Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §, a 39. § (2) és (5) bekezdésében és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében a) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, továbbá a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás véleményének kikérésével, az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet célja, hatálya, fogalom meghatározások, a hulladékgazdálkodási közszolgáltató

1. § (1) E rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek biztosítják Paks Város köztisztaságát, a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, rendjét és módját.

(2) A rendelet hatálya Paks város közigazgatási területére terjed ki.

(3) E rendeletet kell alkalmazni a (2) bekezdés szerinti területen keletkező települési hulladék gyűjtésére, átvételére, szállítására és kezelésére, valamint a Közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységére.

(4) A rendelet hatálya kiterjed azokra a természetes és jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik az (2) bekezdés szerinti területen a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) szerint ingatlanhasználónak minősülnek.

(5) Az ingatlanhasználó köteles a hulladékkal kapcsolatos tevékenysége során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természeti- és épített környezetét ne szennyezze, a növény-és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, továbbá köteles az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani. A képviselő-testület a közterület tisztántartására vonatkozó részletes szabályokat önálló rendeletben szabályozza.

2. § (1) A rendelet alkalmazásában

1. *  beépítésre szánt terület: a 33/2016. (VIII. 22.) önkormányzati rendelettel elfogadott, Paks Város Helyi Építési Szabályzatában kijelölt lakó (L..)-; településközpont (Vt...)-; intézményi (Vi..)-; gazdasági-, kereskedelmi-,szolgáltató (együtt:Gksz..)-; ipari gazdasági (Gip...)-;(üdülőházas (Üü) és különleges (K..) területek, továbbá az ezeken a területeken található utak, járdák, parkok, parkolók, játszóterek függetlenül attól, hogy kül- vagy belterületen helyezkednek el,

2. életvitelszerű ingatlanhasználat: életvitelszerű használónak tekintendők azok a természetes személyek, akik az ingatlanban együtt laknak,

3. házhoz menő gyűjtés: a házhoz menő hulladékszállításba bevont területen a hulladékgyűjtő gépjárművekkel a települési hulladék ingatlanhasználó ingatlana előtti területre kihelyezett gyűjtőedény ürítésével történő gyűjtés,

4. házhoz menő, rendszeres hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bekapcsolt terület: Paks Város Helyi Építési Szabályzatában beépítésre szánt területként kijelölt területek,

5. ingatlan: az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti földrészlet, továbbá a földrészleten létesített alábbi épület, építmény: társasház, szövetkezeti ház, önálló tulajdonú épület, társasházban lévő öröklakás, külön tulajdonban álló, nem lakás céljára szolgáló helyiség, szövetkezeti házban lévő szövetkezeti lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség, társas garázs, társas üdülő, üdülő- és garázsszövetkezeti ház,

6. kompozit hulladék: olyan összetett anyagok, amelyek két vagy több különböző szerkezetű anyagkombinációkból épülnek fel a hasznos tulajdonságok kiemelése és a káros tulajdonságok csökkentése céljából,

7. üdülő: a tulajdoni lapon üdülőként nyilvántartott ingatlan.

(2) A rendeletben használt, más jogszabályban meghatározott fogalmakat - a rendelet könnyebb értelmezhetősége érdekében - a rendelet 1. függeléke tartalmazza.

3. § (1) *  Paks Város közigazgatási területén az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás működtetéséről a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) útján gondoskodik.

(2) *  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Társulás és a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7400 Kaposvár, Áchim András u. 2., a továbbiakban: Közszolgáltató) között fennálló szerződéses kapcsolat alapján Paks Város közigazgatási területén kizárólagosan a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyekkel és a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által kiadott megfelelőségi véleménnyel rendelkező Közszolgáltató jogosult és kötelezett ellátni.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok átvételét, összegyűjtését, szállítását, kezelését a Közszolgáltató a Társulás által a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” elnevezésű, KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosítószámú pályázat (a továbbiakban: Pályázat) keretében beszerzett, illetve saját eszközeivel, a Pályázat keretében megvalósított és az általa üzemeltetett paksi 0299/5 hrsz ingatlanon található Hulladékkezelő Központban (a továbbiakban: Hulladékkezelő Központ), a rendeletben felsorolt hulladékgyűjtő szigeteken, és Paks, Biztonsági elkerülő út, 4710/5 hrsz alatt található Újrahasználati Központban (a továbbiakban: Újrahasználati Központ) látja el.

(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az ingatlanhasználó a magasabb szintű jogszabályok, és az e rendeletben meghatározott módon, továbbá e rendeletben meghatározott területen köteles igénybe venni.

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, ellátásának rendje és módja, az ingatlanhasználó jogai és kötelességei

4. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás - a tevékenység tartalmában - az alábbiakra terjed ki:

a) *  az ingatlanhasználó által az ingatlanon a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített, vagy a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényben gyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék összegyűjtésére, rendszeres, valamint alkalmi átvételére, szállítására, kezelésére (ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes hulladék összegyűjtését, elszállítását, kezelését is),

b) a természetes személy ingatlanhasználó által az ingatlanon gyűjtött, a lomtalanítás körébe tartozó háztartási hulladék évente egyszeri alkalommal - a Társulással előzetesen egyeztetett, a Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen - erre a célra biztosított szállítóeszközzel történő Közszolgáltató általi összegyűjtésére, átvételére, elszállítására és kezelésére,

c) a Közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő szigeten, hulladékgyűjtő udvaron gyűjtött, vagy átvételi helyen átvett hulladék összegyűjtésére, átvételére, elszállítására, kezelésére,

d) a Közszolgáltató által az átvett fa-, fém anyagú bútorok újrahasználatra alkalmassá tételére,

e) * 

f) a hulladékgazdálkodási tevékenység végzését biztosító létesítmények (Hulladékkezelő Központ, hulladékgyűjtő szigetek, Újrahasználati Központ), eszközök, berendezések fenntartására, üzemeltetésére.

5. § (1) *  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körében az alábbi szabványos hulladékgyűjtő edények használhatók, melyekben az elhelyezhető hulladék maximális súlya:

a) 60 literes gyűjtőedény esetén 12 kg,

b) 80 literes gyűjtőedény esetén 16 kg,

c) 110 / 120 literes gyűjtőedény esetén 24 kg,

d) 1100 literes gyűjtőedény esetén 220 kg,

e) 4 m3-es gyűjtőedény esetében 800 kg.

(2) *  A hulladékgyűjtő edény minimális űrtartalmát és darabszámát a keletkező hulladék mennyisége és az ürítési gyakoriság alapján a Közszolgáltató határozza meg az alábbi szabályok szerint:

a) fő szabályként ingatlanonként minimum 110 literes hulladékgyűjtő edény,

b) természetes személy ingatlanhasználó esetében, ha az ingatlant életvitelszerűen használók száma nem haladja meg az 1 főt, ingatlanonként 60 literes hulladékgyűjtő edény,

c) természetes személy ingatlanhasználó esetében - a d) pontban meghatározott kivétellel - ingatlanonként 80 literes hulladékgyűjtő edény

d) természetes személy ingatlanhasználó esetén, ha az ingatlant életvitelszerűen használók száma eléri vagy meghaladja a 3 főt, ingatlanonként 110 literes hulladékgyűjtő edény, és minden további, az ingatlant életvitelszerűen használó esetén az a)-c) pont

figyelembevételével.

(3) *  A (2) bekezdés b) pont szerinti 60 literes hulladékgyűjtő edényre való jogosultságot az ingatlanhasználó abban az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy az ingatlant életvitelszerűen használók száma az 1 főt nem haladja meg, a képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben a jegyző által - a rendelet 1. melléklete felhasználásával - kiadott igazolás útján a Közszolgáltató részére bizonyítja. A jegyző az ingatlanban együtt lakók számáról hatósági bizonyítványt állít ki. A jegyző eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény az irányadó.

(3a) *  A (2) bekezdés c) pont szerinti 80 literes hulladékgyűjtő edényre való jogosultságot az ingatlanhasználó abban az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy az ingatlant életvitelszerűen használók száma a 2 főt nem haladja meg, a képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben a jegyző által - a rendelet 1. melléklete felhasználásával - kiadott igazolás útján a Közszolgáltató részére bizonyítja. A jegyző az ingatlanban együtt lakók számáról hatósági bizonyítványt állít ki. A jegyző eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény az irányadó.

(3b) * 

(4) *  A Közszolgáltató a (3) és (3a) bekezdések szerinti bejelentést követően, a bejelentést követő hónap első napjától kezdődően intézkedik az (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti hulladékgyűjtő edény alkalmazásáról.

(5) *  Ha a (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti hulladékgyűjtő edény használatára feljogosító helyzetében változás történik, az ingatlanhasználó a változást annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a Közszolgáltatóhoz. A Közszolgáltató a bejelentést követően, a hónap utolsó napjával intézkedik a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti hulladékgyűjtő edény használatának megszüntetéséről.

(5a) *  A közszolgáltató a (2) bekezdés szerinti lehetőség jogszerű alkalmazását jogosult a helyszínen ellenőrizni, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni. Amennyiben a főszabályként megállapítottól kisebb űrmértékű gyűjtőedény e szakasz rendelkezéseitől eltérően került kiválasztásra, úgy a közszolgáltató jogosult az ellenőrzés adatai alapján a rendelet 5. § (2) bekezdése szerint számított nagyobb gyűjtőedény alkalmazását előírni és annak díját, valamint az ellenőrzés kapcsán felmerült igazgatási költségeit számlázni. A közszolgáltató az ellenőrzés során felhívhatja az ingatlanhasználót az ingatlant használó személyek számának és a használat kezdő időpontjának okirati vagy egyéb módon történő igazolására. Amennyiben az ellenőrzés adatai alapján megállapítható az ellenőrzés időpontja előtti időszakra, hogy az ingatlanhasználó a kisebb űrtartalmú gyűjtőedény választására nem volt jogosult, úgy a közszolgáltató jogosult a díjkülönbözetet a jogosulatlan igénybevétel időtartamára kiszámlázni és a felmerült költségeit érvényesíteni.

(5b) *  Közszolgáltató jogosult az ingatlanhasználó számára előírni a közszolgáltatás igénybe vételéhez használt hulladékgyűjtő edények vonatkozásában olyan - a közszolgáltató által kibocsátott - jelölés alkalmazását, amely lehetővé teszi a gyűjtéskor jogosulatlanul kihelyezett hulladékgyűjtő edények azonosítását.

(5c) *  Ha a közszolgáltató az (5b) bekezdés szerinti jelölés alkalmazását előírja, a hulladékgyűjtő edény jelölésére szolgáló matricát térítésmentesen az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátja. A rendeletetésszerű használat során vagy a közszolgáltatónak felróható okból sérült vagy megsemmisült jelölést a közszolgáltató köteles térítésmentesen pótolni.

(5d) *  Abban az esetben, ha az 5. § (2) bekezdés b)-c) pontja szerinti jogosultság megállapításához kiállított hatósági bizonyítványról a közszolgáltató (5a) bekezdés szerint elvégzett helyszíni ellenőrzése során megállapítást nyer, hogy az - a hatósági bizonyítványt kiállító önkormányzatnak felróható mulasztás következtében - téves adattartalommal került kiállításra, az ennek következtében elmaradt díjbevételt a hatósági bizonyítványt kiállító önkormányzat a közszolgáltató részére megtéríti.

(6) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körében a többlethulladék keletkezésekor, a vegyesen gyűjtött hulladék esetében a Közszolgáltató által rendszeresített, az elkülönítetten gyűjtött hulladék esetében bármely - a hulladék azonosíthatóságát biztosító, átlátszó - hulladékgyűjtő zsák is használható.

(7) A Közszolgáltató a települési hulladék összegyűjtését jogszabályban előírt hulladékgyűjtő járművel, a házhoz menő rendszeres hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bekapcsolt területeken a vegyes hulladékot heti 1 alkalommal, az elkülönítetten gyűjtött hulladékot kétheti rendszerességgel, munkanapokon reggel 600 és 1800 óra között a Közszolgáltató Ügyfélszolgálatán, internetes honlapján, illetve az Önkormányzat hirdető tábláján közzétett útvonalterv szerint gyűjti össze.

(8) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok közül az üveg gyűjtése a hulladékgyűjtő szigeteken, illetve a hulladékudvarban történik. A településen kiépített hulladékgyűjtő szigetek az alábbiak:

1. Paks, Toldi Miklós utca 35.

2. Paks, Fehérvári út 2508 hrsz

3. Paks, Kereszt utca. 6.

4. Paks, Villany utca 19-21.

5. Paks, Táncsics Mihály utca 24.

6. Paks, Zsíros köz 5.

7. Paks-Gyapa, Cecei utca

8. Paks, Virág utca 56

9. Paks, Haladás utca 1.

10. Paks, Petőfi Sándor utca 1-3.

11. Paks, Munkácsy Mihály utca 43.

12. Paks, Tavasz utca 1-3.

13. Paks, Erzsébet Nagy Szálloda parkoló

14. Paks, Kölesdi utca 11.

15. Paks, Gagarin utca

16. Paks, Barátság útja 9.

17. Paks, Kurcsatov utca 19.21.

18. Paks, Pál utca 34.

19. Paks, Cseresznyés puszta

20. Paks, Biritó puszta

21. Paks, Spar parkoló

22. Paks, Árnyas utca

23. Dunakömlőd, Béke utca

24. Dunakömlőd, Szabadság utca 16.

25. Paks, Újtemplom utca 21.

(9) A házhoz menő rendszeres hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bekapcsolt területeken a Közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználó ingatlanán a természetes személy ingatlanhasználó által gyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott, lomtalanítás körébe tartozó háztartási hulladékot - a Társulással előzetesen egyeztetett, a Közszolgáltató által meghatározott időpontban - évente egyszer gyűjti be. A lomtalanítás körében is csak a jogszabályban meghatározott lomhulladék adható át a Közszolgáltatónak.

(10) A házhoz menő rendszeres hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bekapcsolt területeken a Közszolgáltató az ingatlanhasználó saját maga által nem komposztált zöldhulladék elszállításáról évente - vegetációs időszakban - legalább 6 alkalommal gondoskodik, melynek időpontjáról az érintetteket a helyben szokásos módon tájékoztatja.

(11) * 

(12) A Közszolgáltató a Hulladékkezelő Központban található hulladékudvarban az ingatlanhasználótól a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól szóló miniszteri rendeletben, és ezzel összhangban az engedélyében meghatározott fajtájú hulladékokat veheti át. A Közszolgáltató a hulladékudvarban az átvehető hulladékot az adott időpontban rendelkezésre álló szabad kapacitásig, de legfeljebb az engedélyében meghatározott mennyiségig veheti át. Az átvehető hulladékok felsorolását a rendelet 3. függeléke tartalmazza.

6. § (1) A természetes személy ingatlanhasználó mind a vegyesen, mind az elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladékot a Közszolgáltatónak adhatja át.

(2) Az ingatlanhasználó köteles:

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás vonatkozó magasabb szintű jogszabályoknak és e rendeletben foglaltaknak megfelelő igénybevételére,

b) a települési hulladék ingatlanon történő gyűjtésére,

c) a települési hulladékból üveg, papír, műanyag, fém, kompozit, továbbá a zöldhulladék elkülönített gyűjtésére,

d) a háztartási hulladékból papír, műanyag, fém, kompozit, továbbá a zöldhulladék ingatlanon, az üveg gyűjtőszigeten vagy hulladékudvarban történő gyűjtésére,

e) a háztartásihoz hasonló hulladékból papír, műanyag, fém, kompozit, továbbá a zöldhulladék ingatlanon, ha a háztartásihoz hasonló elkülönítetten gyűjtött hulladék kezelése a Közszolgáltatónak átadással történik, az üveg gyűjtőszigeten vagy hulladékudvarban történő gyűjtésére,

f) a b)-d) pont szerinti hulladék magasabb szintű jogszabályoknak és e rendeletnek megfelelően a Közszolgáltató részére történő átadására,

g) a Ht. alapján a közszolgáltatás díjának megfizetésére.

(3) A zöldhulladék kezelése a Ht. 39. § (4) bekezdése szerint történik.

(4) A házhoz menő, rendszeres hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont területen élő természetes személy ingatlanhasználó a háztartási hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot a Hulladékkezelő Központba szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja, vagy gyűjtőedényben elhelyezheti. A Ht. alapján e jogot a természetes személy ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a közszolgáltatás díját a közszolgáltató részére megfizette.

(5) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, vagy csak részben veszi igénybe.

7. § (1) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlana a házhoz menő rendszeres hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bekapcsolt területen kívül helyezkedik el, az ingatlanhasználóra vonatkozó kötelezettségek közül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendszeres igénybevételére nem kötelezett és nem jogosult.

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó ingatlanhasználó a települési hulladékból a vegyesen gyűjtött hulladék összegyűjtését, átvételét, elszállítását, kezelését a Közszolgáltatónál esetenként rendeli meg.

(3) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó természetes személy ingatlanhasználó a háztartási hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot a Hulladékkezelő Központba szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja, vagy gyűjtőedényben elhelyezheti. A Ht. alapján e jogot a természetes személy ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a közszolgáltatás díját a közszolgáltató részére megfizette.

(4) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Ht. alapján az ingatlanhasználó az esetenkénti szolgáltatásért a Közszolgáltató részére megfizeti a közszolgáltatás díját. Ezen díj megállapítása is a Ht. vonatkozó előírásai szerint történik.

8. § (1) *  Az ingatlanhasználó a házhoz menő rendszeres hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bekapcsolt területen a települési hulladékból a vegyesen gyűjtött hulladékot a Közszolgáltató járműveihez rendszeresített, az MSZ EN 840 szabvány szerinti és az 5. § (1) bekezdés szerint meghatározott űrtartalmú hulladékgyűjtő edényben, a települési hulladékból az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a természetes személy ingatlanhasználó a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott, vagy a Közszolgáltató által rendszeresített, a vegyes hulladékgyűjtő edénytől eltérő színű fedéllel, illetve a szelektív gyűjtésre utaló matricával ellátott, 110/1100 literes edényben köteles gyűjteni. A hulladék, - alkalmanként, ha egy-egy begyűjtési napon a hulladékgyűjtő edényben a keletkezett hulladék a mennyiségére tekintettel nem helyezhető el - a vegyes hulladék esetében a Közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő zsákban, az elkülönítetten gyűjtött hulladék bármely, az azonosíthatóságot biztosító (átlátszó) hulladékgyűjtő zsákban is gyűjthető. A hulladékgyűjtő zsákon egyértelműen jelölni kell, hogy milyen típusú elkülönítetten gyűjtött hulladékot tartalmaz.

(1a) *  Az ingatlanhasználó az 5. § (2) bekezdés b) pontja, illetve c) pontja szerinti jogosultsága esetén a települési hulladékokból a vegyesen gyűjtött hulladékot a Közszolgáltatónak kizárólag az 5. § (2) bekezdés b) pontja, illetve c) pontja szerinti űrtartalmat nem meghaladó méretű hulladékgyűjtő edényben adhatja át.

(2) Az ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő edényeket az ingatlana területén belül köteles elhelyezni. Hulladékgyűjtő edényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag közterület-használati engedély (a továbbiakban: tartósan engedélyezett elhelyezés) alapján lehet.

(3) A házhoz menő rendszeres hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bekapcsolt területen az ingatlanhasználó köteles a hulladékgyűjtő edényeket ürítés céljából a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas módon és helyen elhelyezni. A hulladékgyűjtő edényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 1800 órától lehet közterületre kihelyezni, illetőleg az ürítés napján, legkésőbb 1800 óráig a közterületen hagyni, kivéve, ha az ingatlanhasználó számára a közterületen történő tartós elhelyezés engedélyezett.

(4) A kihelyezett hulladékgyűjtő edény fedelének lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a hulladékgyűjtő edényben úgy kell elhelyezni, hogy az a hulladékgyűjtő edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

(5) A kihelyezett hulladékgyűjtő edény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, illetőleg elhelyezése egyébként sem járhat baleset, vagy károkozás veszélyének előidézésével.

9. § (1) Ha a hulladékgyűjtő edényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely a hulladék-gyűjtő edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve a hulladékgyűjtő edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a hulladékgyűjtő edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles a hulladékgyűjtő edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni.

(2) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a hulladékgyűjtő edények rendeltetésszerű használatáról, tisztításáról, valamint környezetük tisztántartásáról.

(3) A hulladékgyűjtő edényben - ideértve az elkülönített gyűjtésre szolgáló hulladékgyűjtő edényt is - tilos elhelyezni települési hulladéknak nem minősülő, így különösen termelési hulladékot, építési- bontási hulladékot, veszélyes-, fertőző-, robbanás-, és tűzveszélyes hulladékot, továbbá olyan hulladékot, amely veszélyezteti a szállítással és kezeléssel foglalkozó dolgozók testi épségét, vagy az összegyűjtés, szállítás, kezelés során a műszaki berendezésben rongálódást idézhet elő és a kezelés során veszélyeztetheti a környezetet.

(4) *  Az elkülönített hulladékgyűjtésre szolgáló edényben vagy zsákban tilos a 6. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározottaktól eltérő összetételű hulladékok elhelyezése.

10. § (1) Ha az ingatlanhasználó a házhoz menő rendszeres hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bekapcsolt területen - tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, vagy a kötelezetti körből kikerül, illetőleg a Közszolgáltatóval közölt adataiban, továbbá az általa igénybe vett hulladékgyűjtő edény nagyságában változás következik, köteles ezt a tényt annak bekövetkeztét követő 15 napon belül írásban bejelenti a Közszolgáltatónak.

(2) A házhoz menő rendszeres hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bekapcsolt területen az ingatlanhasználó köteles írásban 3 nappal korábban bejelenteni a Közszolgáltatónak, ha az ingatlanán a települési hulladékból a vegyesen gyűjtött hulladék esetében az addig szokásos, rendszeres szállítás során elszállított mennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék elszállítása várható. Jelentősen meghaladó mennyiségű hulladéknak minősül az ingatlanhasználó által igénybevett méretű hulladékgyűjtő edényben elhelyezhető mennyiséget elérő, vagy meghaladó többlet hulladékmennyiség.

(3) A (2) bekezdés szerinti bejelentés alapján a Közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó által megjelölt időpontra vagy időtartamra a települési hulladékból a vegyesen gyűjtött hulladék (2) bekezdésben meghatározott mennyiségének megfelelő összegyűjtéséhez, átvételéhez, elszállításához alkalmas, az ingatlanhasználó választása szerint nagyobb méretű, vagy további hulladékgyűjtő edényt, illetve hulladékgyűjtő zsákot rendelkezésére bocsátani és a többletszolgáltatást - térítés ellenében - teljesíteni.

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés, az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszony, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése

11. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben a Ht.-ben és a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet foglalt kötelező elemeken túl rögzíteni kell:

a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés létrejöttének előzményeit, mely tartalmazza a Pályázattal kapcsolatos információkat is,

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát,

c) az üzemeltetésre átadott eszközöket, létesítményeket,

d) az üzemeltetésre átadott eszközök, létesítmények utáni bérleti dj fizetési kötelezettséget,

e) a bérleti díj tartalmára és felhasználására vonatkozó rendelkezéseket,

f) a Társulás és a Társulás Tagjai kötelezettségeit,

g) a Települési Önkormányzatok kötelezettségeit,

h) a közszolgáltatási szerződés módosításával és megszüntetésével kapcsolatos előírásokat,

i) egyéb rendelkezéseket, mely tartalmazza legalább:

ia) a Pályázat végrehajtásával kapcsolatos jogszabályi hivatkozásokat,

ib) a Közszolgáltató nyilatkozatát a Pályázati feltételek és dokumentumok ismerete és maradéktalan betartása vonatkozásában,

ic) a közszolgáltató egyéb tevékenység végzésére vonatkozó rendelkezéseket,

id) a feladat ellátásához szükséges feltételek rendelkezésre állásáról szóló közszolgáltatói nyilatkozatot,

ie) a felelősségi szabályokat.

(2) Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató között közszolgáltatási szerződésen alapuló jogviszony jön létre.

(3) A kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti (2) bekezdés szerinti jogviszony úgy jön létre, hogy az ingatlanhasználó az ingatlanon használati jogot szerez.

12. § (1) A díjat a Ht. 46-47/A. §-ában foglaltak szerint a miniszter rendeletben állapítja meg.

(2) A házhoz menő rendszeres hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bekapcsolt területen a Közszolgáltató - amennyiben a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll -, jogosult és egyben köteles:

a) legfeljebb 10 önálló rendeltetési egységet tartalmazó ingatlan esetében, önálló rendeltetési egységenként legalább 2 fő életvitelszerű használót, és az általuk termelt hulladék mennyiségére tekintettel 1 db 110 liter űrtartalmú,

b) *  10 önálló rendeltetési egységet meghaladó ingatlan esetében, önálló rendeltetési egységenként legalább 2 fő életvitelszerű használót, és az általuk termelt hulladék mennyiségére tekintettel 2 db 1100 liter űrtartalmú

hulladékgyűjtő edény rendszeres használatát, mint alapszolgáltatást mindaddig vélelmezni és annak heti egyszeri ürítésére vonatkozó díját kiszámlázni, amíg az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónál nem jelenti be az ettől eltérő űrtartalmú hulladékgyűjtő edényre vonatkozó jogosultságát.

(3) Az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a természetes személy ingatlanhasználókra vonatkozó szabályok szerint az április 15-től október 15-ig terjedő időszakban köteles igénybe venni, és ezen időtartam alatt a közszolgáltatási jogviszonyból eredő kötelezettségeit teljesíteni.

(4) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti.

13. § (1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a díjfizetés szüneteltetésére jogosult, ha

a) az ingatlant 90 napot meghaladó időszakban nem lakja, és

b) az ingatlant egyéb módon (bérbeadás, szívességi lakáshasználat, vagy bárminemű egyéb hasznosítás) nem hasznosítja, és

c) a szüneteltetés fennállásának jogalapját az ingatlanhasználó e rendelet 2. melléklete szerinti nyilatkozattal igazolja,

d) az ingatlanon nincs, vagy nem keletkezik hulladék és

e) díj hátraléka nincs.

(2) A szüneteltetési igény bejelentését az e célra rendszeresített, a rendelet 2. melléklete szerinti tartalommal, a szüneteltetés kezdőnapját megelőzően legalább 30 nappal kell benyújtani a Közszolgáltatóhoz. A benyújtás történhet személyesen vagy postai úton.

(3) A szüneteltetés leghosszabb idő tartama alkalmanként az ingatlanhasználó által a szüneteltetési kérelemben megadott, az ingatlan tényleges használaton kívüliségének időtartama, de maximum 6 hónap, amely időtartam elteltével a közszolgáltatás külön értesítés nélkül visszaáll, kivéve, ha az ingatlanhasználó a szüneteltetési idő lejárta előtt a (2) bekezdés szerint ismételten szüneteltetési igénybejelentést tesz és a szüneteltetésnek ismételten nincs akadálya.

(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kizárólag az (1)-(2) bekezdésben foglalt feltételek együttes fennállása estén szüneteltethető.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a természetes személy ingatlanhasználó esetében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kizárólag kórházi ápolás miatt szüneteltethető előzetes bejelentés nélkül méltányosságból, ha annak időtartama eléri legalább az egy naptári hetet, az ingatlanban a kórházi ápolton kívül más személy nem lakik, és ha a természetes személy ingatlanhasználó a kórházi ápolás időtartamáról az egészségügyi intézmény által kiállított igazolást az akadályoztatás megszűnését követő 8 napon belül utólag a Közszolgáltatónak bemutatja. A 8 napos határidő jogvesztő, igazolási kérelemnek helye nincs.

(6) A szüneteltetési igényre vonatkozó bejelentést a Közszolgáltató az alábbi szempontok szerint megvizsgálja:

a) a bejelentés tartalmaz e minden szükséges adatot, információt, amelyet a rendelet előír és, amelyből a szüneteltetés jogalapja megállapítható, továbbá

b) ellenőrzi, hogy a bejelentő rendelkezik e díjhátralékkal.

(7) Ha a Közszolgáltató megállapítja, hogy a bejelentés hiányos, vagy az ingatlanhasználónak díjtartozása van, az ingatlanhasználót a bejelentés Közszolgáltatóhoz történő beérkezte napját követő naptól számított 15 munkanapon belül írásban tájékoztatja a hiányosságról és arról, hogy mindaddig, amíg a hiányokat nem pótolja, vagy nem egyenlíti ki a díjtartozást, a szüneteltetésre nincs lehetőség.

4. A Közszolgáltató jogai és kötelességei

14. § (1) A Közszolgáltató tevékenységét a tevékenység végzésére vonatkozó magasabb szintű jogszabályok, a Pályázat, a Társulási Megállapodás, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésére feljogosító engedélyek, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján, valamint e rendelet figyelembevételével látja el.

(2) A Közszolgáltató az (1) bekezdésben foglaltakkal összhangban köteles:

a) a házhoz menő rendszeres hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bekapcsolt területen lévő ingatlanokon a keletkező települési hulladékot rendszeresen, a rendeletben szabályozott módon összegyűjteni, átvenni és elszállítani a hulladékkezelő központba, továbbá annak kezeléséről a környezetvédelmi szabályok megtartásával gondoskodni,

b) a házhoz menő rendszeres hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba be nem kapcsolt területen lévő ingatlanokon a keletkező települési hulladékot alkalmanként az ingatlanhasználó megrendelése alapján, a rendeletben szabályozott módon összegyűjteni, átvenni és elszállítani a hulladékkezelő központba, továbbá annak kezeléséről a környezetvédelmi szabályok megtartásával gondoskodni,

c) * 

d) az ingatlanhasználó által használt hulladékgyűjtő edény méretének megfelelőségét rendszeresen ellenőrzi, és ha az nem éri el az ingatlanon keletkezett hulladékmennyiségnek megfelelő méretet, az esetben az ingatlanhasználót felszólítani a megfelelő méretű hulladékgyűjtő edény alkalmazására,

e) a közszolgáltató által az Újrahasználati Központban átvett, újrahasználatra alkalmas fa- vagy fém- anyagú bútorokat újrahasználatra alkalmassá tenni,

f) a hulladékgyűjtő szigeteken található üveggyűjtő edényzetből az üveget szükség szerint összegyűjteni, elszállítani és az így összegyűjtött hulladékot kezelni, továbbá a hulladékgyűjtő gyűjtőszigetet, az ott lévő hulladékgyűjtő edényzetet és annak közvetlen környezetét tisztántartani, karbantartani és szükség szerinti gyakorisággal cserélni,

g) a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások megtartásával a közszolgáltatást folyamatosan és teljeskörűen ellátni,

h) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges feltételeket, megfelelő mennyiségű és minőségű gépjárművet, gépet, eszközt, berendezést biztosítani, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakembert alkalmazni,

i) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos, biztonságos teljesítéséhez szükséges fejlesztéseket és karbantartásokat - a Közszolgáltató tulajdonosai által jóváhagyott módon - elvégezni,

j) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére az e rendeletben kijelölt Hulladékkezelő Központot és létesítményeit, a Pályázatban beszerzett eszközöket, gépeket, berendezéseket, saját eszközeit, illetve az Újrahasználati Központot, és a hulladékgyűjtő szigeteket a jogszabályok és a Pályázat feltételei szerint üzemeltetni és fenntartani,

k) ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék közszolgáltató által történő átvételekor, elszállításakor a hulladék a gyűjtőedényből kiesik vagy kiszóródik, a hulladék felszedéséről és elszállításáról, valamint a terület megtisztításáról gondoskodni,

l) a Hulladékkezelő Központot nyitva tartani, és a nyitva tartás idejét az ügyfélszolgálaton és a honlapon közzétenni,

m) az Újrahasználati Központot nyitva tartani, és a nyitva tartás idejét az ügyfélszolgálaton és a honlapon közzétenni,

n) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő adatszolgáltatást rendszeresen teljesíteni, a jogszabályokban és a Pályázatban meghatározott nyilvántartásokat az azokban meghatározott tartalommal és részletezettséggel vezetni, nyilvántartási rendszert működtetni, a működéshez szükséges engedélyeket, minősítéseket beszerezni, azok érvényességét folyamatosan biztosítani,

p) a rendszer zavartalan fenntartása érdekében a jogszabályok előírásainak megfelelő ügyfélszolgálati rendszert működtetni, (az ügyfélszolgálat elérhetőségeit a rendelet 2. függeléke tartalmazza)

r) hulladékgazdálkodási közszolgáltatás - jogszabályi előírásokkal összhangban lévő - teljesítésének feltételeiről és rendjéről a Közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.

(3) A hulladék összegyűjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet határozza meg. A Közszolgáltató a jogszabályi előírások betartása mellett jogosult az e rendeletben meghatározott összegyűjtési gyakoriság mellett a napi vagy a heti időpontok meghatározására. Ha az útvonal és az összegyűjtés napja változik, arról a Közszolgáltató az ingatlanhasználót írásban értesíti.

(4) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzéséhez szükséges hulladékgyűjtő edényt közterületen annak hulladékkal való megtöltéséig elhelyezheti, azt követően haladéktalanul elszállítja.

(5) Amennyiben a Közszolgáltató által meghatározott szállítási napon a szállítás kimarad, a Közszolgáltató 48 órán belül minden esetben köteles gondoskodni a hulladék összegyűjtéséről, átvételéről és elszállításáról, kezeléséről. Az összegyűjtés, átvétel és az elszállítás kimaradására csak előre nem látható esemény következtében kerülhet sor.

(6) A hulladékgyűjtő edény kiürítését a Közszolgáltatónak az elvárható gondossággal kell végeznie. A hulladékgyűjtő edényben okozott károkat köteles térítésmentesen kijavítani, amennyiben a meghibásodás a Közszolgáltató szabályellenes munkavégzésének következménye. Ebben az esetben a Közszolgáltatónak a karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára hulladékgyűjtő edényt, vagy hulladékgyűjtő zsákot kell biztosítania térítésmentesen a tulajdonos részére.

(7) A Közszolgáltatónak a működése során az egyéb előírásokon túl, meg kell felelnie az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat előírásainak is.

(8) A Közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha:

a) az nem a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített hulladékgyűjtő edényben kerül kihelyezésre,

b) a kihelyezett hulladékgyűjtő edény a Közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel az ingatlanhasználónak felróható okból nem üríthető,

c) megállapítható, hogy a hulladékgyűjtő edényben kihelyezett hulladék az ürítés, illetve a szállítás és kezelés során az ürítést, szállítást, kezelést végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a gyűjtő járműben, kezeléshez használt gépekben vagy berendezésben kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés során veszélyeztetheti a környezetet,

d) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett hulladékgyűjtő edény nem, vagy nem csak települési hulladékot, így különösen termelési hulladékot, építési- bontási, mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem kezelhető,

e) *  a közszolgáltatást az 5. § (2) bekezdés b) pontja, illetve 5. § (2) bekezdés c) pontja szerint igénybe vevő ingatlanhasználó a települési hulladékokból vegyesen gyűjtött hulladékát az 5. § (2) bekezdés b) pontjában, illetve 5. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott űrtartalmat meghaladó méretű hulladékgyűjtő edényben helyezi ki,

f) *  az 5. § (5b) bekezdés szerinti jelölést a hulladékgyűjtő edényen az ingatlanhasználó nem alkalmazta, abban az esetben, ha ennek alkalmazását a közszolgáltató előírta és a jelölést térítésmentesen az ürítés napját megelőzően legalább 15 nappal az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátotta,

g) *  érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy az elkülönített hulladékgyűjtésre szolgáló edényben vagy zsákban a 6. § (2) bekezdés c) pontjától eltérő összetételű hulladék került elhelyezésre.

15. § (1) A házhoz menő rendszeres hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bekapcsolt területeken a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a Közszolgáltató a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével.

(2) Az adatkezelés célja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.

(3) *  A Közszolgáltató a közszolgáltatás nyújtásához szükséges személyes adatokat - a név és lakcímadatok tekintetében -, továbbá az 5. § (2) bekezdés b) és c) pontja tekintetében az ingatlant életvitelszerűen használók számára vonatkozó adatokat a jegyző által kiadott igazolás, személyi adat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv, egyebekben az ingatlanhasználó adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes adatok kezelése során a Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.

(4) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról. Adatvédelmi Szabályzatában meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(5) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait - az adatok tárolása kivételével - a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. Az szerződéses viszony megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni.

(6) A nyilvántartásnak az (1) bekezdésben foglaltakon túl ingatlanhasználónként tartalmaznia kell a szüneteltetés, a megállapított díjkedvezmény, továbbá a hátralék tényét, összegét.

(7) A Közszolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat - a behajtásra jogosult adóhatóságon kívül - harmadik félnek nem adhatja ki.

(8) A Közszolgáltató az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségén túl köteles a jogszabályokban, illetőleg a Pályázatban előírt nyilvántartásokat az azokban meghatározottak szerint vezetni.

