Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2013. (III. 19.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről és a házszám-megállapításról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében, 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya, célja

1. § (1) A rendelet hatálya Paks város közigazgatási területére terjed ki.

(2) Paks város közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.

(3) A rendelet célja, hogy a település házszámozásának egységes rendjét biztosítsa, ennek során érvényesítse a helyi sajátosságokat, illetve az igazgatási, földrajzi, történelmi szempontokat.

2. Értelmező rendelkezések

2. § A rendelet alkalmazása szempontjából:

1. Építési telek: a város belterületén az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számmal, alszámmal rendelkező, vagy megosztás folytán újonnan keletkező ilyenné váló beépíthető lakó-, üdülő-, gazdasági-, ipari jellegű és pincés telek.

2. Házszám: az építési teleknek, önálló épületnek, és többlakásos épületben lévő egyes lakásoknak a házsorban elfoglalt egyedi számmal történő megjelölése. Az újonnan elnevezésre kerülő külterületi településrészeken az épület házszáma az ingatlan helyrajzi számával azonos.

3. Közterület elnevezése: A közterületek megjelölése, földrajzi azonosítása, a tájékozódás biztosítására szolgál, egyúttal emléket állít és hagyományt őriz.

4. Közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami, vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos, használó által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat.

5. Közterületnév: A közterületnév előtagból - személynév, tárgynév, állatnév, növénynév, történelmi esemény, földrajzi név, fogalom - és utótagból áll. A közterületnevek utótagja a közterület közlekedési vonatkozású meghatározása, amelyek a következők: dűlő, dűlőút, erdősor, fasor, köz, park, part, rakpart, sétány, sor, tér, tere, út, útja, utca.

6. Önálló épület: az utcai számozás szerint főépületnek minősülő lakó, üdülő, gazdasági, vagy egyéb rendeltetésű épület.

7. Önálló lakás: az önálló helyrajzi számmal ellátott ingatlanon lévő többlakásos épület, sorház. Ide nem értve a társasházakban, üdülőkben lévő önálló lakásokat, üdülőegységeket, ahol az egyes lakások, üdülőegységek számozása a társasházakban, üdülőkben az épület szintjeinek megfelelően szintenként történik.

8. Utcanévtábla: a közterületnevek fizikai megjelenítésére szolgál.

9. Városrésznév: földrajzi név, a városon belüli vagy új beépítéssel kialakult és elkülönült területek, illetve a külterületeken kialakult és elkülönült településrészek neve.

II. Fejezet

A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok

3. A közterületek elnevezésének általános szabályai

3. § (1) Minden közterületet el kell nevezni. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(2) Az újonnan kialakított közterület nevét a létrejöttét követő egy éven belül meg kell állapítani.

(3) A közterület elnevezését a megállapításától számított 10 éven belül nem lehet megváltoztatni.

(4) A lakótelepek épületei közötti szervizutakat, továbbá a mezőgazdasági célú és lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni.

(5) Ha egy közterület a városrendezés vagy a beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült közterületrészeknek - az elkülönüléstől számított egy éven belül - más nevet kell adni.

(6) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új útszakasz - általában külön elnevezési eljárás nélkül - a már elnevezett közterület nevét veszi fel, annak meghosszabbításaként.

4. § (1) A közterületnév megállapításakor figyelemmel kell lenni Paks város jellegére, történelmére, hagyományaira, a földrajzi sajátosságaira.

(2) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen. A kezdeményezéseket a szokatlanság és ejtésbeli bizonytalanság szempontjából is vizsgálni szükséges.

(3) Az elnevezés lehetőleg utaljon a közterületnek a városon belüli elhelyezkedésére, és helytörténeti vonatkozásaira.

(4) Az új elnevezéseknél betűk vagy számjegyek nem helyettesíthetik a közterületneveket. Nem lehet dátumot tartalmazó elnevezést közterületnévként felhasználni.

(5) Meglévő utcanév előtagját felhasználni új elnevezéseknél nem szabad, kivéve az utcából, valamint az egyéb utcanévi utótagú közterületről nyíló - köz - esetét.

5. § A városrészek elnevezésére a közterület elnevezési szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.

4. Személyről való közterület-elnevezés

6. § (1) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.

(2) Személyről közterületet elnevezni halála után, legalább 5 év elmúltával lehet. Az 5 éves időbeli korlátozást nem kell alkalmazni a képviselő-testület által rendeletében meghatározottak szerint díszpolgári cím kitüntetésben részesített személyekről történő közterület-elnevezésnél.

(3) A közterületnév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel. Kizárólag a családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség így is, vagy így ismert, illetőleg ha az elnevezés egy családról történik.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni akkor lehet, ha a személy nem eredeti nevén vált ismertté.

(5) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy egyéb ismertetőjegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez a közterületnévben is feltüntethető.

7. § (1) A személyről történő elnevezés során az elnevezés olyan magyar személynek állítson emléket, aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet bármely területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó és élete, munkássága valamilyen módon Paks városhoz kötődik.

(2) Közterületet elnevezni olyan nem magyar személyről is lehet, akinek élete, munkássága az emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt.

5. A közterületek elnevezésének eljárási szabályai

8. § (1) A közterület nevének megállapítása, vagy megváltoztatása Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(2) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) a polgármester,

b) a képviselő-testület bizottsága,

c) a helyi önkormányzat képviselője,

d) Paks város közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár,

e) Paks város közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.

(3) A javaslatokat a Városépítő Bizottság véleményezi.

9. § (1) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell a Paksi Járási Hivatal Okmányirodai Osztályát, és Földhivatalát, a helyi rendőrkapitányságot, a postát, katasztrófavédelmet, mentőállomást, a közműszolgáltatókat.

(2) Az utca-névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata, kivéve a külterületi ingatlanok és magánutak esetén, ahol az utca-névtábla elhelyezésének költsége a kérelmező(ke)t terhelik.

(3) A névtáblát az utcák végein és minden útkereszteződés minden oldalán ki kell helyezni.

(4) Az utcák névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(5) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles.

10. § A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat, a változásról szóló döntést követő egy évig, piros átlós vonallal áthúzva az eredet helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni. Az elhelyezés határidejéről az elnevező szerv határozatban rendelkezik.

III. Fejezet

A házszám megállapítására vonatkozó szabályok

11. § (1) A névvel ellátott közterületeken - kül- és belterületen egyaránt - házszámmal kell ellátni az ingatlanokat. A közterületen az egymástól elkülönülő ingatlanok azonos számmal nem jelölhetők.

(2) A házszámozást új közterület létrejötte esetén az elnevezését, telekalakítás esetén az engedélyező határozat jogerőre emelkedését követően 60 napon belül el kell végezni. A megállapított házszámokról nyilvántartást kell vezetni.

12. § (1) Az utca házszámozását úgy kell elvégezni, hogy a számok a város központjától kifelé haladva 1-től kezdődően növekedjenek és az utca bal oldalán a páros, jobb oldalán a páratlan számok legyenek. Amennyiben ez a megoldás nem alkalmazható, az érintett közterület számozását a magasabb rendű közút irányából kell megkezdeni.

(2) A csak egy oldalon beépíthető utcák házszámozása 1-től kezdődően folyamatos.

(3) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, a tér közepén állva az óramutató járásával megegyezően alakítandó ki.

(4) Saroktelek esetében csak annak az oldalnak kell házszámot adni, amelyen a gyalogos közlekedésre alkalmas kapubejárat van.

(5) Az (1)-(4) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglevő közterületek házszámozását nem érintik.

13. § (1) Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon álló, több lépcsőházból álló épület, ikerház, sorház esetén A, B, C stb. alátörés alkalmazható. Telekfelosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlanok esetén a kisebb számú ingatlan marad az eredeti számon, a további ingatlanok esetén A, B, C, stb. alátörés alkalmazható.

(2) Tömbtelken kialakított többszintes épületeknél minden lépcsőházat önálló házszámmal kell ellátni.

14. § (1) A házszámokat és azok változásait hivatalból, illetve annak a személynek a kérelmére, akinek ehhez jogos érdeke fűződik, a Polgármester állapítja meg. A polgármester határozata alapján, azok, akik az érintett ingatlanra vonatkozóan lakcímmel rendelkeznek, kötelesek megváltozott lakcímüket 30 napon belül hivatalos okmányaikon átvezettetni. A változás ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetetése a kezdeményező kötelezettsége.

(2) Az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha:

a) az ingatlan házszáma a hivatalos nyilvántartásban nem szerepel, csak helyrajzi számmal meghatározott,

b) több ingatlan azonos utcanévvel és azonos házszámmal szerepel a hivatalos nyilvántartásban,

c) az ingatlan egyedi számszerű megjelölése nem a kialakult növekvő számsorban található,

d) ingatlan megosztására, vagy összevonásra kerül sor.

(3) A kialakult számozás után egyesített ingatlanok megtartják az eredeti sorszámukat.

(4) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell a 8. §-ban meghatározott szervekkel, valamint az ingatlannal közvetlenül határos ingatlan tulajdonosaival.

15. § (1) A házszámtáblát az ingatlan utcafronti kerítésére, vagy házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának a megállapítástól, az épület használatba vételétől számított 60 napon belül elhelyezni. Amennyiben kötelezettségének nem tesz eleget, a polgármester a tulajdonos terhére a felhelyezést elrendelheti.

(2) A házszámtáblát az önkormányzat térítésmentesen biztosítja az ingatlan tulajdonosoknak. A házszámtábla kihelyezéséről, szükséges cseréjéről, megrongálódása esetén pótlásáról és karbantartásáról a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni.

(3) A polgármesteri hivatalban vezetett házszámtábla nyilvántartással nem egyező, vagy nem a megfelelő módon felszerelt házszámtáblák cserélését a Polgármester a tulajdonosok terhére elrendelheti.

(4) A házszámozásra vonatkozó eljárási rendre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

IV. Fejezet

Záró rendelkezés

16. § Ez a rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba. A rendeletet a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Paks, 2013. március 18.

Hajdú János s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére