völgy, Sebestyén, Kert, Temető, Sánchegy, Bartók B., Radnóti, Csárda, Hegy, Csokonai, Árpád, Szabadság utcák

50 Ft/m2/nap

III. Az I-II. kategóriáiba nem tartozó utcák

30 Ft/m2/nap

6. Építési törmelék

Konténerben (az I. és II. kategóriában felsorolt utcákban ilyen célra nem köthető bérleti szerződés) az 5. pont díjtételeinek hatszorosa

7. Alkalmi, idényjellegű és mozgó árusítás

100 Ft/m2/nap

8. Televízió felvétel

2034 Ft/m2/nap

9. Vendéglátóipari előkert

900 Ft/m2/hó

10. Kiállítás, vásár (alkalmi /ünnepi/, állandó), sport- és kulturális rendezvények, mutatványosi tevékenység

100 Ft/m2/nap

11. Jármű bemutatás

3500 kg össztömeget meg nem haladó jármű esetében

5.000 Ft/nap/jármű

3500 kg össztömeget meghaladó jármű esetében

10.000 Ft/nap/jármű

12. Szabálytalanul tárolt járművek után fizetendő közterület-használati díj

5000 Ft/nap/gépjármű

13. Választási kampányidőszakban a választási kampánnyal összefüggő önálló hirdető berendezés közterületi elhelyezése

400 Ft/m2/hó

3. melléklet a 20/2009. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez * 

Paks Város Önkormányzati Képviselő-testülete az utak és járdák igénybevételi díját az alábbi nettó forint + áfa mértékben állapítja meg

1. Közterületbe nyúló üzletportál, kirakatszekrény, előtető, árnyékoló szerkezet.

400 Ft/m2/hó

2. Cégér, cím- és cégtábla az építményen, vagy a közterület fölé nyúlóan

400 Ft/m2/hó

3. Pavilon - kivéve a kioszkot - árusító és egyéb fülke, árusító automata (például: élelmiszer, növény, dohány, ital, jegy, stb.)

900 Ft/m2/hó

4. Kerékpártároló, illetve kerékpártartó elhelyezése

100 Ft/m2/hó

5. Építési munkával kapcsolatos felvonulási épület, lakókocsi, állványzat, építőanyag

I. A település frekventált utcáiban

Fehérvári, Kereszt, Deák Ferenc, Dózsa György, Tolnai, Kölesdi, Újtemplom, Gagarin, Biztonsági elkerülő, Kandó Kálmán, Gesztenyés, Pollack, Építők, Kishegyi, Táncsics Mihály, Dunaföldvári, Kápolna, Kossuth Lajos, Béke utcák, valamint a Szent István tér

100 Ft/m2/nap

II. A település forgalmas, szűk utcáiban

Rókus, Kömlődi, Gárdonyi, Jókai, Anna, Hegyalja, Könyök, Kálvária, Öreghegy, Petőfi, Hidegvölgy, Üstökös, Bástya, Kalap, Jámbor Pál, Templom, Bajcsy-Zsilinszky., Virág, Szív, Vörösmarty, Híd, Lánc, Keskeny, Báthory, Rákóczi, Halász, Csónak, Duna, Pál, Ősz, Völgy, Sebestyén, Kert, Temető, Sánchegy, Bartók B., Radnóti, Csárda, Hegy, Csokonai, Árpád, Szabadság utcák

50 Ft/m2/nap

III. Az I-II. kategóriáiba nem tartozó utcák

30 Ft/m2/nap

6. Építési törmelék

Konténerben (az I. és II. kategóriában felsorolt utcákban ilyen célra nem köthető bérleti szerződés) az 5.pont díjtételeinek hatszorosa

7. Alkalmi, idényjellegű és mozgó árusítás

100 Ft/m2/nap

8. Televízió felvétel

2.000 Ft/m2/nap

9. Vendéglátóipari előkert

900 Ft/m2/hó

10. Kiállítás, vásár (alkalmi /ünnepi/, állandó), sport- és kulturális rendezvények, mutatványosi tevékenység

100 Ft/m2/nap

11. Jármű bemutatás

3500 kg össztömeget meg nem haladó jármű esetében

5.000 Ft/nap/jármű,

3500 kg össztömeget meghaladó jármű esetében

10.000 Ft/nap/jármű.

12. Szabálytalanul tárolt járművek után fizetendő közterület-használati díj

5000 Ft/nap/gépjármű

13. Választási kampányidőszakban a választási kampánnyal összefüggő önálló hirdető berendezés közterületi elhelyezése

400 Ft/m2/hó

4. melléklet a 20/2009. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

Az alábbi építményeken kívül (például: homlokzaton, felületen, stb.) és belül (például: ablakban, folyosón, stb.) a választási kampány során plakát, hirdetmény elhelyezését Paks Város Önkormányzata megtiltja:

- Önkormányzati tulajdonú és fenntartású intézmények építményein (nevelési, oktatási szociális, egészségügyi és közművelődési intézmények),

- Buszvárókon,

- Köztéri alkotásokon,

- Utcabútoron,

- Utak, járdák felületén (például: pártlogó felfestése, ragasztása, stb.)

5. melléklet a 20/2009. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

Bejelentő társaság fejléce

Iktatószám: ________________ Tárgy: Vis maior jellegű közterületbontás bejelentése

Ügyintéző: ________________

Telefonszám: _______________

Paks Város Önkormányzata

Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztály

Paks

Dózsa Gy. út 55-61.

7030

Tisztelt Cím!

Bejelentjük, hogy 20___. év ___________ hónap ____ napján azonnali hibaelhárítási munkák végzése céljából az alábbi közterületen társaságunk bontási munkákat végzett.

Közterület neve (utca, házszám, hrsz.): _______________________________________

____________________________________________________________________

Közterület jellege: utca: __________________________________________________

Bontott felület: útburkolat járdaburkolat zöldsáv zöldfelület, egyéb: __________________

Bontott burkolat: beton aszfalt térkő gyep egyéb: _______________________________

Bontott terület nagysága: _____________________________ m2

- Helyreállítást a lehető legrövidebb idő alatt elvégezzük, melynek várható időpontja:

20____. év __________________ hónap ___ nap

- A hibaelhárításért és helyreállításért felelős személy neve és telefonszáma:

__________________________________________ _________________________

- A bejelentéshez mellékeljük a - vis maior jellegű közterület bontással érintett - helyszínről készült fotó(ka)t, valamint a helyszínre vonatkozó közmű térképet, melyekről a bontás helyszíne teljes körűen beazonosítható.

Mellékletek: 1 példány helyszínrajz

___________db fotó

____________________, 2009. ___________hó ____nap

.....................................
bejelentő aláírása

*A bejelentést legkésőbb a bontást követő munkanapon kérjük eljuttatni Paks Város Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztályára!

6. melléklet a 20/2009. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

A jármű közterületről történő elszállításának, tárolásának, őrzésének díja (nettó forint + áfa)

1. A jármű elszállításának költsége

a) személygépkocsi vagy pótkocsija, továbbá motorkerékpár és pótkocsija, valamint segédmotoros kerékpár esetén

17.250 Ft/jármű

b) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KpM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II. pontjában meghatározott, az a) pontban nem említett gépjármű, vontató, lassú jármű vagy ezek pótkocsija esetén az a) pontban foglalt költség háromszorosa.

2. A jármű tárolásának és őrzésének költsége

1.200 Ft/nap

3. A jármű értékesítésének költsége

11.500 Ft

7. melléklet a 20/2009. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez * 

Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjai a használat célja szerint

A B C
forgatási helyszín technikai kiszolgálás stábparkolás
1. város díszburkolatos vagy turisztikailag kiemelt központi területei 509,- Ft/m2/nap 203,- Ft/m2/nap 203,- Ft/m2/nap
2. város közigazgatási területének nem díszburkolatos vagy nem turisztikailag kiemelt központi területei 203,- Ft/m2/nap 153,- Ft/m2/nap 102,- Ft/m2/nap

  Vissza az oldal tetejére