Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy Paks város lakóinak szociális biztonsága érdekében meghatározza az önkormányzat által biztosított egyes szociális és gyermekjóléti ellátások formáit, szervezetét, a jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.

2. A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) város közigazgatási területén életvitelszerűen élő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 3. §-ában meghatározott személyekre,

b) az a) pontban foglaltakon kívül hatáskörre és illetékességre tekintet nélkül, arra a rászorulóra, akinek a rendkívüli települési támogatás, étkeztetés illetve szállás biztosításának hiánya életét, testi épségét veszélyezteti.

3. § *  (1) A rendeletben meghatározott szociális és gyermekjóléti ellátással, valamint a köztemetéssel kapcsolatos hatáskörök gyakorlását - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a képviselő-testület a jegyzőre ruházza át.

(2) A 46/A. §-ban meghatározott ellátással kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

II. Fejezet

A szociális és gyermekjóléti igazgatás általános szabályai

3. Eljárási rendelkezések

4. § (1) Az önkormányzat hatáskörébe tartozó szociális rászorultságtól függő ellátások esetében a rászorultság vizsgálatánál figyelembe kell venni - minden családtag rendszeresen mérhető jövedelme esetén - a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét. Nem havi rendszerességgel, illetve vállalkozásból vagy őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jövedelem egy havi átlagát, valamint az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerint a család vagyoni helyzetét.

(2) A vagyon számbavételénél figyelmen kívül kell hagyni azt a személygépkocsit, amely a kérelmező illetve vele közös háztartásban élő személy tartós betegsége, rokkantság, illetve külterületen élő közlekedése miatt indokolt.

(3) A (2) bekezdés alkalmazása során:

a) tartósan beteg az

aa) aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül,

ab) aki nagykorú és a háziorvos igazolása alapján olyan krónikus betegségben szenved, ami a személygépkocsi rendszeres használatát indokolja.

b) rokkantnak azt a személyt kell tekinteni, aki rokkantsága okán ellátásban részesül.

5. § (1) Szociális ellátásra az igénylő akkor jogosult, ha

a) nyilatkozik családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól, illetve csatolja a rendelet 1. melléklete szerinti jövedelem és vagyonnyilatkozatot, valamint a kitöltés alapját képező igazolásokat,

b) kérelmező, valamint nagykorú hozzátartozói hozzájárulnak ahhoz, hogy a jogosultság megállapításához a polgármesteri hivatal az adóhatóságtól, illetve a népesség-nyilvántartástól adatokat kérjen,

c) *  az Szt. szerinti aktív korú, állástalan, igazolható havi rendszeres jövedelemmel nem rendelkező kérelmező álláskeresőként nyilvántartásba veteti magát és folyamatosan együttműködik az állami foglakoztatási szervvel, kivéve az együttműködés hiánya miatt, szankcióval történő álláskeresők nyilvántartásból való törlés 60 napja alatti időszakban,

d) *  az önkormányzati bérlakást igénylő, illetve bérlakásban élő kérelmező esetén a kérelmét elbíráló hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a kérelemben szereplő együtt élő családtagjai megegyeznek a bérlakás igénylése iránti kérelemben, illetve a bérlakásba bejelentett családtagokkal,

e) *  a gyermekét egyedül nevelő szülő a háztartásában élő gyermekek vonatkozásában a gyermektartásról szóló bírói ítéletet/végzést, egyezséget, a gyermektartás állam általi megelőlegezéséről szóló határozatot, illetve az állam általi megelőlegezésről szóló eljárás megindítását bizonyító dokumentumot a kérelméhez csatolta,

f) *  a családban élő nagykorú tanuló az ellátás igénylésekor a tanulói, illetve hallgatói jogviszony igazolást kérelméhez csatolta.

(2) Amennyiben az igénylő az (1) bekezdés szerinti adatközlésnek a megadott határidőre nem tesz eleget, az eljárást meg kell szüntetni.

6. § (1) A jegyző szükség esetén az igénylő szociális helyzetéről helyszíni szemle során tájékozódhat.

(2) Ha a szociális támogatás folyósításának időtartama alatt a támogatott anyagi, szociális és lakáskörülményeiben változás következik be, azt 15 napon belül be kell jelenteni.

(3) *  Amennyiben a kérelmező az e rendeletben meghatározott pénzbeli vagy természetbeni ellátásokat jogosulatlanul veszi igénybe, illetve bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az Szt. 17-17/A. §-át kell megfelelően alkalmazni.

III. Fejezet

Pénzbeli és természetben nyújtott ellátások

4. Az ellátások formái

7. § (1) *  Paks Város Önkormányzata szociális rászorultság esetén a jogosult számára települési lakásfenntartási támogatást, települési ápolási díjat, rendkívüli települési támogatást, hátralékkezelési támogatást, települési gyógyszertámogatást, rendszeres nevelési segélyt, aktív korúak megélhetési támogatását és karácsonyi támogatást állapít meg. Kiegyenlíti a kábeltévé minimum díj csomag, vagy alapcsomag előfizetői díját, megfizeti a szemétszállítási díjat, valamint gondoskodik az Szt. 48. §-ában meghatározott köztemetésről. Az alap- és középfokú oktatásban részesülő roma tanulók részére ösztöndíjat folyósít, a helyben tanuló diákok részére a helyi és helyközi járatra bérletet biztosít a külön jogszabályokban, valamint a rendeletben meghatározott feltételek szerint (a továbbiakban: szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások).

(2) *  Az (1) bekezdésben foglalt ellátások megállapítása iránti kérelmeket a 2-7. mellékletek, valamint a 9-14. mellékletek szerinti nyomtatványokon kell benyújtani a Paksi Polgármesteri Hivatal Humán Osztálya Szociális Csoportjához.

8. § * 

9. § (1) A rendszeres nevelési segély - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a települési ápolási díj, a települési lakásfenntartási támogatás, a települési megélhetési támogatás, a felzárkóztatási ösztöndíj a kérelem benyújtásának hónapjában:

a) a támogatás havi teljes összege, ha a kérelmet tárgyhónap 16-át megelőzően nyújtották be,

b) a támogatás teljes összegének 50%-a, ha a kérelmet a tárgyhónap 15-ét követően nyújtották be,

c) az ellátás megszűnése esetén az a) és b) pont rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.

(2) A havi rendszerességgel megállapított pénzbeli ellátásokat utólag minden hónap 5. napjáig kell folyósítani.

(3) A kábeltévé díjfizetési támogatás összege a kérelem benyújtását követő hónap első napjától esedékes. Megszüntetés esetén a változás hónapjának utolsó napjával szűnik meg a támogatás.

(4) A rendszeres nevelési segély összege, amennyiben a kérelmet szeptember hónapban benyújtják, a beadás hónapjában a támogatás 100%-a.

(5) *  A havi rendszerességgel nyújtott települési gyógyszertámogatás a kérelem benyújtásának hónapjában teljes összegben jár, kivéve a 32. § (2) bekezdésében meghatározott esetet.

10. § (1) A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátásként nyújtható részben vagy egészben.

(2) *  A természetbeni támogatás lehet a közüzemi díjak vagy a szolgáltatás közvetlen kifizetése, személyi térítési díj vagy hátralék kiegyenlítése.

(3)-(5) * 

5. Aktív korúak megélhetési támogatása

11. § (1) Az önkormányzat aktív korúak megélhetési támogatását nyújt annak a személynek, akinek az aktív korúak ellátását a járási hivatal megszüntette, és

a) aki legalább 30%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 70%-os mértéket, vagy,

b) ORSZI által nem vizsgált pszichés beteg, ami a munkavégzést akadályozza, vagy

c) szenvedélybeteg és ez a munkavégzést akadályozza,

feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított és keresőtevékenységet nem folytat és nem részesül rendszeres pénzellátásban.

(2) *  Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 90%-át és az Szt. 4. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott vagyonnal nem rendelkezik.

(2a) *  Az aktív korúak megélhetési támogatása tekintetében fogyasztási egység a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) az első nagykorú családtag arányszáma 1,0, azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik,

b) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9,

c) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8,

d) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7,

e) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy a fogyatékos gyermeket a c) és d) pont alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni, továbbá ahol

f) az a) és b) pontok szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül.

(3) Az aktív korúak megélhetési támogatásának havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 75%-a.

12. § (1) A kérelmet a 4. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

(2) A kérelemhez mellékelni kell:

a) az 1. melléklet szerinti jövedelem és vagyonnyilatkozatot, és

b) a járási hivatal aktív korúak ellátását megszüntető határozatát, és

c) a rehabilitációs hatóság komplex minősítését igazoló iratot vagy a 11. § (1) bekezdés b), c) pontja esetében a pszichiáter szakorvos javaslatát, mely tartalmazza a munkavégzés alóli mentesítési indok pontos megnevezését és várható időtartamát.

(3) A kérelem a járási hivatal megszüntető határozatának keltétől számított 6 hónapon belül nyújtható be.

13. § *  (1) Az aktív korúak megélhetési támogatásának jogosultsági feltételeit bejelentésre, de hivatalból évente legalább egy alkalommal felül kell vizsgálni.

(2) A felülvizsgálat keretében a jogosultsági feltételeket kell vizsgálni. Amennyiben a jogosultsági feltételek fennállnak úgy a családgondozó javaslatát is kérni kell.

(3) Amennyiben a felülvizsgálat eredménye során a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, úgy az ellátást a feltétel megszűnését követő hónap első napjától kell megszüntetni.

14. § (1) Paks Város Önkormányzata az aktív korúak megélhetési támogatásának feltételeként előírja a Paks Kistérségi Szociális Központban működő családsegítő részlegével (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv) történő együttműködést.

(2) A támogatásban részesülő:

a) az együttműködésre kijelölt szervnél a megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles megjelenni, és ott nyilvántartásba vetetni magát,

b) a beilleszkedést segítő programról írásban köteles megállapodni az együttműködésre kijelölt szervvel, és köteles vállalni az abban foglaltak betartását.

15. § A beilleszkedést segítő program a jogosult szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következőkre terjedhet ki:

a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra,

b) egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson való részvételre,

c) munkavégzésre történő felkészülési programban való részvételre,

d) a szolgálati idő beszámításában való közreműködésre,

e) rendszeres pénzellátás igénylésére.

6. Települési lakásfenntartási támogatás

16. § (1) A települési lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

(2) *  Az önkormányzat a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz,, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez települési lakásfenntartási támogatást nyújt, a rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak.

