Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 25/2012. (IX. 6.) önkormányzati rendelete

a Paks Város Önkormányzata és a tagságával működő intézményfenntartó társulások által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról és a tandíjakról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésének c) pontjában, valamint a végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 33. §-36. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) az önkormányzat és a tagságával működő intézményfenntartó társulások által fenntartott köznevelési intézményekre,

b) az önkormányzat és a tagságával működő intézményfenntartó társulások által fenntartott köznevelési intézményekben foglalkoztatottakra,

c) az önkormányzat és a tagságával működő intézményfenntartó társulások által fenntartott közoktatási intézmények szolgáltatásait igénybe vevőkre:

ca) gyermekekre, tanulókra,

cb) kiskorú gyermekek törvényes képviselőire (szüleire),

cc) jogi személyekre,

cd) jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. § A szakmai feladatra jutó folyó kiadást az adott intézmény jóváhagyott költségvetésének eredeti előirányzatai alapján kell meghatározni.

2. A térítésmentesen biztosított köznevelési feladatok köre

3. § (1) Köznevelési intézményben térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladat:

a) óvodában

aa) az óvodai foglalkozás és a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési igényű gyermek számára megszervezett felzárkóztató foglalkozás,

ab) a gyermekek - rendeletben meghatározott - egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres egészségügyi felügyelet,

b) általános iskolában és középfokú iskolában

ba) a tanórai foglalkozás, a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési igényű gyermek számára megszervezett felzárkóztató foglalkozás,

bb) az első szakképesítésre való felkészülés, ennek keretében a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha, egyéni védőfelszerelés és tisztálkodási eszköz, a szintvizsga, a különbözeti vizsga, a javítóvizsga, a szakmai alkalmassági vizsga, a pályaalkalmassági vizsgálat, valamint az első szakmai vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt, a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett vizsga esetén a pótló szakmai vizsga és első alkalommal a javító szakmai vizsga,

bc) a tanköteles korú tanulót kivéve, ugyanazon évfolyam második és további alkalommal történő megismétlése abban az esetben, ha arra nem azért van szükség, mert a tanuló a tanulmányi követelményeket nem teljesítette,

bd) az osztályok heti időkerete terhére megszervezett kötelező és a nem kötelező egyéb foglalkozás,

be) a tanulmányi és szakmai verseny, szakkör, érdeklődési kör, diáknap, az énekkari foglalkozás, más művészeti tevékenység, az iskolai sportkör, a házibajnokság, az iskolák közötti verseny, bajnokságok,

bf) az iskola nyitva tartása és a jogszerű benntartózkodás ideje alatti, valamint az étkezés ideje alatti felügyelet,

bg) az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája,

bh) a tanulmányok alatti vizsga, kivéve a független vizsgát,

bi) a tanulók - rendeletben meghatározott - egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres egészségügyi felügyelet,

bj) a közismereti képzés elsajátítására irányuló vagy a tartós gyógykezelés miatt létesített vendégtanulói jogviszony,

c) kollégiumban

ca) a kollégiumi és az externátusi foglalkozás, a kollégiumi lakhatási feltétel biztosítása,

cb) a folyamatos pedagógiai felügyelet, a gyermekek, tanulók - rendeletben meghatározott - egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres egészségügyi felügyelet,

d) a nevelési-oktatási intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata a térítésmentes szolgáltatás igénybevételekor,

e) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló esetén az állapotának megfelelő köznevelési intézményi ellátás.

(2) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2. § (2) bekezdésében meghatározottak mellett térítésmentes a gyógypedagógiai tanácsadás, a korai fejlesztés és gondozás, a fejlesztő nevelés, a fejlesztő felkészítés és a fejlesztő iskolai oktatás.

3. Térítési díj

4. § (1) Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

a) e rendelet 3. §-ában meg nem határozott egyéb foglalkozások,

b) alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, valamint tanévenkénti egy meghallgatás és egy művészi előadás, valamint e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek használata, továbbá az állami vizsga és a tanulmányok alatti vizsga,

c) a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor e rendelet 3. § (1) bekezdésének c)-d) pontjában meghatározott köznevelési közfeladatok,

d) a független vizsga,

e) az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgája,

f) a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett szakmai vizsga (ideértve a javító- és pótló vizsgát is), továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett szakmai vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga.

(2) A gyermek, a tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint térítési díjat fizet.

(3) Az iskolaszék, az óvodaszék, a kollégiumi szék - annak hiányában a szülői szervezet (közösség) az intézményi tanács és iskolában az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével - meghatározhatja azt a legmagasabb összeget, amelyet a nevelési-oktatási intézmény által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál nem lehet túllépni.

5. § (1) A köznevelési intézményekben a térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának

a) tizenöt-húsz százaléka e rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben,

b) öt-húsz százaléka a e rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben tizennyolc éven aluli tanulóknál,

c) tizenöt-negyven százaléka e rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben tizennyolc éven felüli, de huszonkettő éven aluli tanulóknál,

d) húsz-negyven százaléka e rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben.

(2) Vendégtanulói jogviszony - e rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjának bj) alpontjában foglaltakat kivéve - térítési díj fizetése mellett létesíthető. A vendégtanulói jogviszony esetén a térítési díj mértéke legfeljebb a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának három-harminc százaléka lehet.

(3) A térítési díjat - a fenntartó által meghatározottak szerint - a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell, azonban egy tanítási évben a térítési díj összege nem lehet kevesebb e rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott alsó határértéknél.

(4) E rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjának bg) pontjában meghatározott vizsgák körén túl az érettségi vizsga az alábbiak szerint díjköteles:

a) a vizsgázónak a középszintű érettségi vizsgáért - ha a vizsgázó a jelentkezését nem egy adott középiskolába nyújtja be - az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15%-ának megfelelő,

b) a vizsgázónak az emelt szintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie a Hivatal számára.

(5) E rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érettségi vizsgára jelentkező esetén, ha a vizsgaszervező nevelési-oktatási intézménybe nyújtja be a jelentkezési lapját, a (4) bekezdésben meghatározottakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a térítési díj összegét a vizsgaszervező nevelési-oktatási intézmény számára fizeti meg.

(6) E rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontja szerinti szakmai vizsga térítési díja a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről szóló, szakképzésért felelős miniszter által kiadott rendeletben meghatározott vizsgadíj és vizsgáztatási díj együttes összege egy tanulóra jutó hányadának mértékével azonos.

(7) E rendelet 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti független vizsga díját tantárgyanként kell megállapítani úgy, hogy tantárgyanként a vizsgadíj összege nem lehet magasabb, mint az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 3,75%-a.

6. § (1) Az alapfokú művészetoktatási intézményben e rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a térítésidíj-fizetési kötelezettség mértéke a tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának:

a) 5%-a 4,5 tanulmányi átlagtól

b) 7,5%-a 3,5-4,49 tanulmányi átlagig

c) 10%-a 2,00-3,49 tanulmányi átlagig

d) 15%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén

(2) Az alapfokú művészetoktatási intézményben e rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a térítésidíj-fizetési kötelezettség mértéke a tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának:

a) 15%-a 4,5 tanulmányi átlagtól

b) 20%-a 3,5-4,49 tanulmányi átlagig

c) 25%-a 2,00-3,49 tanulmányi átlagig

d) 30%-a elégtelen tanulmányi eredmény esetén

(3) Az előképző évfolyamon tanulók a tanévenként a szakfeladatra tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 7,5%-át fizetik térítési díjként.

(4) Az új főtárgyat választó tanulók a tanévenként a szakfeladatra tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 7,5%-át fizetik térítési díjként.

4. Tandíj

7. § Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások:

a) alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórát meghaladó tanórai foglalkozás, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonegyedik életévét betöltötte,

b) a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás,

c) középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése,

d) a tanulói jogviszony keretében a második vagy további szakképesítésre való felkészülés, beleértve a második vagy további szakmai vizsgát, annak javító- és pótló vizsgáit is.

8. § (1) A tandíj mértéke - a kötelező feladatellátásban részt nem vevő, a külföldi nevelési-oktatási intézmény és a nemzetközi iskola kivételével - tanévenként nem haladhatja meg a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A tandíj a tanulmányi eredménytől függően vagy a tanuló szociális helyzete alapján csökkenthető.

(2) E rendelet 7. § d) pontja szerinti esetben az egy tanulóra jutó tandíj mértékét a nevelési-oktatási intézmény vezetője állapítja meg.

(3) A fenntartó határozhatja meg azokat a szabályokat, amelyek alapján a nevelési-oktatási intézmény vezetője dönt az e rendeletben meghatározottakon kívüli további térítésmentes ellátásról, a térítési díj és a tandíj összegéről, a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a befizetés módjáról.

(4) Alapfokú művészetoktatási intézményben a több tanszakos tanuló a második és további tanszakokon tandíjat fizet.

5. Szociális kedvezmények a térítésidíj-fizetési kötelezettség és a tandíjfizetési kötelezettség teljesítésénél

9. § (1) A térítési díjat és a tandíjat az intézményvezető kérelemre az alábbiak szerint csökkentheti:

a) 25%-kal, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori minimálbér kétszeresét,

b) 50%-kal, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori minimálbér másfélszeresét,

c) 75%-kal, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori minimálbér összegét.

d) 100%-kal, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori minimálbér összegét, és a családból minimum két gyermek az intézmény tanulója.

(2) A szociális kedvezményre való jogosultságot a kérelem benyújtásakor igazolni kell.

(3) A tanuló, illetőleg a kiskorú tanuló szülője köteles haladéktalanul bejelenteni, ha a család jövedelmi viszonyaiban változás következett be. Ha e kötelezettségének nem tesz eleget az elengedett térítési díjat, illetőleg tandíjat utólag köteles megfizetni.

6. A térítési díj és tandíj fizetésének módja

10. § (1) A térítési díjat és a tandíjat a tanuló a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül félévente köteles befizetni az iskola pénztárába vagy az iskola számlaszámát tartalmazó készpénz átutalási megbízással.

(2) Az intézmény igazgatója a tanuló szociális helyzetére való tekintettel a térítési díj és a tandíj havi egyenlő részletekben történő befizetését is engedélyezheti.

7. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 2012. szeptember 7-én lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2012. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

(2)-(3) * 

Paks, 2012. szeptember 5.

Hajdú János
polgármester
dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére