Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező-és az önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról alkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseire, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a város 2014. évi pénzügyi tervéről, az önkormányzat és a költségvetési intézmények gazdálkodási szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv), valamint a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki.

(2) Az irányított költségvetési szervek és a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyek közös jelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2014. évi költségvetése

2. § (1) *  A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi

a) költségvetési bevételek előirányzatát 8.552.636 eFt-ban

b) költségvetésének kiadások előirányzatát 11.716.136 eFt-ban

c) költségvetés egyenlegét: hiányát - 3.163.500 eFt-ban

Ebből: működési költségvetés egyenlegét:

többlet 1.109.823 eFt-ban

felhalmozási költségvetés egyenlegét:

hiány - 4.273.323 eFt-ban

d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 14.258.003 eFt-ban

e) finanszírozási célú műveletek kiadásait 11.094.503 eFt-ban

f) költségvetésének bevételi főösszegét 22.810.639 eFt-ban

g) költségvetésének kiadási főösszegét 22.810.639 eFt-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület Paks Város Önkormányzata költségvetésének összevont mérlegét, valamint az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását a rendelet 1. melléklete (1., 2., 3. tábla) alapján határozza meg.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt - beleértve a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti betét visszavonását - működésre, illetve felhalmozási célú igénybe vételre tervezett tagolásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a (3) bekezdésen kívüli költségvetési hiány finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, az Áht. 23. § (2) bekezdés e)-d) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működésre, illetve felhalmozási célra tervezett igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlegét az 1.2 melléklet (1., 2., 3. tábla) tartalmazza.

(2) Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlegét az 1.3 melléklet (1., 2., 3. tábla) tartalmazza.

(3) Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének állami (államigazgatási) feladatainak mérlegét az 1.4 melléklet (1., 2., 3. tábla) tartalmazza.

(4) Az önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.2 melléklet tartalmazza.

(6) Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet tartalmazza.

(7) Paks Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását a 4. melléklet tartalmazza.

(8) Paks Város Önkormányzata 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet tartalmazza.

(9) Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatit beruházásonként a 6. melléklet tartalmazza.

(10) Paks Város Önkormányzata felújítási és felhalmozási célú pénzeszköz átadási kiadások előirányzatait felújításonként, pénzeszköz átadásonkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

(11) Paks Város Önkormányzata Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait projektenként a 8. melléklet tartalmazza.

(12) Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként tartalommal a 9.1 melléklet (1., 2., 3. tábla) tartalmazza.

(13) Paks Város Önkormányzat 2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzata csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítását a 9.1.1 melléklet (1., 2 tábla) tartalmazza.

(14) Paks Város Önkormányzat 2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítását 9.1.2 melléklet tartalmazza (1., 2., 3. tábla).

(15) Paks Város Önkormányzat 2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állami (államigazgatási) feladatok szerint csoportosítását 9.1.3 melléklet tartalmazza (1., 2 tábla).

(16) Paksi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerint csoportosítását a 9.2 melléklet tartalmazza (9.2.1., és 9.2.2., 9.2.3 melléklet alapján).

(17) A Paksi Gyógyászati Központ 2014. évi költségvetése előirányzat csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosítását a 9.3 melléklet tartalmazza a 9.3.1, 9.3.2 melléklet alapján.

(18) A Paks Város Szociális Intézmények Igazgatósága 2014. évi költségvetése bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosítását a 9.4 melléklet tartalmazza a 9.4.1., 9.4.2 melléklet alapján.

(19) A Paksi Bóbita Bölcsőde 2014. évi költségvetése bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosítását a 9.5 melléklet tartalmazza a 9.5.1, 9.5.2 melléklet alapján.

(20) A Paksi Napsugár Óvoda 2014. évi költségvetése bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosítását a 9.6 melléklet tartalmazza a 9.6.1, 9.56.2 melléklet alapján.

(21) A Paksi Benedek Elek Óvoda 2014. évi költségvetése bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosítását a 9.7 melléklet tartalmazza a 9.7.1., 9.7.2 melléklet alapján.

(22) A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2014. évi költségvetése bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosítását a 9.8 melléklet tartalmazza a 9.8.1., 9.8.2 melléklet alapján.

(23) A Paksi Városi Múzeum 2014. évi költségvetése bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosítását a 9.9 melléklet tartalmazza a 9.9.1., 9.9.2 melléklet alapján.

4. § A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. melléklete értelmében városunk támogatásban részesül, a hozzájárulásokat jogcímenként a 8. tájékoztató tábla tartalmazza.

5. § A 6-7. mellékletben meghatározott előirányzatok felett kötelezettségvállalásra a polgármester jogosult.

6. § (1) Az önkormányzat 2012-2013-2014. évi mérlegét a rendelet 1. tájékozató táblázata tartalmazza.

(2) A 9.1 mellékletben meghatározott előirányzatok terhére kötelezettségvállalásra a polgármester jogosult. A polgármester kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.

(3) A 9.2 mellékletben meghatározott előirányzatok terhére kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult. A jegyző kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.

(4) A 9.3-9.9 mellékletben meghatározott előirányzatok terhére kötelezettségvállalásra az intézményvezető jogosult. Az intézményvezető kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.

7. § *  Az önkormányzat a kiadások között 24.962 ezer forint általános és 69.175 ezer forint céltartalékot állapít meg az alábbiak szerinti részletezésben:

1. Tartalékok 94.137 ezer forint

a) Általános tartalék 24.962 ezer forint

b) Céltartalékok 69.175 ezer forint

ba) működési céltartalékok 2.804 ezer forint

ebből:

nagyadózói céltartalék 0 ezer forint

bizottsági támogatási keret tartaléka 1.120 ezer forint

részönkormányzatok tartaléka 0 ezer forint

polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka 684 ezer forint

környezetvédelmi alap céltartaléka 1.000 ezer forint

bb) felhalmozási céltartalék 66.371 ezer forint

ebből:

pályázati tartalék 21.726 ezer forint

egészségügyi intézmények eszközbeszerzési tartaléka 0 ezer forint

felhalmozási céltartalék 42.865 ezer forint

választókerületi tartalék 1.780 ezer forint

8. § (1) A képviselőtestület a többéves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban az 2. tájékozató tábla szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 3. tájékoztató tábla tartalmazza.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 4. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszám előirányzatát, közfoglalkoztatottak létszámát az 5. tájékoztató táblázat tartalmazza.

(5) A költségvetési szervek és az önkormányzati hivatal létszámát (statisztikai átlagos állományi létszámot) a képviselő-testület az 5.5 tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a Paksi Polgármesteri Hivatal feladatait bemutató tájékoztató táblát a 6. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében jelentkező feladatokat ágazati besorolásban a 7. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

3. Hiány finanszírozása, szabad pénzeszközök hasznosítása

9. § Az év közben felmerülő likviditási hiány finanszírozási módja folyószámlahitel-keret igénybevétele a számlavezető pénzintézettől, melynek keretösszege 400 millió forint.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a likviditási célú hitel-keretszerződés aláírására.

10. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során az év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközöket pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. Általános szabályok

11. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal.

5. Előirányzatok megváltoztatása

12. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(4) Az előirányzatok módosítása az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) figyelembevételével történhet.

13. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, vagy előirányzatot csökkent, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát - a rendeletben egyes tartalék előirányzatok esetében átruházott hatáskörök kivételével - fenntartja magának.

(3) Az átruházott hatáskörben történő felhasználásokról a költségvetés féléves, háromnegyed éves beszámolóival egy időben, és zárszámadáskor a hatáskörrel megbízottak a képviselő-testületnek kötelesek beszámolni.

(4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.

(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

14. § (1) A költségvetési szerv a személyi juttatási előirányzatát az Ávr. 36. § előírásainak megfelelően, a felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére változtathatja meg.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására az Ávr. 36. § (2) és (3) bekezdésekben foglaltakat kell alkalmazni.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat változatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

6. Előirányzat-felhasználás

15. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. A többletbevétel felhasználása az előirányzat-módosítási javaslat képviselő-testület által történő elfogadását követően történhet.

(3) A költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.

16. § (1) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról, az előirányzat felhasználásáról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(2) Az előirányzatok felhasználása során az előirányzatokért felelős személyeket (minden egyes keret vonatkozásában, a költségvetés szerkezete szerinti bontásban) a polgármesteri hivatal vonatkozásában a jegyző, a költségvetési szervek vonatkozásában az intézményvezető, az önkormányzat vonatkozásában a polgármester a Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés rendjének szabályzatában határozza meg. Az előirányzat felhasználás nyilvántartás naprakész vezetése és a szakmai teljesítésigazolás elvégzésnek (elvégeztetésének) kötelezettsége a keretgazda feladata.

(3) A 16. § (2) pontjában hivatkozott intézkedésben előírt feladatokat a költségvetés elfogadása előtti időszakra is visszamenőleg végre kell hajtani.

(4) A bevételi előirányzatok elmaradása esetén, illetve más kiadási előirányzatok növelésének forrásaként a kiadási előirányzatok a képviselő-testület döntése alapján csökkenthetők, zárolhatók, törölhetők.

(5) A költségvetés végrehajtása során a rendszeres költségelemek vonatkozásában tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok időarányos részét meghaladóan (a saját bevételek teljesülése ütemének figyelembevételével) nem vállalhatók és nem fizethetők ki.

17. § (1) Az önkormányzatnál és a polgármesteri hivatalnál év közben a költségvetésben jóváhagyott előirányzatot meghaladóan képződő működési bevétel - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - az általános tartalékot növeli.

(2) Az önkormányzatnál és a polgármesteri hivatalánál év közben a költségvetésben jóváhagyott előirányzatot meghaladóan képződő felhalmozási bevétel - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a felhalmozási céltartalékot növeli.

(3) A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból működési tartalékot kell képezni. A felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű felhalmozási forrásból származó nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot kell képezni, az egyéb nem céljellegű, illetve a tervezettet meghaladóan keletkező felhalmozási célú bevétellel a felhalmozási céltartalékot kell növelni.

(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Képviselő-testület dönt a tárgyévi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításával egyidejűleg.

(5) Az államháztartáson kívüli forrás - ide nem értve az alapítványi forrást - átadásáról Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes támogatásokról szóló rendeletei rendelkeznek.

(6) Az alapítványi forrás átadásáról a rendelet 25. § (2) bekezdése rendelkezik.

18. § (1) A feladat elmaradásából származó (személyi és dologi) megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. A kiadási előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

19. § (1) Az intézményi felújítási és felhalmozási kiadások finanszírozására az eredeti költségvetési rendeletben tervezetten felül csak a felesleges tárgyi eszköz értékesítéséből, a képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványból, valamint a felhalmozási célú pénzeszköz átvételéből származó bevételi többlet fordítható - a képviselő-testület által történt jóváhagyást és költségvetés-módosítást követően.

(2) A költségvetési intézmények a 200 e Ft egyedi értéket meg nem haladó karbantartási munkáikat önállóan szervezik és végeztetik a saját költségvetésük, illetve az önkormányzat által kötött keretszerződés terhére.

(3) A költségvetési intézmények gazdasági társaságtól, társadalmi szervezettől, egyháztól vagy alapítványtól az intézmények számára működési többletkiadással járó eszközöket térítésmentesen használatra vagy tulajdonba kizárólag a fenntartó előzetes engedélyével fogadhatnak el.

(4) A költségvetési intézmények szakmai alapfeladatok keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel számla ellenében történő igénybevételére - dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra - szerződést külső személlyel, szervezettel csak jogszabályban, vagy az önkormányzat által szabályozott feltételek szerinti feladatok elvégzésére köthetnek. A polgármesteri hivatal felé a szerződés megkötését és összegét az intézményvezetőnek írásban jelenteni kell. A szerződéskötés feltétele, hogy az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt az intézmény nem foglalkoztat.

7. Költségvetési szervek pénzmaradványa

20. § (1) A költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A 2013. évi pénzmaradvány (a 2013-ban vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások, egyéb céljellegű maradványok kivételével) a 2013. évi beszámolóval együtt történő felülvizsgálatot, illetve a képviselő-testületi jóváhagyást követően használható fel.

(3) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

21. § (1) A költségvetési intézmények dologi költség előirányzatában szereplő üzemeltetési, valamint élelmezési kiadások céljellegű előirányzatnak tekintendők.

(2) Az előirányzat-maradványból az intézményt nem illetik meg a kötelezettségvállalással nem terhelt céljellegű támogatás előirányzatok, a kötött felhasználású állami támogatások tervezett és ténylegesen elszámolható összegének különbözete.

(3) Az intézmények 2013. évi költségvetési maradványa megállapításakor az Ávr. rendelkezései szerint kell eljárni.

8. A finanszírozás rendje

22. § (1) Az önkormányzat számlavezető pénzintézete az Erste Bank Hungary Rt.

(2) Az önkormányzat kincstári finanszírozási rendszert működtet, az intézmények főszámlákkal rendelkeznek.

(3) A kincstári rendszer működése az intézmények előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát, a kötelezettségvállalás rendjét nem érinti.

(4) A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell lebonyolítani, a kifizetéseket utalással kell teljesíteni. A készpénzben történő kifizetések jogcímei az alábbiak lehetnek:

1. személyi juttatások (hó közi kifizetések, költségtérítések)

2. elszámolásra kiadott összegek (beszerzésre)

3. készlet és kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre

4. reprezentációs kiadásra

5. kiküldetési kiadásokra

6. kisösszegű szolgáltatási kiadásokra

7. társadalom-és szociálpolitikai juttatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetésére

8. a városi rendezvényeken fellépők művészi szolgáltatási kiadásaira.

9. Tartalékok

23. § Az 5.1 tájékoztató tábla első sorában tervezett általános tartalék felhasználásáról a polgármester előterjesztése alapján a Gazdasági Bizottság dönt. Az általános tartalék az évközi működési többletigények finanszírozására, vis major helyzetek megoldására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

24. § Az 5.1 tájékoztató tábla 1a. sorában tervezett nagyadózói céltartalékról az adózók javaslata alapján a polgármester dönt az adórendelet szabályainak, valamint a Paksi Atomerőmű Zrt-vel kötött kétoldalú megállapodásnak a figyelembevételével. A megállapodások helyi és országos jogszabályoknak megfelelő elkészítéséért és közzétételéért az adócsoport vezetője felelős.

25. § (1) Az 5.1 tájékoztató tábla 1b. sorában tervezett bizottsági támogatási keret tartaléka felett a Humánpolitikai, a Közbiztonsági, Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi, valamint a Gazdasági Bizottság rendelkezik. A megállapodások helyi és országos jogszabályoknak megfelelő elkészítéséért és közzétételéért a bizottsághoz kijelölt referens felelős.

1. A támogatási keretekből általános szabályként nem támogathatók a költségvetésben nevesített támogatott jogi és természetes személyek és a költségvetési szervek, továbbá mindazok, akik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján nem támogathatók.

2. Támogatás kizárólag bejegyzett, létüket igazolni tudó szervezetek számára állapítható meg. Amennyiben adott szervezet egyes részei pályáznak (iskola diáksportkör, sportegyesületi szakosztályok), mind a pályázatot, mind a szerződést a bejegyzett szervezet vezetőjének alá kell írnia.

3. A testület által támogatásokra jóváhagyott keret felhasználása pályázatok alapján történik.

4. A pályázati kiírásban szerepelnie kell a pontos feltételeknek, melyek a könnyebb és az azonos szempontok szerinti elbírálást biztosítják. A pályázatokat a bizottságok írják ki, melynek kötelező elemei a következők:

a) pályázó adatai: pontos név, cím, bankszámlaszám (mely azonos a folyósítás céljául szolgáló bankszámlaszámmal),

b) konkrét pályázati cél (részletes leírással)

c) program teljes költsége (részletes költségvetéssel),

d) program megvalósulásának időtartama, az elszámolás tervezett időpontja,

e) a kért támogatás összege,

f) szempontrendszer,

g) a pályázathoz mellékelendő iratok (különös tekintettel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben meghatározottakra).

5. Tartós kötelezettséggel járó pályázati cél nem támogatható.

6. A támogatottakkal támogatási szerződést kell kötni, melyben az elszámolásra vonatkozó előírásokat rögzíteni kell. A támogatás összegével a költségvetési év végéig, kivételes esetben következő év január végéig el kell számolni. Az elszámolás kizárólag a támogatott nevére szóló számlával, számviteli bizonylattal történhet. A támogatások pénzügyi teljesítése kizárólag a támogatott által megjelölt bankszámlára történő utalással teljesíthető. Azon pályázóval, aki korábbi támogatásával nem számolt el, illetve a korábbi években vállalt kötelezettségét súlyosan megszegte, új támogatási szerződés nem köthető.

7. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában előírt kötelezettségének, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.

8. A pályázatot kiíró bizottságnak, a kapcsolattartást, technikai feladatok végrehajtását végző személyeknek a helyi és országos jogszabályok - különös tekintettel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CXXXI. törvény, valamint az Áht. 48. § előírásaira - szerint kell eljárniuk.

