Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2010. (III. 12.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, egyéb juttatásáról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól * 

Paks Város Önkormányzata képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló - többször módosított - 1992. évi XXIII. törvény 4. §-a alapján a következő rendeletet alkotja a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, egyéb juttatásáról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól.

I. fejezet

Bevezető rendelkezések

A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat képviselő-testületének hivatala köztisztviselőire, ügykezelőire, munkaszerződéssel foglalkoztatott dolgozóira, a polgármesterre, valamint ahol e rendelet kifejezetten úgy rendelkezik, ott a nyugállományú köztisztviselőire.

(2) Az e rendeletben meghatározott juttatások és támogatások a nem teljes munkaidőben foglalkoztatott (részmunkaidős) köztisztviselőket munkaidő-arányosan illetik meg. Ez a rendelkezés vonatkozik a prémium évek programban résztvevő köztisztviselőkre is.

(3) E rendelet alkalmazásában:

a) juttatás: az e rendelet 12. §-ában és 13. §-ában meghatározott juttatás;

b) támogatás: az e rendelet 15. §-ában meghatározott támogatás.

A juttatások és a támogatások fedezete

2. § (1) A juttatásokra és a támogatásokra adott évben kifizethető keretösszegeket a képviselő-testület a költségvetési rendeletében - az (1)-(3) bekezdés figyelembevételével - állapítja meg.

(2) A keretet juttatásonként, illetve támogatásonként külön-külön - az 1. számú melléklet szerinti tartalommal és formában - kell megállapítani.

(3) Az e rendelet szerint biztosítható (szociális, kulturális, egészségügyi) - a 12. §-ban meghatározott - juttatásokra keret biztosítása nem kötelező.

(4) Az e rendelet 13. §-ában meghatározott juttatásokra fedezetet kell biztosítani, ami más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.

(5) A hivatal költségvetésében szociális és kegyeleti támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át. A szociális keret konkrét - a 15. §-ban meghatározott - támogatási formái szerinti megoszlását az 1. számú melléklet szerint kell megállapítani.

3. § Ha adott költségvetési évre a képviselő-testület:

a) juttatásokra előirányzatot nem állapított meg, vagy

b) a juttatásokra és/vagy támogatásokra megállapított keret kevésnek bizonyul,

a jegyző év közben pótelőirányzatot kérhet. A képviselő-testület e kérésnek a költségvetési rendelete módosításával tehet eleget.

4. § A jóváhagyott előirányzat adott évi felhasználatlansága miatt keletkező pénzmaradvány a következő évre nem vihető át és nem használható fel.

5. § A jegyző felelős az e rendeletben szabályozott juttatások és támogatások fedezetéül szolgáló:

a) előirányzatok költségvetési rendelet-tervezetben való megalapozott, reális igényekhez igazodó szerepeltetéséért, valamint

b) a jóváhagyott előirányzatok szerinti gazdálkodásért.

6. § Az 5. § b) pontjában meghatározottak alapján a jegyző anyagi felelősségre is vonható az éves keretet, előirányzatot meghaladó gazdálkodásért, előirányzat túllépésért.

Felelősségre azonban csak akkor vonható, ha a támogatásokra jóváhagyott együttes keretet, és/vagy a juttatásokra jóváhagyott együttes keretet túllépte.

A juttatások és a támogatások fedezetére szolgáló keret felhasználása

7. § (1) A juttatások fedezetéül szolgáló keretet az e rendeletben, valamint a Közszolgálati szabályzatban meghatározott módon kell felhasználni.

(2) A támogatások fedezetéül szolgáló keretet az igénylés, kérelem beérkezésének sorrendjében kell felhasználni.

A keret kimerülését követő igényeket, kérelmeket - nyilvántartásba vételt követően - el kell utasítani.

(3) Ha év közben a képviselő-testület a juttatások és támogatások fedezetéül pótelőirányzatot állapít meg, akkor a felhasználás során előnyben kell részesíteni a - 7. § (2) bekezdésében meghatározott - nyilvántartásban már szereplő igényeket.

8. § Az egyes juttatásokról és támogatásokról évenként elkülönített nyilvántartást kell vezetni.

