Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (III. 19.) önkormányzati rendelete

a közutak kezelésével kapcsolatos egyes hatáskörök átruházásáról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, és a 3. § tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés a) pontjában, 34. § (2) bekezdésében, 36. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 39. §-ában, 41. § (2) bekezdésében, 42. § (3) bekezdésében, valamint 42/A. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott közútkezelői feladat- és hatásköröket a jegyző gyakorolja.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Paks, 2013. március 18.

Hajdú János s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére