Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (I. 11.) önkormányzati rendelete

a közterület-felügyeletről * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében és 1. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Paks Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a közigazgatási területén lévő közterületek rendjének és tisztaságának védelme érdekében közterület-felügyeletet működtet a Paksi Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeként, az önkormányzat, továbbá a Paksi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott szervezeti keretek között.

(2) A közterület-felügyelet illetékességi területe kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén lévő önkormányzati tulajdonú közterületekre.

(3) A közterület-felügyelet szervezetét, jogállását, feladat- és hatáskörét e rendelet, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.), az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Rftv.), továbbá az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 18.) önkormányzati rendelet, és a Paksi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.

2. § A közterület-felügyelet feladatkörébe utalt feladatokat a közterület-felügyelők látják el, melyek a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (4) bekezdésének keretei között a következők:

a) a közterületen jogosulatlanul, jogszabályellenesen elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése az illetékes hatóságnál (szervnél),

b) a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás lefolytatása más szerv hatáskörébe tartozik,

c) a közút kezelőjének megbízása alapján, a jogszabályokban meghatározott feltételekkel a járművek közterületről való eltávolítása iránti intézkedés,

d) a közterületen tárolt üzemképtelen járművek eltávolítása iránti intézkedés,

e) közreműködés az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek, gazdasági szervezetek által szervezett rendezvények biztosításában,

f) intézkedés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott szabályok elmulasztása esetén, az ott meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása, ennek során helyszíni bírságot is kiszabhat.

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

Paks, 2014. január 10.

Hajdú János s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére