Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete

a hagyományos technológiával épült lakások tulajdonosai, tulajdonosi közösségei energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatásáról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a hagyományos technológiával épült lakások tulajdonosai, lakásszövetkezetek és társasházak tulajdonostársai közössége energia-megtakarítást eredményező beruházásainak támogatására nyilvános pályázati rendszert működtet, mellyel kapcsolatosan a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Paks város közigazgatási területén a hagyományos technológiával épült meglévő lakások tulajdonosaira, ilyen lakásokból álló lakásszövetkezetekre és társasházakra terjed ki.

Értelmező rendelkezések

2. § 1. benyújtás napja: a pályázatot tartalmazó boríték, csomag beadásának dátuma év/hónap/nap;

2. hagyományos technológiával épített lakóépület: amely nem minősül iparosított technológiával épített lakóépületnek;

3. iparosított technológiával épített lakóépület: a panel, a közép- és nagyblokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb előregyártott technológiával épített lakóépület;

4. lakás: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerint kialakított lakóépület vagy épületrész;

5. lakóépület: olyan épület, amelyben lakásnak minősülő, önálló rendeltetési egységű helyiség található;

6. lakóközösség: a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény 2. §-a szerinti lakásszövetkezetek, valamint a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti társasház tulajdonostársainak közössége;

7. per- és igénymentesség:

permentesség: nincs folyamatban az ingatlannal, az ingatlanra vonatkozó joggal kapcsolatos per, így különösen törlési és kiigazítási, az ingatlan tulajdonjogát érintő, a jelzáloggal biztosított, illetőleg önálló zálogjogba foglalt követelés érvényesítése iránti per, valamint a bejegyzéssel vagy az alapjául szolgáló okirattal kapcsolatban elkövetett bűncselekmény miatt nem indult büntetőeljárás, továbbá a perindítás ténye az ingatlan tulajdoni lapjára nincs feljegyezve;

igénymentesség: senkinek nincs az ingatlanra vonatkozóan, akár a jelenben, akár a jövőben esedékes olyan, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett igénye, amely az ingatlan tulajdonosát vagy tulajdonjogának megszerzőjét az ingatlanhoz fűződő tulajdonosi és rendelkezési jogainak gyakorlásában bármilyen olyan módon és mértékben akadályozná, korlátozná, hogy az a pályázati rendszer működését, célját, a kötendő illetve megkötött Támogatási szerződésbe foglalt kötelezettségek teljesítését jelentős mértékben korlátozza, illetve akadályozza. Különösen, de nem kizárólagos jelleggel az alábbi a tulajdoni lapon bejegyzett jogok, illetve tények akadályozzák, korlátozzák, a pályázati rendszer működését, célját, a kötendő, illetve megkötött Támogatási szerződésbe foglalt kötelezettségek teljesítését:

Igénynek minősül például, ha az ingatlan tulajdoni lapján az alábbi bejegyzések találhatóak:

a) visszavásárlási jog;

b) vételi jog (amennyiben a tulajdoni lapon vételi jog szerepel, szükséges csatolni a jogosult elvi hozzájárulását a vételi jog törléshez);

c) végrehajtási jog;

d) a jogosulttal szemben megindított felszámolási eljárás, végelszámolás;

e) bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom elrendelésének ténye, valamint egyéb építésügyi korlátozás, kivéve, ha a pályázó csatolja a szükséges igazolásokat;

f) kisajátítási és telekalakítási eljárás megindításának a ténye;

g) árverés kitűzésének ténye;

h) zárlat;

i) tulajdonjog fenntartással történő eladás;

j) az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztésének ténye;

k) jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás ténye, mértéke és jellege.

Amennyiben a tulajdoni lap a fent felsorolt bejegyzések valamelyikét tartalmazza, abban az esetben az önkormányzat pozitív döntés esetén a szerződéskötésnek további feltételeket szabhat, igazolásokat, okiratokat kérhet be.

Nem minősülnek igénynek a tulajdoni lapon bejegyzett terhek, így különösen a jelzálogjog, az elidegenítési és terhelési tilalom, a szolgalmak és haszonélvezeti jog.

8. természetes személy: hagyományos technológiával épült lakások tulajdonosai, amennyiben magyar állampolgárok, illetőleg Európai Unió tagállamának állampolgárai, egyéb külföldiek esetében legalább egy éve életvitelszerűen Magyarországon tartózkodó, magyar adóazonosító jellel rendelkező külföldi, aki a korszerűsítéssel érintett lakóingatlan tulajdonosa.

A támogatási keret forrása, a támogatás elnyerésének módja

3. § (1) A támogatási keret forrása Paks város tárgyévi költségvetésében a Képviselő-testület által e célra elkülönített összeg.

(2) A pályázó a lakossági energia-megtakarítás támogatására a vissza nem térítendő utófinanszírozású támogatást pályázat útján nyerheti el.

(3) A pályázat során Paks Város Önkormányzata (a továbbiakban: kiíró) nevében a polgármester jár el.

Támogatottak és a pályázatból kizártak köre

4. § (1) Pályázatot nyújthatnak be az önkormányzathoz a hagyományos technológiával 2000. év előtt épült meglévő lakások és lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának, korszerűsítésének támogatására:

a) természetes személyek;

b) lakásszövetkezetek;

c) társasházak (a továbbiakban: pályázó).

(2) A támogatás iránti pályázat aláírására a tulajdonos, a lakóközösség jogszabályban meghatározott felhatalmazása alapján a lakásszövetkezet képviselője, a társasház közös képviselője jogosult.

(3) Nem nyújthat be pályázatot, nem adható támogatás azon pályázó részére:

a) aki az (1) bekezdésben meghatározott jogosultak körébe nem tartozik;

b) akinek a pályázata a befogadást megelőzően megkezdett beruházás megvalósítására irányul;

c) aki a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor és az hitelt érdemlően bebizonyosodik;

d) aki magyar adóazonosító jellel vagy adószámmal nem rendelkezik, azon lakásszövetkezeti házak, társasházak, amelyek nem rendelkeznek önálló adószámmal, ha a pályázatban szereplő lakások tulajdonosai közül akár egy is nem rendelkezik adóazonosító jellel vagy adószámmal;

e) aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben meghatározott valamely okból nem jogosult a támogatásra;

f) aki nem rendelkezik paksi lakcímmel, lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel;

g) aki lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó helyi adó- vagy helyi adók módjára behajtható köztartozással bír, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;

h) aki a korábbi években meghirdetett bármely minisztérium által, illetve további állami költségvetési forrásból finanszírozott, valamint európai uniós forrásból finanszírozott energiatakarékossági programban támogatást nyert, de támogatásától a pályázó hibájából eredően a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagy jogelődje elállt, vagy a beruházást a pályázó önhibájából nem valósította meg;

i) aki ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá azon pályázó, aki a pályázat benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette, kivéve a vis maior esetét;

j) aki a beruházást, a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának időpontjában nem per- és igénymentes;

k) aki a pályázathoz mellékelendő tulajdoni lapon tulajdonosként nem szerepel;

l) aki - ha szükséges - a beruházás elvégzéséhez jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;

m) akinek a pályázata nem felel meg a rendeletben és a pályázati kiírásban előírt formai és tartalmi követelményeknek;

n) akinek a pályázatában megjelölt lakást nem a tulajdonos vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója használja;

o) aki a pályázatában megjelölt lakást nem lakás céljára használja.

(4) A rendelet alkalmazásában az építés évének a jogerős használatbavételi, fennmaradási engedély megszerzésének évét kell tekinteni.

(5) Azon pályázatok, amelyek a jogosultság ellenőrzése során nem felelnek meg az (1)-(4) bekezdésben meghatározott követelményeknek, kizárásra kerülnek.

A pályázat kiírása

5. § (1) A pályázat kiírásáról évente egy alkalommal a 4. § (1) bekezdésében meghatározott támogatási céllal a Képviselő-testület dönt.

(2) A pályázati kiírást a helyben szokásos módon és a helyi médiumok útján kell közzétenni.

(3) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:

a) az állami pályázat kiírására történő figyelemfelkeltést, abban az esetben, ha az önkormányzati pályázat kiírása időpontjában állami pályázati kiírás jelent meg;

b) a pályázók és a pályázatból kizártak körét;

c) a támogatási célokat;

d) a költségvetésben rendelkezésre álló pályázati keret nagyságát és az elnyerhető támogatást;

e) a pályázatok benyújtásának feltételeit, dokumentumait;

f) az elbírálás szempontjait és módszerét;

g) a benyújtási határidőt;

h) a hiánypótlás lehetőségéről szóló tájékoztatást;

i) a pályázat elbírálási határidejét.

(4) A pályázatok benyújtásának kezdő napja a tárgyévi pályázati kiírás közzétételétől számított 45. nap. Amennyiben ez a nap nem munkanapra esik, a kezdő nap az azt követő első munkanap.

(5) A benyújtott pályázatok száma és az igényelt összes támogatási összeg alapján a pályázatok befogadását a kiíró bármely időpontban leállíthatja. Ezt a helyben szokásos módon közzéteszi.

(6) Ha a kiíró leállítja a pályázatok befogadását, arról a lakosságot a helyben szokásos módon és a helyi médiumok útján értesíti.

A pályázat benyújtása

6. § (1) A pályázatot 1 eredeti példányban összefűzve, „Hagyományos épületek pályázat” felirattal ellátott zárt borítékban kell benyújtani a Paksi Polgármesteri Hivatal 7030 Paks, Dózsa György út 55-61. földszintjén. A pályázat benyújtásáért díjat nem kell fizetni.

(2) A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:

a) a rendelet 1. mellékletében foglalt nyilatkozatot;

b) a rendelet 3. mellékletében foglalt nyilatkozatot;

c) érintettség esetén a rendelet 4. mellékletében foglalt nyilatkozatot;

d) amennyiben szükséges a 18/2013. (V. 28.) önkormányzati rendelet szerinti a pályázatban szereplő munkákat engedélyező településképi bejelentési igazolást vagy településképi véleményt;

e) a kiírásban meghatározott egyéb igazoló dokumentumokat.

(3) A pályázattal kapcsolatosan szükségessé váló kapcsolattartás a kiíró és a pályázó között a pályázó részéről a tulajdonos, lakásszövetkezetek, társasházak esetén jogszabályban meghatározott felhatalmazása alapján a közös képviselője útján történik.

(4) Ugyanazon, megegyező helyrajzi szám alatti lakás, egylakásos lakóépület, társasházi, szövetkezeti lakóépület ugyanazon - a rendelet szerinti, vagy a korábbi évek rendeletei szerinti energia-megtakarítást eredményező - munkáira sikeres pályázat esetén, valamint ha a pályázó kimerítette a tárgyévi pályázat maximálisan elnyerhető támogatás összegét, a pályázat benyújtását követő évétől számított 15 év elteltével lehet ismételten pályázatot benyújtani.

(5) A beérkezett pályázatot a kiíró átvizsgálja, és ha azzal kapcsolatosan hiányosságot tapasztal, a pályázót határidő megjelölésével hiánypótlás benyújtására szólítja fel.

(6) A hiánypótlási felszólításban megjelölt határidő jogvesztő, annak elmulasztása vagy nem teljes körű hiánypótlás estén a kiíró a pályázatot nem fogadja be.

(7) A kiíró a határidőben benyújtott és hiánytalan pályázatot befogadja, amelyről a pályázati anyagában szereplő értesítési címen értesíti a pályázót. A befogadás nem jelenti a támogatás megítélését. A pályázat befogadását követően és a támogatói döntés kézhezvétele előtt a beruházás kizárólag saját felelősségre kezdhető meg. A kiíró a pályázat befogadását követően legkésőbb 30 napon belül bírálati döntést hoz.

Támogatható célok, elszámolható és el nem számolható költségek, a pénzügyi támogatás mértéke

7. § (1) Támogatási célok:

a) lakóépületek lakáscélú helyiségei - ideértve a lépcsőházat is - homlokzati nyílászárói cseréje korszerű hőszigetelő nyílászáróra árnyékoló, redőny vagy spaletta szerkezettel vagy anélkül, egylakásos lakóépület vagy társasházi, szövetkezeti lakóépület egy-egy lakása esetében vagy az összes lakás vonatkozásában;

b) *  az összes homlokzat - kivéve lábazati falak - egyidejű utólagos hőszigetelése egylakásos lakóépület vagy társasházi, szövetkezeti lakóépület vonatkozásában, ha a társasházi, szövetkezeti lakóépület nyílászárói cseréje vagy a pályázati felhívás alapján benyújtott pályázat keretében vagy ezt megelőzően a lakások 90%-ában megtörténik vagy már megtörtént, vagy a lakások 90%-ában a meglévő nyílászárók energetikai tanúsítvánnyal igazoltan megfelelnek az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet előírásainak;

c) zárófödém, illetve meglévő beépített tetőterek utólagos hő- és vízszigetelése egylakásos lakóépület vagy társasházi, szövetkezeti lakóépület vonatkozásában;

d) *  az épület korábban elvégzett hő- és vízszigetelési munkákkal nem érintett homlokzata esetén egy vagy több homlokzatának utólagos hőszigetelése, amennyiben azzal megvalósul az épület összes homlokzatának hőszigetelése egylakásos lakóépület vagy társasházi, szövetkezeti lakóépület vonatkozásában, ha a társasházi, szövetkezeti lakóépület nyílászárói cseréje vagy a pályázati felhívás alapján benyújtott pályázat keretében vagy ezt megelőzően a lakások 90%-ában megtörténik vagy már megtörtént, vagy a lakások 90%-ában a meglévő nyílászárók energetikai tanúsítvánnyal igazoltan megfelelnek az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet előírásainak;

e) lakóépület b) pont szerinti homlokzati utólagos hőszigetelésével együtt végzett lábazati fal festése;

f) lakóépület b) pont szerinti homlokzati utólagos hőszigetelésével együtt végzett lábazati fal szigetelése vagy lakóépület alagsor feletti födém utólagos hőszigetelése;

g) meglévő hagyományos energiaforrással (gáz, szén, elektromos áram) működtetett fűtési, használati melegvíz rendszerek felújítása, korszerűsítése, átalakítása egylakásos lakóépület vagy társasházi, szövetkezeti lakóépület egy-egy lakása, illetve az összes lakás vonatkozásában;

h) brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése egylakásos lakóépület vonatkozásában;

i) megújuló energiafelhasználás kialakítása vagy növelése (napelemes rendszer telepítése, napkollektoros rendszer kiépítése, hőszivattyús rendszer telepítése) egylakásos lakóépület vagy társasházi, szövetkezeti lakóépület vonatkozásában.

(2) Nem támogatható célok:

a) ha a tervezett munka nem felel meg a környezetvédelmi és egyéb hatósági előírásoknak;

b) ha a tervezett munka nem eredményez energia megtakarítást;

c) ha a pályázat nem lakóépület energetikai korszerűsítésére irányul;

d) ha a tulajdoni lapon művelési ágként csak beépítetlen terület, ami nem lakás, lakóház, lakóépület minősítés szerepel.

(3) A beruházás költségvetésében csak az árajánlattal alátámasztott azon költségek számolhatók el, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a beruházás végrehajtásához. A munkák elvégzése során kereskedelmi forgalomban kapható, Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező új anyagok, szerkezetek, berendezések építhetők, üzemelhetők be.

(4) Nem számolható el a beruházás költségvetésében a beruházás végrehajtásához elengedhetetlenül nem szükséges munkák költsége. Nem számolhatók el a beruházás utáni helyreállítási költségek, az átépítések, átalakítások, bővítések költségei, a szakértői és tervezői díjak, az energia-megtakarítást nem eredményező anyag és munkadíjak, korszerűtlen eszközök, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet előírásainak nem megfelelő nyílászárók beépítése.

(5) Az önkormányzati támogatás mértéke főszabályként - a megvalósítani tervezett (1) bekezdésben felsorolt támogatható célok számától függetlenül - az elszámolható költségek figyelembevételével a beruházás bruttó költségének 50%-a, de legfeljebb 400.000,- Ft a 6. § (4) bekezdésében rögzített időintervallumra vonatkozóan.

(6) Társasházi vagy szövetkezeti lakóépület pályázó esetén, ha a lakóközösség az épületben lévő összes lakás vonatkozásában nyújtja be a pályázatot és ha a társasházi vagy szövetkezeti lakóépület lakásainak a száma eléri vagy meghaladja a 6 lakást, az esetben ha az (1) bekezdésben felsorolt támogatható célok közül egy célt kíván megvalósítani, akkor az elszámolható költségek figyelembevételével a beruházás bruttó költségének 50%-a, de legfeljebb 400.000,- Ft, ha több célt kíván megvalósítani, az elszámolható költségek figyelembevételével az önkormányzati támogatás mértéke a beruházás bruttó költségének 50%-a, de legfeljebb 600.000,- Ft a 6. § (4) bekezdésében rögzített időintervallumra vonatkozóan.

A pályázatok nyilvántartása, az elbírálás

8. § (1) A beérkezett pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Társulási és Pályázati Osztálya tartja nyilván az iratkezelési előírások betartásával.

(2) Amennyiben a pályázat költségvetésében megjelölt valamely árat az elbíráló az általános árszínvonal figyelembevételével túlzottnak minősíti, úgy jogosult a pályázótól - határidő tűzésével - indokolást kérni. Amennyiben a pályázó az előírt határidőn belül indokolást nem nyújt be, vagy az elbíráló az indokolást nem tartja a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek, úgy jogosult a pályázatban igényelt támogatás mértékét az ár túlzott mértékével arányosan csökkenteni.

(3) Az elbírálás, a támogatás odaítélése a beérkezés sorrendjében történik, a rendelkezésre álló keret kimerüléséig. A pályázatok elbírálásának eredményéről a kiíró nevében eljáró polgármester a döntés meghozatalát követő 3 munkanapon belül írásban értesíti a pályázókat.

Pénzügyi rendelkezés, a felhasználás ellenőrzése

9. § (1) Az elnyert támogatás a nyertes pályázó részére Támogatási szerződés keretében, a pályázatban szereplő munkák elvégzését és kifizetésének igazolását követően utófinanszírozás keretében kerül kifizetésre az alábbiak szerint:

a) ha a pályázó a 7. § (1) bekezdésében felsorolt célok közül egy célt kíván megvalósítani, akkor a munkák teljes körű elvégzését követően kerül kifizetésre az elnyert támogatás,

b) amennyiben a pályázó a 7. § (1) bekezdésében felsorolt célok közül kettő vagy több célt kíván megvalósítani, abban az esetben 50%-os teljesítésnél van lehetősége részelszámolásra.

(2) Az elnyert támogatás felhasználására a nyertes pályázónak legkésőbb a támogatás megítélésének évét követő év november 30-ig van lehetősége.

(3) A Támogatási szerződést a döntés közlésének kézhezvételétől számítottan legkésőbb 90 napon belül meg kell kötni.

(4) Ha a Támogatási szerződés megkötése a (3) bekezdésben megadott időn belül a pályázó hibájából nem jön létre, a megítélt támogatás igénybevételének jogosultságát a pályázó elveszíti.

(5) A nyertes pályázónak, ha fennáll a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szerint a részben vagy egészben támogatásból megvalósuló beszerzésekre vonatkozó közbeszerzési kötelezettség, gondoskodnia kell a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. Ez esetben a támogatás folyósításának feltétele a közbeszerzési eljárás dokumentumai 1 másolati példánya kiírónak történő átadása.

(6) A pályázatban szereplő munkák elvégzése csak arra jogosultsággal rendelkező cég(ek), szakember(ek) közreműködésével lehetséges.

(7) A pályázó köteles minden olyan engedélyt, hozzájárulást beszerezni, szükséges bejelentéseket megtenni, tűzvédelmi előírásokat betartani, amely a munkák elvégzéséhez szükséges. Ennek mulasztásából származó minden felelősség a pályázót terheli.

(8) A pályázatban szereplő munkák elvégzése során kereskedelmi forgalomban kapható, Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező új anyagok, szerkezetek berendezések építhetők be, helyezhetők üzembe.

(9) Az elszámolás a pályázó nevére és a megvalósított beruházás címére kiállított és záradékolt számla, valamint a pályázó által hitelesített számla másolatának és a kifizetést igazoló bizonylatok másolatának, továbbá a pályázó a rendelet 2. melléklete szerinti eredeti nyilatkozata egyidejű bemutatása mellett történik.

(10) Ha az elszámolás során a pályázó által benyújtott számlán szereplő összeg nem éri el a pályázatban megadott elszámolható költséget, de a megvalósult műszaki tartalom megegyezik a pályázat műszaki tartalmával, a megvalósítás során a kivitelezés költsége alacsonyabb lett, mint a pályázatban szereplő elszámolható költség, a Támogatási szerződésben szereplő összeg az eltérés arányában csökkentésre kerül és az így csökkentett összeg kerül kifizetésre a pályázónak.

(11) Ha az elszámolás során bizonyítást nyer, hogy a pályázatban megadott műszaki tartalom a megvalósítás során csökkentésre került, a meg nem valósult részre jutó támogatás a pályázónak nem fizethető ki.

(12) Utólagos homlokzati hőszigeteléssel együtt megvalósítandó nyílászárócsere esetében a nyílászárók cseréje során a műszaki tartalom, illetve a mennyiség csökkentése nem hagyható jóvá.

(13) Amennyiben a megvalósított beruházás a pályázatban szereplő műszaki tartalomtól eltér, de az indokolt és a rendelet 7. § (1) bekezdésében felsorolt támogatható célok valamelyike, a kivitelezés megkezdése előtt egy nyilatkozat keretében engedélyeztetni szükséges a kiíróval. A nem egyeztetett műszaki tartalom változás utólag nem támogatható.

(14) Amennyiben az elvégzett munkák értéke meghaladja a pályázatban megadott elszámolható költséget, de a megvalósult műszaki tartalom megegyezik a pályázat műszaki tartalmával, a többlet pénzforrás biztosításáról a pályázónak kell gondoskodnia, a támogatás összege nem módosul.

(15) Kiíró a Támogatási szerződésben megnevezett képviselője útján jogosult a munkák ellenőrzésére, ideértve az utóellenőrzést is.

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet 2015. február 23-án lép hatályba.

(2) A személyes adatok kezelése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló törvény előírásai alapján történik.

(3) A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

(4) Hatályát veszti a hagyományos technológiával épült lakások tulajdonosai, tulajdonosi közösségei energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatásáról szóló 6/2014. (III. 15.) önkormányzati rendelet.

Paks, 2015. február 20.

Süli János
polgármester
Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2015. február 20.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

1. melléklet a 6/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott ______________________________ név ____________________________ szám

alatti lakos, mint pályázó, felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a 6/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdésében felsorolt kizáró okok egyike sem vonatkozik személyemre, illetve pályázatomra.

A pályázatban megadott műszaki tartalom energia-megtakarítást eredményez.

Paks, _________________ év ___________ hó ________ nap

______________________________
pályázó saját kezű aláírása

Társasház, szövetkezeti ház esetében minden lakástulajdonosnak külön-külön kell a nyilatkozatot csatolni.

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.) 2.)
Név: Név:
Lakcím: Lakcím:
Aláírás: Aláírás:

2. melléklet a 6/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Nyilatkozat

Alulírott ______________________________ név ____________________________ szám

alatti lakos, mint pályázó (Támogatott), felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a támogatás felhasználása a pályázatban szereplő adatok, tények, műszaki tartalom és a munkák teljes körű/csökkentett műszaki tartalmú *  elvégzése, valamint a fenti rendelet előírásainak megfelelően történt meg.

A nyilatkozathoz csatolom a beruházásra (a fenti műszaki tartalomra vonatkozóan anyag- és munkadíj bontásban) vonatkozó számlák másolatát.

Paks, _________________ év ___________ hó ________ nap

______________________________
pályázó saját kezű aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.) 2.)
Név: Név:
Lakcím: Lakcím:
Aláírás: Aláírás:

3. melléklet a 6/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról

A pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:

Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

_______________________________________________________________________

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.)

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ... pont alapján

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ... pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

......................................................................................................................................................

........................................................................

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

.....................................................................................................................................................

.........................................................................

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt.:

______________________________
aláírás/cégszerű aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.) 2.)
Név: Név:
Lakcím: Lakcím:
Aláírás: Aláírás:

4. melléklet a 6/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés
szerinti érintettségéről

A pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:

Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

_______________________________________________________________________

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert

a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó):

.....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:

Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:

- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.

- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.

(A kívánt rész aláhúzandó!)

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában áll. (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!)

Indoklás:

Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):

..................................................................................................................

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert

- vezető tisztségviselője,

- az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,

- vagy társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő vagy e személyek közeli hozzátartozója

Indoklás:

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):

.................................................................................................................

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):

..................................................................................................................

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt.:

______________________________
aláírás/cégszerű aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.) 2.)
Név: Név:
Lakcím: Lakcím:
Aláírás: Aláírás:

  Vissza az oldal tetejére