Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (3) bekezdésében, valamint a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás 3/2011. (01. 28) Ktth. számú kijelölő határozatában kapott felhatalmazás - alapján az alábbiakat rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Paks Kistérségi Szociális Központ (a továbbiakban: intézmény) által nyújtott személyes gondoskodási formákat, azok igénybevételét és a fizetendő térítési díjakat egységesen szabályozza.

2. A rendelet hatálya

2. § *  A rendelet hatálya kiterjed Bikács, Bölcske, Dunaföldvár, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Györköny, Harc, Kajdacs, Kistormás, Kölesd, Madocsa, Medina, Nagydorog, Németkér, Paks, Pálfa, Pusztahencse, Sárszentlőrinc, Sióagárd és Tengelic közigazgatási területén életvitelszerűen élő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.) 3. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban Gyvt.) 4. §-ában meghatározott személyekre.

3. Általános szabályok

3. § Az ellátások igénybevételére a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletet, a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendeletet, és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletet kell alkalmazni.

4. § (1) Az intézmény szükség esetén környezettanulmányt, szükségletfelmérést végez, tájékozódik a kérelmező szociális helyzetéről, egészségi állapotáról.

(2) Ha a szociális ellátás biztosításának időtartama alatt a támogatott anyagi, szociális körülményeiben változás következik, azt 15 napon belül be kell jelenteni.

(3) Valótlan adatok szolgáltatásából, vagy a változás bejelentésének elmulasztásából eredően jogosulatlanul nyújtott ellátást meg kell szüntetni, és a jogosulatlanul igénybevevőt az Szt. 17. §-a szerinti megtérítésre kell kötelezni.

II. Fejezet

Szociális és gyermekjóléti ellátások

4. Az alapellátások formái

5. § (1) *  Az intézmény keretein belül biztosított alapellátásban az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és az idősek, fogyatékosok és hajléktalanok nappali ellátása valamint a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás, helyettes szülői hálózat, az e rendeletben meghatározott kivételekkel.

(2) Bölcske, Dunaföldvár, Madocsa településeken kizárólag helyettes szülői szolgáltatást biztosít az intézmény.

(3) Helyettes szülői szolgáltatást Kölesd, Kistormás, Medina és Tengelic településeken nem biztosít az intézmény.

(4) Györköny településen étkeztetés szolgáltatást nem biztosít az intézmény.

(5) *  Medina, Tengelic településeken kizárólag családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást biztosít az intézmény.

(6) *  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást Bikács, Dunaszentgyörgy, Gerjen, Györköny, Kajdacs, Nagydorog, Németkér, Paks, Pálfa, Pusztahencse, Sárszentlőrinc, Tengelic településeken biztosít az intézmény.

(7) *  Támogató szolgáltatást, fogyatékosok, valamint hajléktalanok nappali ellátását kizárólag Paks településen biztosít az intézmény.

(8) *  Harc, Sióagárd településeken kizárólag családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít az intézmény.

5. Étkeztetés

6. § (1) Az Szt. 62. §-ában meghatározottak szerint napi egyszeri meleg étel biztosítása azoknak a szociálisan rászorultaknak a számára, akik azt önmaguk vagy eltartottjaik részére más módon nem képesek biztosítani.

(2) Szociálisan rászorult az a személy aki

a) nyugdíjas vagy nyugdíjszerű szociális ellátásban vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül,

b) egészségi állapota alapján napi egyszeri étkezése csak így biztosítható,

c) fogyatékos, pszichiátriai- vagy szenvedélybeteg, vagy hajléktalan.

(3) Étkeztetést házhozszállítással kizárólag akkor lehet biztosítani, ha a házhozszállításra az igénylő egészségi állapotánál fogva rászorul.

(4) Azt a személyt, aki egészségi állapota miatt az ebéd házhozszállítására, vagy házi segítségnyújtásra szorul, az étkezésre szociálisan rászorultnak kell tekinteni.

6. Házi segítségnyújtás

7. § Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni az Szt. 63. §-ában meghatározott személyekről.

7. Családsegítés

8. § *  A családsegítő szolgáltatás az Szt. 64. §-a és 64/A. §-a szerinti általános és speciális szolgáltatás keretében nyújt segítséget az ellátási területén élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízis helyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, életvezetési képesség megőrzése céljából.

8. Gyermekjóléti szolgálat

9. § *  A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. Ennek érdekében

a) ellátja a Gyvt. 39. §-ában és 39/A. §-ában foglaltakat,

b) szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez a Gyvt. 40. §-ában és 40/A. §-ában meghatározottak szerint.

9. Helyettes szülő

10. § A helyettes szülő a Gyvt. 45-49. §-ában foglaltak szerinti gyermekek átmeneti gondozását saját háztartásában biztosítja.

10. Nappali ellátás

11. § *  Az Szt. 65/F. §-ában meghatározott, az idősek nappali ellátását nyújtó intézmény (Idősek Klubja) elsősorban a saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociálisan és mentálisan támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, illetve a fogyatékosok nappali ellátását nyújtó intézmény (Fogyatékosok Klubja) a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek, továbbá a hajléktalanok nappali ellátását nyújtó intézmény (Nappali Melegedő) a hajléktalan személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.

11. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

12. § Az Szt. 65. §-a szerinti napi 24 órás készenléti szolgálat biztosításával történő gondoskodás azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek.

12. Támogató szolgáltatás

13. § Az Szt. 65/C. §-ában meghatározottak alapján támogató szolgáltatás megszervezésével biztosított a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, illetve a más szolgáltatáshoz való hozzájutása.

14. § * 

III. Fejezet

Intézményi jogviszony

14. Általános szabályok

15. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele - ha jogszabály másként nem rendelkezik - önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik.

(2) Az ellátások igénybevételére irányuló kérelmet, az intézmény telephelyein, vagy székhelyén az intézmény vezetőjénél lehet benyújtani.

(3) A kérelemről az intézményvezető dönt.

(4) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelem elutasításának közlésétől számított 8 napon belül a kérelmező a döntés ellen a fenntartóhoz fordulhat.

16. § Az intézményvezető az intézményi ellátás igénybevételekor a Szt. 94/C. §-ában meghatározott írásbeli megállapodást köt a szolgáltatásban részesülő személlyel, illetve törvényes képviselőjével.

17. § (1) A jogosultak érdekvédelmére vonatkozó részletes szabályokat az intézmény szakmai programja határozza meg.

(2) Az intézményi jogviszony megszűnésére, illetve megszüntetésére az Szt. 100-101. és 104. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

IV. Fejezet

15. Térítési díjak

18. § (1) Az intézményben nyújtott egyes ellátásokért - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - térítési díjat kell fizetni.

(2) *  Térítésmentes a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, helyettes szülői ellátás, hajléktalanok nappali ellátása igénybevétele.

19. § (1) Az intézmény által nyújtott szolgáltatások intézményi térítési díját a fenntartó kijelölése alapján az illetékes önkormányzatok véleményének kikérésével Paks Város Önkormányzatának képviselő-testülete állapítja meg.

(2) *  A szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díját az 1. melléklet tartalmazza.

(3) * 

(4) A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló jogszabályban foglaltak szerint.

(5) Személyi térítési díj felső határát a vonatkozó hatályos jogszabályok illetve paksi tartózkodási helyű ellátott esetén Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletét is figyelembe véve kell meghatározni.

20. § (1) Az igénybevett szolgáltatásokért megállapított személyi térítési díj mérsékelhető, illetve elengedhető, a hátralék befizetésére részletfizetési kedvezmény állapítható meg, ha a személyi térítési díj kifizetése az ellátásban részesülő napi megélhetését veszélyezteti.

(2) A kérelem elbírálása a fenntartó hatáskörébe tartozik.

(3) A napi megélhetése különösen annak a személynek veszélyeztetett, akinek rendkívüli kiadása volt vagy közüzemi hátralékot halmozott fel.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet 2015. május 1-jén lép hatályba, a rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

22. § * 

Paks, 2015. április 24.

Süli János
polgármester
Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2015. április 24.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

1. melléklet a 12/2015. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez * 

Szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díja
BIKÁCS

1. Szociális alapellátás keretében (a díjak ÁFÁ-val értendők)
1.1 Étkeztetés (adag) nincs
1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 0 Ft
1.3 Idősek Klubja (nap) nincs

Szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díja
DUNASZENTGYÖRGY

1. Szociális alapellátás keretében (a díjak ÁFÁ-val értendők)
1.1 Étkeztetés (adag) 600 Ft
1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 800 Ft
1.3 Idősek Klubja (nap) nincs

Szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díja
GERJEN

1. Szociális alapellátás keretében (a díjak ÁFÁ-val értendők)
1.1 Étkeztetés (adag) 650 Ft
1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 600 Ft
1.3 Idősek Klubja (nap) nincs

Szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díja
GYÖRKÖNY

1. Szociális alapellátás keretében (a díjak ÁFÁ-val értendők)
1.1 Étkeztetés (adag) nincs
1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 0 Ft
1.3 Idősek Klubja (nap) nincs

Szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díja
HARC

1. Szociális alapellátás keretében (a díjak ÁFÁ-val értendők)
1.1 Étkeztetés (adag) nincs
1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 145 Ft
1.3 Idősek Klubja (nap) nincs

Szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díja
KAJDACS

1. Szociális alapellátás keretében (a díjak ÁFÁ-val értendők)
1.1 Étkeztetés (adag) 730 Ft
1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 0 Ft
1.3 Idősek Klubja (nap) 20 Ft

Szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díja
KISTORMÁS

1. Szociális alapellátás keretében (a díjak ÁFÁ-val értendők)
1.1 Étkeztetés (adag) 450 Ft
1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 100 Ft
1.3 Idősek Klubja (nap) nincs

Szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díja
KÖLESD

1. Szociális alapellátás keretében (a díjak ÁFÁ-val értendők)
1.1 Étkeztetés (adag) 450 Ft
1.2 Étkeztetés házhozszállítással (adag) 550 Ft
1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 55 Ft
1.3 Idősek Klubja (nap) nincs

Szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díja
NAGYDOROG

1. Szociális alapellátás keretében (a díjak ÁFÁ-val értendők)
1.1 Étkeztetés (adag) 540 Ft
1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 130 Ft
1.3 Idősek Klubja (nap) 0 Ft

Szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díja
NÉMETKÉR

1. Szociális alapellátás keretében (a díjak ÁFÁ-val értendők)
1.1 Étkeztetés (adag) 610 Ft
1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 600 Ft
1.3 Idősek Klubja (nap) nincs

Szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díja
PAKS

1. Szociális alapellátás keretében (a díjak ÁFÁ-val értendők)
1.1 Étkeztetés (adag) 880 Ft
1.2 Étkezetés házhozszállítással (adag) 1.100 Ft
1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 730 Ft
1.3 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 70 Ft
1.4 Idősek nappali ellátása 0 Ft
1.5 Fogyatékosok nappali ellátása - csak tartózkodás esetén 0 Ft
- étkeztetés igénylése esetén 520 Ft
1.6 Támogató szolgáltatás - személyi segítés 730 Ft
- szállítás 150 Ft

Szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díja
PÁLFA

1. Szociális alapellátás keretében (a díjak ÁFÁ-val értendők)
1.1 Étkeztetés (adag) 685 Ft
1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 545 Ft
1.3 Idősek Klubja (nap) nincs

Szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díja
PUSZTAHENCSE

1. Szociális alapellátás keretében (a díjak ÁFÁ-val értendők)
1.1 Étkeztetés (adag) 500 Ft
1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 0 Ft
1.3 Idősek Klubja (nap) nincs

Szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díja
SÁRSZENTLŐRINC

1. Szociális alapellátás keretében (a díjak ÁFÁ-val értendők)
1.1 Étkeztetés (adag) 595 Ft
1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 15 Ft
1.3 Idősek Klubja (nap) nincs

Szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díja
SIÓAGÁRD

1. Szociális alapellátás keretében (a díjak ÁFÁ-val értendők)
1.1 Étkeztetés (adag) nincs
1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 0 Ft
1.3 Idősek Klubja (nap) nincs

Szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díja
TENGELIC

1. Szociális alapellátás keretében (a díjak ÁFÁ-val értendők)
1.1 Étkeztetés (adag) nincs
1.2 Házi segítségnyújtás (óra) 250 Ft
1.3 Idősek Klubja (nap) nincs

2. melléklet a 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére