Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete

a lakáscélú helyi támogatásokról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 18.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdés 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság, valamint az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 18.) önkormányzati rendelet 64. § (5) bekezdés 2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Paks Város közigazgatási területén legalább egy éve bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, akik a rendelet alapján nyújtható támogatást Paks Város közigazgatási területén kívánják lakáscélra felhasználni.

2. Értelmező rendelkezések

2. § *  E rendelet alkalmazásában:

1. család: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége;

2. elemi kár: tűz, robbanás, földrengés, árvíz, belvíz, vihar, felhőszakadás, jégverés, földcsuszamlás okozta kár;

3. jelentős forgalomképes vagyon: ingatlan, jármű, gépi meghajtású termelő és munkaeszköz, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke vagy együttes összege meghaladja a 2.000.000,- Ft-ot;

4. közeli hozzátartozó: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti személy;

5. természetes személyazonosító adat: a polgárnak, a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4. § (4) bekezdés szerinti adata.

II. Fejezet

A lakáscélú helyi támogatásokra vonatkozó általános rendelkezések

3. A lakáscélú helyi támogatások közös feltételei

3. § (1) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a lakhatás feltételeinek javítása érdekében rászorultság alapján a rendeletben meghatározott feltételek szerint helyi támogatást biztosít:

a) lakásépítéshez, vásárláshoz és felújításhoz,

b) első lakás vásárlásához,

c) lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén történő helyreállításhoz,

d) ikergyermekek születése esetén.

(2) A Képviselő-testület a támogatásokra fordítható keret összegéről - kivéve a (1) bekezdés d) pontja esetében - évente az önkormányzat költségvetésében rendelkezik.

(3) A támogatás formája kamatmentes visszatérítendő helyi támogatás, illetve vissza nem térítendő helyi támogatás.

4. § (1) *  Támogatásban részesíthető rászorultság alapján minden olyan igénylő, akinek a családjában az egy személyre jutó átlagjövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 400%-át nem haladja meg, és jelentős forgalomképes vagyonnal nem rendelkeznek.

(2) A rászorultság megítéléséhez szükséges vagyon számbavételénél figyelmen kívül hagyandó a meglévő ingatlan, amelyen építkezni akarnak.

(3) A támogatásra rászorultak közül kiemelten támogatandók:

a) akik három vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodnak, ideértve a két kiskorú gyermekét egyedül nevelő szülőt is,

b) az első lakáshoz jutó gyermekes fiatal házaspárok,

c) a bérlakásukat az önkormányzat rendelkezésére bocsátók,

d) az egyedül élő, időskorú és munkaképtelen igénylők,

e) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékos személyek, valamint a vakok személyi járadékában részesülő személyek.

5. § (1) Az igénylő részére csak akkor nyújtható támogatás, ha a támogatással és az igénylő részére rendelkezésre álló egyéb forrásokkal - pénzintézeti kölcsön, munkáltatói kölcsön, lakástakarékbetét, saját erő - az építkezés és a lakásvásárlás ténylegesen megoldható.

(2) Helyi támogatás csak a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet szerinti méltányolható lakásigény felső határát meg nem haladó szoba számú lakóingatlanhoz adható.

(3) Nem nyújtható támogatás a támogatási megállapodás aláírását megelőzően megvalósult lakáscélra.

(4) A (3) bekezdéstől eltérően a rendelet IV. Fejezetében foglalt vissza nem térítendő támogatások esetében a lakáscél megvalósulását követő 6 hónapon belül benyújtott kérelmek esetében a támogatás összege a lakáscélra nyújtott és a kérelem benyújtásának időpontjában meglévő kölcsönből még fennálló tartozás csökkentésére használható fel.

(5) *  Újabb helyi támogatás csak akkor nyújtható, ha a család a korábbi visszatérítendő támogatást már visszafizette.

(6) *  Külterületen vagy zártkertben lakótelek, új vagy használt lakás vásárlására, építésére csak akkor adható támogatás, ha

a) az adás-vételi szerződés hatósági jóváhagyása megtörtént, illetve

b) az ingatlant nem érinti városfejlesztési döntés.

4. Eljárási rendelkezések

6. § (1) A lakáscélú helyi támogatások iránti kérelmeket a Paksi Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) írásban kell előterjeszteni.

(2) A rendeletben szabályozott lakáscélú helyi támogatások igényléséhez a kérelmek az 1-3. mellékletek szerinti nyomtatványokon terjeszthetőek elő.

(3) A kérelemhez mellékelni kell:

a) az igénylő és a vele lakó családtagok nettó jövedelméről szóló igazolást a kérelem benyújtását megelőző hat hónapra vonatkozóan,

b) az igénylő és házastársa munkahelyi igazolását arra vonatkozóan, hogy állapítottak-e meg részére munkáltatói támogatást, ha igen, milyen feltételekkel,

c) ingatlan vásárlása esetén az adásvételi szerződést, ennek hiányában a tulajdonos (értékesítő szerv) igazolását a lakás szobaszámáról, alapterületéről, komfortfokozatáról és vételáráról,

d) lakás építése, bővítése, komfortosítása esetén a jogerős építési engedélyt és költségvetést,

e) ingatlanvagyon esetén adó-és értékbizonyítvány vagy forgalmi értékbecslés, tulajdont igazoló földhivatali határozat,

f) a fedezet hiányának igazolását,

g) a rendelet III. fejezet 6. pontjában foglalt támogatás esetén a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályának szakvéleményét a veszélyeztetettség mértékéről.

7. § (1) A Polgármesteri Hivatal a lakáscélú helyi támogatásra vonatkozó kérelmet nyilvántartásba veszi és erről a kérelmezőt értesíti.

(2) A nyilvántartásba vételt követően kerül sor a kérelmezők jövedelmi és vagyoni helyzetének, szociális körülményeinek helyszíni vizsgálatára.

(3) A helyszínen megvizsgált igénylések alapján a kérelmeket a Polgármesteri Hivatal negyedévenként a Képviselő-testület illetékes bizottsága (a továbbiakban: bizottság) elé terjeszti. A bizottság dönt a biztosítandó támogatás összegéről, a visszafizetés módjáról, feltételeiről.

(4) *  A támogatás biztosítására a polgármester által aláírt megállapodásnak tartalmaznia kell

a) a támogatásban részesülő(k) természetes személyazonosító adatait, lakcímét, adóazonosító jelét,

b) a megépítendő, megvásárolandó vagy felújítandó ingatlan adatait,

c) a támogatás jogcímét és összegét,

d) visszafizetendő támogatás esetén a visszafizetés feltételeit, az elszámolás módját, határidejét,

e) a megállapodás megszegésének jogkövetkezményeit,

f) a támogatásban részesülő(k)hozzájárulását, hogy a támogatás összegének erejéig jelzálogjog, vissza nem térítendő támogatás esetén elidegenítési tilalom kerüljön az Önkormányzat javára z ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre

(5) A támogatást igénylőket a döntésről a Polgármesteri Hivatal írásban tájékoztatja.

(6) Amennyiben a visszatérítendő támogatásban részesített vagyoni, szociális helyzetében, életkörülményeiben kedvezőtlen változás következik be, a támogatott kérelmére

a) legfeljebb 2 évre fizetési halasztás,

b) vagy a megállapodásban meghatározottnál hosszabb időtartamú részletfizetés engedélyezhető.

(7) Amennyiben a támogatásban részesített a fentiek szerinti bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, a visszatérítendő támogatás fennmaradó részét egy összegben köteles visszafizetni a Polgári Törvénykönyvben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott mindenkor érvényes kamatokkal és az ügyintézés költségeinek megtérítésével együtt.

8. § *  (1) A támogatásként nyújtott kölcsönt az illetékes pénzintézethez címzetten utalja át a Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat és a támogatásban részesített között létrejött megállapodás alapján azzal a feltétellel, hogy csak kiegészítő jellegű és abból csak a saját erő, a pénzintézeti kölcsön, vagy más támogatás összegén felül hiányzó fedezet biztosítására használható fel, a többlet visszautalandó.

(2) A támogatás átutalására az alábbiak szerint kerül sor:

a) Lakótelek, új vagy használt lakás megszerzése esetén

aa) a támogatásról szóló megállapodás földhivatal által történt érkeztetését követő 15 napon belül, amennyiben a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem az ingatlan-nyilvántartásban széljegyen feljegyzésre került, és a vételárban pénzintézeti hitel is szerepel,

ab) a támogatásról szóló megállapodás földhivatal által történt érkeztetését, valamint a saját erő megfizetésének igazolását követő 15 napon belül, amennyiben a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem az ingatlan-nyilvántartásban széljegyen szerepel, és a vételár fedezetéül csak saját erő, illetve az önkormányzati támogatás szolgál.

b) Lakás korszerűsítése, bővítése, felújítása esetén a támogatás összegének megfelelő jelzálogjog bejegyzését követő 15 napon belül.

8/A. § *  (1) A rendelet III. fejezetében szereplő támogatások esetében a támogatás felhasználását eredeti számlákkal kell igazolni a megállapodás aláírását követő hat hónapon belül.

(2) Az elszámolás elfogadásáról a kérelmezőket értesíteni kell.

(3) Amennyiben a kérelmezők határidőre nem, vagy nem megfelelően számolnak el a támogatás felhasználásáról, a Polgármesteri Hivatal az elszámolásra rendelkezésre álló határidőt követően egy ízben, határidő kitűzése mellett hiánypótlási felhívást küld ki.

9. § A támogatást egy összegben kell visszafizetni a Ptk-ban mindenkor érvényes kamatokkal és az ügyintézés költségével együtt, ha:

a) nem a célnak megfelelően használták fel,

b) ahhoz a valóságnak nem megfelelő nyilatkozat alapján jutott a támogatott,

c) az építkezés meghiúsul, vagy az épülő ingatlan elidegenítésre kerül,

d) lakásvásárlás tárgyában az értékesítő szervvel kötendő adásvételi szerződés meghiúsul,

e) a megszerzett ingatlant 5 éven belül értékesítik és nem másik méltányolható méretű lakást vásárolnak,

f) ha a támogatásban részesített a törlesztési idő alatt az ingatlant bérbe adja,

g) *  a kérelmezők a támogatás felhasználásáról a 8/A. § (3) bekezdésben foglalt hiánypótlási felhívásban megállapított határidőre sem számolnak el.

III. Fejezet

Kamatmentes visszatérítendő lakáscélú helyi támogatások

5. Lakásépítés, vásárlás és felújítás helyi támogatása

10. § Rászorultság alapján Paks Városban megvalósuló lakásépítés, vásárlás és felújítás céljára kamatmentes visszatérítendő támogatás állapítható meg azon igénylők részére, akik saját erejükből nem képesek lakásgondjaik megoldására és a támogatás fejében lemondanak arról, hogy lakáshoz jutásukat az önkormányzat bérlakás kiutalásával biztosítsa.

11. § (1) A támogatás a következő célokra nyújtható:

a) lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez, építéséhez,

b) lakás korszerűsítéséhez, bővítéséhez, felújításához, különös tekintettel tetőszerkezet felújítására, komfortosítására,

c) kivételesen annak a lakásnak a megvételéhez is, amely jogerős bírói ítélet alapján nem megosztható és a bíróság a tulajdonostársak (házastárs, élettárs) egyikét a lakás elhagyására kötelezte (megváltás).

(2) Nem adható támogatás:

a) az állam, az önkormányzat és gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő bérlakás kedvezményes vételéhez,

b) ismételt igénylés esetén ugyanarra a jogcímre,

c) *  ha a becsatolt igazolások alapján nem látszik biztosítottnak a támogatás visszafizetése, mert a kérelem elbírálásakor a családban az egy főre eső havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

12. § A támogatás összege legfeljebb 600.000.- Ft-ig terjedhet.

13. § (1) A támogatás módja kamatmentes visszatérítendő támogatás, amelynek visszafizetését a támogatást biztosító megállapodás aláírását követő hetedik hónap első napjától kell megkezdeni havi egyenlő részletekben.

(2) A részletfizetés időtartama 5, 10, 15 év lehet.

(3) * 

(4) A támogatás felhasználását az igénylő(k)nek számlákkal kell igazolni a megállapodás aláírását követő 6 hónapon belül.

6. Lakhatást veszélyeztető - elemi kár esetén nyújtható támogatás

14. § *  Rászorultság alapján támogatás állapítható meg azon igénylők részére akiknek

a) pincebeszakadás vagy elemi kár miatt saját tulajdonú lakóépületében a lakhatás biztonságos feltételei veszélybe kerültek.

b) a saját tulajdonú lakóépületében a kémény életveszélyessé vált.

15. § A támogatás összege legfeljebb 250.000.- Ft-ig terjedhet.

16. § (1) A támogatás módja kamatmentes visszatérítendő támogatás.

(2) A támogatás felhasználását az igénylő(k)nek számlákkal kell igazolni a megállapodás aláírását követő 6 hónapon belül.

(3) A szakszerű helyreállítási, tömedékelési, illetve egyéb munkák elvégzését a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége ellenőrzi.

(4) *  A 14. § b) pont alapján megállapított támogatás utalása a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ műszaki vizsgálatról szóló jegyzőkönyve alapján az életveszélyt elhárító - számlaképes - szakember számlájára történik.

17. § *  A Polgármesteri Hivatal előterjesztése alapján a rendelet 7. §-ában foglaltaktól eltérően a támogatás összegéről, a visszafizetés módjáról és az egyéb feltételekről a polgármester határozattal dönt.

IV. Fejezet

Vissza nem térítendő lakáscélú helyi támogatások

7. Első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása

18. § (1) Rászorultság alapján Paks Városban megvalósuló lakásépítés, vásárlás céljára támogatásban részesíthető minden olyan fiatal házaspár, akik a kérelem benyújtásának időpontjában nem töltötték be a 40. életévüket, és akinek külön-külön vagy együttesen - átmeneti elhelyezésként meghatározott időszakra kapott, illetőleg komfort nélküli vagy szükséglakást kivéve - lakástulajdona, résztulajdona, illetőleg állandó lakáshasználati joga nincs.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően támogatás akkor is igényelhető, ha az igénylő, az igénylő házastársa, kiskorú gyermeke, valamint a vele együttköltöző családtagja a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott lakástulajdonnal rendelkezik.

19. § A támogatás összege 300.000.- Ft.

20. § A támogatás módja egyszeri, vissza nem térítendő önkormányzati támogatás.

8. Ikergyermekek születése esetén nyújtható támogatás

21. § Hármas vagy többes ikrek születése esetén gyermekenként 1.000.000.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatás nyújtható Paks Városban megvalósuló lakásépítés, vásárlás és felújítás céljára, melyet az önkormányzat éves költségvetése általános tartalékalapjának terhére biztosít, és amelyről a képviselő-testület - a rendeletben meghatározott eljárási rendtől eltérően - a soron következő ülésén dönt.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

22. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

23. § * 

Paks, 2015. február 12.

Süli János
polgármester
Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2015. február 13.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

1. melléklet a 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez * 

Kérelem
a lakásépítés, vásárlás és felújítás helyi támogatására

Az igénylő adatai: A házastárs adatai
1. Név: _______________________________________________________________________________________________
(asszonyoknál leánykori név is)
2. Lakóhelyének
címe: _________________________________________________________________________________________________
____________ em. ____________ ajtó ____________ em. ____________ ajtó
2. a) Bejelentkezés ideje: __________________________________________________________________________________
3. Ha nem az állandó lakásukban laknak, tényleges lakóhelyük, tartózkodási helyük címe: ______________________________
______________________________________________________________________________________________________
____________ em. ____________ ajtó ____________ em. ____________ ajtó
3. a) Bejelentkezés ideje: __________________________________________________________________________________
4. a) Az igénylő (házastárs) által lakott lakás szobaszáma: _______________________________________________________
alapterülete: _____________ m2 komfortfokozata: _________________________________
b) A lakást milyen minőségben használja: főbérlő, bérlőtárs, tulajdonos, családtag, albérlő, egyéb éspedig:
______________________________________________________________________________________________________
c) A lakás tulajdonviszonyai:
- állami, önkormányzati bérlakás, szolgálati lakás, vállalati bérlakás, nyugdíjasházi lakás, szobabérlet, egyéb, éspedig:
- az állampolgárok tulajdonában álló: önkormányzati értékesítésű (szövetkezeti) lakás, telepszerű társasházlakás, egyedi társasházlakás, öröklakás, családi ház, sorházi lakás
d) Az igénylőnek vagy házastársának (élettársának) 5 éven belül (a jelenlegin kívül) volt-e önálló lakása:
igen nem
Ha igen, az előző lakás(ok) címe, szobaszáma, komfortfokozata, alapterülete, megszűnés jogcíme:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Az előző lakását:
- elcserélte, elidegenítette, bérleti jogviszonyát lemondta, bérleti (tulajdonosi) jogviszonya más módon szűnt meg éspedig:
______________________________________________________________________________________________________
melyik évben: ___________________________________________________________________________________________
5. Mihez kéri a támogatást?
a) személyi tulajdonú lakás
- építéséhez,
- arra jogosult szerv jelölése alapján történő vásárláshoz,
- más személy tulajdonában álló lakás vásárlásához
b) önerőből megvalósuló
- emeletráépítéshez,
- tetőtér-beépítéshez
c) Egyébhez, éspedig (bővítés, felújítás, komfortosítás, korszerűsítés, megváltás):
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
6. a) Az építeni (vásárolni, bővíteni, felújítani, stb.) tervezett ingatlan címe:
______________________________________________________________________________________________________
b) jellege: (telepszerű, vagy egyedi társas, családi ház, stb.)
______________________________________________________________________________________________________
c) Lakószobáinak száma: __________ db, félszobáinak száma: __________ db
d) A lakás alapterülete: __________ m2, komfortfokozata:
e) A lakást (építési lehetőséget) juttató szerv, illetve más személy tulajdonában álló lakás vásárlása esetén a tulajdonos neve, címe:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
- a kijelölésről szóló intézkedés száma: ______________________________________
- a (szerződés) kelte: ________év_______________hó_______________________nap
7. Az ingatlan értékesítési ára (vételára), illetve
a költségvetés szerinti bekerülési költség összege: _________________________ Ft
Ebből:
a) lakásépítési, otthonteremtési kedvezmény összege: _________________________ Ft
b) kiegészítő kamattámogatású hitel: _________________________ Ft
c) állami kezességvállalással biztosított hitel: _________________________ Ft
d) egyéb pénzintézeti hitel (jelzáloglevél kamattámogatása): _________________________ Ft
e) pénzintézeti hitel állami támogatás nélkül: _________________________ Ft
f) munkáltatói (várható) támogatás: _________________________ Ft
g) saját megtakarítás összege: _________________________ Ft
h) fedezetlen költség összege: _________________________ Ft
i) az igényelt támogatás összege: _________________________ Ft
Visszafizetés időtartama: 5 év 10 év 15 év
(megfelelőt kérjük aláhúzni)
Az igénylő Házastársa (élettársa)
8. Jelenlegi munkahelyének megnevezése és címe:
foglalkozása:
9. Az igénylő és házastársa fiatal házas, mert egyikük sem töltötte be a 40. életévét:
igen nem
10. Az igénylővel és házastársával az épített (vásárolt) vagy telek esetén a felépítendő lakásba költöző (illetve felújítás ... stb. esetén bentlakó) családtagok adatai:
Név Szül. ideje
(év, hó, nap),
anyja neve
Mióta lakik az igénylővel együtt Átlagos havi jövedelme
Ft/hó
a) Igénylő:
b) Házastárs(élettárs):
c) Gyermekeik:
d)
e)
f)
g)
Az igénylővel költöző egyéb személyek:
h)
i)
11. Költözők (bentlakók) száma összesen: __________________fő,
összjövedelme: __________________Ft/hó
- Egy főre jutó havi jövedelem: _________________ Ft
12. Vagyoni körülmények:
I. Ingatlanok:
a) Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
címe: __________________________________________________ becsült forgalmi érték: ___________________ Ft
b) Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, ill. tartós használat):
címe: __________________________________________________ becsült forgalmi érték: ___________________ Ft
c) Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület (épületrész) tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs, stb.)
címe: __________________________________________________ becsült forgalmi érték: ___________________ Ft
d) Termőföld-tulajdon (vagy állandó használat):
megnevezése: ____________________________________________________________________________________
címe: __________________________________________________ becsült forgalmi érték: ___________________ Ft
II. Egyéb vagyontárgyak:
a) személygépkocsi:
típusa: ___________________________________ kora: _________ becsült forgalmi érték: ___________________ Ft
b) tehergépjármű, autóbusz, gépi meghajtású termelő-és munkaeszköz:
típusa: ___________________________________ kora: _________ becsült forgalmi érték: ___________________ Ft
c) egyéb forgalomképes vagyontárgy:
típusa: ___________________________________ kora: _________ becsült forgalmi érték: ___________________ Ft
13. A lakásépítéshez (vásárláshoz) a támogatást azért kérem, mert:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Nyilatkozat

Felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a kérelemben közölt adatok megfelelnek a valóságnak, a családtagok közül eddig senki nem részesült helyi támogatásban.

Támogatásban ____________ évben _____________________ Ft összegben részesültünk.

_____________________________ igénylő ______________________ házastárs (élettárs)

Szig.sz.: _____________________________ Szig.sz.: _____________________________

Nyilatkozat

a) Alulírott kérelmezők hozzájárulunk, hogy állásfoglalást igénylő személyi ügyünket a Képviselő-testület/bizottság nyilvános ülésen tárgyalja meg.

b) Alulírott kérelmezők kérjük, hogy állásfoglalást igénylő személyi ügyünket a Képviselő-testület/bizottság zárt ülésen tárgyalja meg.

__________________________________________
igénylő
__________________________________________
házastárs (élettárs)

Paks, ________________év ________________hó ________nap

(A megfelelő rész aláhúzandó.)

A kérelem mellékletei:

1. igazolás az igénylő és a vele lakó családtagok (utolsó hat hónapot figyelembe véve) havi nettó jövedelméről,

2. az igénylő (és házastársa) munkahelyi igazolása, hogy állapítottak-e meg részére munkáltatói támogatást, s ha igen, milyen feltételekkel,

3. ingatlanvagyon esetén adó-és értékbizonyítvány, vagy forgalmi értékbecslés, tulajdont igazoló földhivatali határozat, vagy 1.000 Ft tulajdoni lapra,

4. ingatlan vásárlása esetén az adásvételi szerződés, ennek hiányában a tulajdonos (értékesítő szerv) igazolása a lakás szobaszámáról, alapterületéről, komfortfokozatáról és vételáráról,

5. lakás építése, bővítése komfortosítása esetén a jogerős építési engedély és kivitelező által készített költségvetés

2. melléklet a 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kérelem
a lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatásra

Az igénylő adatai: A házastárs adatai
1. Név:
(asszonyoknál leánykori név is)
2. Lakóhelyének
címe:
em. ajtó em. ajtó
2. a) Bejelentkezés ideje:
3. Ha nem az állandó lakásukban laknak, tényleges lakóhelyük, tartózkodási helyük címe:
em. ajtó em. ajtó
3. a) Bejelentkezés ideje:
4. a) Az érintett ingatlan
Lakószobáinak száma: db, félszobáinak száma: db
A lakás alapterülete: m2, komfortfokozata:
b) Tulajdonosai:
5. Az ingatlan helyreállítási költsége összesen: Ft

Ebből:
a) pénzintézettől várható változó kamatozású kölcsön állami támogatás nélkül: Ft
b) az igénylő munkáltatójától kapott munkáltatói támogatás összege: Ft
c) az igénylő házastársának munkáltatójától kapott munkáltatói támogatás összege Ft
d) saját megtakarítás összege: Ft
e) fedezetlen költség összege: Ft
f) az igényelt támogatás összege: Ft
Az igénylő Házastársa (élettársa)
6. Jelenlegi munkahelyének megnevezése és címe:
foglalkozása:
7. Családtagok adatai:
Név Szül. ideje
(év, hó, nap),
anyja neve
Anyja neve Átlagos havi jövedelme
Ft/hó
a) Igénylő:
b) Házastársa (élettársa):
c) Gyermekeik:
d)
e)
f)
g)

Az igénylővel költöző egyéb személyek:

h)
i)

Költözők (bentlakók) száma összesen: _______________fő,

összjövedelme: _______________ Ft/hó

- Egy főre jutó havi jövedelem:____________ Ft/hó

8. Vagyonnyilatkozat:

I. Ingatlanok:

a) Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
címe: becsült forgalmi érték: Ft
b) Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, ill. tartós használat):
címe: becsült forgalmi érték: Ft
c) Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület (épületrész) tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs, stb.)
címe: becsült forgalmi értéke: Ft
d) Termőföld-tulajdon (vagy állandó használat):
megnevezése:
címe: becsült forgalmi értéke: Ft

II. Egyéb vagyontárgyak:

a) személygépkocsi:
típusa: kora: becsült forgalmi érték: Ft
b) tehergépjármű, autóbusz, gépi meghajtású termelő-és munkaeszköz:
típusa: kora: becsült forgalmi érték: Ft
c) egyéb forgalomképes vagyontárgy:
típusa: kora: becsült forgalmi érték: Ft

9. A kérelem indokolása, illetve a megtörtént káresemény rövid leírása:

A támogatást azért kérem, mert:

Nyilatkozat

Felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a kérelemben közölt adatok megfelelnek a valóságnak, a családtagok közül eddig senki nem részesült támogatásban.

Támogatásban _______________évben ___________________Ft összegben részesültünk.

igénylő házastárs (élettárs)
Szig.sz.: Szig.sz.:

A kérelem mellékletei:

1. a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályának szakvéleménye a veszélyeztetettség mértékéről

2. igazolás az igénylő és a vele lakó családtagok nettó jövedelméről,

3. tulajdont igazoló földhivatali határozat, vagy 1.000,- Ft tulajdoni lapra,

4. kivitelező által készített költségvetés az elvégzendő munkálatokról

3. melléklet a 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kérelem
fiatal házaspárok első lakáshoz jutásának önkormányzati támogatására

Az igénylő adatai:
(Tel. szám: .................................)
A házastárs adatai
(Tel. szám: ....................................)
1. Név:
(asszonyoknál leánykori név is)
2. Lakóhelyének
címe:
em. ajtó em. ajtó
2. a) Bejelentkezés ideje:
3. Ha nem az állandó lakásukban laknak, tényleges lakóhelyük, tartózkodási helyük címe:
em. ajtó em. ajtó
3. a) Bejelentkezés ideje:
4. a) Az igénylő (házastárs) által lakott lakás szobaszáma:
alapterülete: m2 komfortfokozata:
b) A lakást milyen minőségben használja: főbérlő, bérlőtárs, tulajdonos, családtag, albérlő, egyéb éspedig:
c) A lakás tulajdonviszonyai:
- állami, önkormányzati bérlakás, szolgálati lakás, vállalati bérlakás, nyugdíjasházi lakás, szobabérlet, egyéb, éspedig:
- társadalmi: szövetkezet, egyesület vagy más - nem állami szerv tulajdonában van:
- az állampolgárok tulajdonában álló: önkormányzati értékesítésű (szövetkezeti) lakás, telepszerű társasházlakás, egyedi társasházlakás, öröklakás, családi ház, sorházi lakás
5. Mihez kéri a támogatást?
a) személyi tulajdonú lakás
- építéséhez,
- arra jogosult szerv jelölése alapján történő vásárláshoz,
- más személy tulajdonában álló lakás vásárlásához
6. a) Az építeni (vásárolni, bővíteni, felújítani ... stb.) tervezett ingatlan címe:
b) jellege: (telepszerű, vagy egyedi társas, családi ház, stb.)
c) Lakószobáinak száma: db, félszobáinak száma: db
d) A lakás alapterülete: m2, komfortfokozata:
e) A lakást (építési lehetőséget) juttató szerv, illetve más személy tulajdonában álló lakás vásárlása esetén a tulajdonos neve, címe:
- a kijelölésről szóló intézkedés száma:
- a (szerződés) kelte: _____________év________________hó _____________nap
7. Az ingatlan értékesítési ára (irányára), illetve
a költségvetés szerinti bekerülési költség összege: Ft
Ebből:
a) lakásépítési, otthonteremtési kedvezmény összege: Ft
b) kiegészítő kamattámogatású hitel: Ft
c) állami kezességvállalással biztosított hitel: Ft
d) egyéb pénzintézeti hitel (jelzáloglevél kamattámogatása): Ft
e) pénzintézeti hitel állami támogatás nélkül: Ft
f) munkáltatói (várható) támogatás: Ft
g) saját megtakarítás összege: Ft
h) fedezetlen költség összege: Ft
i) az igényelt támogatás összege: Ft
Az igénylő Házastársa (élettársa)
8. Jelenlegi munkahelyének megnevezése és címe:
foglalkozása:
9. Az igénylő és házastársa fiatal házas, mert egyikük sem töltötte be a 40. életévét:
igen nem
9. a) Házasságkötés időpontja:_________________________________________________

10. Az igénylővel és házastársával az épített (vásárolt) vagy telek esetén a felépítendő lakásba költöző családtagok adatai:
Név Szül. ideje
(év, hó, nap),
anyja neve
Mióta lakik az igénylővel együtt Átlagos havi jövedelme
Ft/hó
a) Igénylő:
b) Házastárs (élettárs):
c) Gyermekeik:
d)
e)
f)
g)

Az igénylővel költöző egyéb személyek:

h)
i)

11. Fiatal házasok által vállalt gyermek (gyermekek száma):

12. Költözők (bentlakók) száma összesen: _______________fő,

összjövedelme: _______________Ft/hó

- Egy főre jutó havi jövedelem:_______________Ft

13. Vagyoni körülmények (ingatlan):___________________________________________

Személygépkocsi (ha van a tulajdonukban):
típusa: kora:

14. A lakásépítéshez (vásárláshoz) a támogatást azért kérem, mert:

Nyilatkozat

Alulírottak büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy nekünk külön-külön, vagy együttesen jelenleg nincs és korábban sem volt lakástulajdonunk, résztulajdonunk, bérleti vagy bérlőtársi jogviszonyunk, illetőleg állandó lakáshasználati jogunk, s a kérelemben közölt adatok megfelelnek a valóságnak.

Jelenlegi lakóhelyünkön a ............................................................................... cím alatti lakást ........................................................... minőségben használjuk.

igénylő házastárs (élettárs)
Szig.sz.: Szig.sz.:

Nyilatkozat

a) Alulírott kérelmezők hozzájárulunk, hogy állásfoglalást igénylő személyi ügyünket a Képviselő-testület/bizottság nyilvános ülésen tárgyalja meg.

b) Alulírott kérelmezők kérjük, hogy állásfoglalást igénylő személyi ügyünket a Képviselő-testület/bizottság zárt ülésen tárgyalja meg.

igénylő házastárs (élettárs)

Paks, ________________ év ______________ hó ___________ nap

(A megfelelő rész aláhúzandó.)

A kérelem mellékletei:

1. igazolás az igénylő és a vele együtt költözők (utolsó hat hónapot figyelembe véve) havi nettó jövedelméről,

2. az igénylő (és házastársa) munkahelyi igazolása, hogy állapítottak-e meg részére munkáltatói támogatást, s ha igen, milyen feltételekkel,

3. ingatlanvagyon esetén adó-és értékbizonyítvány, vagy forgalmi értékbecslés, tulajdont igazoló földhivatali határozat,

4. ingatlan vásárlása esetén az adásvételi szerződés,

5. lakás építése, bővítése, komfortosítása esetén a jogerős építési engedély és kivitelező által készített költségvetés

4. melléklet a 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

HELYSZÍNI ADATFELVÉTELI LAP
a lakáscélú helyi támogatásokra

Az igénylő adatai A házastárs adatai
1. Neve: Neve:
(asszonyoknál leánykori név is)
2. Állandó lakásának címe:
Ha nem az állandó lakásukban laknak, tényleges lakóhelyük címe:
3. a) Az igénylő (házastársa) által lakott lakás szobaszáma:
alapterülete: m2, komfortfokozata:
Az igénylő és családja kizárólagosan használja fenti lakást:
(1) igen (2) nem
- Ha nem, a kizárólagosan használt lakrész helyiségei: ____________________,
alapterülete: _______________________
- A közös helyiségeket hány személy használja: _________________________
b) A lakást milyen minőségben használja: főbérlő, bérlőtárs, társbérlő, tulajdonos, családtag, albérlő, vagy egyéb, éspedig: ________________________
- Ha bérlő, mennyi lakbért fizet: ______________________ Ft.
c) A lakás tulajdonviszonyai:
- állami:
(1) önkormányzati bérlakás
(2) szolgálati lakás
(3) vállalati bérlakás
(4) nyugdíjasházi lakás
(5) szobabérlet
(6) egyéb, éspedig:__________________________
- társadalmi:
(7) szövetkezet, egyesület vagy más - nem állami szerv tulajdonában van.
- állampolgárok tulajdonában álló:
(8) önkormányzati értékesítésű (szövetkezeti) lakás
(9) telepszerű társasházi lakás
(10) egyedi társasházi lakás, öröklakás
(11) családi ház
d) A lakáshelyzet leírása:
- lakás állapota: - jó
- közepes
- gyenge
- romos, egészségtelen
- lakás berendezése:
- modern, tiszta lakás, új bútorok
- egyszerű, tiszta lakás, régi bútorok
- elhanyagolt, piszkos lakás
e) Az igénylőnek vagy házastársának 5 éven belül (a jelenlegin kívül) volt-e önálló lakása:
(1) igen (2) nem
Ha igen, az előző lakás(ok) címe: _________________________________
_____________szobaszáma: ______________ komfortfokozata:
_____________alapterülete.
Az előző lakását:
- (1) elcserélte
- (2) elidegenítette
- (3) bérleti (tulajdonosi) jogviszonya más módon szünt meg,
- éspedig: ________________________
- melyik évben: ___________________
4. Mihez kéri az önkormányzati támogatást?
a) Személyi tulajdonú lakás
- építéséhez
- arra jogosult szerv jelölése alapján történő vásárláshoz,
- magán személy tulajdonában álló lakás vásárlásához,
- bővítéshez, felújításhoz,
- komfortosságot növelő korszerűsítéshez,
- tulajdonközösség megszüntetéséhez.
b) Egyébhez, éspedig:
5. a) Az építeni (vásárolni, bővíteni) tervezett ingatlan címe:
b) jellege: (telepszerű vagy egyedi társas, családi ház, stb.)
(az építési munkák elvégzése után)
c) lakószobáinak száma: _______db, félszobáinak száma: _________db.
d) a lakás alapterülete: _________m2, a lakás komfortfokozata: _______________
e) a lakást (építési lehetőséget) juttató szerv, illetve más személy tulajdonában álló
lakás vásárlása esetén a tulajdonos neve, címe: __________________________
______________________________________________________________
A törlesztés igényelt időtartama/év:
6. a) Az ingatlan értékesítési ára (irányára), illetve a
költségvetés szerinti építési költség összege: ______________________ Ft
b) lakásépítési, otthonteremtési kedvezmény összege: ______________________ Ft
c) kiegészítő kamattámogatású hitel: ______________________ Ft
d) állami kezességvállalással biztosított hitel: ______________________ Ft
e) egyéb pénzintézeti hitel (jelzáloglevél kamattámogatása): ______________________ Ft
f) pénzintézeti hitel állami támogatás nélkül: ______________________ Ft
g) munkáltatói (várható) támogatás ______________________ Ft
h) saját megtakarításuk összege: ______________________ Ft
i) fedezetlen költség összege: ______________________ Ft
j) az igényelt támogatás összege: ______________________ Ft
Az igénylő Házastársa
7. Jelenlegi munkahelyének megnevezése és címe:
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
foglalkozása:_________________ foglalkozása:_____________________
(1) fizikai dolgozó (1) fizikai dolgozó
(2) termelést közvetlenül irányító (2) termelést közvetlenül irányító
(3) egyéb foglalkozású (3) egyéb foglalkozású
8. Munkaviszonyának kezdete a jelenlegi munkáltatójánál:
________________év _______________év
9. Az igénylő és házastársa fiatal házas, mert egyikük sem töltötte be a 40. életévét:
(1) igen (2) nem
10. Az igénylővel és házastársával az épített (vásárolt) vagy telek esetén a felépítendő lakásba költöző családtagok száma:
Név Szül. ideje
(év, hó, nap),
anyja neve
Mióta lakik az igénylővel együtt Átlagos havi jövedelme
Ft/hó
a) Igénylő:
b) Házastárs (élettárs):
c) Gyermekeik:
d)
e)
f)
g)

Az igénylővel költöző egyéb személyek:

h)
i)

11. Költözők száma összesen: _______________fő

Összjövedelem: _______________ Ft

12. Fizetett vagy kapott gyermektartásdíj összege

(megfelelő szó aláhúzandó!) _______________Ft/hó

13. Vagyoni körülmények: az igénylő, házastársa és a velük együtt költöző családtagok tulajdonában álló ingatlan(ok) értéke:

________________Ft. Az ingatlan címe és rendeltetése:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Ha gépkocsijuk van, annak típusa: _____________________________________________

kora: _______________________

NYILATKOZAT

Felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a helyszíni adatfelvételi lapon közölt adatok megfelelnek a valóságnak, illetve az igényelt támogatást, hitelintézeti kölcsönt és munkáltatói támogatást, továbbá a lakásépítési kedvezményt figyelembe véve a lakásépítéshez, vásárláshoz a megjelölt saját megtakarítás áll a rendelkezésünkre. A költöző családtagok közül eddig még senki nem részesült önkormányzati támogatásban, illetve helyi támogatást ___________évben ___________________összegben kaptunk.

_____________________________
igénylő
_______________________________
házastárs

Paks, ....... év ....................... hó ............. nap

JAVASLAT

____________________________
helyszíni vizsgálatot végző aláírása


  Vissza az oldal tetejére