Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletéről * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. Fejezet

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Paks Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásokra és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre.

(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény idevonatkozó rendelkezései az irányadók.

II. Fejezet

A lakásbérlet szabályai

2. A bérbeadói jogok gyakorlása

2. § (1) A bérbeadói jogokat a polgármester gyakorolja, a (2) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével.

(2) *  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az e rendeletben meghatározottak szerint a bérbeadói kötelezettségek teljesítéséről a DC Dunakom Zrt.-vel (a továbbiakban: szolgáltató) kötött közszolgáltatási szerződés útján gondoskodjon.

(3) *  A Paksi Polgármesteri Hivatal Humán Osztály Szociális Csoportja (a továbbiakban: Szociális Csoport) folyamatos nyilvántartást vezet a szociális helyzet alapján bérbe adható és az előtakarékossághoz kötött bérlakások bérleti szándékára beadott kérelmekről, míg a szolgáltató az önkormányzat tulajdonában lévő és bérbeadás útján hasznosítható lakásokról és helyiségekről vezet nyilvántartást.

(4) *  Amennyiben bérlakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség üresedik, úgy a szolgáltató 5 naptári napon belül írásban értesíti a polgármestert, megjelölve, hogy a lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség mikortól adható ismételten bérbe.

2/A. § *  Az e rendeletben szabályozott eljárásokban az ügyfélnek küldött iratokat hivatalos irat formában kell közölni. Ha a postai kézbesítés azért hiúsul meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem veszi át, az iratot a kézbesítés napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha az irat”nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, az iratot a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik napon kézbesítettnek kell tekinteni.

3. § (1) A bérbeadásra kerülő lakások köre hasznosításuk módja szerint az alábbi:

a) szociális helyzet alapján bérbe adott lakások,

b) előtakarékossághoz kötött bérlakások,

c) költségalapon meghatározott lakbérű lakások,

d) közérdekű elhelyezésre szolgáló lakások,

e) szükséglakások.

(2) A bérbeadásra kerülő lakások felsorolását az (1) bekezdés szerinti csoportosításban a rendelet mellékletei tartalmazzák:

a) a szociális helyzet alapján bérbe adható lakásokat az 1. melléklet

b) az előtakarékossághoz kötött bérlakásokat a 2. melléklet

c) költségalapon meghatározott lakbérű lakásokat a 3. melléklet

d) a közérdekű elhelyezésre szolgáló bérlakásokat a 4. melléklet

e) a szükséglakásokat az 5. melléklet.

(3) *  A lakásbérleti szerződés fennállása alatt a bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban lakni, a lakásból történő két hónapot meghaladó távollétét és annak időtartamát köteles írásban a bérbeadó részére bejelenteni. Ezen rendelkezés a bérleti szerződés kötelező tartalmi eleme.

(3a) *  A bérlő 3 hónapot meghaladó távolléte után a bérbeadó jogosult a szerződést felmondani, kivéve a különös méltánylás esete, amelyre vonatkozóan igazolás szükséges. Különös méltánylásra okot adó körülmény így különösen a bérlő tartós gyógykezelése, a hozzátartozójának ápolása. A különös méltánylásra okot adó körülmény fennállásának elbírálásáról a polgármester által létrehozott eseti bizottság dönt.

(4) *  A bérlő a közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos díjfizetési kötelezettségének a közüzemi szolgáltatóval kötött külön megállapodás szerint köteles eleget tenni.

(5) *  Közüzemi szolgáltatással kapcsolatos díjfizetési kötelezettség az energia-szolgáltatás (villamosenergia-, gázszolgáltatás), vízellátás, csatornahasználat, távhő-és melegvíz-szolgáltatás, hulladékszállítás igénybevételével kapcsolatban terheli a bérlőt.

(6) *  A bérlő díjfizetési kötelezettségét a bérleti szerződés tartalmazza.

(7) *  A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 44. § (3) bekezdésében szabályozott kérelem benyújtására az önkormányzat nevében a bérleti szerződés megkötésével egy időben a szolgáltató jogosult.

(8) *  A bérleti és közüzemi díjak fizetésének elmaradása esetén az Ltv. 25. § (1) bekezdésében, a jogszabályban, vagy szerződésben meghatározott egyéb bérlői kötelezettség megsértése esetén az Ltv. 25. § (3) bekezdésben meghatározott módon a szolgáltató felmondja a bérleti szerződést.

3/A. § *  (1) Az önkormányzat a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok lakóingatlanának bírósági és közigazgatási végrehajtási árverésén, nyilvános pályázati értékesítése, valamint a lakóingatlan, mint zálogtárgy bírósági végrehajtáson kívüli értékesítése során elővásárlási joggal élhet, amennyiben a lakóingatlan Paks város közigazgatási határain belül fekszik, és beköltözhető állapotban van.

(2) Az elővásárlási jogot átruházott hatáskörben a Gazdasági Bizottság gyakorolja.

(3) Az adós vagy a zálogkötelezettek részére - amennyiben a lakóingatlanban életvitelszerűen laknak - a lakást határozatlan időre kell bérbe adni, a bérbeadásra az Ltv.-ben és e rendeletben meghatározott rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

3. A felek jogai és kötelezettségei

4. § (1) A szolgáltató a bérlővel a Ltv-ben, valamint a rendeletben foglaltak szerinti bérleti szerződést köti meg.

(2) A szolgáltató a lakás rendeltetésszerű használatát, valamint a lakásbérleti szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente legalább egyszer, legkésőbb a szerződés megkötését követő tizenegyedik hónapban ellenőrzi. Az ellenőrzés várható időpontjáról a bérlőt értesíti.

(3) *  Az ellenőrzés során talált esetleges hiányosságra a szolgáltató írásban felhívja a bérlő figyelmét és határidő kitűzésével felszólítja a teljesítésre.

(4) *  Amennyiben a bérleti jogviszony megkezdésétől a vizsgálat időpontjáig terjedő időszakban a bérlő és a vele együtt lakó családtagok magatartásával kapcsolatban kifogás nem merül fel, a bérleti szerződés a rendeletben meghatározottak szerint hosszabbítható meg.

(5) *  Amennyiben a bérlő a bérleti díj vagy közüzemi díj fizetéssel év közben 2 hónapnál hosszabb ideig elmarad, úgy a (2) bekezdésben meghatározott ellenőrzés azonnal esedékessé válik.

5. § A szolgáltató a lakást a komfortfokozatának megfelelő - a Ltv. 91/A. § 16. pontja szerinti - lakásberendezésekkel együtt, a bérleti szerződésben megjelölt időpontban rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja át a bérlőnek.

6. § Ha a felek megállapodnak abban, hogy a lakást a bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá, a szerződés megkötésekor a megállapodásban rögzíteni kell:

a) az elvégzendő munkákat,

b) a kezdés és befejezés időpontját,

c) mindkét fél által elfogadott szakértő által készített költségvetés szerinti összeget,

d) a bérlő nyilatkozatát arról, hogy ráfordításait kizárólag a rendelet 7. §-ban szereplő módon kéri a szolgáltatótól és a bérleti szerződés bármely okból való megszűnése után esetlegesen fennmaradó követelésétől eláll.

7. § A bérlőt a 6. § c) pontjában meghatározott számlával igazolt költségei erejéig bérleti díj beszámítás illeti meg. A beszámítás havonta történik, mely a havi lakbér 50%-át nem haladhatja meg

8. § *  (1) A szolgáltató köteles gondoskodni:

a) az épület karbantartásáról,

b) az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról,

c) a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, továbbá e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről.

(2) A bérlő köteles gondoskodni a bérlakás

a) tisztántartásáról,

b) nyílászáróinak karbantartásáról, felújításáról,

c) a burkolatainak, berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról és cseréjéről, valamint

d) a forgó, kopó, nyíló szerkezek meghibásodása esetén a cseréről. Például: zárak, kilincsek, pántok, ablaküveg, izzók, szaniterek tartozékai (wc ülőke, csapok és alkatrészeik, zuhanyfej).

(3) A szolgáltató és a bérlő - a (2) bekezdésben meghatározottaktól eltérően - megállapodhatnak arról, hogy a munkálatokat a bérlő helyett a szolgáltató végzi el. Ebben az esetben a bérlő a lakbéren felül köteles megfizetni a szolgáltatónak a megállapodásban átvállalt munka költségét. A megállapodásnak tartalmaznia kell az átvállalt munka tételes felsorolását, a teljesítés módját és esedékességét, valamint az igazolt költségeit.

(4) A bérlakások nyílászáróinak felülvizsgálatát a szolgáltató végzi el évente egy alkalommal a bérlő költségére. A szolgáltató az éves felülvizsgálat tervezett időpontjáról a bérlőt előzetesen írásban értesíti.

9. § (1) A szolgáltató az általa meghatározott lakókörnyezetben, az ott lakó bérlővel, gondnoki feladatok ellátására külön megállapodást köthet. A gondnok az ingatlan állapotának figyelemmel kísérésével, illetve a lakók magatartásának felügyeletével megbízott személy.

(2) A megállapodás legfeljebb hat hónapig terjedő időszakra szól, mely a bérleti jogviszony teljes időtartamáig félévenként meghosszabbítható. A gondnoki feladatok végzésével megbízott bérlőt a feladatainak ellátása idején legfeljebb 25%-os lakbérmérséklés illeti meg.

(3) Gondnoki megbízás kizárólag olyan lakóval köthető, akinek lakbér és közüzemi hátraléka nincs és elő-takarékos lakás esetén kötelező befizetéseit teljesíti.

10. § (1) * 

(2) A lakás nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat a bérlő köteles a szolgáltató részére megtéríteni, a lakás tartozékai körébe tartozó megrongált tárgyak és berendezések javításáról és pótlásáról a bérlő köteles gondoskodni.

11. § (1) *  A szerződés megszűnésekor a bérlő köteles a lakást és a lakásberendezéseket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a szolgáltatónak visszaadni. A bérlő köteles a lakás visszaadásának időpontja előtt 10 munkanappal a szolgáltatót írásban értesíteni a 10. melléklet szerinti lakásleadási nyilatkozat megküldésével.

(2) Felek a szerződéskötéskor megállapodnak abban, hogy a lakás visszaadásakor a lakást és a lakásberendezéseket a bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá.

(3) *  A lakásleadási nyilatkozat alapján a szolgáltató állapotfelmérést végez. A lakás leadásakor elvégzendő munkákat a szolgáltató a szükséges mértékben határozza meg.

12. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a szolgáltatót - a rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a bérlővel történő megállapodás tartalmának meghatározására.

(2) Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletével kapcsolatban az érintett állampolgárnak a személyes adataira vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség körében:

a) nyilatkoznia kell személyi adatairól: név, lakcím, szül. hely, idő, anyja neve, családi állapota, ha jövedelemigazolással nem rendelkezik, jövedelmi viszonyairól,

b) hozzá kell járulnia, hogy az önkormányzat hivatali egysége személyi adatait a népesség nyilvántartótól megkérje, és az adatok valódiságát ellenőrizhesse.

13. § *  (1) Az a személy, aki a lakást jogcím nélkül használja, a jogcím nélküli használat kezdetétől a lakásra megállapított lakbérrel azonos összegű használati díjat köteles a szolgáltató részére fizetni.

(2) A lakáshasználati díjat a jogcím nélküli használat kezdetétől számított két hónap elteltével - ha a jogcím nélküli lakáshasználó másik lakásra nem tarthat igényt - a kétszeresére kell emelni. A lakáshasználati díj összegének emeléséről a bérbeadó intézkedik.

(3) Ha a jogcím nélküli lakáshasználónak - a vele együtt lakókra tekintettel meghatározott - egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, továbbá a létfenntartáshoz szükséges mértéken felül ingó-, valamint forgalomképes ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, kérésére a használati díj mértékét csökkenteni kell. A csökkentett használati díj sem lehet azonban kevesebb a lakás lakbérének összegénél.

(4) A szolgáltató a (2) bekezdésben meghatározott eset felmerülését követő 30 napon belül köteles a lakás kiürítése iránti peres eljárást megindítani.

14. § A bérlő az Ltv-ben meghatározott eseteken kívül a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával csak élettársát fogadhatja be, ha az lakástulajdonnal, lakásbérlettel, vagy állandó lakáshasználattal nem rendelkezik.

4. A lakásbérlet megszűnése

15. § Az önkormányzati lakás bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszűnésekor a bérlő igényt tarthat alacsonyabb lakbérű cserelakás biztosítására, amennyiben a jogosultsági feltételeknek megfelel és a leadott lakásban lakbér és közüzemi hátraléka nincs. Pénzbeli térítést az önkormányzat nem biztosít.

5. Lakbér mértéke

16. § A lakbérek mértékét külön önkormányzati rendelet szabályozza.

III. Fejezet

Az egyes jogcímeken bérbe adható lakások és helyiségek bérbe adására vonatkozó külön szabályok

6. Szociális helyzet alapján történő bérbeadás

17. § (1) Szociális helyzet alapján jogosultak az önkormányzati lakásra azok a nagykorú állampolgárok, állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltak, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyek:

a) *  akinek a családjában - a vele együtt költöző családtagokat számítva - az egy főre jutó havi nettó jövedelem eléri a mindenkori nyugdíjminimum másfélszeresét, de nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum háromszorosát.

b) *  akinek, illetve együttköltöző családtagjainak külön-külön, vagy együttesen számítva jelentős vagyona nincs, valamint nincs lakóingatlan a kérelmező és a vele együtt költözők tulajdonában, és

c) aki legalább öt éve paksi lakóhellyel, vagy öt éve paksi munkahellyel és paksi tartózkodási hellyel rendelkezik, és

d) életvitelszerűen Paks város közigazgatási területén él, és

e) akinek a családjában a szociális bérlakással kapcsolatos költségteher viselése biztosítható.

(2) Jelentős vagyonnak kell tekinteni a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyont.

(3) Az egy főre jutó jövedelem kiszámításánál az Szt. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(4) *  A költségteher viselése akkor biztosítható, ha a kérelem beadásakor az együttköltözők összes jövedelme a nyugdíjminimum háromszorosát eléri.

(5) *  A szociális helyzet alapján történő önkormányzati bérlakás bérlőkijelölésének szempontjai különösen a kérelmező

a) nyilvántartásba vett kérelmeinek száma,

b) jövedelmi viszonya,

c) gyermekeinek száma,

d) lakhatási körülményei,

e) bejelentett paksi lakhelyének kezdő időpontja,

f) családi állapota,

g) családjában tartósan beteg, fogyatékossági támogatásban részesülő vagy rokkant személy él.

18. § (1) *  A szociális helyzet alapján igényelt bérlakásra a kérelmet a Szociális Csoportnál a 6. melléklet szerinti nyomtatványon lehet beadni.

(2) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a kérelmező és együttköltöző családtagjai 30 napnál nem régebbi jövedelem igazolásait,

b) a 7. melléklet szerinti jövedelem és vagyonnyilatkozatot.

(3) *  A Szociális Csoport ügyintézője a kérelmet tartalmi szempontból ellenőrzi.

a) Amennyiben a kérelem megfelel a feltételeknek, egy évre nyilvántartásba veszi, melyről kérelmezőt a polgármester értesíti, egyben felhívja a figyelmét, hogy a nyilvántartás egy évre szól és az egy év elteltével a nyilvántartásból törlésre kerül.

b) Amennyiben a kérelem nem felel meg a feltételeknek, úgy a nyilvántartásba vételt a polgármester elutasítja, melyről kérelmezőt értesíti, megjelölve azt az okot, amiért nem lehet nyilvántartásba venni a kérelmet.

(4) *  A polgármesteri hivatal megvizsgálja a kérelmező lakhatási körülményeit.

19. § (1) Amennyiben a szolgáltató bérbe adható lakásról értesíti a polgármestert, úgy a bérlőkijelölésről a polgármester dönt, az általa működtetett szakmai bizottság javaslatának figyelembe vételével.

(2) *  A szakmai bizottság tagjai:

a) lakásbérlők ügyeivel foglalkozó szociális munkás,

b) Humán Osztály vezetője,

c) Paks Kistérségi Szociális Központ igazgatója,

d) szolgáltató által kijelölt személy.

(3) A polgármester a döntésről értesíti a nyilvántartásban szereplő kijelölt kérelmezőt valamint a szolgáltatót.

(4) *  A bérleti szerződést a szolgáltató köti meg bérlővel a Ltv. és a rendeletben meghatározottak alapján és a bérleti szerződés egy példányát a Szociális Csoportnak megküldi.

20. § (1) Szociális helyzet alapján meghatározott bérleti jogosultság öt évre szól. Ezen belül a bérleti szerződést évente - egy éves időtartamra - köti meg a szolgáltató a bérlővel.

(2) *  A Szociális Csoport a bérleti szerződés lejártát megelőző három hónappal felülvizsgálati eljárást indít, melyben az 17. §-ban meghatározott szociális helyzet meglétét vizsgálja azzal, hogy az ott meghatározott jogosultsági jövedelemhatártól maximum 100%-kal el lehet térni.

(3) *  A felülvizsgálat során a Szociális Csoport beszerzi a szolgáltató nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy bérlő a lakást rendeltetésszerűen használja.

(4) *  Amennyiben a 17. § (1) bekezdésben szabályozott szociális jogosultság - a (2) bekezdésben meghatározott eltérés figyelembevételével - az éves felülvizsgálat eredményeképpen már nem áll fenn, a polgármester a bérlőkijelölést visszavonja és a szolgáltató a szerződést azonnali hatállyal felmondja.

(5) Amennyiben a 17. § (1) bekezdésben szabályozott szociális jogosultság - a (2) bekezdésben meghatározott eltérés figyelembevételével - és a lakás rendeltetésszerű használata az éves felülvizsgálat során is fennáll, úgy a polgármester értesíti a szolgáltatót, aki az (1) bekezdésben meghatározott bérleti szerződést újabb egy évre megköti.

(6) *  Az öt év leteltét megelőző három hónappal indított felülvizsgálati eljárás során, ha a jogosult szociális helyzetében kedvező változás a bérlőkijelöléstől számított öt év elteltével sem áll be, úgy a felülvizsgálatnál a bérlőkijelölés további öt évvel meghosszabbítható, abban az esetben, ha a bérlőnek lakbér és közüzemi tartozása nincs, a lakást rendeltetésszerűen használja és a 17. § (1) bekezdésében szabályozott szociális jogosultság fennáll. E bekezdés alkalmazásánál a (2) bekezdésben meghatározott eltérést nem lehet figyelembe venni, kivéve, ha előtakarékos bérlakást igényelhet a bérlő. Ebben az esetben az adott lakásra átmenetileg a 21 - 26. §-okat kell megfelelően alkalmazni.

(7) * 

7. Előtakarékossághoz kötött bérlakáshoz juttatás

21. § (1) Előtakarékossághoz kötött önkormányzati bérlakásra jogosultak azok a nagykorú állampolgárok, állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltak, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyek akik:

a) egy éve paksi lakóhellyel vagy egy éve paksi munkahellyel rendelkeznek, és

b) *  lakhatásuk más módon nem biztosított, valamint nincs lakóingatlan a kérelmező és a vele együtt költözők tulajdonában, és

c) akik a jövedelmi helyzetüknél fogva az előtakarékossághoz kötött feltételeket teljesíteni tudják.

(2) *  Az előtakarékossághoz kötött feltételeket az tudja teljesíteni, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum háromszorosát meghaladja, és lakáscélú betétszerződéssel rendelkezik.

22. § (1) *  Előtakarékosság alapján igényelt bérlakásra a kérelmet a Paksi Polgármesteri Hivatal Humán Osztály Szociális Csoportjánál a 8. melléklet szerinti nyomtatványon lehet beadni.

(2) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a kérelmező és együttköltöző családtagjai 30 napnál nem régebben kelt jövedelem igazolásait,

b) a 7. melléklet szerinti jövedelem és vagyonnyilatkozatot

c) a lakáscélú betétszerződést.

(3) *  A Szociális Csoport ügyintézője a kérelmet tartalmi szempontból ellenőrzi.

(4) Amennyiben a kérelem megfelel a feltételeknek egy évre nyilvántartásba veszi, melyről kérelmezőt a polgármester értesíti, egyben felhívja a figyelmét, hogy a nyilvántartás egy évre szól és az egy év elteltével a nyilvántartásból törlésre kerül.

(5) Amennyiben a kérelem nem felel meg a feltételeknek, úgy a nyilvántartásba vételt a polgármester elutasítja, melyről kérelmezőt értesíti, megjelölve azt az okot, amiért nem lehet nyilvántartásba venni a kérelmet.

23. § (1) *  Amennyiben a szolgáltató bérbe adható lakásról értesíti a polgármestert, úgy a bérlőkijelölésről a polgármester dönt, az általa működtetett - a rendelet 19. § (2) bekezdés a)-d) pontja szerinti tagokból álló - szakmai bizottság javaslatának figyelembe vételével.

(2) *  A polgármester által kijelölt kérelmező esetében a Szociális Csoport ügyintézője bekéri az előtakarékosság elszámolását, és vizsgálja, hogy kérelmező a lakáscélú betétben rendelkezik-e vagy kiegészítette-e legalább az alábbi összegre:

a) 1 szobás összkomfortos lakás igénylése esetén 50.000,- Ft

b) 1,5 szobás összkomfortos lakás igénylése esetén 70.000,- Ft

c) 2 szobás összkomfortos lakás igénylése esetén 90.000,- Ft

d) 2,5 szobás összkomfortos lakás igénylése esetén 110.000,- Ft

továbbá vállalnia kell, hogy a lakáscélú megtakarítás minimum 15.000,- Ft/hó.

(3) *  Az előtakarékossághoz kötött önkormányzati bérlakás bérlőkijelölésének szempontjai különösen a kérelmező

a) nyilvántartásba vett kérelmeinek száma,

b) jövedelmi viszonyai,

c) gyermekeinek száma,

d) lakhatási körülményei,

e) bejelentett paksi lakhelyének kezdőidőpontja,

f) családi állapota,

g) családjában tartósan beteg, fogyatékossági támogatásban részesülő vagy rokkant személy él,

h) közérdekű feladat ellátása.

(4) Amennyiben az előtakarékosság teljesítése folyamatos, és a betétben a (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülnek, úgy a polgármester a döntésről értesíti a nyilvántartásban szereplő kijelölt kérelmezőt, valamint a szolgáltatót.

(5) *  A bérleti szerződést a szolgáltató köti meg bérlővel a Ltv. és a rendeletben meghatározottak alapján és a bérleti szerződés egy példányát a Szociális Csoportnak megküldi.

(6) A lakáscélú betétszerződést a polgármester az illetékes pénzintézetnél a bérlakás használatának időtartamára zároltatja.

24. § (1) Előtakarékossághoz kötött önkormányzati bérlakásra csak határozott idejű - legfeljebb öt évre szóló - bérleti szerződés köthető.

(2) *  Az előtakarékosság rendszerességét a Szociális Csoport, míg a lakás rendeltetésszerű használatát a szolgáltató évente egy alkalommal ellenőrzi.