9. A támogatási szerződések minden tekintetben való megfelelősége (adózási szabályok, folyósítás, elszámolás) érdekében a támogatási szerződéseket a polgármesteri hivatal részéről jogi ellenjegyzéssel, és a pénzügyi osztályvezető pénzügyi ellenjegyzésével kell ellátni.

(2) Az alapítványok, közalapítványok támogatásáról a képviselő-testület dönt a bizottság javaslata alapján.

26. § Az 5.1 tájékoztató tábla 1d. sorában tervezett környezetvédelmi alap tartalékának felhasználása a vonatkozó jogszabályok alapján történhet. A tartalék felett a Gazdasági Bizottság rendelkezik.

27. § Az 5.1 tájékoztató tábla 1g. sorában jóváhagyott polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználásáról a polgármester dönt, az alpolgármesteri keret vonatkozásában az alpolgármester javaslata alapján. A keret terhére nyújtott támogatások szerződéseinek a hatályos jogszabályok szerinti elkészítéséért és közzétételéért a keretfelhasználás nyilvántartásának vezetésével megbízott felelős.

28. § Az 5.1 tájékoztató tábla 2d. sorában tervezett választókerületi céltartalék felhasználásáról a választókerület által választott és a választókerületben lakó képviselő(k) együttes javaslata alapján a Városépítő Bizottság dönt. A keret felhasználásáról határozatban a költségvetési évben döntést kell hozni, és lehetőség szerint a pénzügyi teljesítésnek a költségvetési évben meg kell történnie. A tartalék kizárólag beruházási, felújítási munkára használható fel.

29. § Az 5.1 tájékoztató tábla 1f. sorában jóváhagyott részönkormányzati tartalék felhasználásáról egyenlő arányban a részönkormányzatok testületei döntenek. Legalább a keretek 80%-a felhalmozási célra szolgál. A részönkormányzati rendezvényeknek kapcsolódniuk kell a városi rendezvényekhez. A tartalékból természetbeni juttatás, és támogatás nem biztosítható.

30. § Az 5.1 tájékoztató tábla 2b sorában tervezett pályázati tartalék az önkormányzat és a költségvetési intézmények által benyújtott pályázatok saját forrásául szolgál. A tartalék felhasználásának szabályait a 24/2011. (IV. 20.) Kt. számú határozat tartalmazza.

31. § Az 5.4 tájékoztató táblában szereplő tervezett beruházások, fejlesztések tényleges megkezdéséről a Gazdasági Bizottság dönt az 5.1 tájékoztató tábla 2e. sorában tervezett felhalmozási céltartalék felhasználásával.

10. Támogatások

32. § (1) A támogatásokat összefoglaló 5. tájékoztató tábla 31. sorában szereplő védett épületek felújításának támogatására szolgáló keret felhasználásáról a Városépítő Bizottság dönt a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján. A képviselő-testület a védett épületek felújításának támogatásáról szóló 31/2008. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja esetében egy adott épület felújítására odaítélhető támogatás maximális összegét 2014. évben 2 M Ft-ban, a 3. § b) pont bb) és bc) alpontja szerinti esetekben 1 M Ft-ban állapítja meg.

(2) A támogatásokat összefoglaló 5. tájékoztató tábla 34. sorában szereplő letelepedési támogatás keretről a Humánpolitikai Bizottság dönt a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján.

(3) A 7. melléklet 1-2 sorában szereplő hagyományos és panel technológiával épült épületek felújításának támogatására szolgáló keret felhasználásról a 19/2013. (VI. 1.), és a 20/2013. (VI. 1.) önkormányzati rendeletek rendelkeznek.

(4) Az önkormányzat bármely támogatási célt szolgáló előirányzatának terhére nyújtott támogatások esetében az érintett bizottságoknak, a kapcsolattartást, technikai feladatok végrehajtását végző személyeknek a helyi és országos jogszabályok - különös tekintettel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CXXXI. törvény, valamint az Áht. 34. § előírásaira - szerint kell eljárniuk.

33. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy

1. a támogatásokkal megvalósuló beruházások finanszírozása érdekében a szerződéseket megkösse a támogatókkal,

2. a benyújtandó pályázatokhoz a pályázati kiírásban előírt nyilatkozatokat megtegye és aláírja,

3. a pályázati tartalék felhasználásának eljárási rendjét dolgozza ki, a pályázatokhoz a saját forrásról szóló igazolásokat kiadja,

4. a támogatási fejezetben (az 5. tájékoztató táblában) jóváhagyott keretek terhére, az ott megjelölt összegek erejéig a támogatási, illetve szolgáltatási szerződéseket kösse meg.

34. § (1) Az önkormányzat az egészségügyi alapellátási feladatainak ellátására szerződést kötött háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok (a továbbiakban együtt: orvos) részére az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti fenntartáshoz történő hozzájárulást pénzbeli, továbbá természetbeni támogatás formájában, valamint (ha az orvos saját tulajdonú rendelővel nem rendelkezik) a feladatellátáshoz szükséges rendelő és hozzá kapcsolódó váró- és mellékhelyiségek, továbbá egészségügyi célokat szolgáló közös helyiségek, továbbá a feladat-ellátási szerződésben felsorolt eszközök ingyenes használatba adásával biztosítja.

(2) Az önkormányzat orvosi körzetenként évi 714.286 Ft összegű támogatást nyújt az orvosok részére, az alábbiak szerint:

a) ha az orvos az önkormányzattal megkötött szerződésből eredő feladatait saját tulajdonú rendelőben végzi, a támogatás teljes összegére pénzben jogosult,

b) ha az orvos az önkormányzattal megkötött szerződésből eredő feladatait az önkormányzat tulajdonát képező rendelőben végzi és a rendelő éves rezsiköltsége az e bekezdésben meghatározott támogatási összeget nem éri el, az orvos részben természetben, részben pénzben jogosult támogatásra, akként, hogy az önkormányzat a rendelő rezsiköltségeit átvállalja, az e bekezdés szerinti támogatási összegből fennmaradó összeget pénzben nyújtja.

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatás nyújtására a következők szerint kerül sor:

a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az önkormányzat a támogatás összegét az adott évre vonatkozó költségvetési rendelet hatályba lépését követő 30 napon belül az orvos számlájára utalja,

b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a rezsiköltségeket az önkormányzat közvetlenül saját költségvetéséből fedezi. Amennyiben a költségvetési év végén megállapítható, hogy a rezsiköltségek fedezetére fordított összeg a (2) bekezdés szerinti támogatás mértékét nem éri el, úgy az önkormányzat a különbözet összegét legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig az orvos számlájára utalja.

(4) Ha az orvos az önkormányzattal megkötött szerződésből eredő feladatait az önkormányzat tulajdonát képező rendelőben végzi és a rendelő éves rezsiköltsége a (2) bekezdésben meghatározott támogatási összeget eléri, vagy azt meghaladja, az orvos természetben jogosult támogatásra, akként, hogy az önkormányzat a rendelő rezsiköltségeit átvállalja, közvetlenül a saját költségvetéséből fedezi.

(5) A pénzbeli támogatást az orvos kizárólag az (1) bekezdés szerinti célra használhatja fel.

(6) A pénzbeli támogatás cél szerinti felhasználását az orvos a tárgyévet követő év február 28-ig számlákkal igazolja az önkormányzat felé. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a számlák nem igazolják a cél szerinti felhasználást, úgy a támogatás nem igazolt összegét vissza kell fizetni, továbbá ez az orvos és az önkormányzat között létrejött feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségek súlyos megszegésének minősül.

(7) E § alkalmazásában rezsiköltség alatt különösen a rendelő fenntartásával kapcsolatos alábbi kiadásokat kell érteni:

a) fűtési díj,

b) áramdíj,

c) víz- és csatornadíj,

d) szemétszállítási díj,

e) kéményseprési díj,

f) az orvos által foglalkoztatott szakszemélyzet bér - és járulékterhei,

g) a feladatellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés.

(8) Az e § szerinti támogatás időarányosan, a szerződés hatályba lépését követő naptól illeti meg az orvost, ha az önkormányzattal az egészségügyi alapellátási feladatok ellátására megkötött szerződés év közben lép hatályba.

(9) A rendelet rendelkezéseit tárgyévben kell alkalmazni. A saját tulajdonú rendelőt fenntartó orvosok részére a pénzbeli támogatás kiutalására tárgyévben legkésőbb a rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül kerül sor.

11. A jogi személyiségű szervezeti egység gazdálkodásának szabályai

35. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egysége vagyonkelezői jogot szerezhet a működéshez szükséges immateriális javak, ingó tárgyi eszköz, készlet felett.