(9) A Közszolgáltató tevékenysége ellátása során az ingatlanhasználókkal történő kapcsolattartásban az írásbeli kommunikációt részesíti előnyben. Az írásbeli kommunikáció elsősorban papíralapon, és postai kézbesítés útján történik. Az írásbeli kommunikáció során a panaszbeadványokkal kapcsolatos küldeményeket hivatalos iratként kell feladni.

(10) A Közszolgáltató az írásbeli kommunikációhoz, döntése alapján az elektronikus utat is igénybe veheti. Ez esetben a Közszolgáltató köteles fokozott védelemmel ellátott rendszert kiépíteni és működtetni, illetőleg köteles jogszabályban meghatározott módon, hiteles elektronikus aláírással a dokumentumokat ellátni. Ezen kommunikációs út igénybevételére az ingatlanhasználó nem kötelezhető.

(11) *  Közszolgáltató jogosult a díjhátralék behajtással, a hiteles számlamásolat kibocsátásával és az ingatlanhasználó mulasztásából fakadó ügyintézéssel összefüggésben felmerülő költségeit az ingatlanhasználóra terhelni.

5. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel 2014. június 1-jén lép hatályba.

(2) A 4. § d) pontja, a 14. § (2) bekezdés e) pontja és a 14. § (2) bekezdés m) pontja 2014. november 1-jén lép hatályba.

(3) A 4. § e) pontja, az 5. § (1) bekezdése a) pontja, az 5. § (2) bekezdés b) pontja, valamint az 5. § (3), (4) és (5) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.

17. § (1) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) A Közszolgáltató e rendelet hatálybalépésekor fennálló szüneteltetések e rendelet szabályainak való megfelelőségét legkésőbb 2014. augusztus 31.-ig felülvizsgálja, és szükség szerint intézkedik a nem megfelelő szüneteltetés megszüntetéséről.

18. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

19-22. § * 

23. § * 

Paks, 2014. május 23.

Hajdú János s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 16/2014. (V. 24.) önkormányzati rendelethez * 

KÉRELEM

A 16/2014. (V. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés b), vagy 5. § (2) bekezdés c) pontja szerinti körülmény igazolásához.

Alulírott

név és lakcím: __________________________________________________________

születési helye, ideje: _____________________________________________________

anyja neve: ____________________________________________________________

_____________________________________ - ként (ingatlanhasználat jogcíme) használt,

________________________________________________________________ című (ingatlan címe) ingatlan vonatkozásában kérelmet nyújtok be az ingatlanban életvitelszerűen lakók számának igazolás tárgyában.

Kérem, szíveskedjenek igazolni az ingatlanban az életvitelszerűen együttlakók számát.

Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem tudatában vagyok, hogy az ingatlant életvitelszerűen használóknak azokat kell tekinteni, akik az ingatlanban együtt laknak.

Tudomásul veszem, hogy a 60 literes *  / 80 literes *  hulladékgyűjtő edény használatára feljogosító helyzetemben bekövetkező változást, annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül a Közszolgáltatóhoz írásban köteles vagyok bejelenteni.

Fenti személyes adataim kezeléséhez a 60 literes *  / 80 literes *  hulladékgyűjtő edény alkalmazhatósága érdekében az előkészítésben, és a végrehajtásban közreműködők vonatkozásában hozzájárulok.

Kelt: _______________, _______ (év) _________________ (hónap) ____ (nap)

____________________________
ingatlanhasználó aláírás

2. melléklet a 16/2014. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott

név: ..............................................................................................................

anyja neve: ...................................................................................................

születési helye, ideje: .....................................................................................

..................................................................................................... település

.................................................................... út, utca, tér, stb., ................ szám

alatti lakos ingatlanhasználó büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a ............................................. település ......................................... út, utca, tér, stb. ........................... szám alatti ingatlant 90 napot meghaladó időszakban, ...........................................................-tól ........................................................-ig

(a szüneteltetés kért időtartama) nem lakom, és az ingatlant egyéb módon (bérbeadás, szívességi lakáshasználat, vagy bárminemű egyéb hasznosítás) nem hasznosítom, az ingatlanon nincs, vagy nem keletkezik hulladék és nincs hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj hátralékom.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fenti nyilatkozat a valóságnak nem felel meg, úgy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény alapján a Közszolgáltató büntető feljelentést tesz.

Fenti személyes adataim kezeléséhez a szüneteltetés érdekében az előkészítésben és a végrehajtásában közreműködők vonatkozásában hozzájárulok.

Kelt: .................., .............................................

................................................................
ingatlanhasználó

1. függelék a 16/2014. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A fogalmak

1. Biohulladék: a biológiailag lebomló, parkokból származó vagy kerti hulladék, háztartásokban, éttermekben, étkeztetőkben és kiskereskedelmi tevékenységet folytató létesítményekben képződő élelmiszer- és konyhai hulladék, valamint az ezekhez hasonló, élelmiszer-feldolgozó üzemekben képződő hulladék;

2. Elkülönített gyűjtés: olyan gyűjtés, amelynek során a hulladékáramot a hulladék fajtája és jellege - adott esetben típusa - szerint elkülönítik, lehetővé téve annak egyedi módon történő kezelését

3. Elkülönítetten gyűjtött hulladék: olyan hulladék, amelyet fajta és jelleg - adott esetben típus - szerint a képződés helyén elkülönítve gyűjtenek, ide nem értve a vegyes hulladékot

4. Gazdálkodó szervezet: a jogi személy, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, az egyéni vállalkozó, valamint az egyéni cég ide nem értve azt a költségvetési szervet, amelyet az államháztartásról szóló törvény szerint közfeladat ellátására hoztak létre

5. Gyűjtés: a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is

6. Gyűjtőedény: szabványos mérettel rendelkező hulladékgyűjtő edényzet, hulladékgyűjtő zsák, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés céljából üzemeltetett eszköz, berendezés

7. Háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: az a vegyes, illetve elkülönítetten gyűjtött hulladék, amely a háztartásokon kívül képződik, és jellegében, összetételében a háztartási hulladékhoz hasonló

8. Háztartási hulladék: a háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint lomhulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő hulladékot

9. Hulladék: bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles

10. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás

11. Hulladékgazdálkodási létesítmény: a hulladékgazdálkodási tevékenységek végzését biztosító telephely, ingatlan, továbbá a telephelyen, ingatlanon belül vagy közterületen kialakított elkülönített terület, amely magában foglalja a hulladékgazdálkodás végzéséhez szükséges építményeket, így különösen a környezet biztonságát szolgáló építményeket, kiszolgáló helyiségeket, gyűjtőhelyeket, valamint a hulladékkezelő létesítményeket

12. Ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerinti szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésére áll

13. Kezelés: hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítést is.

14. Közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint minősített nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el,

15. Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.

16. Lomhulladék: az ingatlanhasználótól a közszolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja

17. Nagy darabos hulladék: az ingatlantulajdonostól a közszolgáltató által nem rendszeres jelleggel átvett olyan hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja (lom);

18. Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.

19. Szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása;

20. Települési hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék

21. Újrahasználatra előkészítés: tisztítással, javítással, valamint ellenőrzéssel végzett hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékká vált terméket vagy alkatrészét előkészítik arra, hogy bármilyen egyéb előkezelés nélkül újrahasználható legyen

22. Újrahasználati központ: olyan létesítmény, ahol a közszolgáltatási tevékenység végzése során a közszolgáltató birtokába került hulladéknak nem minősülő újrahasználatra alkalmas anyagok, termékek újrahasználatra előkészítése történik,

23. Vegyes hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak az a különböző fajtájú és összetételű hulladékot tartalmazó része, amelyet az elkülönítetten gyűjtött hulladéktól eltérő külön gyűjtőedényben gyűjtenek

2. függelék a 16/2014. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A KÖZSZOLGÁLTATÓ ELÉRHETŐSÉGEI

Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Cím: 7030 Paks, Dózsa György út 55-61.

E-mail: info@phgkft.hu

Telefon: +36 75/830-690

Fax: +36 75/830-697

http://www.phgkft.hu/

Ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendje:

Helye: Paksi Polgármesteri Hivatal

Címe: 7030 Paks, Dózsa György út 55-61.

Hétfő 7:00-15:00
Kedd 7:00-19:00
Szerda 7:00-15:00
Csütörtök 7:00-15:00
Péntek 7:00-15:00

Hulladékkezelő központ nyitvatartási ideje

Nyári időszámítás idején: hétfőtől péntekig 600 - 1800 óra, szombaton 600 - 1600 óra;

Téli időszámítás idején: hétfőtől péntekig 600 - 1600 óra, szombaton 600 - 1400 óra

között.

3. függelék a 16/2014. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSÉRE SZOLGÁLÓ EGYES LÉTESÍTMÉNYEK KIALAKÍTÁSÁNAK ÉS ÜZEMELTETÉSÉNEK RÉSZLETES MŰSZAKI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 5/2002. (X. 29.) KVVM RENDELET SZABÁLYAI
(Kivonat)

9. § (1) A hulladékgyűjtő udvarban a következő hulladékok gyűjthetők:

a) a települési szilárd hulladék hasznosítható összetevői,

b) nagydarabos hulladék (lom),

c) a lakosságnál keletkező veszélyes hulladék,

d) nem lakosságtól származó kis mennyiségű veszélyes hulladékok, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység végzésének feltételeiről szóló jogszabályban meghatározottaknak megfelelően, valamint

e) a lakosságnál keletkező 1 m3-t meg nem haladó építési, bontási hulladék.

9. § (4) Veszélyes hulladék esetén egy lakostól alkalmanként legfeljebb 100 kg mennyiségű hulladék gyűjthető be, illetve vehető át.

9. § (5) Nem veszélyes hulladékból egy lakostól alkalmanként begyűjthető (átvehető):

a) mennyiségi korlát nélkül a 15 és 20 főcsoport hulladékai,

b) 200 kg vagy annál kevesebb mennyiségű hulladék a 02, 03, 07, 08, 09, 13, 16 főcsoport hulladékai,

c) 1000 kg vagy annál kevesebb mennyiségű hulladék a 17 főcsoport hulladékai

esetében.

Fentieknek megfelelően:

Hulladékudvarba beszállítható hulladékok köre

Nem veszélyes hulladékok:

Megnevezés Átadható mennyiség *  Megjegyzés
használt gumiabroncs maximum 200 kg / lakos / alkalom ép állapotban
elektronikai hulladék nincs korlátozás ép vagy enyhén sérült állapotban
étolaj hulladék nincs korlátozás ép csomagolásban
használt elektromos berendezés nincs korlátozás ép vagy enyhén sérült állapotban
kezeletlen fa hulladékok nincs korlátozás -
zöld hulladék nincs korlátozás -
lom hulladék nincs korlátozás a lom hulladékra vonatkozó egyéb kritériumoknak megfelel

Veszélyes hulladékok:

Megnevezés Átadható mennyiség *  Megjegyzés
használt motorolaj maximum 100 kg / lakos / alkalom ép csomagolásban
szennyezett csomagolási hulladék maximum 100 kg / lakos / alkalom -
oldószerek, növényvédő szerek, ragasztók maximum 100 kg / lakos / alkalom ép csomagolásban
elemek és akkumulátorok maximum 100 kg / lakos / alkalom ép állapotban
hulladékká vált tonerek maximum 100 kg / lakos / alkalom ép állapotban
fagyálló folyadékok maximum 100 kg / lakos / alkalom ép csomagolásban
fénycsövek maximum 100 kg / lakos / alkalom ép állapotban
gyógyszer maradékok maximum 100 kg / lakos / alkalom -

Az átvehető hulladékok listája nem teljes. A fent megnevezett hulladékokon kívüli átvételről kérjük, érdeklődjön az info@phgkft.hu email címen vagy a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán.

Nem átvehető hulladékok:

Hulladékudvaron NEM leadható hulladékok Hulladékudvaron NEM leadható hulladékok kezelésre történő átadás lehetőségei
inert hulladékok (beton, tégla, cserép és kerámia) inert hulladékot kezelők, Pakson a DC Dunakom Plusz Kft.
pala, eternitcső www.szelektiv.hu
bitumen keverékek bitumen forgalmazók
laborvegyszerek veszélyes hulladékgyűjtők, -kezelők
injekciós tű, egyéb egészségügyi hulladék (fertőző) veszélyes hulladékgyűjtők, -kezelők
robbanásveszélyes anyagok veszélyes hulladékgyűjtők, -kezelők
karcinogén anyagok veszélyes hulladékgyűjtők, -kezelők
mezőgazdasági gépek gumiabroncsai forgalmazó
állati hulla kijelölt gyűjtőhely

  Vissza az oldal tetejére