(3) *  Az előtakarékosság elmaradása esetén a 3. § (8) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(4) * 

25. § *  Azoknak a gyermekes házaspároknak, és gyermeküket egyedül nevelő szülőknek, akik kisebb szobaszámú lakásra kötöttek bérleti szerződést, kérelmükre engedélyezhető, hogy nagyobb szobaszámú előtakarékossághoz kötött önkormányzati bérlakáshoz jussanak az eredeti bérleti szerződés lejártáig, feltéve, hogy közüzemi és előtakarékossági hátralékuk nincs és a lakást rendeltetésszerűen használták.

26. § (1) Amennyiben a hátorozott idejű bérleti szerződés lejártát megelőző három hónappal a bérlő kérelmezi úgy a (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén - a polgármester döntése alapján - a szolgáltató további három évvel a bérleti szerződést meghosszabbíthatja.

(2) A bérleti szerződés hosszabbításának feltétele:

a) nincs közüzemi tartozás, és

b) az előtakarékossági szerződés rendszeresen teljesül, és

c) az előtakarékosság összegét legalább havi 5 ezer forinttal megemeli, és

d) a lakást rendeltetésszerűen használja,

e) *  nincs lakóingatlan a lakásban élők tulajdonában.

8. Költségalapon meghatározott lakbérű lakáshoz juttatás

27. § Költségalapon meghatározott lakbérű bérlakásnak minősül az a lakás, amelynek lakbére úgy kerül megállapításra, hogy az fedezze az adott bérlakás üzemeltetésének, fenntartásának, felújításának költségeit.

27/A. § *  Költségalapon meghatározott lakbérű bérlakásra pályázatot jogosultak benyújtani azok a nagykorú állampolgárok, állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltak, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyek akik:

a) egy éve paksi lakóhellyel vagy egy éve paksi munkahellyel rendelkeznek, és

b) nincs lakóingatlan a pályázó és a vele együtt költözők tulajdonában.

28. § *  (1) Amennyiben a szolgáltató bérbe adható lakásról értesíti a polgármestert, úgy a polgármester a 9. melléklet szerinti pályázati hirdetményt és adatlapot a helyben szokásos módon közzéteszi.

(2) A bérleti jogviszonyra szóló bérleti ajánlatok beérkezési határidejét konkrét napban kell meghatározni azzal, hogy az a felhívás megjelenését követő 30 napnál korábbi nem lehet.

(3) *  A pályázatokat a Szociális Csoport fogadja és a pályázati határidő lejártát követően döntésre előkészíti.

(4) *  A lakás bérleti jogának odaítéléséről a polgármester dönt, az általa működtetett - a rendelet 19. § (2) bekezdés a)-d) pontja szerinti tagokból álló - szakmai bizottság javaslatának figyelembe vételével.

29. § (1) Költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati bérlakásra csak határozott idejű - legfeljebb öt évre szóló - bérleti szerződés köthető.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott öt év bérleti idő letelte után, a (3) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén a bérleti szerződés 3 évvel hosszabbítható.

(3) *  A bérleti szerződés hosszabbításának feltétele:

a) nincs közüzemi tartozás, és

b) nincs lakóingatlan a lakásban élők tulajdonában, és

c) a lakást rendeltetésszerűen használják.

(4) *  A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott nyilatkozatot az ingatlan-nyilvántartásban ellenőrizni kell.

(5) * 

9. Közérdekű lakáselhelyezés

30. § (1) *  Közérdekből bérlakás határozott időre, feltétel bekövetkezéséig vagy meghatározott munkakört betöltő személy részére a munkaviszony fennállásáig adható bérbe. Közérdekű lakáselhelyezésre az önkormányzat által fenntartott intézményeknél közalkalmazotti, a Paksi Polgármesteri Hivatalnál köztisztviselői jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló, illetve közszolgálatot ellátó személlyel köthető bérleti szerződés.

(2) A bérlő kijelöléséről a polgármester dönt.

(3) *  A kijelöléshez a közalkalmazott, köztisztviselő, munkavállaló esetében a közvetlen felettesének előzetes véleményét ki kell kérni.

(4) *  A bérleti szerződés határozott időre, 5 évre szól.

(5) *  A közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony vagy a munkaviszony megszűnését követően 30 napon belül a bérlő köteles a közérdekű bérlakást kiürítve, tisztán, beköltözhető állapotban visszaadni.

(6) *  E rendelet szempontjából közszolgálatot ellátó személy: rendőrség, katasztrófavédelem, egészségügyi alapellátásban foglalkoztatott személy.

10. Szükséglakásban való elhelyezés

31. § (1) Ha a bérlakás elemi csapás, vagy más - a bérlőnek fel nem róható - ok következtében megsemmisült, illetve az építésügyi hatóság életveszély miatt annak kiürítését rendelte el, de az önkormányzat nem tud a fennálló bérleti szerződés szerinti ugyanolyan szobaszámú, komfortfokozatú cserelakást biztosítani és a bérlő az elhelyezéséről önmaga sem tud gondoskodni, akkor az önkormányzat a bérlőt átmeneti jelleggel, határozott idejű, legfeljebb hat hónapig terjedő bérleti szerződéssel szükséglakásban helyezheti el.

(2) Ha a határozott időre szóló, illetőleg valamely feltétel bekövetkezéséig tartó lakásbérleti jog a szerződésben meghatározott idő elteltével, illetőleg feltétel bekövetkezésekor szűnik meg és a kisgyermekes bérlő lakáshelyzetét önerőből megoldani nem képes, számára az önkormányzat ideiglenes jelleggel szükséglakást ajánlhat fel.

11. A helyiségbérlet szabályai

32. § A nem lakás céljára szolgáló helyiség bérletének létrejöttére, a felek jogaira és kötelezettségeire, valamint a bérlet megszűnésére az Ltv-ben, illetve a rendeletben előírt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

33. § A helyiségbérlet estén a kijelölői jogokat a polgármester, a szerződésekkel kapcsolatos jogokat a szolgáltató gyakorolja.

34. § A szolgáltató nyilvántartást vezet a bérbeadás útján hasznosítható helyiségekről.

35. § *  (1) Üres helyiség bérbeadása céljából a szolgáltató meghirdeti és lefolytatja a 9. mellékletben meghatározott nyilvános licitálási eljárást, kivéve, ha az önkormányzat érdeke, a helyiség jellege és rendeltetése mást indokol.

(2) A helyiség odaítélése a licit eredményének figyelembe vételével a polgármester hatáskörébe tartozik, kivéve, ha a Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló 3/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete 17. § (6) bekezdésében foglalt eset fennáll.

(3) A szolgáltató a helyiségre a pályázat nyertesével általában határozott időre, maximum öt évre szóló bérleti szerződést köt. Kivételesen határozatlan időre is köthető bérleti szerződés, ha a bérlő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott ellátási feladatokhoz kapcsolódó célra kívánja a helyiséget bérbe venni.

36. § (1) Önkormányzati helyiségre bérlőtársi szerződés köthető, ha:

a) a pályázatra két vagy több igénylő együttesen nyújtott be pályázati ajánlatot és abban nyilatkoztak, hogy a pályázat elnyerése esetén a helyiséget bérlőtársakként kívánják bérbe venni,

b) a bérleti szerződés megkötése után a felek közös kérelmére bérlőtársi szerződés akkor köthető, ha a két fél által egy helyiségben gyakorolni kívánt tevékenységnek a jogszabályban előírt feltételei biztosíthatók.

(2) Amennyiben a bérlőtársak közül az egyiknek bérlőtársi jogviszonya megszűnik, a visszamaradt bérlő, bérlőtárs kérheti az egész helyiség részére történő bérbeadását.

37. § Önkormányzati helyiségbe más személy befogadásához hozzájárulás nem adható.

38. § Önkormányzati helyiség bérleti jogának átruházásához vagy cseréjéhez, illetőleg a helyiség albérletbe adásához hozzájárulás nem adható.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

39. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő kérelmekre is alkalmazni kell.

(3) A rendelet hatálybalépését követő 6 hónapon belül a 2014. január 1. után beadott kérelmeket felül kell vizsgálni és a rendeletben meghatározottak szerint kell nyilvántartásba venni.

(4) A 2014. január 1. előtt beadott kérelmek esetében a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya a rendelet hatálybalépését követő 3 hónapon belül értesíti a kérelmezőt, hogy a kérelmét jelen szabályok szerint meg kell ismételnie.

(5) * 

40. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

Paks, 2015. február 12.

Süli János
polgármester
Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2015. február 13.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

1. melléklet az 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Szociális helyzet alapján bérbe adható lakások

Sor Lakás címe Szoba Félszoba Komfortfokozat Terület
sz. m2
1. Anna u. 17/1. 1 0 komfortos 22
2. Anna u. 17/2 1 0 komfortos 30
3. Anna u. 17/3. 2 0 komfortos 33
4. Anna u. 17/4. 1 0 komfortos 23
5. Anna u. 17/5. 1 0 komfortos 56
6. Anna u. 17/6. 1 0 komfortos 42
7. Anna u. 33/1. 1 0 komfortos 54
8. Anna u. 33/2. 1 0 komfortos 52
9. Béke u. 10/1. 1 0 komfortos 49
10. Béke u. 10/2. 1 0 komfortos 62
11. Béke u. 10/3. 1 0 komfortos 42
12. Béke u. 18. 2 0 komfortos 50
13. Dankó Pista u. 4. 1 3 komfortos 62
14. Dankó Pista u.10. 1 1 komfortos 45
15. Dankó Pista u. 14. 1 1 komfortos 43
16. Dankó Pista u. 15. 2 0 komfortos 56
17. Dankó Pista u. 18. 1 0 komfort nélküli 35
18. Dankó Pista u. 23. 2 0 komfortos 56
19. Deák Ferenc u. 18/1. 1 0 komfortos 75
20. Deák Ferenc u. 18/2. 1 0 komfortos 57
21. Deák Ferenc u. 18/3. 1 0 komfortos 27
22. Deák Ferenc u. 20. 1 0 összkomfortos 41
23. Fehérvári u. 4/b./1. 2 0 komfortos 50
24. Fehérvári u. 4/b./2. 1 0 komfortos 42
25. Fenyves u. 10. f. 1. 2 0 összkomfortos 50
26. Fenyves u. 10. f. 2. 2 0 összkomfortos 48
27. Fenyves u. 10. f.3. 2 1 összkomfortos 59
28. Fenyves u. 10. 1/4. 2 0 összkomfortos 50
29. Fenyves u. 10. 1/5. 2 0 összkomfortos 48
30. Fenyves u. 10. 1/6. 2 1 összkomfortos 59
31. Fenyves u. 10. 2/7. 2 0 összkomfortos 50
32. Fenyves u. 10. 2/8. 2 0 összkomfortos 48
33. Fenyves u. 10. 2/9. 2 1 összkomfortos 59
34. Fenyves u. 10. 3/10. 2 0 összkomfortos 50
35. Fenyves u. 10. 3/11. 2 0 összkomfortos 48
36. Fenyves u. 10. 3/12. 2 1 összkomfortos 59
37. Fenyves u. 10. 4/13. 2 0 összkomfortos 50
38. Fenyves u. 10. 4/14. 2 0 összkomfortos 48
39. Fenyves u. 10. 4/15. 2 1 összkomfortos 59
40. Fenyves u. 15. f.1. 2 0 összkomfortos 50
41. Fenyves u. 15. f.2. 2 0 összkomfortos 48
42. Fenyves u. 15. f.3. 2 1 összkomfortos 59
43. Fenyves u. 15. 1/4. 2 0 összkomfortos 50
44. Fenyves u. 15. 1/5. 2 0 összkomfortos 48
45. Fenyves u. 15. 1/6. 2 1 összkomfortos 59
46. Fenyves u. 15. 2/7. 2 0 összkomfortos 50
47. Fenyves u. 15. 2/8. 2 0 összkomfortos 48
48. Fenyves u. 15. 2/9. 2 1 összkomfortos 59
49. Fenyves u. 15. 3/10. 2 0 összkomfortos 50
50. Fenyves u. 15. 3/11. 2 0 összkomfortos 48
51. Fenyves u. 15. 3/12. 2 1 összkomfortos 59
52. Fenyves u. 15. 4/13. 2 0 összkomfortos 50
53. Fenyves u. 15. 4/14. 2 0 összkomfortos 48
54. Fenyves u. 15. 4/15. 2 1 összkomfortos 59
55. Haladás u. 32/A. 1 0 komfortos 55
56. Haladás u. 32/B. 0 1 komfortos 30
57. Kinizsi u. 39. 2 0 félkomfortos 50
58. Kossuth Lajos u. 10. 2 0 összkomfortos 42
59. Petőfi Sándor u. 11/1. 1 0 komfortos 40
60. Petőfi Sándor u. 11/2. 1 0 komfortos 57
61. Petőfi Sándor u. 11/3. 1 0 komfortos 49
62. Petőfi Sándor u. 30. 2 0 komfortos 91
63. Síp u. 3. 1 2 komfort nélküli 55
64. Síp u. 4. 1 0 komfortos 35
65. Síp u. 5. 1 2 komfortos 55
66. Síp u. 8. 1 0 komfortos 35
67. Szabadság u. 4/1. 1 0 komfort nélküli 56
68. Szabadság u. 4/2. 1 0 komfortos 54
69. Szentháromság tér 1. 2 0 összkomfortos 53

2. melléklet az 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Előtakarékossághoz kötött bérlakások

Sor Lakás címe Szoba Félszoba Komfortfokozat Terület
sz. m2
1. Babits Mihály u. 6. f.1. 2 0 összkomfortos 52
2. Babits Mihály u. 6. f.2. 1 1 összkomfortos 40
3. Babits Mihály u. 6. f.3. 2 0 összkomfortos 52
4. Babits Mihály u. 6. f.4. 1 1 összkomfortos 40
5. Babits Mihály u. 6. 1/5. 2 0 összkomfortos 52
6. Babits Mihály u. 6. 1/6. 1 1 összkomfortos 40
7. Babits Mihály u. 6. 1/7. 2 0 összkomfortos 52
8. Babits Mihály u. 6. 1/8. 1 1 összkomfortos 40
9. Babits Mihály u. 6. 2/9. 2 0 összkomfortos 52
10. Babits Mihály u. 6. 2/10. 1 1 összkomfortos 40
11. Babits Mihály u. 6. 2/11. 2 0 összkomfortos 52
12. Babits Mihály u. 6. 2/12. 1 1 összkomfortos 40
13. Babits Mihály u. 6. 3/13. 2 0 összkomfortos 52
14. Babits Mihály u. 6. 3/14. 1 1 összkomfortos 40
15. Babits Mihály u. 6. 3/15. 2 0 összkomfortos 52
16. Babits Mihály u. 6. 3/16. 1 1 összkomfortos 40
17. Babits Mihály u. 6. 4/17. 2 0 összkomfortos 52
18. Babits Mihály u. 6. 4/18. 1 1 összkomfortos 40
19. Babits Mihály u. 6. 4/19. 2 0 összkomfortos 52
20. Babits Mihály u. 6. 4/20. 1 1 összkomfortos 40
21. Építők útja 20. f.1. 1 0 összkomfortos 27
22. Építők útja 20. f.2. 1 0 összkomfortos 27
23. Építők útja 20. f.3. 1 0 összkomfortos 27
24. Építők útja 20. f.4. 1 0 összkomfortos 27
25. Építők útja 20. f.5. 1 0 összkomfortos 27
26. Építők útja 20. f.6. 1 0 összkomfortos 33
27. Építők útja 20. f.7. 1 0 összkomfortos 33
28. Építők útja 20. f.8. 1 0 összkomfortos 27
29. Építők útja 20. f.9. 1 0 összkomfortos 27
30. Építők útja 20. f.10. 1 0 összkomfortos 27
31. Építők útja 20. 1/1. 1 0 összkomfortos 27
32. Építők útja 20. 1/2. 1 0 összkomfortos 27
33. Építők útja 20. 1/3. 1 0 összkomfortos 27
34. Építők útja 20. 1/4. 1 0 összkomfortos 27
35. Építők útja 20. 1/5. 1 0 összkomfortos 27
36. Építők útja 20. 1/6. 1 0 összkomfortos 33
37. Építők útja 20. 1/7. 1 0 összkomfortos 33
38. Építők útja 20. 1/8. 1 0 összkomfortos 27
39. Építők útja 20. 1/9. 1 0 összkomfortos 27
40. Építők útja 20. 1/10. 1 0 összkomfortos 27
41. Építők útja 20. 2/1. 1 0 összkomfortos 27
42. Építők útja 20. 2/2. 1 0 összkomfortos 27
43. Építők útja 20. 2/3. 1 0 összkomfortos 27
44. Építők útja 20. 2/4. 1 0 összkomfortos 27
45. Építők útja 20. 2/5. 1 0 összkomfortos 27
46. Építők útja 20. 2/6. 1 0 összkomfortos 33
47. Építők útja 20. 2/7. 1 0 összkomfortos 33
48. Építők útja 20. 2/8. 1 0 összkomfortos 27
49. Építők útja 20. 2/9. 1 0 összkomfortos 27
50. Építők útja 20. 2/10. 1 0 összkomfortos 27
51. Építők útja 20. 3/1. 1 0 összkomfortos 27
52. Építők útja 20. 3/2. 1 0 összkomfortos 27
53. Építők útja 20. 3/3. 1 0 összkomfortos 27
54. Építők útja 20. 3/4. 1 0 összkomfortos 27
55. Építők útja 20. 3/5. 1 0 összkomfortos 27
56. Építők útja 20. 3/6. 1 0 összkomfortos 33
57. Építők útja 20. 3/7. 1 0 összkomfortos 33
58. Építők útja 20. 3/8. 1 0 összkomfortos 27
59. Építők útja 20. 3/9. 1 0 összkomfortos 27
60. Építők útja 20. 3/10. 1 0 összkomfortos 27
61. Gesztenyés u. 13. f.1. 2 0 összkomfortos 50
62. Gesztenyés u. 13. f.2. 2 0 összkomfortos 48
63. Gesztenyés u. 13. f.3. 2 1 összkomfortos 59
64. Gesztenyés u. 13. 1/4. 2 0 összkomfortos 50
65. Gesztenyés u. 13. 1/5. 2 0 összkomfortos 48
66. Gesztenyés u. 13. 1/6. 2 1 összkomfortos 59
67. Gesztenyés u. 13. 2/7. 2 0 összkomfortos 50
68. Gesztenyés u. 13. 2/8. 2 0 összkomfortos 48
69. Gesztenyés u. 13. 2/9. 2 1 összkomfortos 59
70. Gesztenyés u. 13. 3/10. 2 0 összkomfortos 50
71. Gesztenyés u. 13. 3/11. 2 0 összkomfortos 48
72. Gesztenyés u. 13. 3/12. 2 1 összkomfortos 59
73. Gesztenyés u. 13. 4/13. 2 0 összkomfortos 50
74. Gesztenyés u. 13. 4/14. 2 0 összkomfortos 48
75. Gesztenyés u. 13. 4/15. 2 1 összkomfortos 59

3. melléklet az 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Költségalapon meghatározott lakbérű lakások

Sor Lakás címe Szoba Félszoba Komfortfokozat Terület
sz. m2
1. Fenyves u. 12. f.1. 2 0 összkomfortos 50
2. Fenyves u. 12. f.2. 2 0 összkomfortos 48
3. Fenyves u. 12. f.3. 2 1 összkomfortos 59
4. Fenyves u. 12. 1/4. 2 0 összkomfortos 50
5. Fenyves u. 12. 1/5. 2 0 összkomfortos 48
6. Fenyves u. 12. 1/6. 2 1 összkomfortos 59
7. Fenyves u. 12. 2/7. 2 0 összkomfortos 50
8. Fenyves u. 12. 2/8. 2 0 összkomfortos 48
9. Fenyves u. 12. 2/9. 2 1 összkomfortos 59
10. Fenyves u. 12. 3/10. 2 0 összkomfortos 50
11. Fenyves u. 12. 3/11. 2 0 összkomfortos 48
12. Fenyves u. 12. 3/12. 2 1 összkomfortos 59
13. Fenyves u. 12. 4/13. 2 0 összkomfortos 50
14. Fenyves u. 12. 4/14. 2 0 összkomfortos 48
15. Fenyves u. 12. 4/15. 2 1 összkomfortos 59

4. melléklet az 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Közérdekű elhelyezésre szolgáló bérlakások

Sor Lakás címe Szoba Félszoba Komfortfokozat Terület
sz. m2
1. Barátság u. 8. f.1. 2 0 összkomfortos 54
2. Barátság u. 8. f.2. 2 0 összkomfortos 51
3. Barátság u. 8. f.3. 2 0 összkomfortos 54
4. Barátság u. 8. 1/4. 2 0 összkomfortos 54
5. Barátság u. 8. 1/5. 2 0 összkomfortos 51
6. Barátság u. 8. 1/6. 2 0 összkomfortos 54
7. Barátság u. 8. 2/7. 2 0 összkomfortos 54
8. Barátság u. 8. 2/8. 2 0 összkomfortos 51
9. Barátság u. 8. 2/9. 2 0 összkomfortos 54
10. Barátság u. 8. 3/10. 2 0 összkomfortos 54
11. Barátság u. 8. 3/11. 2 0 összkomfortos 51
12. Barátság u. 8. 3/12. 2 0 összkomfortos 54
13. Barátság u. 8. 4/13. 2 0 összkomfortos 54
14. Barátság u. 8. 4/14. 2 0 összkomfortos 51
15. Barátság u. 8. 4/15. 2 0 összkomfortos 54
16. Hegy u. 1. 3 0 összkomfortos 143
17. Ifjúság u. 2. 1/7. 3 0 összkomfortos 66

5. melléklet az 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez * 

Szükséglakások

Sor Lakás címe Szoba Félszoba Komfortfokozat Terület
sz. m2

6. melléklet az 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez * 

KÉRELEM SZOCIÁLIS BÉRLAKÁSRA

1. A kérelmező adatai:

Név: ____________________________________________________________________

Születéskori név: __________________________________________________________

Születési hely: ____________________________________________________________

Születési idő: _____________________________________________________________

Anyja születési neve: _______________________________________________________

Lakóhelye: _______________________________________________________________

Bejelentkezés ideje: ________________________________________________________

Tartózkodási helye: ________________________________________________________

Bejelentkezés ideje: ________________________________________________________

Munkahelye: _____________________________________________________________

Foglalkozása: _____________________________________________________________

Jelenlegi munkaviszonya fennállásának kezdete: _________________________________

Előző munkaviszony kezdete, vége: ___________________________________________

Családi állapota: __________________________________________________________

Személyi igazolvány száma: _________________________________________________

Lakcímet igazoló kártya száma: ______________________________________________

Telefonszám: _____________________________________________________________

2. Házastárs (élettárs) adatai:

Név: ____________________________________________________________________

Születéskori név: __________________________________________________________

Születési hely: ____________________________________________________________

Születési idő: _____________________________________________________________

Anyja születési neve: _______________________________________________________

Lakóhelye: _______________________________________________________________

Bejelentkezés ideje: ________________________________________________________

Tartózkodási helye: ________________________________________________________

Bejelentkezés ideje: ________________________________________________________

Munkahelye: _____________________________________________________________

Foglalkozása: _____________________________________________________________

Jelenlegi munkaviszonya fennállásának kezdete: _________________________________

Előző munkaviszony kezdete, vége: ___________________________________________

Családi állapota: __________________________________________________________

Személyi igazolvány száma: _________________________________________________

Lakcímet igazoló kártya száma: ______________________________________________

Telefonszám: _____________________________________________________________

3. Az igénylővel és házastársával (élettársával) költöző családtagok adatai:

NÉV ANYJA NEVE SZÜLETÉSI HELY, IDŐ ROKONSÁGI FOK MUNKAHELY, FOGLALKOZÁS

Az együttköltözők összes jövedelme:

kereset (munkaviszonyból, vállalkozásból származó jöv.): __________________ Ft
házastárs (élettárs) keresete (jövedelme): __________________ Ft
gyed, nyugdíj, közhasznú munka díja: __________________ Ft
egyéb rendszeres jövedelem (RNS, munkanélküli ellátás): __________________ Ft
családi pótlék, gyermektartásdíj: __________________ Ft
egyéb: __________________ Ft
Összesen: __________________ Ft
Egy főre jutó havi nettó jövedelem összesen: __________________ Ft

4. A lakás adatai (ahol a kérelmező jelenleg életvitelszerűen lakik):

a) A lakás (lakóház) kategóriája: személyi tul. lakás, családi ház, bérlakás, szolgálati lakás, (aláhúzással jelölje)

b) Az igénylő lakáshasználatának jogcíme: (tulajdonos, albérlő, családtag,szívességi lakáshasználó, bérlő, egyéb: _______________

Albérlet esetén az albérleti jogviszony mióta áll fenn (év, hó, nap):

__________________, albérleti díj összege: ___________________ Ft

c) A lakás alapterülete ____ (m2), szobák száma: _____db, a lakásba bejelentkezett, együtt élők száma: _____fő.

d) A lakás komfortfokozata: összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli, szükséglakás (aláhúzással jelölje).

e) Előző lakáskörülményei (címe, lakhatás jogcíme, megszűnésének oka):

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

A kérelem rövid indokolása: __________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek, az igényelt szociális bérlakáshoz a lakbér és a lakás fenntartási költségei a rendelkezésünkre állnak. Adataink kezeléséhez és a DC Dunakom Zrt.-vel való közléséhez hozzájárulunk.

Paks, _________________________________________

____________________________
kérelmező aláírása
___________________________
házastárs/élettárs aláírása

Benyújtandó mellékletek:

a) kérelmező és családtagjai jövedelemigazolása

b) jövedelem és vagyonnyilatkozat

c) 16. életévüket betöltött tanulók 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolása

7. melléklet az 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez * 

Jövedelem és vagyonnyilatkozat

A. Személyi adatok:

Az ellátást igénylő:

neve: .................................................................................................................................

születési neve: ..................................................................................................................

születési ideje: ..................................................................................................................

Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: ..........................................................

Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: ..............................................................

Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve és lakcíme: .......

..........................................................................................................................................

Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók:

név szül.idő

házas- vagy élettárs:

a) .......................................................................................................................................

b) .......................................................................................................................................

c) .......................................................................................................................................

d) .......................................................................................................................................

B. Vagyonnyilatkozat:

I. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):

címe: .................................................................. becsült forgalmi érték: ............................. Ft

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):

címe: .................................................................... becsült forgalmi érték: ......................... Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- (épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat):

megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):

................................................................................................................................................

címe: .................................................................... becsült forgalmi érték: ......................... Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat):

megnevezése: ..........................................................................................................................

címe: .................................................................... becsült forgalmi érték: ......................... Ft

II. Egyéb vagyontárgyak

1. Gépjármű:

a) személygépkocsi:

.......................................... típus ............ szerzés ideje ...................... becsült forgalmi érték

b) tehergépjármű, autóbusz, gépi meghajtású termelő- és munkaeszköz:

.......................................... típus ........... szerzés ideje ....................... becsült forgalmi érték

(rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni)

C. Jövedelemnyilatkozat

Forintban
A jövedelmek típusai A nyilatkozó jövedelme A nyilatkozóval közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme A nyilatkozóval közös háztartásban élő egyéb rokon jövedelme Összesen
1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem
3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (például rokkantsági, rehabilitációs ellátás), egyéb nyudíjszerű rendszeres szociális ellátások
4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)
5. Önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások
6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, ingó, ingatlan vagyontárgy értékesítéséből származó, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések, stb.)
7. A család összes nettó jövedelem
8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj összege)

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (az ügyintéző tölti ki): ........................................... Ft/hó.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a határkör gyakorlója a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 10. § (7) bekezdése alapján az állami adóhatóság útján ellenőrizheti, valamint az Szt. 24. § (3) bekezdése alapján adatot kérhet a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervtől, a közúti közlekedési nyilvántartást vezető, valamint az ingatlanügyi hatóságtól.

Dátum: _________________________

_______________________________
Az ellátást igénylő v. törvényes képviselőjének
Aláírása

_______________________________
cselekvőképes hozzátartozók aláírása

8. melléklet az 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez * 

Bérleti ajánlat előtakarékosságoz kötött önkormányzati lakás bérbevételére

1. Bérleti ajánlatomat az alábbi lakásra teszem (kérjük, aláhúzással jelezze):

Építők u. 20.: Babits M. u. 6.: Gesztenyés u. 13.:
garzon - 1,5 szobás - 2 szobás
- 2 szobás - 2,5 szobás

2. Az ajánlattevő adatai

Név: ____________________________________________________________________

Születéskori név: __________________________________________________________

Születési hely: ____________________________________________________________

Születési idő: _____________________________________________________________

Anyja születési neve: _______________________________________________________

Lakóhelye: _______________________________________________________________

Bejelentkezés ideje: ________________________________________________________

Tartózkodási helye: ________________________________________________________

Bejelentkezés ideje: ________________________________________________________

Munkahelye: _____________________________________________________________

Foglalkozása: _____________________________________________________________

Jelenlegi munkaviszonya fennállásának kezdete: _________________________________

Előző munkaviszony kezdete, vége: ___________________________________________

Családi állapota: __________________________________________________________

Személyi igazolvány száma: _________________________________________________

Lakcímet igazoló kártya száma: ______________________________________________

Telefonszám: _____________________________________________________________

3. Házastárs (élettárs) adatai:

Név: ____________________________________________________________________

Születéskori név: __________________________________________________________

Születési hely: ____________________________________________________________

Születési idő: _____________________________________________________________

Anyja születési neve: _______________________________________________________

Lakóhelye: _______________________________________________________________

Bejelentkezés ideje: ________________________________________________________

Tartózkodási helye: ________________________________________________________

Bejelentkezés ideje: ________________________________________________________

Munkahelye: _____________________________________________________________

Foglalkozása: _____________________________________________________________

Jelenlegi munkaviszonya fennállásának kezdete: _________________________________

Előző munkaviszony kezdete, vége: ___________________________________________

Családi állapota: __________________________________________________________

Személyi igazolvány száma: _________________________________________________

Lakcímet igazoló kártya száma: ______________________________________________

Telefonszám: _____________________________________________________________

4. Az ajánlattevő(k) eltartott kiskorú gyermekei(k):

neve: szül. helye, ideje: iskola, óvoda megnevezése:
_____________________ _____________________ _____________________
_____________________ _____________________ _____________________
_____________________ _____________________ _____________________

5. Az együttköltözők havi nettó jövedelme összesen:

kereset (munkaviszonyból, vállalkozásból származó jöv.): __________________ Ft
házastárs (élettárs) keresete (jövedelme): __________________ Ft
családi pótlék: __________________ Ft
gyermektartásdíj: __________________ Ft
egyéb: __________________ Ft
Összesen: __________________ Ft
Egy főre jutó havi nettó jövedelem összesen: __________________ Ft

6. Igénylőnek (házastársának, élettársának) öt éven belül volt-e önálló lakása:

igen - nem (aláhúzással jelölni)

Amennyiben igen, annak címe, nagysága, megszűnésének jogcíme:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

7. Az ajánlattevő jelenlegi lakáskörülményei (aláhúzással):

lakás besorolása: családi ház, társasházi lakás, szolgálati lakás, bérlakás,

egyéb: _____________________________________________________________

lakáshasználat jogcíme: tulajdonos, bérlő, albérlő, családtag, szívességi

lakáshasználó, jogcím nélküli,

egyéb: _____________________________________________________________

lakás szobaszáma: ______________ komfortfokozata: _______________________

ebből az igénylő és családja által lakott lakrész: ____________________________

lakásban élők száma: ____________fő

lakás állapota: ______________________________________________________

8. Nyilatkozat:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

1. a fenti adatok megfelelnek a valóságnak,

2. lakáscélú betéttel rendelkezem, illetve vállalom, hogy beköltözés előtt legalább 50.000 Ft, 70.000 Ft, 90.000 Ft, 110.000 Ft (megfelelő aláhúzandó) összeggel a betétben rendelkezni fogok. A betétbe havi előtakarékosság címén legalább 15.000 Ft összegű havi részletet fogok fizetni és a későbbi saját lakáshoz jutás érdekében mindent megteszek, rendszeresen takarékoskodom.

3. Hozzájárulok, hogy adataimat az Önkormányzat és DC Dunakom Zrt. kezelje.

Az ajánlattevő egyéb közleménye:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Paks, ___________________________

____________________________
ajánlattevő aláírása

Mellékletek:

a) Kereseti igazolások

b) Jövedelem és vagyonnyilatkozat

c) Albérlet esetén bérleti szerződés

d) Lakástakarék-betét szerződés megnyitása, vagy igazolás a már meglévőben elhelyezett kezdő összegekről

9. melléklet az 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez * 

Pályázati hirdetmény

Paks Város Önkormányzata pályázatot hirdet költségalapon meghatározott lakbérű lakás, bérleti jogviszonyára

Pályázatot nyújthatnak be azok a paksi lakosok, akik vállalják a költségalapon megállapított lakbér és a lakás közüzemi díjainak megfizetését.

A bérleti szerződés meghatározott időtartamra - legfeljebb 5 évre - köthető a pályázat elfogadása esetén.

A lakás

címe: ____________________________________________

nagysága: _______________________________________m2

szobaszáma: _______________________________________

A lakás bérleti díjának jelenleg érvényes mértéke ____________________ Ft/m2/hó.

A pályázati nyomtatványt a pályázati hirdetmény tartalmazza, de átvehető a Paksi Polgármesteri Hivatal Humán Osztály Szociális Csoportján is.

A pályázat beadásának határideje és helye:

A pályázatnak legkésőbb ____________________________ napjáig kell beérkeznie a Paksi Polgármesteri Hivatal Humán Osztály Szociális Csoportjára. (Paks, Dózsa György út 55-61.)

Paks, _____________________________

PÁLYÁZAT
Paks Város Önkormányzata költségalapon meghatározott lakbérű lakás bérleti jogviszonyára

1. A pályázó neve: __________________________________________________

születési hely, idő: __________________________________________________

anyja neve: ________________________________________________________

jelenlegi lakcíme: ___________________________________________________

paksi tartózkodásának kezdete: ________________________________________

2. Kérelmezővel közös háztartásban élők és együttköltözők adatai:

Név Szül.idő Jövedelme (nettó)
____________________________________________ __________________________ ________________
____________________________________________ __________________________ ________________
____________________________________________ __________________________ ________________
____________________________________________ __________________________ ________________

3. Kérelmező és vele közös háztartásban élő családtagok tulajdonában lévő ingatlanok felsorolása:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. Jelenlegi lakáskörülménye:

- albérlet |_|
- szívességi lakáshasználó, |_|
- családtag, |_|
- tulajdonos |_|

Alulírott nyilatkozom, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Paks, ______________________________

__________________________
aláírás

Jövedelem és vagyonnyilatkozat

A. Személyi adatok:

Az ellátást igénylő:

neve: ..........................................................................................................................................

születési neve: ...........................................................................................................................

születési ideje: ...........................................................................................................................

Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: ..................................................................

Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: ......................................................................

Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve és lakcíme: .............

...................................................................................................................................................

Az igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók:

név szül.idő

házas vagy élettárs: ..................................................................................................................

a) ..............................................................................................................................................

b) ..............................................................................................................................................

c) ..............................................................................................................................................

d) ............................................................................................................................................

B. Vagyonnyilatkozat:

I. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):

címe: ...................................................... becsült forgalmi érték: ....................................... Ft

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):

címe: ........................................................ becsült forgalmi érték: ..................................... Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-) tulajdon (vagy állandó használat):

megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ...............

................................................................................................................................................

címe: ....................................................... becsült forgalmi érték: ..................................... Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat):

megnevezése: ........................................................................................................................

címe: ........................................................... becsült forgalmi érték: ................................ Ft

II. Egyéb vagyontárgyak

1. Gépjármű:

a) személygépkocsi:

....................................... típus .......... szerzés ideje ................... becsült forgalmi érték

b) tehergépjármű, autóbusz, gépi meghajtású termelő- és munkaeszköz:

........................................ típus ......... szerzés ideje .................... becsült forgalmi érték

(rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni)

C. Jövedelemnyilatkozat

Forintban
A jövedelmek típusai A nyilatkozó jövedelme A nyilatkozóval közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme A nyilatkozóval közös háztartásban élő egyéb rokon jövedelme Összesen
1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem
3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (például rokkantsági, rehabilitációs ellátás), egyéb nyudíjszerű rendszeres szociális ellátások
4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)
5. Önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások
6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, ingó, ingatlan vagyontárgy értékesítéséből származó, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések, stb.)
7. A család összes nettó jövedelem
8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj összege)

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (az ügyintéző tölti ki): ...................................... Ft/hó.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a határkör gyakorlója a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 10. § (7) bekezdése alapján az állami adóhatóság útján ellenőrizheti, valamint az Szt. 24. § (3) bekezdése alapján adatot kérhet a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervtől, a közúti közlekedési nyilvántartást vezető, valamint az ingatlanügyi hatóságtól.

Dátum: _________________________

_____________________________________
cselekvőképes hozzátartozók aláírása
_____________________________________
az ellátást igénylő v. törvényes képviselőjének aláírása

10. melléklet az 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez * 

Lakásleadási nyilatkozat

1. A bérlő adatai:

Név: ____________________________________________________________________

Születéskori név: __________________________________________________________

Születési hely: ____________________________________________________________

Születési idő: _____________________________________________________________

Anyja születési neve: _______________________________________________________

Lakóhelye: _______________________________________________________________

Személyi igazolvány száma: _________________________________________________

Adóazonosító jel: __________________________________________________________

Telefonszám: _____________________________________________________________

2. Bérelt ingatlan adatai:

Cím: ____________________________________________________________________

Komfortfokozat: ___________________________________________________________

Szobák száma: ____________________________________________________________

3. Lakás állapota:

Nagyszoba: _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Kis szoba: ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Félszoba: _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Konyha: __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Fürdőszoba: _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

WC: _____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Egyéb: ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: __________________________

_______________________
Bérlő aláírása

ÁLLAPOTFELMÉRÉS:

A nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek / nem felelnek meg.

Eltérések a következők:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

A rendeltetésszerű használat visszaállításából eredő költségek az ingatlant leadó bérlőt terhelik Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II. 13.) önkormányzatai rendelete a lakások és helyiségek bérletéről 11. § (1)-(2) bekezdése alapján.

Kelt: ___________________________

_____________________________
DC Dunakom Zrt.


  Vissza az oldal tetejére