17. § A települési lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

18. § (1) *  Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs Szt. 4. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott vagyon. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

(2) A települési lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

(3) Ha a háztartás

a) (2) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

b) (2) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(4) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

19. § * 

20. § (1) *  A települési lakásfenntartási támogatás havi összege, amennyiben:

a) a háztartás egy fogyasztási egységre eső jövedelme a nyugdíjminimum 100%-át nem haladja meg: havi 4500 Ft,

b) a háztartás egy fogyasztási egységre eső jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg: havi 4000 Ft,

c) a háztartás egy fogyasztási egységre eső jövedelme a nyugdíjminimum 200%-át nem haladja meg: havi 3500 Ft,

d) a háztartás egy fogyasztási egységre eső jövedelme a nyugdíjminimum 250%-át nem haladja meg: havi 3000 Ft,

e) a háztartás egy fogyasztási egységre eső jövedelme a nyugdíjminimum 300%-át nem haladja meg: havi 2500 Ft.

(2) * 

(3) A települési lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. A (4) bekezdés b) pontjában szabályozott két alkalmat úgy kell meghatározni, hogy az éves összeget kell legfeljebb két részletben biztosítani szeptember és január hónapokban.

(4) A települési lakásfenntartási támogatás folyósítható:

a) havi rendszerességgel a közüzemi számla közvetlen kifizetésével, vagy

b) legfeljebb évi két alkalommal

ba) természetben nyújtott tűzifa biztosításával, vagy

bb) tüzelőutalvány formájában.

(5) * 

21. § (1) A települési lakásfenntartási támogatás iránt a kérelmet a polgármesteri hivatalban a 6. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

(2) A kérelemhez csatolni kell:

a) jövedelem és vagyonnyilatkozatot,

b) azt az utolsó közüzemi számlát, ahová az utalást kéri.

(3) Települési lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(4) Az (3) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(5) *  A települési lakásfenntartási támogatás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, annak lejártát megelőző egy hónapban is benyújtható. Amennyiben az eljárás befejeződik a jogosultság lejártáig, az új jogosultság kezdő időpontja a korábbi jogosultság lejártát követő nap.

7. Települési ápolási díj

22. § A települési ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont] részére biztosított anyagi hozzájárulás.

23. § (1) *  A települési ápolási díj a következő feltételek megléte esetén állapítható meg:

a) a kérelmező 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi,

b) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 250%-át nem haladja meg,

c) az ápolási díjat igénylő hozzátartozón kívül az ápolt családjában nincs más, folyamatosan otthon tartózkodó, rendszeres pénzellátással rendelkező személy, aki az ápolási, gondozási feladatokat el tudná végezni és

d) a kérelmező az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal nem rendelkezik.

(2) A települési ápolási díjra való jogosultság megállapítása során az Szt. 42. §-ában meghatározott előírásokat megfelelően alkalmazni kell.

(3) *  Az (1) bekezdés tekintetében tartósan betegnek az a személy minősül, aki

a) betegsége miatt ápolásra szorul, és mások segítsége nélkül önállóan nem képes

aa) étkezni,

ab) tisztálkodni,

ac) öltözködni,

ad) illemhelyet használni,

ae) lakását elhagyni,

feltéve, hogy esetében az aa)-ae) pontokban foglalt feltételek közül legalább kettő egyidejűleg fennáll, vagy

b) olyan betegségben szenved, ami miatt napi életviteléhez állandó és tartós felügyeletre szorul,

és az a) vagy b) pont szerinti állapot 3 hónapnál hosszabb időtartamban fennáll.

(4) Az ápolást végző személy a kötelezettségét akkor nem teljesíti, ha:

a) három egymást követő napon nem személyesen látja el az ápoltat,

b) az ellenőrzést végző az ápolt elhanyagolását tapasztalja.

(5) A (4) bekezdés a) pontja alól kivételt képez az ápoló, illetve az ápolt két hónapot nem meghaladó fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátása, és az ápoló évente 15 napot meg nem haladó egyéb távolléte. A távollét idejére az ápolást végző az ápolás teljesítéséről más módon köteles gondoskodni.

24. § (1) A 23. § alapján megállapított települési ápolási díj havi összege megegyezik a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg 80%-ával.

(2) A települési ápolási díj iránti kérelmet az 5. melléklet szerinti nyomtatványon lehet benyújtani, melyhez az 1. melléklet szerinti jövedelem és vagyonnyilatkozatot kell csatolni.

(3) *  A települési ápolási díj kérelemhez csatolni kell a háziorvosnak a rendelet 8. melléklete szerinti igazolását.

(4) *  A települési ápolási díj megállapítása és felülvizsgálata során az ápolás vagy az állandó és tartós felügyelet tényének vizsgálata céljából a hatóság megkeresi a Paks Kistérségi Szociális Központ vezető gondozóját környezettanulmány készítése érdekében.

25. § (1) A települési ápolási díjra való jogosultságot kétévente legalább egyszer felül kell vizsgálni.

(1a) *  Amennyiben a felülvizsgálat eredménye során a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, úgy az ellátást a határozat meghozatala hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

(2) Az ápolási díj megállapításkor, valamint a felülvizsgálat során, vagy bejelentésre bármikor az ápolást végző személy tevékenységét ellenőrizni kell.

8. Települési gyógyszertámogatás

26. § (1) A települési gyógyszertámogatás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított természetbeni hozzájárulás.

(2) Települési gyógyszertámogatásban csak az a személy részesíthető, aki az Szt. 50. § (1) bekezdése alapján közgyógyellátásra nem jogosult.

(3) Települési gyógyszertámogatás kétféle módon nyújtható havi rendszerességgel és eseti jelleggel.

27. § (1) *  Települési gyógyszertámogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 220%-át, egyedülélő esetén a nyugdíjminimum 280%-át nem haladja meg, és az Szt. 4. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott vagyonnal nem rendelkezik.

(2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a jogosult számára kizárólag a személyes szükségletének kielégítéséhez havonta rendszeresen szedett gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök kiváltásához nyújtható.

(3) *  Eseti települési gyógyszertámogatás a jogosult számára kizárólag a személyes szükségletének kielégítéséhez nyújtható:

a) gyógyszerkiváltáshoz, amennyiben a gyógyszerköltség akut betegséghez kötődik, vagy

b) gyógyászati segédeszköz kiváltásához, ha az eseti jellegű vagy

c) orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátások igénybevételéhez.

(4) *  Havi rendszeres gyógyszertámogatás mellett eseti települési gyógyszertámogatás kizárólag eseti jellegű gyógyászati segédeszközre biztosítható, amennyiben az a választott gyógyszertárban nem kapható és a 29. § (1) bekezdés szerinti igazolásban nem szerepel.

28. § (1) *  A havi rendszeres települési gyógyszertámogatás mértéke abban az esetben, ha a járási hivatal a normatív közgyógyellátásra való jogosultságot elutasítja, azzal az indokkal, hogy a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége nem haladja meg az Szt. 50. § (2) bekezdése szerinti mértéket, a 29. § (1) bekezdés szerint igazolt havi rendszeres gyógyszerköltség 50%-a, minden további esetben a havi rendszeres gyógyszerköltség 25%-a.

(2) *  Az eseti települési gyógyszertámogatás mértéke:

a) *  27. § (3) bekezdés a) és b) pontja esetén az összeget úgy kell meghatározni, hogy az vényenként felhasználható legyen.

b) *  27. § (3) bekezdés c) pontja esetén az összeget a vény alapján, kezelésenként konkrét számban kell meghatározni.

(3) * 

29. § (1) A havi rendszeres gyógyszerköltség igazolásához a háziorvos a rendszeres gyógyszerekről és gyógyászati segédeszközökről igazolást állít ki, mely alapján a választott gyógyszertár a havi költségeket igazolja.

(2) *  Az akut betegséghez kötődő költséget a választott gyógyszertár a felírt vagy elektronikus receptek alapján igazolja. Gyógyászati segédeszköz szükségessége esetén az eszközt kiadó szolgáltató egyedileg ad igazolást.

(3) *  Az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátások költségét a vény és a Paksi Gyógyászati Központ térítési díj táblázata alapján az ügyintéző határozza meg.

30. § (1) A települési gyógyszertámogatást a 7. melléklet szerinti kérelem benyújtásával lehet kezdeményezni. A kérelem benyújtásakor nyilatkozni kell a választott gyógyszertárról és arról, hogy a gyógyszertár számára az adatszolgáltatást a kérelmező engedélyezi.

(2) A kérelemhez mellékelni kell

a) a 29. § szerinti igazolást,

b) jövedelem és vagyonnyilatkozatot.

31. § (1) A rendszeres települési gyógyszertámogatást egy év időtartamra kell megállapítani.

(2) A rendszeres települési gyógyszertámogatás havi összege a 12 000,-Ft-ot nem haladhatja meg és 1000,-Ft alatt támogatás nem állapítható meg.

(2) Az eseti települési gyógyszertámogatást alkalmanként kell megállapítani, legfeljebb évi három alkalommal úgy, hogy alkalmanként a támogatás összege a 12 000,-Ft-ot nem haladhatja meg.

(3) *  A támogatást megállapító határozatot a támogatással érintett szolgáltatónak meg kell küldeni, aki a kérelmező felé a támogatás összegét természetben érvényesíti.

(4) *  A gyógyszertárakkal, gyógyászati segédeszköz forgalmazóval és a Paksi Gyógyászati Központtal történő elszámolásról külön szerződés rendelkezik.

(5) *  A rendszeres települési gyógyszertámogatás, a támogatási keret elhasználásakor, a választott gyógyszertár által benyújtott számla alapján egyszeri összeggel kiegészíthető, mely összeg nem haladhatja meg a 3.000 Ft-ot, azzal, hogy a jogosultsági időszak a kiegészítés megállapításával nem változik.

32. § (1) A rendszeres települési gyógyszertámogatás mértéke jogosultsági év közben nem módosítható.

(2) Új kérelem a jogosultság lejártát megelőző egy hónappal nyújtható be azzal, hogy az új jogosultság ebben az esetben az előző jogosultság lejártát követő naptól lehetséges.

9. Felzárkóztatási ösztöndíj

33. § (1) *  A felzárkóztatási ösztöndíj az alap és középfokú oktatásban részesülő roma származású tanulók esélyegyenlőségének elősegítése érdekében, a tanítási év időszakára folyósított támogatás.

(2) *  A támogatás összege tanulónként, havonta a tanulmányi eredménytől függően:

(4) bekezdés szerinti jogosultság esetén 3 000,-Ft

3,00-3,5 tanulmányi eredmény esetén 4 000,-Ft

3,51-4,00 tanulmányi eredmény esetén 5 000,-Ft

4,01-4,5 tanulmányi eredmény esetén 6 000,-Ft

4,51-tanulmányi eredmény esetén 8 000,-Ft

(3) *  Felzárkóztatási ösztöndíjra jogosult a tanulóval közös háztartásban élő szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú tanuló, amennyiben:

a) a tanuló kérelem benyújtását megelőző félévi, illetve év végi tanulmányi átlaga a közepes szintet eléri, valamint minden tantárgy esetében legalább elégséges értékelése van és

b) a tanuló az oktatási intézményt rendszeresen látogatja, és a megállapítást megelőző tanév második félévében nincs igazolatlan mulasztása.

(3a) *  A tanulmányi átlag számításánál figyelmen kívül kell hagyni az ének-zene, vizuális kultúra, technika, életvitel és gyakorlat, testnevelés és sport, etika, hit- és erkölcstan tantárgyak eredményét.

(4) A szöveges értékeléssel rendelkező diákok vonatkozásában a jogosultság megítélésénél a (3) bekezdés b) pontja vehető figyelembe azzal, hogy az osztályt ismétlő gyermek az osztályismétlés évében ösztöndíjat nem kaphat.

34. § (1) Az intézmény vezetője köteles az igazolatlan hiányzást haladéktalanul jelezni a polgármesteri hivatal felé.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés alapján az ellátást három hónapig szüneteltetni kell.

(3) *  Amennyiben az oktatási intézmény vezetője bejelentési kötelezettségét elmulasztja, a következő tanévben ismételt folyósítás csak a három hónapos szünetelés kitöltését követően lehetséges.

(4) A támogatásra való jogosultság megszűnik:

a) ha a tanítási év alatt az igazolatlan mulasztás a 15 órát meghaladja, valamint ha

b) *  a támogatás szüneteltetésének ideje alatt a tanuló ismételten igazolatlanul hiányzik.

(5)-(6) * 

(7) *  A felzárkóztatási ösztöndíj iránti kérelmet a 10. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

10. Rendszeres nevelési segély

35. § A rendszeres nevelési segély anyagi segítségnyújtás a szociálisan rászorult családok gyermeknevelési, iskoláztatási költségeihez.

36. § *  (1) Rendszeres nevelési segély abban az esetben állapítható meg, ha:

a) a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum 200%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a nyugdíjminimum 220%-át,

b) a család körülményei alapján a gyermek megfelelő színvonalú gondozása, nevelése, iskoláztatása nem biztosított és

c) a család egyik tagja sem rendelkezik az Szt. 4. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott vagyonnal.

(2) A rendszeres nevelési segély iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú kérelmező a 11. melléklet szerinti nyomtatványon terjesztheti elő.

37. § Ha a rendszeres nevelési segélyben részesülő középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, a segély a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, illetve tovább folyósítható addig az időpontig, ameddig tanulói, hallgatói viszonya fenn áll, legfeljebb azonban 25. életévének betöltéséig.

38. § (1) *  A rendszeres nevelési segély pénzbeli folyósítással vagy étkezési térítési díjkedvezmény formájában biztosítható a tanítási év időszakára. Az étkezési térítési díjkedvezmény formájában nyújtott ellátást a polgármesteri hivatal közvetlenül az oktatási intézmény számlájára utalja át.

(1a) *  Amennyiben a rendszeres nevelési segélyben részesülő felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, a rendszeres nevelési segély félévenként kerül megállapításra.

(2) *  A rendszeres nevelési segély havi összege gyermekenként nem lehet kevesebb a nyugdíjminimum 8%-ánál, de annak 30%-át nem haladhatja meg.

11. Nyári gyermekétkeztetés

39. § * 

12. Rendkívüli települési támogatás

40. § (1) A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére rendkívüli települési támogatást kell nyújtani.

(2) * 

(3) *  Az (1) bekezdés szerinti rendkívüli települési támogatást kell megállapítani, ha:

a) a kérelmező családjában a havi egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 220%-át, egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 250%-át,

b) önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul, és

c) a család egyik tagjának sincs az Szt. 4. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott vagyona.

(4) *  A rendkívüli települési támogatás természetbeni és pénzbeli formában biztosítható.

(5) *  A rendkívüli települési támogatást elsősorban természetbeni formában kell biztosítani, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó igénylő esetén, lakhatása megőrzése érdekében a lakásfenntartási hátralék kezelésre nyújtandó.

(6) Ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítségnyújtást indokolják a rendkívüli települési támogatás bizonyítási eljárás lefolytatása nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján is folyósítható.

41. § (1) *  A rendkívüli települési támogatás egyszeri összegét, alkalmanként - kivéve a 42/A.-43/C. §-ban meghatározott eseteket - a rászorultsághoz igazodóan, legfeljebb családtagonként az öregségi nyugdíjminimum összegében lehet megállapítani. Egyedül álló esetén a nyugdíjminimum 200%-a lehet.

(2) *  Egy naptári éven belül egy személy, vagy család három alkalommal részesíthető rendkívüli települési támogatásban, ide nem értve a 42/A. - 43/C. §-ban meghatározott eseteket.

(3)-(5) * 

(6) *  A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a 12. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

41/A. § *  (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési támogatásra jogosult az eltemettető, ha az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg

a) család esetében a nyugdíjminimum 300%-át,

b) egyedülálló személy esetén a nyugdíjminimum 350%-át.

(2) Temetésre megállapított rendkívüli települési támogatás összege a számlával igazolt költségekhez igazodóan, 80 000 forinttól 100 000 forintig terjedhet, melyet közvetlenül a szolgáltató kezéhez is ki lehet fizetni.

(3) Az (1) bekezdés alapján megállapított temetési támogatás esetén a kérelmező nevére szóló eredeti temetési számlát be kell csatolni, melyre a támogatás tényét fel kell jegyezni.

(4) Temetési támogatás esetén, amennyiben az elhunyt értékesíthető hagyatékkal rendelkezett, a támogatás összegét hagyatéki teherként be kell jelenteni az illetékes közjegyzőhöz azzal, hogy az örökösök kötelesek a támogatás összegét megtéríteni.

(5) A temetésre megállapított rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet az elhalálozás napjától számított 60 napon belül lehet benyújtani.

42. § A megállapított rendkívüli települési támogatás folyósítása:

a) pénzben,

b) * 

c) közvetlenül a szolgáltatónak történő utalással történhet.

43. § (1) *  Különös méltánylást érdemlő esetben rendkívüli települési támogatás állapítható meg, amennyiben

a) a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 300%-át, egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 350%-át,

b) önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorul, és

c) a háztartás egyik tagjának sincs az Szt. 4. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott vagyona.

(2) *  Különös méltánylást érdemlő eset különösen a betegség, a rendkívüli kiadás, a 30.000 Ft-ot meg nem haladó közüzemi hátralék vagy a közüzemi végelszámolás és a tűzifa biztosítása.

(3) *  Különös méltánylást érdemlő esetben naptári évenként legfeljebb két alkalommal, a rászorultsághoz igazodóan lehet megállapítani támogatást. A 43/A. § szerinti tűzifa biztosítása, illetve a 43/B. § szerinti hátralékkezelési támogatás egy alkalomnak minősül. A támogatás összege - a tűzifa kivételével - legfeljebb családtagonként az öregségi nyugdíjminimum összege, egyedül állók esetén az öregségi nyugdíjminimum háromszorosa lehet.

(4) * 

(5) * 

43/A. § *  (1) Tűzifa iránti kérelmet minden év szeptember 1-től október 15-ig terjedő időszakban háztartásonként egy fő és egy alkalommal adhat be.

(2) *  Az elbírálás szempontjaira a 43. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a tűzifa kiszállítása október 15. után kezdődhet.

(3) A támogatás mértéke:

a) maximálisan három fős háztartásban évi egy alkalommal 15 q,

b) amennyiben a háztartásban három főnél több személy él, úgy évi egy alkalommal 20 q

tűzifa biztosítható.

43/B. § *  (1) A hátralékkezelési támogatás a kérelmező és háztartása lakhatásának megőrzését elősegítő támogatás.

(2) Hátralékkezelési támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a háztartásában az

a) *  1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 300%-át,

b) egyedül álló esetén a nyugdíjminimum 350%-át, továbbá

c) akinek a (3) bekezdésben meghatározott díjhátraléka legalább 3 havi, melynek összege meghaladja a 30.000 Ft-ot,

(3) A (2) bekezdés c) pontja alkalmazása során díjhátraléknak minősül a lakhatási költségek körébe tartozó

a) közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, távhő- és meleg-vízszolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási díjhátralék),

b) közösköltség-hátralék,

c) lakbérhátralék,

d) hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből, illetve abból átváltott szabad felhasználású kölcsönszerződésből fennálló hátralék és késedelmi kamat együttes összege.

(4) A kérelemhez csatolni kell a kérelem benyújtását megelőző évben befizetett közüzemi számlákról szóló igazolásokat, illetve a szolgáltatói számlák befizetéséről szóló csekkeket.

(5) Hátralékkezelési támogatás abban az esetben nyújtható, ha a kérelmező

a) 100.000 Ft-ot meg nem haladó hátralék esetén 25%,

b) 100.000 Ft-ot meghaladó hátralék esetén 50%,

önrész befizetését igazolja.

(6) *  A hátralékkezelési támogatás összegét a befizetett önrész alapján kell meghatározni úgy, hogy nem lehet több, mint a hátralék és a befizetett önrész különbözete. A támogatás összege legfeljebb a háztartást alkotó személyenként a nyugdíjminimum 100%-a, egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 350%-a lehet, de legfeljebb 250 000 Ft.

(7) *  Hátralékkezelési támogatás ugyanazon lakásra egy jogosultnak legfeljebb évente egyszer egy hátralékra állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartás számától azzal, hogy külön lakásnak kell tekinteni az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészét.

43/C. § *  (1) Pandémia következtében rendkívüli élethelyzetbe került, Paks közigazgatási területén élő szociálisan rászoruló háztartások részére egyszeri vissza nem térítendő krízistámogatásként rendkívüli települési támogatás állapítható meg, ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban nem haladja meg a nyugdíjminimum 220%-át, egyedül álló esetén a nyugdíjminimum 250%-át.

(2) *  E rendelet alkalmazásában rendkívüli élethelyzet pandémia következtében: a humán járvány következtében, illetve a Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzeti intézkedések miatt beállt olyan helyzet, amely akut módon veszélyezteti a kérelmező háztartása legalapvetőbb étkezési, egészségügyi és lakhatási igényeinek kielégítését, különösen

a) a karantén miatti rendkívüli kiadások,

b) a rendkívüli egészségügyi kiadások,

c) az alkalmi munka lehetőségének megszűnése,

d) a munkaviszony megszűnése,

e) * 

(3) A járvánnyal összefüggően beállott rendkívüli élethelyzetre tekintettel folyósított támogatás összege 75000 forint.

(4) A támogatás iránti kérelmet e rendelet 9. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani a Paksi Polgármesteri Hivatal Humán Osztálya Szociális Csoportjánál.

(5) A szociális rászorultság vizsgálatát e rendelet 4-5. §-a alapján kell lefolytatni.

(6) *  A támogatás évente egy alkalommal, a háztartás egy tagja számára állapítható meg.

(7) A támogatás kifizetése házi pénztárból vagy átutalással kerül kifizetésre a megállapítástól számított 10 napon belül.

13. Szemétszállítási költségtérítés

44. § (1) *  A szemétszállítási költségtérítésre egy háztartás csak egy ingatlan tekintetében jogosult.

(1a) *  Szemétszállítási költségtérítés állapítható meg:

a) amennyiben a háztartás minden tagja nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül, és közülük legalább egy fő a 70. életévét betöltötte és a háztartás havi egy főre eső jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 250%-át, vagy egyedül él, és a nyugdíjminimum 300%-a alatti jövedelemmel rendelkezik, vagy

b) korra való tekintet nélkül, amennyiben a háztartás egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 220%-át vagy egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 250%-át,

és a háztartás egyik tagjának sincs az Szt. 4. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott vagyona.

(1b) *  Naptári évenként egy negyedévre szemétszállítási költségtérítést kell biztosítani - jövedelemre való tekintet nélkül - annak a háztartásnak, ahol a háztartás minden tagja nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül, és közülük legalább egy fő a 70. életévét betöltötte.

(1c) *  Naptári évenként két negyedévre szemétszállítási költségtérítést kell biztosítani - jövedelemre való tekintet nélkül - annak, aki egyedül él és a 70. életévét betöltötte.

(2) A 70. életév betöltését követő hónapban lehet először korra való tekintettel a költségtérítést igényelni azzal, hogy az egész évre biztosított költségtérítés esetén a (3) bekezdést kell megfelelően alkalmazni, egyéb esetben a következő negyedévre kaphat költségtérítést a háztartás.

(3) *  A szemétszállítási költségtérítés - az (1b)-(1c) bekezdés kivételével - egy évre kerül megállapításra, azzal, hogy megállapításkor a kérelem benyújtását követő hónap első napjától részesül költségtérítésben a kérelmező, míg a jogosultság megszűnése esetén a megszűnés hónapjának utolsó napjával szűnik meg a költségtérítés.

(4) A szemétszállítási költségtérítés iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, annak lejártát megelőző kettő hónapban is benyújtható. Amennyiben az eljárás befejeződik a jogosultság lejártáig, az új jogosultság kezdő időpontja a korábbi jogosultság lejártát követő nap.

(5) A szemétszállítási költségtérítést - a helyi köztisztasági rendelet alapján kiállított számla benyújtása ellenében - a hivatal a szolgáltató számlájára közvetlenül utalja.

(6) *  A szemétszállítási költségtérítés iránti kérelmet a 13. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

14. Kábeltévé díjfizetési támogatás

45. § (1) *  Az önkormányzat egy éves időtartamra - de legfeljebb a szolgáltatói szerződés lejártáig - vállalja a televízió havi előfizetői díjának kiegyenlítését, amennyiben

a) a kérelmező a szolgáltatóval kötött szerződés szerint kizárólag televízióadás vételére a minimum csomagot veszi igénybe, vagy az alapcsomagot azokon a településrészeken, ahol a digitális átállás megtörtént,

b) a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 220%-át, egyedülélő esetén a nyugdíjminimum 250%-át és

c) a háztartás egyik tagjának sincs az Szt. 4. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott vagyona.

(2) A havi előfizetői díjat közvetlenül a szolgáltató számlájára kell átutalni.

(3) *  A támogatás iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti nyomtatványon lehet benyújtani.

(4) A kérelemhez mellékelni kell:

a) *  érvényes szolgáltatói szerződést és annak igazolását, hogy a szolgáltatónál kizárólag televízió előfizetése van és az a minimumcsomagra vagy alapcsomagra szól.

b) jövedelem és vagyonnyilatkozatot.

(5) Kérelmező a kérelem benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató, valamint a hivatal az adatait kezelje, és a támogatás biztosításával kapcsolatosan egymásnak adatot szolgáltassanak.

(6) Amennyiben a szolgáltatást nem a kérelmező veszi igénybe, illetve az ingatlanban életvitelszerűen nem él, úgy a támogatást meg kell szüntetni.

(7) *  Egy háztartás a kedvezményt csak egy szolgáltatási helyen veheti igénybe. Az (1) bekezdés alkalmazása során a 65 év feletti igénybevevő a televíziós minimum csomag mellett vezetékes telefon előfizetéssel rendelkezhet, aminek a költségét kérelmező viseli.

15. Tanulók helyi közlekedésének támogatása

46. § (1) *  Az önkormányzat helyi és helyközi járatú autóbuszbérlet 80%-ának utólagos visszatérítését biztosítja az általános- és középiskola nappali tagozatos tanulói részére, - jövedelmi és vagyoni helyzettől függetlenül - amennyiben a tanulmányaik folytatását biztosító oktatási intézmény, iskolai keretek között vagy azon kívül folytatott sportolását biztosító sportlétesítmény, valamint művészeti oktatási intézmény (a továbbiakban együtt: intézmény)

a) helyi vagy helyközi autóbusszal megközelíthető, és

b) a tanuló lakása, valamint az intézmény közötti távolság az egy kilométert meghaladja.

(2) *  A helyi és helyközi járatú autóbuszbérlet költség visszatérítését a tanítási évre, Paks város közigazgatási területén működő, (1) bekezdésben meghatározott intézmények tanulói után a szülők vagy más törvényes képviselők, illetve a nagykorú tanulók igényelhetik.

(3) A visszatérítés iránti kérelmet tanévenként egyszer a 3. melléklet felhasználásával a polgármesteri hivatalnál kell benyújtani az első bérlet lejáratát követő egy hónapon belül.

(4) *  Kérelmező az egész tanítási évre érvényes visszatérítési engedélyt kap, mely alapján a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú tanuló a polgármesteri hivatal pénztárában a lejárt bérlet vagy bérletek leadása ellenében a visszatérítést felveheti, a tanítási év végén érvényes bérlet lejártától számított egy hónapon belül.

(5) A határidők elmulasztása jogvesztő.

15/A. *  Karácsonyi támogatás

46/A. § *  (1) Az önkormányzat kérelemre a paksi lakóhellyel rendelkező, alacsony jövedelemből élő nyugdíjasok részére karácsonyi támogatást nyújt.

(2) A karácsonyi támogatás iránti eljárásban átruházott hatáskörben a polgármester jár el.

(3) Karácsonyi támogatásra jogosult az a személy, aki kérelmét a polgármester által közzétett hirdetmény szerinti határidőig az önkormányzathoz benyújtja, és az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

a) Pakson bejelentetett lakóhellyel rendelkezik,

b) nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül és

c) családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 300%-át, egyedülélő esetén a nyugdíjminimum 450%-át nem haladja meg.

(4) A karácsonyi támogatás évente egy alkalommal legfeljebb négyezer forint összegben természetbeni ellátásként nyújtható.

(5) A karácsonyi támogatás igénylésének, átadásának rendjéről a polgármester a helyben szokásos módon hirdetményt jelentet meg.

(6) A karácsonyi támogatás iránti kérelmet a 14. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

15/B. *  Köztemetés

46/B. § *  (1) Paks Város Önkormányzata az Szt. 48. §-a alapján gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről.

(2) Az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában szabályozott esetben a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelező határozat kézhezvételét követő 30 napon belül benyújtott kérelemre, különös méltányosságból engedélyezhető a köztemetés költségének elengedése, ha az eltemettetésre köteles személy

a) egyedülálló és havi jövedelme a nyugdíjminimum 250%-át nem éri el, vagy

b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 200%-át nem éri el.

IV Fejezet

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások * 

16. Az ellátások formái

47. § *  (1) Paks Város Önkormányzata a szociális és gyermekjóléti gondoskodás keretében az alábbi alap és szakellátást nyújtó intézményeket működteti:

a) Alapellátás keretében:

aa) A Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha keretében történik a bölcsődei elhelyezés.

ab) A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott intézmény keretein belül - feladat ellátási szerződéssel - biztosított az étkeztetés, a házi segítségnyújtás és az idősek, a hajléktalanok valamint a fogyatékosok nappali ellátása, a támogató szolgáltatás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás és a helyettes szülői hálózat működtetése.

ac) A gyermekek napközbeni ellátása az a) pontban foglaltakon felül óvodában és iskolai étkeztetés keretében működik.

b) Szakosított ellátás keretében:

ba) a Paksi Életfa Idősek Otthona keretein belül biztosított az idősek részére ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos ellátás.

(2) A szociálpolitikai kerekasztal feladata a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése. Működésének kereteit maga határozza meg azzal, hogy évente legalább egy alkalommal ülésezik.

(3) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai:

a) a Humánpolitikai Bizottság elnöke,

b) a Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha intézményvezetője,

c) a Paks Kistérségi Szociális Központ intézményvezetője,

d) a Paksi Életfa Idősek Otthona intézményvezetője,

e) a Humán Osztály vezetője, továbbá

f) a területen működő intézményvezetők vagy civil szervezetek vezetői közül azon személyek, akiket a szociálpolitikai kerekasztal a) - e) pontban megnevezett tagjai felkérnek.

17. *  Az ellátások igénybevételének módja

48. § *  (1) A szociális és gyermekjóléti alapellátások (étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek-, fogyatékosok- és hajléktalanok nappali ellátása, támogató szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás) iránti kérelmet a Paks Kistérségi Szociális Központ intézményvezetőjénél kell benyújtani az Szt., a Gyvt. és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott formában. Az ellátás igénybevételéről az intézmény vezetője dönt.

(2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében a bölcsődei ellátás iránti kérelmet a Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha intézményvezetőjénél kell benyújtani a Gyvt., a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott módon. Az ellátás igénybevételéről az intézmény vezetője dönt.

(3) A szociális szakosított ellátás (ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos idősek otthona) iránti kérelmet a Paksi Életfa Idősek Otthona intézményvezetőjénél kell benyújtani az Szt. és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben meghatározott formában. Az ellátás igénybevételéről az intézmény vezetője dönt, ide értve az Szt. 94/B. § (2) bekezdés szerinti kérelmeket is.

(4) Külön eljárás nélkül akkor biztosítható az ellátás, ha a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 15. § (1) bekezdése alapján indokolt az igénylő azonnali ellátása. Az írásos kérelmet és a jövedelemigazolást ebben az esetben is 30 napon belül pótolni kell.

(5) Az intézményi jogviszony az Szt. 100-104. §-ában foglaltak szerint szűnik meg.

(6) A (3) bekezdésben meghatározott kérelem alapján történő elhelyezést biztosító ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetőleg a törvényes képviselőjével az Szt. 94/C. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő megállapodást köt.

(7) Az intézményvezetők kötelesek a tárgyévi költségvetés, beszámolók, zárszámadás elkészítéséhez, és a jogszabályban előírt adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat az Önkormányzat megkeresésére a megkeresésben foglalt adattartalommal és határidőre szolgáltatni.

48/A. § *  (1) Az intézményi térítési díjat a szolgáltatások esetében a Gyvt. 147. §-a, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet alapján a fenntartók külön rendeletben határozzák meg.

(2) A személyi térítési díjat az intézményvezető a Gyvt, az Szt., a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet, továbbá az (1) bekezdésben meghatározott rendeletek valamint az e rendeletben megállapítottak figyelembe vételével az intézményvezető állapítja meg.

18. A személyes gondoskodásért megállapítható térítési díjak mértéke

49. § Étkezés biztosítása esetén a személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő:

a) jövedelmének 5%-át a nyugdíjminimum alatti jövedelem esetén,

b) a jövedelmének 10%-át a nyugdíjminimumtól a nyugdíjminimum 150%-ig terjedő jövedelem esetén,

c) a jövedelmének 15%-át a nyugdíjminimum 150%-a és a nyugdíjminimum 200%-a közötti jövedelem esetén,

d) a jövedelmének 20%-át a nyugdíjminimum 200%-át meghaladó jövedelem esetén.

50. § (1) A házi segítségnyújtásért fizetett személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő:

a) jövedelmének 5%-át a nyugdíjminimum alatti jövedelem esetén,

b) jövedelmének 10%-át a 49. § b) pontjában meghatározott jövedelem esetén,

c) a jövedelmének 15%-át a 49. § c) pontjában meghatározott jövedelem esetén,

d) a jövedelmének 20%-át a 49. § d) pontja szerinti jövedelem esetén.

(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosított mentális gondozásért személyi térítési díj nem számítható fel.

51. § Ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést vagy étkezést házhozszállítással is biztosítanak, a személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő:

a) jövedelmének 9%-át a nyugdíjminimum alatti 1 főre jutó jövedelem esetén,

b) jövedelmének 17%-át a 49. § b) pontjában meghatározott jövedelem esetén,

c) a jövedelmének 26%-át a 49. § c) pontjában meghatározott jövedelem esetén,

d) a jövedelmének 30%-át a 49. § d) pontjában meghatározott jövedelem esetén.

52. § Ha az ellátott részére étkezést házhozszállítással biztosít az intézmény, a személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő:

a) jövedelmének 8%-át a nyugdíjminimum alatti jövedelem esetén,

b) jövedelmének 15%-át a 49. § b) pontjában meghatározott jövedelem esetén,

c) a jövedelmének 23%-át a 49. § c) pontjában meghatározott jövedelem esetén,

d) a jövedelmének 25%-át a 49. § d) pontjában meghatározott jövedelem esetén.

53. § *  Az Idősek Klubjában a személyi térítési díj azonos a megállapított intézményi térítési díjjal, azzal, hogy a havi személyi térítési díj nem lehet magasabb az Szt. 117. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott összegnél.

54. § (1) A támogató szolgáltatás igénybevételéért fizetett személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénybevevő:

a) jövedelmének 8%-át a nyugdíjminimum alatti jövedelem esetén,

b) jövedelmének 14%-át a nyugdíjminimumtól a nyugdíjminimum 150%-ig terjedő jövedelem esetén,

c) jövedelmének 16%-át a nyugdíjminimum 150%-a és a nyugdíjminimum 200%-a közötti jövedelem esetén,

d) a jövedelmének 20%-át a nyugdíjminimum 200%-át meghaladó jövedelem esetén.

(2) Amennyiben a támogató szolgáltatásban részesülő személy, étkezésben is részesül úgy az (1) bekezdésben meghatározott személyi térítési díj és a 49. § alapján meghatározott személyi térítési díj együttes összege nem haladhatja meg az ellátásokat igénybe vevő jövedelmének 30%-át.

(3) Amennyiben a személyi segítést az igénylő nem a saját lakásán veszi igénybe, úgy az igénybevett szolgáltatásért személyi térítési díj nem számítható fel.

55. § Jövedelemére való tekintet nélkül személyi térítési díjként az intézményi térítési díjat kell alkalmazni:

a) az alapellátások igénybevételéért akkor, ha az ellátott az Szt. 4. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott vagyonnal rendelkezik,

b) a szociálisan nem rászorult személy esetén.

56. § *  (1) A szociális alapellátásért megállapított személyi térítési díj mérsékelhető, illetve elengedhető, a hátralék befizetésére részletfizetési kedvezmény állapítható meg, ha a személyi térítési díj kifizetése az ellátásban részesülő napi megélhetését veszélyezteti.

(2) A kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, mely jogkörét a határozat megküldésével a fenntartón keresztül gyakorolja.

(3) A napi megélhetése különösen annak a személynek veszélyeztetett, akinek rendkívüli kiadása volt, vagy közüzemi hátralékot halmozott fel.

(4) Tartós bentlakásos intézményi elhelyezés esetén e § nem alkalmazható.

56/A. § *  Az idősotthoni ellátásban részesülő személy vonatkozásában az alábbi hatásköröket a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át:

a) perindítás a tartásra köteles és képes gyermek ellen az intézményi térítési díj és az ellátott által megfizetett személyi térítési díj különbözetének megfizetésére,

b) jelzálogbejegyzés kezdeményezése az ellátásban részesülő személy ingatlantulajdonára a fennálló díjhátralékának erejéig.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

57. § (1) A rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, a rendelkezéseit (2)-(5) bekezdés kivételével a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)-(6) * 

58. § * 

Paks, 2015. február 12.

Süli János
polgármester
Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2015. február 13.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

1. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez * 

JÖVEDELEM ÉS VAGYONNYILATKOZAT

A. Személyi adatok:

I. A kérelmező adatai:

Neve: .........................................................................................................................

Születési neve: ............................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hónap, nap): ..........................................................................

Anyja neve: .................................................................................................................

|__| Bejelentett lakóhelye:

|__| Tartózkodási helye:

(Amennyiben lakóhelye és tartózkodási helye is van, X-szel jelölje, hogy melyik címen él életvitelszerűen.)

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve és lakcíme:

....................................................................................................................................

II. A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek adatai:

Név
(születési név)
Születési helye, ideje Anyja neve TAJ szám Rokoni kapcsolat
1.
2.
3.
4.

B. Vagyonnyilatkozat:

I. Ingatlanok:

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):

címe: ..........................................................................................................................

alapterülete: ...................m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: .............. év.

becsült forgalmi érték: ..................... Ft.

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):

címe: ..........................................................................................................................

alapterülete: ...................m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: .............. év.

becsült forgalmi érték: ..................... Ft.

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):

címe: ..........................................................................................................................

alapterülete: ...................m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: .............. év.

becsült forgalmi érték: ..................... Ft.

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése:

címe: ..........................................................................................................................

alapterülete: ...................m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: .............. év.

becsült forgalmi érték: ..................... Ft.

II. Egyéb vagyontárgyak:

Gépjármű (rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni):

a) Személygépkocsi:

típusa: ........................................................................... rendszám: .............................

szerzés ideje: ..................................................... gyártás éve: ......................................

becsült forgalmi érték: ..................... Ft.

b) Tehergépjármű, autóbusz, gépi meghajtású termelő- és munkaeszköz:

típusa: ........................................................................... rendszám: .............................

szerzés ideje: ..................................................... gyártás éve: ......................................

becsült forgalmi érték: ..................... Ft.

III. Összes vagyontárgy: (Ügyintéző tölti ki!)

A háztartás (család) összes vagyonának becsült forgalmi értéke:

.......................................................................................................................... Forint

Egy főre jutó forgalmi érték: ................................................................................ Forint

C. Jövedelemnyilatkozat:

Forintban
A jövedelmek típusai Nyilatkozó jövedelme Nyilatkozóval közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme Nyilatkozóval közös háztartásban élők jövedelme Összesen
1. Munkaviszony munkavégzés foglalkoztatási irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységbő származó jövedelem
3. Nyugellátás, megváltozott munkaképessé személyek ellátásai (például rokkantsági, rehabilitációs ellátás), egyéb nyudíjszerű rendszeres szociális ellátások
4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartás árvaellátás)
5. Önkormányzat járási hivatal és az állami foglalkoztatási szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások
6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, ingó, ingatlan vagyontárgy értékesítésébe származó, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések, stb.)
7. A család összes nettó jövedelem
8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj összege)
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (az ügyintéző tölti ki): ____________________ Ft/hó.

D. Egyéb nyilatkozatok:

1. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

2. Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a határkör gyakorlója a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (7) bekezdése alapján az állami adóhatóság útján ellenőrizheti, valamint az Szt. 24. § (3) bekezdése alapján adatot kérhet a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervtől, a közúti közlekedési nyilvántartást vezető, valamint az ingatlanügyi hatóságtól.

3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Paks, ____________________ (dátum)

_____________________________
az ellátást igénylő vagy
törvényes képviselőjének aláírása
_____________________________
cselekvőképes hozzátartozók
_____________________________
cselekvőképes hozzátartozók
aláírása aláírása
_____________________________
cselekvőképes hozzátartozók
_____________________________
cselekvőképes hozzátartozók
aláírása aláírása
_____________________________
cselekvőképes hozzátartozók
_____________________________
cselekvőképes hozzátartozók
aláírása aláírása

Csatolandó dokumentumok a jövedelem igazolására:

1. a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelemigazolás,

2. vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal vagy a könyvelő által kiadott igazolás,

3. álláskeresési támogatás esetén az állami foglalkoztatási szerv által kiadott hatósági bizonyítvány,

4. nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév januárjában kiküldött értesítése, melyben szerepel a január elsejétől megállapított ellátás összege és jogcíme,

5. a gyermektartásdíj esetén a gyermektartásról szóló bírói ítélet/végzés, egyezség, a gyermektartás állam általi megelőlegezéséről szóló eljárás megindítását bizonyító dokumentum,

6. ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás, bankszámlakivonat,

7. 16 éven felüli gyermek(ek) esetében az oktatási intézmény igazolása a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról.

2. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez * 

KÉRELEM
Kábeltévé díjfizetési támogatás megállapításához

1. Kérelmező adatai:

Neve: ..................................................................................................................

Születési neve: .....................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hónap, nap): ...................................................................

Anyja neve: ..........................................................................................................

|__| Bejelentett lakóhelye: ......................................................................................

|__| Tartózkodási helye: .........................................................................................

(Amennyiben lakóhelye és tartózkodási helye is van, X-szel jelölje, hogy melyik címen él életvitelszerűen.)

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Állampolgársága: ..................................................................................................

(Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállású.)

Telefonszáma (nem kötelező megadni): ...................................................................

E-mail címe (nem kötelező megadni): ......................................................................

2. A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek adatai:

Név
(születési név is)
Születési helye, ideje Anyja neve TAJ szám
1.
2.
3.
4.

3. Nyilatkozatok:

a) Kérem Paks Város Önkormányzatát, hogy részemre a televízió minimál csomag havi előfizetési díját térítse meg.

b) Tudomásul veszem, hogy a támogatás csak egész hónapra folyósítható, így a folyósítást a kérelem benyújtását követő hó 1-jével kérem.

c) A támogatást: lakóhelyemen/tartózkodási helyemen kívánom igénybe venni.

(A megfelelő rész aláhúzandó! Ezen a címen biztosított a díjmentes szociális csomag.)

d) Vállalom, hogy amennyiben:

- más díjcsomagot választok, vagy

- a szolgáltatást nem magam veszem igénybe, vagy

- az ingatlant nem lakom,

azt haladéktalanul bejelentem, illetve hozzájárulok ahhoz, hogy a szolgáltató az önkormányzat részére ilyen irányú adatot szolgáltasson.

e) Kérelmemhez csatolom:

- az 1. melléklet szerinti jövedelem és vagyonnyilatkozatot, valamint

- az érvényes szolgáltatói szerződést annak igazolására, hogy a szolgáltatónál kizárólag televízió előfizetésem van és az a minimumcsomagra vagy alapcsomagra szól.

f) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

g) Kijelentem, hogy a kérelemnek helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.

Paks, ___________________

...........................................
kérelmező aláírása

3. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez * 

Kérelem
Tanulók bérlettérítéséhez

1. Kérelmező adatai:

Kérelmező:

|__| a tanuló törvényes képviselője (szülő) vagy

|__| nagykorú tanuló

Neve: ..................................................................................................................

Születési neve: .....................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hónap, nap): ...................................................................

Anyja neve: ..........................................................................................................

|__| Bejelentett lakóhelye: ......................................................................................

|__| Tartózkodási helye: .........................................................................................

(Amennyiben lakóhelye és tartózkodási helye is van, X-szel jelölje, hogy melyik címen él életvitelszerűen.)

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Állampolgársága: ..................................................................................................

(Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállású.)

Telefonszáma (nem kötelező megadni): ...................................................................

E-mail címe (nem kötelező megadni): ......................................................................

2. A tanulóbérletet használó gyermek adatai: (amennyiben a kérelmező a törvényes képviselő)

Neve: ....................................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hónap, nap): .....................................................................

Anyja neve: ...........................................................................................................

Bejelentett lakóhelye: .............................................................................................

Tartózkodási helye: ................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

3. Alulírott kérelmező kérem, gyermekem részére/részemre

|__| HELYI JÁRATRA |__| HELYKÖZI JÁRATRA

bérlettérítés engedélyezését.

Oktatási intézmény neve: ........................................................................................

Osztály: .................................................................................................................

4. Indokolás:

a) lakóhely és az oktatási intézmény között a távolság több mint 1 km és a helyi vagy helyközi autóbusz-közlekedés biztosított,

b) iskolai keretek között vagy azon kívül folytatott sporttevékenység miatt szükséges és a lakóhely 1 km-nél távolabb esik a sportlétesítménytől és a helyi vagy helyközi autóbusz-közlekedés biztosított, vagy

c) a művészeti oktatási intézmény és a lakóhely közti távolság több mint 1 km és a helyi vagy helyközi autóbusz-közlekedés biztosított.

5. Nyilatkozatok:

a) Tudomásul veszem, hogy a kérelem benyújtásakor be kell mutatni a korábbi, lejárt tanulóbérletet.

b) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

c) A fenti adatoknak az oktatási intézmény és a polgármesteri hivatal által történő kezeléséhez hozzájárulok.

d) Kijelentem, hogy a kérelemnek helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.

Paks, ......................................

......................................
kérelmező aláírása

ZÁRADÉK:

Figyelem! A záradékot a kérelmező tölteti ki a kérelem indokának megfelelő helyen.

Az oktatási intézmény, illetve, ha a tanuló művészeti oktatásban vesz részt vagy iskolán kívüli sporttevékenységet folytat, akkor az ottani vezető tölti ki.

A bérlet biztosítása: (A megfelelőt kérjük aláhúzni!)

|__| indokolt |__| nem indokolt

Paks, ......................................

P. H.

......................................
osztályfőnök / edző / művészeti oktató
aláírása

4. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez * 

KÉRELEM
Aktív korúak megélhetési támogatásának megállapításához

I. Személyi adatok:

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve: ..................................................................................................................

Születési neve: .....................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hónap, nap): ...................................................................

Anyja neve: ..........................................................................................................

|__| Bejelentett lakóhelye: ......................................................................................

|__| Tartózkodási helye: .........................................................................................

(Amennyiben lakóhelye és tartózkodási helye is van, X-szel jelölje, hogy melyik címen él életvitelszerűen.)

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Állampolgársága: ..................................................................................................

(Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállású.)

Telefonszáma (nem kötelező megadni): ...................................................................

E-mail címe (nem kötelező megadni): ......................................................................

Fizetési számlaszám (Banki utalási kérelem esetén kitöltendő, illetve utolsó folyószámla-kivonatot be kell mutatni):

|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| - |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| - |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|

A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: ..............................................................

2. A kérelmező családi állapota:

|__| egyedülálló,

|__| házastársával/élettársával él együtt.

3. A kérelmező

|__| részesül fogyatékossági támogatásban,

|__| nem részesül fogyatékossági támogatásban.

4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:

Neve: .....................................................................................................................

Születési neve: ........................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hónap, nap): ......................................................................

Anyja neve: .............................................................................................................

Bejelentett lakóhelye: ...............................................................................................

Tartózkodási helye: ..................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

5. A kérelmező házastársa/élettársa

|__| részesül fogyatékossági támogatásban,

|__| nem részesül fogyatékossági támogatásban.

6. A kérelmezővel azonos lakcímen élő, eltartott gyermekek száma összesen: fő

7. A kérelmezővel azonos lakcímen élő gyermekekre vonatkozó adatok:

Név
(ha eltérő, születési neve is)
Anyja neve Születés helye, ideje
(év, hó, nap)
TAJ szám 18. életévét betöltött személy esetén azon oktatási intézmény megnevezése ahol tanul Megjegyzés*
1.
2.
3.
4.
5.

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni:

a) ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozást segítő ellátást, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat vagy csecsemőgondozási díjat folyósítanak,

b) ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy

c) életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.

II. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok:

1. Kérjük, hogy:

|__| itt jelölje be, ha rendelkezik a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a rehabilitációs szakigazgatási szerv érvényes és hatályos szakvéleményével vagy szakhatósági állásfoglalásával az egészségi állapotról, egészségkárosodásról vagy a megváltozott munkaképességről, és ezt a szakvéleményt csatolta vagy

|__| itt jelölje be, ha rendelkezik pszichiáter szakorvos véleményével, mely szerint munkavégzése akadályozott, és ezt az igazolást csatolta. (A véleménynek tartalmaznia kell a munkavégzés alóli mentesítési indok pontos megnevezését és várható időtartamát.)

2. A kérelem benyújtásakor más rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló eljárás folyamatban van / nincs folyamatban. (Megfelelő rész aláhúzandó!)

III. Nyilatkozatok:

1. Kérelmemhez csatolom:

- az 1. melléklet szerinti jövedelem és vagyonnyilatkozatot,

- a járási hivatal aktív korúak ellátását megszüntető határozatát.

2. Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.

3. Hozzájárulok a kérelmemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

4. Vállalom az elhelyezkedésem érdekében szükséges, a Paks Kistérségi Szociális Központban működő családsegítő részlegnél történő nyilvántartásba vételt és együttműködést.

5. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

a) a családomban élő, a jelen kérelemben közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek az enyémmel megegyező lakcímen élnek, és

b) a kérelmemben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

6. Kijelentem, hogy a kérelemnek helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.

7. (A kérelmező házastársának/élettársának részéről:)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmemben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

Paks, ...........................................

...........................................
kérelmező aláírása

5. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez * 

KÉRELEM
Települési ápolási díj megállapításához

I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok:

Neve: .............................................................................................................

Születési neve: ................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hónap, nap): ..............................................................

Anyja neve: .....................................................................................................

|__| Bejelentett lakóhelye: .................................................................................

|__| Tartózkodási helye: ....................................................................................

(Amennyiben lakóhelye és tartózkodási helye is van, X-szel jelölje, hogy melyik címen él életvitelszerűen.)

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Állampolgársága: .............................................................................................

(Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállású.)

Telefonszáma (nem kötelező megadni): ..............................................................

E-mail címe (nem kötelező megadni): .................................................................

Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolata: .......................................................

Legmagasabb iskolai végzettség: ........................................................................

Fizetési számlaszám (Banki utalási kérelem esetén kitöltendő, illetve utolsó folyószámla-kivonatot be kell mutatni):

|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| - |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| - |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|

A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: .........................................................

II. Az ápolást végző személy családjára vonatkozó adatok (a közös háztartásban élők adatai):

Név
(születési név)
Születési helye, ideje Anyja neve TAJ szám Rokoni kapcsolat
1.
2.
3.
4.
5.

III. Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok:

1. A települési ápolási díj megállapítását arra való tekintettel kérem, hogy az ápolt személy 18. életévét betöltött tartósan beteg.

2. Kijelentem, hogy

a) keresőtevékenységet:

|__| nem folytatok

|__| napi 4 órában folytatok

|__| otthonomban folytatok,

b) nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok,

c) rendszeres pénzellátásban

|__| részesülök és annak havi összege: ....................................................................

|__| nem részesülök,

d) az ápolási tevékenységet:

|__| a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen

|__| az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén

végzem.

3. (Kérjük jelölje, ha) az ápolt személy:

|__| közoktatási intézmény tanulója,

|__| óvodai nevelésben részesül,

|__| nappali szociális intézményi ellátásban részesül,

|__| felsőoktatási intézmény hallgatója.

4. A települési ápolási díjat igénylő hozzátartozón kívül az ápolt családjában folyamatosan otthon tartózkodó, rendszeres pénzellátással rendelkező személy:

|__| van: .................................................................................................................

|__| nincs.

IV. Az ápolt személyre vonatkozó adatok:

1. Személyes adatok:

Neve: .....................................................................................................................

Születési neve: ........................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hónap, nap): ......................................................................

Anyja neve: .............................................................................................................

|__| Bejelentett lakóhelye: ........................................................................................

|__| Tartózkodási helye: ...........................................................................................

(Amennyiben lakóhelye és tartózkodási helye is van, X-szel jelölje, hogy melyik címen él életvitelszerűen.)

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Ha az ápolt személy cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében teljesen korlátozott, a törvényes képviselő neve: ............................................................................................

A törvényes képviselő lakcíme: .................................................................................

2. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat:

a) Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási díjat kérelmező hozzátartozóm végezze.

b) Hozzájárulok ahhoz, hogy az önkiszolgáló képességem megítéléséhez szükséges vizsgálatokat elvégezzék.

V. Kérelmező nyilatkozatai:

1. Kérelmemhez csatolom az 1. melléklet szerinti jövedelem és vagyonnyilatkozatot, valamint a háziorvos 4. melléklet szerinti igazolását.

2. Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.

3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

4. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

5. Kijelentem, hogy a kérelemnek helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.

Paks, ..........................................

..............................................................
az ápolást végző személy aláírása
..............................................................
az ápolt személy vagy törvényes képviselője aláírása

6. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez * 

KÉRELEM
Települési lakásfenntartási támogatás megállapításához

I. Személyi adatok:

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve: ...............................................................................................................

Születési neve: ..................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hónap, nap): ................................................................

Anyja neve: .......................................................................................................

|__| Bejelentett lakóhelye: ...................................................................................

|__| Tartózkodási helye: ......................................................................................

(Amennyiben lakóhelye és tartózkodási helye is van, X-szel jelölje, hogy melyik címen él életvitelszerűen.)

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Állampolgársága: ................................................................................................

(Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállású.)

Telefonszáma (nem kötelező megadni): .................................................................

E-mail címe (nem kötelező megadni): ....................................................................

2. A kérelmező családi állapota:

|__| egyedülálló,

|__| házastársával/élettársával él együtt.

3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: fő.

4. Kérelmezővel közös háztartásban élő személyek adatai:

Név (születési név) Születési helye, ideje (év, hó, nap) Anyja neve TAJ szám
1.
2.
3.
4.
5.

Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy:

a) aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma: ........... fő,

b) aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma: ........... fő,

c) aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma: ........... fő.

5. Lakásviszonyok:

a) A támogatással érintett lakás nagysága: ........... m2.

b) Lakáshasználat jogcíme (pl.: tulajdonos, tulajdonostárs, albérlő, haszonélvező):

..................................................................................................................................

II. Nyilatkozatok:

1. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok): ...........

2. Kérelmemhez az 1. melléklet szerinti jövedelem és vagyonnyilatkozatot csatolom.

3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

4. Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.

5. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

6. Kijelentem, hogy a kérelemnek helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.

Paks, .....................................................

.....................................................
kérelmező aláírása

A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

1. Annak az utolsó közüzemi számlának a másolata, amelyhez a támogatás utalását kéri,

2. Albérlet esetén az albérleti szerződés másolata,

3. Magasabb összegű családi pótlék esetén (tartós betegség miatti) a MÁK határozata, vagy hatósági igazolvány,

4. Fogyatékossági támogatást megállapító határozat másolata.

7. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez * 

KÉRELEM
települési gyógyszertámogatás megállapításához

1. A kérelmező adatai:

Neve: ........................................................................................................

Születési neve: ...........................................................................................

Születési helye, ideje (év, hónap, nap): .........................................................

Anyja neve: ................................................................................................

|__| Bejelentett lakóhelye: ............................................................................

|__| Tartózkodási helye: ...............................................................................

(Amennyiben lakóhelye és tartózkodási helye is van, X-szel jelölje, hogy melyik címen él életvitelszerűen.)

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Állampolgársága: .........................................................................................

(Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállású.)

Telefonszáma (nem kötelező megadni): ..........................................................

E-mail címe (nem kötelező megadni): .............................................................

2. A kérelmező családi állapota:

|__| egyedülálló,

|__| házastársával/élettársával él együtt.

3. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozókra vonatkozó adatok:

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma: .................. fő.

Közeli hozzátartozó neve (születési neve) Anyja neve Születési helye, ideje
(év, hó, nap)
TAJ szám Családi kapcsolat megnevezése Megjegyzés
1.
2.
3.
4.
5.

4. Nyilatkozatok:

a) Gyógyszereimet az alább megjelölt gyógyszertárban kívánom kiváltani:

.......................................................................................................................

b) Kérelmemhez csatolom az 1. melléklet szerinti jövedelem és vagyonnyilatkozatot, valamint a rendelet 29. § (1) bekezdése szerinti igazolást a havi rendszeres gyógyszerköltségről.

c) Hozzájárulok, hogy a megjelölt gyógyszertárnak az önkormányzat adatokat szolgáltasson.

d) Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

e) Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.

f) Kijelentem, hogy a kérelemnek helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.

Paks, .......................................

................................................
kérelmező aláírása

8. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez * 

IGAZOLÁS ES SZAKVÉLEMÉNY
az ápolási támogatás megállapításához / kötelező felülvizsgálatához

(Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

I. Az ápolt személy adatai

Neve: ..............................................................................................................................

Születési neve: ................................................................................................................

Anyja neve: ....................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: .............................................................................................

Lakóhely: .......................................................................................................................

Tartózkodási hely: ..........................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ............................................................................

II. Igazolom, hogy nevezett személy

□ tartósan beteg □ nem tartósan beteg

A fenti igazolást nevezett részére

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

alapján állítottam ki. * 

III. A háziorvos megállapítása

Az ápolt személy mások személyes segítsége nélkül önállóan:

a) étkezni:

□ képes

□ nem képes

b) tisztálkodni:

□ képes

□ nem képes

c) öltözködni:

□ képes

□ nem képes

d) illemhelyet használni:

□ képes

□ nem képes

e) lakását elhagyni:

□ képes

□ nem képes

IV. Szakvélemény

Szakvéleményem szerint fent nevezett személy

A) □ ápolásra szorul

indokolás:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

B)állandó és tartós felügyeletre szorul

indokolás:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Szakvéleményem szerint az A) vagy B) *  pont szerinti állapot

□ 3 hónapnál hosszabb □ 3 hónapnál rövidebb időtartamban fennáll.

Paks,

P. H.

..........................................
háziorvos aláírása

Tájékoztató a háziorvosi igazolás és szakvélemény kitöltéséhez

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete 23. § (3) bekezdése értelmében települési ápolási díjra való jogosultság szempontjából Tartósan beteg az a 18. életévét betöltött személy, aki

a) betegsége miatt ápolásra szorul, és mások segítsége nélkül önállóan nem képes

aa) étkezni,

ab) tisztálkodni,

ac) öltözködni,

ad) illemhelyet használni,

ae) lakását elhagyni,

feltéve, hogy esetében az aa)-ae) pontokban foglalt feltételek közül legalább kettő egyidejűleg fennáll, vagy

b) olyan betegségben szenved, ami miatt napi életviteléhez állandó és tartós felügyeletre szorul,

és az a) vagy b) pont szerinti állapot 3 hónapnál hosszabb időtartamban fennáll.

A megfelelő választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatot kérem olvashatóan kitölteni.

9. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez * 

KÉRELEM
Pandémia következtében rendkívüli krízishelyzetre tekintettel nyújtott egyszeri települési támogatás megállapításához

A kérelem indokolása:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve: ..............................................................................................................

Születési neve: .................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hónap, nap): ...............................................................

Anyja neve: ......................................................................................................

|__| Bejelentett lakóhelye: ..................................................................................

|__| Tartózkodási helye: .....................................................................................

(Amennyiben lakóhelye és tartózkodási helye is van, X-szel jelölje, hogy melyik címen él életvitelszerűen.)

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Állampolgársága:

(Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállású.)

Telefonszáma (nem kötelező megadni): ...............................................................

E-mail címe (nem kötelező megadni): ..................................................................

Fizetési számlaszám (Banki utalási kérelem esetén kitöltendő, illetve utolsó folyószámla-kivonatot be kell mutatni):

|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| - |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| - |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|

A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: ..........................................................

2. A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek adatai:

Név
(születési név is)
Születési helye, ideje Anyja neve TAJ szám
1.
2.
3.
4.

Lakáshasználat jogcíme (pl.: tulajdonos, tulajdonostárs, albérlő, haszonélvező): .......

3. Kérelmező nyilatkozatai:

a) Munkaviszonyom megszűnésének dátuma: .........................................................

b) Álláskeresési járadékra:

|__| nem vagyok jogosult

|__| jogosult vagyok ..................... Forint összegben

c) Foglalkoztatás helyettesítő támogatásra:

|__| nem vagyok jogosult

|__| jogosult vagyok ..................... Forint összegben

d) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

e) Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához és ellenőrzéséhez.

f) Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.

g) Kijelentem, hogy a kérelemnek helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.

Paks, .............................................

..........................................
kérelmező aláírása

A kérelemhez csatolni kell:

- a munkaviszony megszűnéséről - vagy a munkabér folyósításának megszűnéséről, csökkenéséről - szóló munkáltatói igazolás

- nyilatkozat alkalmi munkáról vagy annak megszűnéséről

- a háztartás tagjainak a kérelem benyújtását megelőző hónapban szerzett jövedelmére vonatkozó igazolás

- álláskeresők nyilvántartásba vételéről szóló igazolás

- az álláskeresési járadék összegére vonatkozó igazolás

- amennyiben kérelmező álláskeresési járadékban nem részesül, ennek igazolása

- a foglalkoztatást helyettesítő támogatásról szóló határozat

- a bérleti díj-hátralék összegét, valamint a keletkezés hónapját igazoló bérbeadói nyilatkozat

- érvényes bérleti szerződés másolata

- a karantén miatti rendkívüli kiadások és a rendkívüli egészségügyi kiadások igazolása

- a gyermekét egyedül nevelő szülő a háztartásában élő gyermekek vonatkozásában a gyermektartásról szóló bírói ítéletet/végzés, egyezség, a gyermektartás állam általi megelőlegezéséről szóló határozat, illetve az állam általi megelőlegezésről szóló eljárás megindítását bizonyító dokumentum

- a családban élő nagykorú tanuló tanulói, illetve hallgatói jogviszony igazolása

- a háztartás tagjainak lakcímkártyája

- a háztartás tagjainak betegbiztosítási kártyája

- 1. melléklet szerinti jövedelem- és vagyonnyilatkozat

10. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez * 

KÉRELEM
Roma tanulók felzárkóztatási ösztöndíjának megállapításához

I. Kérelmező adatai:

A kérelmező:

|__| a tanuló törvényes képviselője (szülő) vagy

|__| nagykorú tanuló

Neve: ..........................................................................................................

Születési neve: .............................................................................................

Születési helye, ideje (év, hónap, nap): ...........................................................

Anyja neve: ..................................................................................................

|__| Bejelentett lakóhelye: ..............................................................................

|__| Tartózkodási helye: .................................................................................

(Amennyiben lakóhelye és tartózkodási helye is van, X-szel jelölje, hogy melyik címen él életvitelszerűen.)

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Állampolgársága: ..........................................................................................

(Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállású.)

Telefonszáma (nem kötelező megadni): ...........................................................

E-mail címe (nem kötelező megadni): ..............................................................

Fizetési számlaszám (Banki utalási kérelem esetén kitöltendő, illetve utolsó folyószámla-kivonatot be kell mutatni):

|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| - |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| - |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|

A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:

II/A. Amennyiben a kérelmező nagykorú tanuló, az oktatási intézmény és évfolyam megnevezése, ahová jár:

......................................................................................................................

II/B. Amennyiben a kérelmező a gyermek (tanuló) törvényes képviselője, a gyermek(ek)re vonatkozó adatok (csak, akikre ösztöndíjat igényel a szülő):

1. Neve: .........................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hónap, nap): .............................................................

Anyja neve: ....................................................................................................

Oktatási intézmény: .........................................................................................

Osztály: ..........................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

2. Neve: .........................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hónap, nap): .............................................................

Anyja neve: ....................................................................................................

Oktatási intézmény: .........................................................................................

Osztály: ..........................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

3. Neve: .........................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hónap, nap): .............................................................

Anyja neve: ....................................................................................................

Oktatási intézmény: .........................................................................................

Osztály: ..........................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

4. Neve: .........................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hónap, nap): .............................................................

Anyja neve: ....................................................................................................

Oktatási intézmény: .........................................................................................

Osztály: ..........................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

5. Neve: .........................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hónap, nap): .............................................................

Anyja neve: ....................................................................................................

Oktatási intézmény: .........................................................................................

Osztály: ..........................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

III. Nyilatkozatok:

1. Alulírott kérelmező felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valósának megfelelnek.

2. Alulírott kérelmező nyilatkozom, hogy roma származásomra/fent nevezett gyermeke(i)m roma származására vonatkozó adatok ilyen irányú kezeléséhez, a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához és a szükséges nyilvántartásban való szerepeltetéséhez hozzájárulok.

3. A kérelemhez az iskolalátogatási igazolást/igazolásokat és a bizonyítvány(ok), félévi értesítő(k) hitelesített másolatát csatolom.

4. Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.

5. Kijelentem, hogy a kérelemnek helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.

Paks, ..............................................

..............................................
kérelmező aláírása

11. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez * 

KÉRELEM
Rendszeres nevelési segély megállapításához

1. Kérelmező adatai:

A kérelmező:

|__| a gyermek törvényes képviselője (szülő) vagy

|__| nagykorú tanuló

Neve: .......................................................................................................

Születési neve: ..........................................................................................

Születési helye, ideje (év, hónap, nap): ........................................................

Anyja neve: ...............................................................................................

|__| Bejelentett lakóhelye: ...........................................................................

|__| Tartózkodási helye: ..............................................................................

(Amennyiben lakóhelye és tartózkodási helye is van, X-szel jelölje, hogy melyik címen él életvitelszerűen.)

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Állampolgársága: .......................................................................................

(Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállású.)

Telefonszáma (nem kötelező megadni): ........................................................

E-mail címe (nem kötelező megadni): ...........................................................

Amennyiben a kérelmező nagykorú tanuló, az oktatási intézmény és évfolyam megnevezése, ahová jár (napközis vagy menzás):

...................................................................................................................

Fizetési számlaszám (Banki utalási kérelem esetén kitöltendő, illetve utolsó folyószámla-kivonatot be kell mutatni):

|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| - |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| - |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|

A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: ....................................................

2. Kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai:

Név
(születési név)
Születési helye, ideje Anyja neve TAJ szám Oktatási intézmény, ahová a gyermek jár *  napközis vagy menzás * 
1.
2.
3.
4.
5.

3. Nyilatkozatok:

a) Alulírott kérelmező felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valósának megfelelnek.

b) Kérelmemhez csatolom az 1. melléklet szerinti jövedelem és vagyonnyilatkozatot, valamint az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást.

c) Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

d) Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.

e) Kijelentem, hogy a kérelemnek helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.

Paks, ..............................................

..............................................
kérelmező aláírása

12. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez * 

KÉRELEM
Rendkívüli települési támogatás megállapításához

Az ellátás megnevezése (megfelelő helyre tegyen „X”-et, egyidejűleg csak egy forma jelölhető meg):

|__| Egyszeri rendkívüli települési támogatás

|__| Méltányossági rendkívüli települési támogatás

|__| Hátralékkezelési támogatás

|__| Tűzifa iránti kérelem

|__| Temetésre megállapított rendkívüli települési támogatás (temetési segély)

A kérelem rövid indokolása: .....................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

1. Kérelmező adatai:

Neve: .........................................................................................................

Születési neve: ............................................................................................

Születési helye, ideje (év, hónap, nap): ..........................................................

Anyja neve: .................................................................................................

|__| Bejelentett lakóhelye: .............................................................................

|__| Tartózkodási helye: ................................................................................

(Amennyiben lakóhelye és tartózkodási helye is van, X-szel jelölje, hogy melyik címen él életvitelszerűen.)

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Állampolgársága: ..........................................................................................

(Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállású.)

Telefonszáma (nem kötelező megadni): ...........................................................

E-mail címe (nem kötelező megadni): ..............................................................

Családi állapota:

|__| egyedülálló (hajadon, nőtlen)

|__| házastársával/élettársával lakik együtt

Lakáshasználat jogcíme (pl.: tulajdonos, tulajdonostárs, albérlő, haszonélvező):

.....................................................................................................................

2. Kérelmezővel közös háztartásban élő személyek adatai:

Név
(születési név is)
Születési helye, ideje Anyja neve TAJ szám Rokoni kapcsolat
1.
2.
3.
4.
5.

3. Nyilatkozatok:

a) Temetési segély esetén kitöltendő:

Az elhunyt személy adatai:

Neve: ...........................................................................................................

Születési neve: ..............................................................................................

Születési helye, ideje (év, hónap, nap): ............................................................

Anyja neve: ...................................................................................................

Nyilatkozom, hogy az elhunyt után az alábbi értékesíthető hagyaték maradt:

......................................................................................................................

b) Alulírott kérelmező felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valósának megfelelnek.

c) Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

d) Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.

e) Kijelentem, hogy a kérelemnek helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.

Paks, ............................................

.....................................................
kérelmező aláírása

Csatolandó mellékletek:

1. az 1. melléklet szerinti jövedelem és vagyonnyilatkozat

2. minden olyan dokumentum, irat, amely igazolja a létfenntartási gondot, illetve létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet, például:

- a közüzemi szolgáltató által kiállított, közüzemi díjhátralékot, illetve a fizetést tanúsító igazolás (a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban), valamint a befizetett csekkek,

- betegségre hivatkozás esetén a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök eseti vagy havi költségeiről szóló igazolás, betegséget igazoló dokumentumok (kórházi zárójelentés, orvosi igazolás),

- rendkívüli kiadásokat igazoló dokumentumok, árajánlatok (pl. szemüveg)

- albérlet esetén: bérleti szerződés másolata, bérleti díj elmaradását tanúsító igazolás,

- temetési segély igénylése esetén az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példánya,

- hátralékkezelési támogatásnál: a kérelem benyújtását megelőző évben befizetett közüzemi számlákról szóló igazolások, a szolgáltatói számlák befizetéséről szóló csekkek, valamint igazolás az önrész befizetéséről.

13. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez * 

KÉRELEM
Szemétszállítási költségtérítés megállapításához

1. Jogosultság alapja (megfelelő helyre tegyen „x”-et):

|__| nyugdíjas és/vagy 70 éven felüli személy

|__| szociálisan rászorult személy

2. Kérelmező adatai:

Neve: ...........................................................................................................

Születési neve: ..............................................................................................

Születési helye, ideje (év, hónap, nap): ............................................................

Anyja neve: ...................................................................................................

|__| Bejelentett lakóhelye: ...............................................................................

|__| Tartózkodási helye: ..................................................................................

(Amennyiben lakóhelye és tartózkodási helye is van, X-szel jelölje, hogy melyik címen él életvitelszerűen.)

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Állampolgársága: ............................................................................................

(Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállású.)

Telefonszáma (nem kötelező megadni): .............................................................

E-mail címe (nem kötelező megadni): ................................................................

Lakáshasználat jogcíme (pl.: tulajdonos, tulajdonostárs, albérlő, haszonélvező):

........................................................................................................................

3. Kérelmezővel közös háztartásban élő személyek adatai:

Név
(születési név is)
Születési helye, ideje Anyja neve TAJ szám
1.
2.
3.
4.

4. Nyilatkozatok:

a) Alulírott kérelmező felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valósának megfelelnek.

b) Kérelmemhez csatolom:

- az 1. melléklet szerinti jövedelem és vagyonnyilatkozatot (kizárólag szociális rászorultság szerinti igénylés esetén), valamint

- a hulladékszállítási díj befizetését tanúsító utolsó negyedéves csekk (készpénzátutalási megbízás) másolatát (mindkét igénylési forma esetén).

c) Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

d) Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.

e) Kijelentem, hogy a kérelemnek helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.

Paks, ......................................

....................................................
kérelmező aláírása

14. melléklet a 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez * 

KÉRELEM
Karácsonyi támogatás megállapításához

1. Kérelmező adatai:

Neve: ........................................................................................................

Születési neve: ...........................................................................................

Születési helye, ideje (év, hónap, nap) ..........................................................

Anyja neve: ................................................................................................

Bejelentett lakóhelye: ..................................................................................

(Ahová a támogatást kéri.)

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: |__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Állampolgársága: ........................................................................................

(Nem magyar állampolgár esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállású.)

Telefonszáma (nem kötelező megadni): .........................................................

E-mail címe (nem kötelező megadni): ............................................................

2. Kérelmezővel közös háztartásban élő személyek adatai:

Név
(születési név is)
Születési helye, ideje Anyja neve TAJ szám Rokoni kapcsolat Jövedelem
1.
2.
3.
4.
5.

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (az ügyintéző tölti ki): .................... Ft/hó.

3. Nyilatkozatok:

a) Alulírott kérelmező felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valósának megfelelnek.

b) Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Paks, ....................................

...........................................
kérelmező aláírása

Csatolandó mellékletek:

- jövedelem valódiságát igazoló iratok (a MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév januárjában kiküldött értesítése, melyben szerepel a január elsejétől megállapított ellátás összege és jogcíme)


  Vissza az oldal tetejére