A juttatásokkal és a támogatásokkal kapcsolatos jegyzői feladatok

9. § A jegyző a személyi ügyekkel foglalkozó köztisztviselő útján a juttatásokkal kapcsolatban köteles intézkedni:

a) a juttatások körültekintő felhasználásának biztosításáról,

b) a jelenleg foglalkoztatott köztisztviselők szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kíséréséről,

c) az egyes juttatásokra való jogosultság megállapításáról,

d) az egyes megítélt juttatások folyósításáról.

10. § (1) A jegyző a támogatásokkal kapcsolatban a következő feladatokat látja el:

a) A jegyző köteles intézkedni a szociális támogatások körültekintő felhasználásának biztosítására, a nyugállományú köztisztviselők szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérésére, az igényjogosultság megállapítására és a támogatások folyósítására a személyi ügyekkel foglalkozó köztisztviselő útján.

b) A jegyző a személyi ügyekkel foglalkozó köztisztviselő útján, a társadalmi és érdekképviseleti szervekkel együttműködve köteles figyelemmel kísérni a nyugdíjas állomány szociális helyzetét, nyilvántartani a tartósan gondozásra szorulókat, folyamatos kapcsolatot tartani a gondozottakkal.

(2) A jegyző a Polgármesteri Hivatalnál a nyugállományú köztisztviselők szociális gondozásának, illetve szakmai tapasztalataik, a velük való kapcsolattartás biztosítására nyugdíjas bizottságot hozhat létre.

Ha a jegyző nyugdíjas bizottságot nem hoz létre, a nyugdíjas köztisztviselők ügyeinek intézésével indokolt esetben referenst bíz meg.

11. § A 10. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatokat azon köztisztviselők tekintetében kell ellátni, amely személyek:

- a képviselő-testület hivatalából mentek nyugállományba,

- a jogelőd szervtől mentek nyugállományba,

- olyan szervtől mentek nyugállományba, mely szervnek a hivatal felettes szerve, vagy a felettes szerv által kijelölt szerve.

II. fejezet

Juttatások

Szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatások

12. § (1) A köztisztviselő részére

a) lakhatási, lakásépítési, -vásárlási támogatás,

b) családalapítási támogatás,

c) szociális támogatás,

d) illetményelőleg,

e) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás

fizethető.

(2) A 12. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások

- mértékét,

- feltételeit,

- az elbírálás és az elszámolás rendjét, valamint

- a visszatérítés szabályait

a jegyző, mint a hivatal vezetője a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.

Egyéb juttatások

13. § (1) a köztisztviselő részére

a) éleslátást biztosító szemüveg,

b) illetménykiegészítés,

c) vezetői pótlék,

d) címadományozási juttatás,

e) Cafeteria-rendszer keretében természetbeni és egyéb juttatás fizethető.

(2) A képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveget kell biztosítani az 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet szerinti feltételek fennállása esetén.

(3) *  A képviselő-testület a Paksi Polgármesteri Hivatal valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű és valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselője részére a tárgyévi illetménykiegészítés mértékét az önkormányzat éves költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló önkormányzati rendeletben állapítja meg a Kttv. 234. § (3)-(4) bekezdése alapján.

(4) A képviselő-testület a Ktv. 46. § (3) bekezdésének b. pontja alapján a polgármesteri hivatal osztályvezetői és csoportvezetői részére az alapilletmény 10%-ának megfelelő vezetői pótlékot állapít meg.

(5) A címzetes főjegyző számára a költségvetési törvény címadományozási juttatást állapíthat meg. Amennyiben a költségvetési törvény címadományozási juttatást nem állapít meg, Képviselő-testület az illetményalap 24-szeresének megfelelő mértékű címadományozási juttatást fizet a címzetes főjegyző számára. A címre való jogosultság megszűnése, a cím visszavonása a már kifizetett címadományozási juttatást nem érinti. A címadományozási juttatás kifizetésének szabályait a képviselő-testület az önkormányzat költségvetési rendeletében szabályozza.

(6) A köztisztviselő a Ktv. 49/F. §-a alapján cafateria-juttatásra jogosult. A juttatás elemeit, az egyes juttatások igénybevételének szabályait a jegyző a Közszolgálati szabályzat mellékletét képező Cafeteria szabályzatban határozza meg. A 2010. évi keretet e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A következő évekre a cafeteria-juttatás személyi keretösszegét a képviselő-testület a költségvetési irányelvek keretében határozza meg.

III. fejezet

Támogatások

A támogatásokra vonatkozó általános szabályok

14. § A nyugállományú köztisztviselő a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján pénzbeli vagy természetbeni támogatásban részesíthető.

15. § A pénzbeli és természetbeni támogatások:

a) jövedelem-kiegészítés,

b) temetési segély,

c) kedvezményes étkeztetés,

d) kedvezményes üdültetés,

16. § A 15. §-ban meghatározott támogatásokra vonatkozó közös eljárási szabályok:

a) E rendelet 15. §-ban felsorolt támogatásokra az a nyugdíjas köztisztviselő jogosult, akinek az átlagjövedelme legalább 6 hónap átlagában - kivéve a temetési segélyt - nem éri el a saját jogú öregségi nyugdíjminimum kétszeresét.

b) Az átlagjövedelmet a jövedelmet egyértelműen igazoló okmányokkal - például nyugdíjszelvénnyel, munkáltatói igazolással, stb. - kell bizonyítani.

c) A támogatás a szociálisan rászorult személy írásbeli vagy szóbeli kérelme alapján adható. (A szóbeli kérelemről feljegyzést, jegyzőkönyvet kell készíteni.)

d) A támogatás adható kérelem nélkül is, hivatalból, ha az érintett személy támogatása indokolt.

e) Az érintett kötelezhető személyi jövedelmi helyzete igazolására, ha az, az adott támogatási formánál a folyósítás feltétele teljesülése megítéléséhez szükséges. A jövedelmi állapot igazolásának elmaradása esetén a támogatás nem folyósítható.

f) A támogatásra való jogosultságot a jegyző e rendelet alapján állapítja meg. A támogatás megítéléséről, illetve a kérelem elutasításáról az érintetteket írásban értesíti.

Jövedelem-kiegészítés

17. § Jövedelem-kiegészítésben részesíthető az a nyugdíjas köztisztviselő

a) aki nyugdíjba vonulását megelőzően legalább 10 évig dolgozott köztisztviselőként, vagy

b) aki a rendkívüli feladatok végrehajtása során (így különösen a választás, népszámlálás, egyéb statisztikai felmérések keretében) részt vesz közigazgatási feladatok ellátásában.

18. § (1) A jövedelem-kiegészítést minimum 4 hónapra, illetve maximum 12 hónapra - folyamatosan - lehet megítélni.

A támogatás megítélésénél azonban figyelembe kell venni, hogy az, az önkormányzat számára csak adott költségvetési évet terhelő kifizetési kötelezést keletkeztethet.

(2) Indokolt esetben a jövedelem-kiegészítésre vonatkozó támogatás egymást követő évben/években meghosszabbítható, de csak akkor, ha a 17. §-ban felsorolt feltételek fennállnak.

19. § A jövedelem-kiegészítés mértéke a mindenkor érvényes köztisztviselői illetményalap 10%-a.

20. § A jövedelem-kiegészítést a támogatást megítélő okirat alapján a hivatal pénzügyi szervezete:

- közvetlenül a pénztárból készpénzben fizeti ki, vagy

- a kérelmező kérésére a bankszámlájára utalja.

21. § (1) A jövedelem-kiegészítést utólag, a jogosultság hónapját követő hónap 3-áig kell kifizetni.

(2) A december havi járandóságot az (1) bekezdéstől eltérően legkésőbb december 31-ig ki kell fizetni.

Temetési segély

22. § Temetési segély adható annak a nyugdíjas köztisztviselőnek,

a) aki meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját létfenntartását veszélyezteti, és

b) akinek havi jövedelme - legalább hat hónap átlagában - nem éri el a saját jogú öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét.

23. § Temetési segély nem adható annak a nyugdíjas köztisztviselőnek, aki az önkormányzat szociális ellátásokról szóló helyi rendelete alapján ugyanazon temetési költségek tekintetében:

- temetési segélyben részesült, illetve

- ilyen segély iránt kérelmet nyújtott be addig, amíg a kérelmet vissza nem vonja, illetve kérelme elutasításra nem kerül.

24. § A temetési segély mértéke a számlával igazolt temetési költség 10%-ától 50%-áig terjedhet.

25. § A temetési segélyt, a támogatást megítélő okirat alapján a hivatal pénzügyi szervezete:

- közvetlenül a pénztárból készpénzben fizeti ki, vagy

- a kérelmező kérésére a bankszámlájára utalja.

26. § (1) A segélyt a megítélő határozat meghozatalát követően haladéktalanul ki kell fizetni.

(2) A tárgyévben csak úgy lehet támogatást megítélni, ha annak kifizetéséről adott évben gondoskodni lehet.

Kedvezményes étkeztetés

27. § Kedvezményes étkeztetésben részesíthető az a nyugdíjas köztisztviselő, aki a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről önmagának, illetve eltartottjainak nem tud gondoskodni (pl. kora, vagy egészségi állapota miatt).

28. § A kedvezményes étkeztetés, mint támogatási forma szükség szerinti időtartamra, de maximum 1 évre adható. A támogatás felülvizsgálatát követően az időtartam meghosszabbítható.

29. § (1) A kedvezményes étkeztetés támogatási összegének meghatározásakor étkezési költségként:

- az étel költségeit, valamint

- az étel házhoz szállítása esetén a kiszállítás költségeit is

figyelembe kell venni.

(2) Kedvezményes étkeztetés csak az önkormányzat által üzemeltetett, közétkeztetést biztosító konyháktól igényelhető.

(3) Az étkeztetési támogatás naponta az étkeztetés költségeinek 30%-a.

30. § A támogatásban részesülő a 30%-kal csökkentett térítési díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába fizeti be számla ellenében. Az étkezési térítési díj teljes költségét a szolgáltatónak számla alapján az önkormányzat fizeti meg.

Kedvezményes üdültetés

31. § Kedvezményes üdültetésben részesíthető az a nyugdíjas köztisztviselő

- aki nyugállománya mellett eseti vagy rendszeres jelleggel részt vesz a hivatal munkájában (pl. helyettesít, meghatározott feladatok ellátására megbízási szerződést köt, stb.) és

- aki a hivatalnál teljes munkaidőben legalább 10 évet dolgozott köztisztviselőként.

32. § A kedvezményes üdültetés, mint támogatási forma akkor adható, ha:

a) a hivatali szervezetnek van saját üdülője,

b) a hivatali szervezetnek más szervezet által van üdültetési lehetősége,

c) a hivatal teljes-, illetve részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselői az a) illetve b) pontban meghatározott üdültetési lehetőségeit az előzetes felmérések alapján nem merítik ki.

33. § A nyugdíjas köztisztviselő kedvezményes üdültetésben kétévenként egy alkalommal - maximum 14 napra - részesíthető.

34. § Az üdültetéssel kapcsoltban adott kedvezmény mértéke az aktív köztisztviselőkre érvényes, üdülési díj idegenforgalmi adóval csökkentett összegének 30%-a

IV. fejezet

Vegyes rendelkezések

35. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép életbe. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 17/2001. (IX. 17.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. Egyidejűleg hatályát veszti a 17/2001. (IX. 17.) önkormányzati rendeletet módosító 3/2002. (III. 8.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése és 9. számú melléklete, az 5/2003. (II. 14.) önkormányzati rendelet, a 6/2003. (III. 11.) önkormányzati rendelet 29. § (3)-(4) bekezdése, a 20/2003. (IX. 30.) önkormányzati rendelet, a 30/2003. (XII. 31.) önkormányzati rendelet, a 6/2004. (III. 12.) önkormányzati rendelet 33. § (1) bekezdése, a 2/2005. (III. 7.) önkormányzati rendelet 33. § (1) bekezdése, az 5/2006. (III. 10.) önkormányzati rendelet 33. § (1) bekezdése, a 3/2007. (III. 12.) önkormányzati rendelet 32. § (1) bekezdése, a 10/2008. (III. 14.) önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdése és a 4/2009. (III. 17.) önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdése.

(3) A rendeletet 2010. évben azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a képviselő-testület a 2010. évre vonatkozó juttatások és támogatások keretét e rendelet 1. számú mellékletében határozza meg.

(4) A jegyző a Közszolgálati szabályzatban köteles meghatározni a személyi ügyekkel foglalkozó köztisztviselő e rendeletben szabályozott juttatásokkal és támogatásokkal kapcsolatos konkrét feladatait, valamint az egyes feladatok felelőseit.

Paks, 2010. március 11.

Hajdú János s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére