Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelete

a növények telepítési távolságáról és a növények fenntartásáról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya és a környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Tolna Megyei Önkormányzat véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet célja, hogy a növényültetési és növényfenntartási szabályok alkotásával elősegítse a növényültetés és növényfenntartási gyakorlat jogszabályi keretek közötti megtartását, csökkentve ezáltal a szomszédjogi vitás ügyek kialakulását.

1. Rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Paks Város közigazgatási területén elhelyezkedő területeken növénytelepítést, növényfenntartást végző természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) A rendelet előírásait a közterületek, és a közhasználatra átadott területek esetében a köztisztaság fenntartásáról szóló 16/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) előírásaival együtt kell alkalmazni. A közterület fogalma tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, a közhasználatra átadott terület tekintetében az R. előírásai az irányadók.

(3) A rendelet előírásait kell alkalmazni egyéb jogszabály által nem szabályozott kérdésekben a növények telepítése, fenntartása esetében.

2. Fogalom meghatározás

3. § A rendelet alkalmazásában:

1. építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben ekként meghatározott műszaki alkotás.

2. inváziós fajtájú fás szárú növény: a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendeletben ekként meghatározott növény.

3. sövény: egymás közelébe ültetett, cserjéből álló természetes térelválasztó.

4. telepítés: a növény végleges helyére való ültetése.

5. telepítési távolság: a telekhatárhoz legközelebb eső növény törzsének középpontja és a szomszédos ingatlan telekhatára legközelebbi pontja között mért távolság.

3. A legkisebb telepítési távolságokra vonatkozó előírások

4. § (1) Belterületen:

a) térhatároló élő sövény 1,5 m magasságig: 0,8 m

b) szőlő, és 2 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb cserje: 1,0 m

c) 3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb fa: 2,0 m

d) 3 m-nél magasabbra növő gyümölcs és egyéb fa, valamint gyümölcs és egyéb cserje: 5,0 m

(2) Külterületen:

a) gyümölcs- és díszfaiskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte, ribiszke- és málnacserje, élő sövény 1,5 magasságig: 1,0 m

b) minden egyéb cserje (mogyoró, stb.), törpe gyümölcsfa, egyéb fa 3 m magasságig: 1,5 m

c) közepes növésű (5 m-ig) gyümölcsfa (gesztenye-, cseresznyefa) és egyéb fa: 4,0 m

d) magas növésű (5 m feletti) gyümölcsfa (dió), továbbá minden, fel nem sorolt gyümölcs- és egyéb fa (kivéve az akác) esetében: 8,0 m

e) akác esetében 10,0 m

4. Egyéb előírások

5. § (1) Építmény környezetében növény telepítésekor, a hely és a fajta megválasztása során, figyelemmel kell lenni az egyes építmények - mint a pince - elhelyezkedésére. Továbbá a telepített növények gondozását úgy kell elvégezni, a lombozatot úgy kell metszéssel alakítani, hogy azok a kerítéshez és az egyéb építményhez ne érjenek hozzá.

(2) Kúszó- kapaszkodó cserje csak saját tulajdonú építményre futtatható fel.

(3) A közterületek esetében pótlásnak nem minősülő, továbbá belterületen közterületnek nem minősülő egyéb területen, új növénytelepítés során inváziós fajú fás szárú növény telepítésére nincs lehetőség.

(4) Az önsarjadással megnőtt fáktól a telepítési távolságon belüli területeket meg kell tisztítani.

(5) A növények telepítése során figyelemmel kell lenni a meglévő földalatti, illetőleg földfeletti közművezetékek nyomvonalára.

(6) A növények telepítésekor figyelemmel kell lenni a közlekedés biztonságára is.

5. Hatásköri szabályok

6. § (1) A rendeletben szabályozott, a növények telepítési távolságára és a növények fenntartására vonatkozó előírások önkormányzati hatósági ügyeknek minősülnek, az ezzel kapcsolatos döntést és hatáskört, Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzőre ruházza át.

(2) A jegyző eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései az irányadók.

(3) Nincs helye az (1) bekezdés szerinti eljárás lefolytatásának, ha a növény telepítésének ideje az 5 évet meghaladta.

(4) Az eljárást megindító kérelemben meg kell adni a kérelmező nevét, értesítési címét, a kérelemmel érintett ingatlan címét, az ügy leírását, valamint a vélelmezett jogsértés tartalmát. A kérelemhez csatolni kell a növény telepítésének idejéről szóló, a rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatot.

6. Eljárási szabályok

7. § (1) A jegyző a növény tulajdonosát kérelemre, vagy hivatalból a rendeletben meghatározott kötelezettségének teljesítésére felszólíthatja.

(2) A jegyző a rendeletben foglalt telepítési távolságok alól felmentést adhat abban az esetben, ha a telepítéssel érintett szomszédos ingatlan tulajdonosai ehhez hozzájárulnak. A hozzájárulást teljes bizonyítóerejű magánokiratba kell foglalni.

(3) A jegyző a rendelet szabályaitól eltérő növénytelepítés, illetve növényfenntartás esetén elrendelheti a növény gondozását, áttelepítését, kivágását és az eredeti állapot helyreállítását.

(4) Amennyiben a szomszéd ingatlan tulajdonosa panaszt jelez, a növény tulajdonosa köteles a szomszéd ingatlanra átnyúló ágak levágására.

(5) A rendelet hatálybalépését megelőzően telepített fás szárú növények esetében, amennyiben az eltér a rendeletben meghatározottaktól, annak tulajdonosa köteles úgy gondozni, illetve nyírni a növényt, hogy az a szomszédokat, érintetteket ne zavarja, más tulajdonában kárt ne okozzon.

(6) A rendelet hatályba lépése előtt telepített növény kivágására - ha az érdeksérelem másként, mint kártérítéssel nem hárítható el - akkor kerülhet sor, ha a panaszos:

a) a jegyzőnél bejelenti, hogy a kifogásolt növény a telek használatát korlátozza, és kéri az eljárás lefolytatását, és

b) szakértői véleménnyel igazolja a kifogásolt növény miatt keletkezett kárát, és

c) a szomszéd telek tulajdonosát írásban - postai tértivevényes, vagy küldési visszaigazolással továbbított e-mail levéllel, oly módon, hogy a levél küldésének időpontja és tárgya a tértivevényből vagy az e-mail küldési visszaigazolásból egyértelműen megállapítható - felszólította a növény átnyúló, zavaró elemeinek eltávolítására, és

d) a növény lombjának ritkításával a további károkozás nem szüntethető meg.

7. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

9-10. § * 

11. § (1)-(7) * 

(8) * 

Paks, 2015. október 29.

Süli János s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Záradék:

A rendelet 2015. október 29-én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

1. melléklet a 21/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott

Név: .......................................................................................................................

Anyja neve: .............................................................................................................

Születési helye, ideje: ...............................................................................................

........................................ település .............................................. út, utca, tér, stb., ................ szám alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a ............................................. település ......................................... út, utca, tér, stb. ........................... szám alatti ingatlanon lévő ........ növény telepítési ideje a __ évet nem haladta meg.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fenti nyilatkozat a valóságnak nem felel meg, úgy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény alapján az Önkormányzat büntetőfeljelentést tesz.

Fenti személyes adataim kezeléséhez az eljárás lefolytatása érdekében az előkészítésben és a végrehajtásában közreműködők vonatkozásában hozzájárulok.

Kelt: .................., .............................................

.................................
kérelmező


  Vissza az oldal tetejére