(2) A jogi személyiségű szervezeti egység gazdálkodó szervezetet nem alapíthat és abban részesedést nem szerezhet, azonban az alapításkor, részesedésszerzéskor a költségvetési szerv képviseletében eljárhat, amennyiben az alapításra, részesedésszerzésre a költségvetési szerv egyébként saját nevében jogosult.

12. Önkormányzati biztos kirendelése

36. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg. Önkormányzati rendelet önkormányzati biztos megbízását az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, rövidebb időtartam, lejárat esetén is kötelezővé teheti.

(2) A lejárt esedékességű tartozásállomány fennállásáig a pénzügyi ellenjegyzés és az érvényesítés szabályain felül csak az önkormányzati biztos ellenjegyzésével vállalható kötelezettség, és rendelhető el utalványozás.

(3) Az önkormányzati biztos a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv szervezeti felépítését, működési folyamatát és gazdálkodását érintő racionalizálási javaslatokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet.

IV. Fejezet

Létszám és bérgazdálkodás

37. § (1) A közalkalmazottak és köztisztviselők illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, illetve a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény hatályos mellékletei alapján kell meghatározni.

(2) A közalkalmazottak részére csak a közalkalmazottak jogállásáról szóló, és a nemzeti köznevelésről szóló törvény által előírt kötelező és az önkormányzat által megállapított pótlékok adhatók. A pótlékalap 2014. január 01-től 20.000 forint.

(3) A költségvetési szervek költségvetésében a 2013. évi CCXXX. törvény 55. § (2) bekezdése értelmében tervezésre került a Kjt. 77. § (1) bekezdésében meghatározott teljesítményösztönző keret. Az összeg felhasználása a költségvetési szervek szabályzataiban foglalt szabályok és mértékek figyelembevételével történhet.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozó óvodapedagógusokat a 2014. évben mentesíti a településen működő könyvtárak beiratkozási díjának megfizetése alól.

38. § (1) A képviselő-testület 2014. évre a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek (az egyes juttatások és támogatások megállapításánál figyelembe veendő) illetményalapját 38.650 forintban állapítja meg.

(2) A címzetes főjegyző részére a képviselő-testület címzetes főjegyzői címadományozási juttatást állapít meg, melynek mértéke 2014. évben az illetményalap 24-szerese. A címzetes főjegyzői címmel rendelkező köztisztviselő éves címadományozási juttatását minden év július 31-éig az általa megadott bankszámlára kell utalni.

(3) Az ágazatfelelősi munkakörben dolgozó mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkező köztisztviselőket képzettségi pótlék illeti meg.

(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdései alapján a Képviselő-testület a Paksi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2014. évi illetménykiegészítés mértékét a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetén egységesen az alapilletményük 25%-ában, a középiskolai végzettségű köztisztviselők esetén egységesen az alapilletményük 20%-ában határozza meg.

39. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények és az önkormányzati hivatal dolgozói részére, lakásépítéshez, vásárláshoz, korszerűsítéshez és felújításhoz 2014. évben 10.100 ezer forint összegű támogatás kifizetését engedélyezi (5. tájékoztató tábla 11. sora). A kifizetői adó alá eső hitelcélok esetén a fizetendő adó szintén e keretet terheli.

(2) Az önkormányzati hivatal, és az intézmények dolgozóit a Cafeteria szabályzatok alapján illetik meg a természetbeni juttatások. A köztisztviselőkre vonatkozó Cafeteria szabályzat a Közszolgálati szabályzat mellékletét képezi.

40. § A költségvetési szerveknél és a polgármesteri hivatalban másoddiploma megszerzését, fizetési fokozatban való előrelépéssel járó továbbképzést a költségvetési szerv vezetője csak akkor támogathat, ha ez a munkakör ellátásához szükséges, illetve annak elvégzését a munkaszerződés tartalmazza.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

41. § A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók önkormányzati jutalmazásáról és támogatásáról szóló 3/1997. (II. 10.) rendelet 3. § (2) bekezdésében szereplő „Egy pont” értéke 2014. évben bruttó 20 Ft.

42. § * 

43. § * 

44. § * 

45. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.

(2) * 

Paks, 2014. február 28.

Hajdú János s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1-9. melléklet a 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez * 

1. függelék a 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére