Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2013. (III. 19.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díjáról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában, a (2) bekezdés f) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, 147. § (1) bekezdésében és a 151. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díját az 1. melléklet tartalmazza.

2. § Az intézményi térítési díjak kiszámításának módját a 2. és 3. melléklet tartalmazza. A személyi térítési díjak megállapításánál e mellékleteket nem kell figyelembe venni.

3. § * 

4. § Ez a rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba.

Paks, 2013. március 18.

Hajdú János s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 7/2013. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díja

1. Szociális alapellátás keretében (a díjak ÁFA-val értendők)
1.1 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (nap) 50 Ft
1.2 Támogató szolgáltatás
1.2.1 személyi segítés (óra) 700 Ft
1.2.2 szállítás (km) 100 Ft
2. Gyermekek napközbeni ellátása (a díjak ÁFA nélkül értendők)
2.1 Bölcsőde 0 Ft
3. Gyermekétkeztetés (a díjak ÁFA nélkül értendők)
3.1.1. Bölcsőde (tízórai, ebéd, uzsonna) 314 Ft
3.1.2. napközi otthon
3.1.2.1. óvoda 380 Ft
3.1.2.2. iskola 464 Ft
3.1.2.3. diákotthon (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora) 763 Ft
3.1.3. csak ebéd
3.1.3.1. általános iskola 293 Ft
3.1.3.2. középiskola 343 Ft
4. Szociális szakosított ellátás (a díjak ÁFA-val értendők)
4.1. Idősek otthona és gondozóháza
4.1.1. napi 3 300 Ft
4.1.2. havi 99 000 Ft
4.2 Átmeneti szállás igénybevétele
4.2.1. napi 2 000 Ft
4.2.2. havi 60 000 Ft

2. melléklet a 7/2013. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Szakosított ellátások intézményi térítési díjának számítási módja

1. Idősek Otthona és Gondozóháza:

2013. évi terv: 195 053 088 Ft
Egy ellátottra jutó napi önköltség: 6 214 Ft
(ellátottak száma: 86 fő)
Bértámogatás: 62 544 960 Ft
Üzemeltetési támogatás: 3 342 000 Ft
Összes támogatás: 65 886 960 Ft
Egy ellátottra jutó napi támogatás: 2 099 Ft
Számított napi intézményi térítési díj: 4 115 Ft

2. Hajléktalanok Átmeneti Szállása:

2013. évi terv: 30 588 760 Ft
Egy ellátottra jutó napi önköltség: 5 587 Ft
(ellátottak: 15 fő)
Fajlagos normatíva: 468 350 Ft
Egy ellátottra jutó napi normatíva: 1 283 Ft
Számított napi intézményi térítési díj: 4 304 Ft

3. melléklet a 7/2013. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

Alapellátások intézményi térítési díjának számítási módja

1. Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde):

2013. évi terv: 112 993 000 Ft
Ellátottak száma (terv): 60 fő
Fajlagos normatíva: 494 100 Ft
Napi normatíva: 1 969 Ft
Számított napi intézményi térítési díj: 5 508 Ft

2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

2013. évi terv: 6 527 640 Ft
2013. évi költségvetési támogatás: 3 839 364 Ft
(első negyedéves támogatás x 4)
Napi önköltség egy készülékre: 131 Ft
Napi támogatás egy készülékre: 77 Ft
(készülékek száma: 137)
Számított napi intézményi térítési díj: 54 Ft

4. Támogató szolgáltatás:

2013. évi terv: 16 518 040 Ft
2013. évi költségvetési támogatás: 8 672 000 Ft
Egy feladategységre jutó önköltség: 5 144 Ft
Befogadott feladategység: 3 211
Egy feladategységre jutó támogatás: 2 701 Ft
Egy feladategységre jutó intézményi térítési díj: 2 443 Ft
Számított intézményi térítési díj:
személyi segítés 1 295 Ft/óra
szállítás 1 148 Ft/km

  Vissza az oldal tetejére