Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2010. (VII. 16.) önkormányzati rendelete

a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló vissza nem térítendő támogatásról és segélyről * 

Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében és 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

A rendelet célja

1. § A rendelet célja az előre nem látható, a lakosság jelentős részét érintő, nem egyedileg bekövetkező természeti, vagy más károkból (a továbbiakban: vis maior) adódó esetek védekezési és helyreállítási kiadásainak részbeni támogatása, a biztosításból vagy egyéb módon megtérülő károk figyelembe vételével.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya a vis maior kárt szenvedett, Paks közigazgatási területén lakással és lakóhellyel rendelkező természetes személyekre terjed ki, amennyiben az általa tulajdonolt, Paks közigazgatási területén lévő ingatlanban vis maior miatt anyagi kár keletkezett.

Vis Maior Alap létrehozása és felhasználása

3. § (1) Az 1. §-ban meghatározott célok megvalósítására a Képviselő-testület Vis Maior Alapot hoz létre.

(2) A Vis Maior Alap bevételei:

a) a tárgyévi költségvetésben e célra elkülönített pénzösszeg

b) tárgyi pályázatokon elnyert összegek

(3) A Vis Maior Alap a magántulajdonban vis maior által keletkező - máshonnan meg nem térülő - károk enyhítésére nyújtott vissza nem térítendő támogatás, vagy segély nyújtására használható fel.

(4) A Vis Maior Alap felhasználását a Képviselő-testület engedélyezi azáltal, hogy a kárt vagy károkat előidéző okokat vagy eseményeket az 1. § szerinti vis maior eseménynek minősíti.

Támogatás, segély igénybevételének feltételei

4. § (1) A vis maior miatti támogatásra, segélyre való jogosultság megállapítása az ingatlan tulajdonosa, haszonélvezője, vagy az ő egyenesági hozzátartozójuk kérelmére indul. A kérelmet Paks Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szociális Osztályán lehet benyújtani a kár keletkezését követő 15 munkanapon belül.

(2) Segély nyújtható annak a kérelmezőnek, akinek és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozóinak egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kettő és félszeresét, egyedül élő esetén négyszeresét, valamint a rendkívüli eseményből bekövetkezett kára más forrásból nem térül meg.

(3) Vissza nem térítendő támogatás annak a kérelmezőnek nyújtható, aki a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg és a rendkívüli eseményből bekövetkezett kára más forrásból nem térül meg, tovább a támogatás a vis maior esemény miatt az ingatlanon bekövetkezett balesetveszély elhárítását, vagy ingatlan rendeltetés szerinti használatának helyreállítását szolgálja.

(4) Nem adható támogatás annak az igénylőnek, akinek vis maior kára saját felróható magatartásából, illetve helyreállítási, felújítási kötelezettségének elmulasztásából adódott.

(5) A jogosultság megállapításához az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

a) a rendelet 1. számú mellékletét képező kitöltött kérelem

b) személyi azonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány, lakcímet is tartalmazó személyi igazolvány, vagy a lakcímről szóló hatósági igazolvány

c) segély igénylése esetén nyilatkozat a jövedelemről, melyhez csatolni kell a jövedelem valódiságának igazolására szolgáló iratot (a jövedelemszámításnál irányadó időszak: a társadalombiztosítási, illetve rendszeres pénzellátásoknál egy hónap, más havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző három egymást követő hónap egy havi átlaga, egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző adóév egy havi átlaga).

(6) A káreseményt a helyszínen a polgármester által felállított eseti munkacsoport köteles ellenőrizni. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek ki kell térni arra, hogy a kár a Képviselő-testület által vis maior eseménynek minősített esemény következménye-e, illetve tartalmazni kell a munkacsoport által becsült kár összegét.

A támogatás, segély mértéke, kifizetése és elszámolása

5. § (1) A vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló keretösszeget a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg.

(2) A vis maior miatti segély összege a munkacsoport által meghatározott, más forrásból meg nem térülő kár összegének 50%-a, de maximum 200.000 Ft.

(3) A vis maior miatti vissza nem térítendő támogatás összege a munkacsoport által meghatározott, más forrásból meg nem térülő kár összegének 30%-a, de maximum 200.000 Ft.

(4) A vis maior segélyt a határozat meghozatalát követő 15 napon belül, a vis maior támogatást pedig a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül kell a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának folyósítani.

(5) Vis maior segély esetén a kár elhárítását a munkacsoport a segély folyósítását követő 60. nap elteltével a helyszínen ellenőrzi. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben a segélyt nem a vis maior okozta károk elhárítására használták fel, a segély visszafizetését el kell rendelni.

(6) Vissza nem térítendő vis maior támogatás esetén a támogatás felhasználásáról számlamásolatokkal kell elszámolni, melyet a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályára kell benyújtani a folyósítást követő 60 napon belül. A kár elhárítását a munkacsoport a helyszínen ellenőrzi. Amennyiben a támogatást nem, vagy nem teljes mértékben a kár elhárításához használták fel a támogatást vissza kell fizetni.

Eljárási szabályok, hatáskörök

6. § (1) A Képviselő-testület a vis maior miatt benyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskört a polgármesterre ruházza át.

(2) A polgármester önkormányzati jogkörben hozott hatósági határozata ellen Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez lehet fellebbezést benyújtani. A Képviselő-testület által hozott határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással a bíróságtól lehet kérni a határozat közlésétől számított harminc napon belül. A pert az önkormányzat ellen kell indítani.

Hatályba léptető, átmeneti és záró rendelkezések

7. § (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) *  A Képviselő-testület által a 3. § (4) bekezdésben meghatározott vis maior eseménnyé nyilvánítást követő 15 munkanapon belül kell benyújtani az eseményhez köthető kárigényt abban az esetben, ha a kár korábban keletkezett.

(3) E rendelet alkalmazásában:

a) jövedelem: Szt. 4. § (1) bekezdés a) pont

b) közeli hozzátartozó: Szt. 4. § (1) bekezdés d) pont

c) egyedül élő: Szt. 4. § (1) bekezdés e) pont

d) háztartás: Szt. 4. § (1) bekezdés f) pont

e) vis maior esemény: a Képviselő-testület által vis maior eseménynek minősített súlyos természeti vagy más, a település nagyobb részét érintő rendkívüli esemény (pl. földrengés, árvíz, lakott területen belüli nagy kiterjedésű belvíz, tornádó, tűzvész, robbanás, pince- vagy partfalomlás, ipari katasztrófa)

f) vis maior által a magántulajdonban keletkezett kár értéke: a polgármester által felállított munkacsoport által megállapított kárösszeg.

Paks, 2010. július 15.

Hajdú János s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 18/2010. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez

Kérelem
vis maior segély/vissza nem térítendő támogatás igényléséhez

Kérelmező neve: ........................................................................................................

Lakcíme: ....................................................................................................................

Vis maior eseménnyel érintett ingatlan helyrajzi száma: ..........................................

Vis maior eseménnyel érintett ingatlan címe: ...........................................................

Kérelmező minősége: (aláhúzandó)

tulajdonos

haszonélvező

tulajdonos egyenesági rokona, mégpedig: ....................................

haszonélvező egyenesági rokona, mégpedig: ...............................

Káresemény időpontja: .............................................................................................

Káresemény rövid leírása: .........................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Csatolt mellékletek:

- Nyilatkozat a kár megtérüléséről a rendelet 4. § (2) és (3) bekezdése alapján

- ................................................................................................................................

- ................................................................................................................................

Paks, 201.........................................................

.......................................................
kérelmező aláírása

Nyilatkozat

Alulírott ............................................................ (név) ................................................

...................................................................................................................... (lakcím)

............................. (sz.ig.szám) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

............ év ...................... hó ............. napján a paksi .................. helyrajzi számon

felvett, természetben a Paks, .............................. utca ............ házszám alatt lévő ingatlanban keletkezett vis maior kár egy része vagy egésze

- más forrásból nem térül meg

- az alábbiak szerint térül meg:

a) biztosítótól származó kártérítés: .................................................... Ft

b) egyéb forrásból származó kártérítés: ............................................. Ft

Paks, 201.............................................................

.........................................................
kérelmező


  Vissza az oldal tetejére