Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed minden 12. életévét betöltött természetes személyre és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki, vagy amely Paks város közigazgatási területén a rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások valamelyikét elköveti.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő az a szabálysértésnek, vagy bűncselekménynek nem minősülő magatartás, amelyet a rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének minősít.

(3) Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha a tevékenység, vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, úgyszintén, ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el.

2. Értelmező rendelkezés

2. § A rendelet alkalmazásában:

1. építési tevékenység: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 36. pontja alapján építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása, elmozdítása érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka végzése,

2. építmény: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 8. pontja alapján építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre, az építmény (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma).

3. fiatalkorú: A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 105. § (1) bekezdése alapján fiatalkorú az, aki a bűncselekmény elkövetésekor tizenkettedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat nem.

4. jármű: A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM rendelet I. függelék II. fejezet a) pontja alapján közúti szállító- vagy vontató eszköz, ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépet is. A mozgáskorlátozottak közlekedésére szolgáló, emberi erővel tolt vagy hajtott kerekes szék és a gépi meghajtású kerekes szék - ha sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes, továbbá a gyermekkocsi és a talicska - azonban nem minősül járműnek. Az ilyen eszközökkel közlekedő személyek gyalogosoknak minősülnek.

5. közhasználatra átadott terület: rendeltetésének megfelelően közhasználatban álló, tulajdoni viszonytól függetlenül bárki számára azonos módon hozzáférhető, használható olyan:

a) földterület (például: közhasználatra átadott zöldterület), amely az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti közterület fogalom meghatározás alapján nem minősül közterületnek, továbbá

b) építmény vagy építményrész (például: árkád), amelyre a rendelet közterülettel kapcsolatos előírásait a közterülettel azonos módon alkalmazni kell.

6. közpark: Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 71. pontja alapján több funkciót szolgáló, legalább 1 ha nagyságú közhasználatú közterületi zöldterület, amelynek legkisebb oldalmérete is 80 m-nél nagyobb, amelyet bárki használhat.

7. közterület: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontja alapján közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.

8. műtárgy: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 15. pontja alapján mindazon építmény, ami nem minősül épületnek és épület funkciót jellemzően nem tartalmaz (pl. út, híd, torony, távközlés, műsorszórás műszaki létesítményei, gáz-, folyadék-, ömlesztett anyag tárolására szolgáló és nyomvonalas műszaki alkotások).

9. zöldfelület: lakó-, üdülő, intézmény-, ipari és raktár-, közlekedési, közös zöldterület és egyéb rendeltetésű terület-felhasználási egységek biológiailag aktív, növényzettel borított területe,

10. zöldterület: a rendezési, illetve szabályozási tervekben kijelölt, valamint az állandóan növényzettel fedett közterület.

3. Eljáró hatóság és eljárási szabályok

3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatti eljárásokban Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületétől kapott átruházott hatáskörben a jegyző jár le.

(2) A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási hatósági eljárás a magatartás észlelésétől számított 30 napon belül indítható meg.

4. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt indult eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt indult eljárásokban, a helyszíni bírság teljes körű elismerése esetét kivéve, jogorvoslatnak van helye. A jogorvoslati kérelmek elbírálásában másodfokú szervként a képviselő-testület jár el.

4. Közigazgatási bírság és a helyszíni bírság

5. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben természetes személy esetében 200.000 forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet esetében 500.000 forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

(2) Helyszíni intézkedés alkalmával a közösségi együttélés alapvető szabályait megszegővel szemben, ha a rendelet eltérően nem rendelkezik, 5.000 forinttól - 50.000 forintig terjedő helyszíni bírság kiszabásának van helye.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti bírság helyett - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - figyelmeztetés alkalmazható, ha a cselekmény, vagy mulasztás, vagy jogellenes magatartás csekély mértékben sérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és a figyelmeztetéstől kellő visszatartó hatás várható.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók, ha ugyanazon személlyel, szervezettel szemben közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt egy éven belül már figyelmeztetésre került sor.

(5) Fiatalkorúval szemben

a) helyszíni bírságot nem lehet kiszabni,

b) közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló jövedelemmel vagy vagyonnal rendelkezik, kivéve, ha az önálló jövedelemmel vagy vagyonnal nem rendelkező fiatalkorú vagy törvényes képviselője a bírság megfizetését vállalja.

(6) Az eljárás alá vont fiatalkorú meghallgatása nem mellőzhető.

(7) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatti eljárás - a (8) bekezdésben foglalt kivétellel - bejelentés alapján, a közterület-felügyelő által felvett jegyzőkönyv, bármely hatóság kezdeményezésére és hivatalból folytatható le.

(8) A 21. §-ban meghatározott magatartás tárgyában eljárás kizárólag kérelemre folytatható le.

(9) Az (1) és (2) bekezdés szerinti birság mértékét az eset össze körülményére tekintettel, a jogsértés jellegével arányban kell megállapítani.

5. A közigazgatási bírság és a helyszíni bírság megfizetése

6. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott közigazgatási bírságot - az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül - a határozathoz mellékelt készpénz átutalási megbízáson, vagy banki átutalással Paks Város Önkormányzata Erste Bank Hungary Zrt. Paksi Fiókjánál (7030 Paks, Dózsa György út 64.) vezetett 11992206-07500109-00000000 számú számlájára kell befizetni.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott helyszíni bírságot a bírság kiszabását követő 15 napon belül kell készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással Paks Város Önkormányzata Erste Bank Hungary Zrt. Paksi Fiókjánál (7030 Paks, Dózsa György út 64.) vezetett 11992206-07500109-00000000 számú számlájára befizetni.

6. Állattartás

7. § (1) Aki

a) nem biztosítja az állat - kivéve a macska - oly módon történő tartását, hogy az a környező ingatlanokra ne tudjon átjutni,

b) úgy tart állatot, hogy az állat veszélyezteti és rongálja a szomszédos ingatlanon elhelyezett építményeket,

c) nem biztosítja ingatlanán az állattartási szabályok ellenőrzésének lehetőségét,

d) önkormányzati rendeletben előírt tartási szabályoknak nem tesz eleget,

e) az ebet nem az erre kijelölt helyen futtatja, edzi,

f) ebet póráz nélkül közterületre kivisz,

megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdés e) és f) pontjában meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

8. § Aki nem gondoskodik a keletkező trágya, trágyalé vagy hígtrágya jogszabályoknak megfelelő ártalommentes gyűjtéséről, tárolásáról és felhasználásáról, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal sújtható.

7. Hirdetmények, plakátok elhelyezésével kapcsolatos szabályok

9. § (1) Aki közterületen vagy közterületen lévő építményen, egyéb műtárgyon vagy élő fa törzsén engedély, vagy hozzájárulás nélkül hirdetményt, hirdetést, plakátot - ide nem értve a választási plakátot - elhelyez, vagy elhelyeztet, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

8. Közterületek rendjével kapcsolatos szabályok

10. § (1) Aki a közterületet rendeltetésétől eltérően, jogszabályban előírt hozzájárulás, megállapodás vagy bejelentés nélkül, attól eltérő módon, vagy azt meghaladó mértékben használja, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

11. § (1) Aki a közterület olyan részét használja rendeltetésétől eltérő célra, amelyre közterület-használati megállapodás nem köthető, hozzájárulás nem adható, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

12. § (1) Aki a közterületen elhelyezett utcabútort, virágágyást, lépcsőt, pihenésre szolgáló eszközt, szökőkutat, köztéri műalkotást (együtt: utcai berendezés) nem rendeltetésének megfelelően használ - kivéve a rend-, a katasztrófavédelmi- és az életmentő szervek feladatellátásával összefüggő, továbbá vis maiornak minősülő olyan eseményt, amely során a rendeltetésszerű használat nem biztosítható - megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

13. § (1) Aki közterületi emléktáblát, utca névtáblát, házszámtáblát beszennyez, eltakar vagy más módon olvashatatlanná tesz, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

14. § (1) Aki közterületi sportcélú létesítményben dohányzik, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekményt a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2/A. § (2) bekezdése alapján a közterület-felügyelet is ellenőrizheti, és a dohányzási korlátozás tetten ért megszegőjét 30 000 Ft-ig terjedő helyszínen kiszabott bírsággal sújthatja.

15. § (1) Aki közterületen galambot etet, továbbá aki közterületen gazdátlan állatot másokat zavaró, vagy környezetet szennyező módon etet, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

16. § (1) Aki közterületen közkifolyóból, kútból, vagy szökőkútban tisztálkodik, fürdik, járművet vagy szennyezett tárgyat mos, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

17. § (1) Aki a közterületen növényt ültet és az ültetéséhez a városi főkertész előzetes hozzájárulását nem szerzi be, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

9. A köztisztaság fenntartásával kapcsolatos szabályok

18. § Az az ingatlantulajdonos, kezelő, használó, haszonélvező, bérlő, aki nem gondoskodik a közterületnek nem minősülő egyes ingatlana, továbbá a közforgalom célját nem szolgáló épülete tisztántartásáról, rovar- és rágcsálóirtás szükség szerinti elvégzéséről, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal sújtható.

10. A Város jelképeivel kapcsolatos szabályok

19. § Aki Paks Város Önkormányzata jelképeit engedély nélkül használja, alkalmazza vagy előállítja, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal sújtható.

11. Piactartással kapcsolatos szabályok

20. § Aki:

a) nem a piac és vásár céljára kijelölt helyen árusít,

b) az ellenőr kérésére nem mutatja fel a váltott helyjegyet,

c) az elárusítóhelyen az általa elhelyezett szemetet, állati hullát árusítás befejezésekor nem távolítja el,

d) az ellenőr kérésére az áru eredetéről felvilágosítást nem ad,

e) az ellenőr kérésére permetezési naplót nem mutatja fel

megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal sújtható.

12. Társasházi együttélési szabályok

21. § (1) Aki többlakásos lakóépület nem lakás céljára szolgáló közös használatú helyiségeiben és közös tulajdonban álló területén

a) állatot felügyelet nélkül hagy,

b) az állat által okozott szennyeződést nem távolítja el,

c) gazdátlan állatot másokat zavaró vagy környezetet szennyező módon etet,

d) állatot az épületbe szoktat,

megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) Aki a társasház közössége által a szervezeti-működési szabályzat mellékleteként elfogadott házirend előírásait nem tartja be, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal sújtható.

13. Védett helyi értékek védelmével kapcsolatos előírások

22. § Aki

a) védett helyi értéket megsemmisít,

b) védett helyi értéket megrongál,

c) a védett helyi érték megjelölést eltávolít

megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal sújtható.

14. Zöldfelület, zöldterület védelmével kapcsolatos szabályok

23. § (1) Aki a közparkban a gyepet károsítja, bármely okból a parkosított területre, ezek sétányaira - kivéve a parkfenntartás céljára szolgáló munkagépek munkavégzési célú, valamint a rend-, a katasztrófavédelmi- és az életmentő szervek feladatellátásával összefüggő, továbbá vis maiornak minősülő olyan esemény esetében, amely során elkerülhetetlen a behajtás, parkolás - járművel behajt, parkol, a gyűjtőedények kivételével szemetet helyez el, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) Aki a közparkban - a gyomnövények kivételével - a növényeket, a növényi részeket leszedi, a fákat megcsonkítja, a fákra hirdetményeket ragaszt, kiszegez, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal sújtható.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

15. Záró rendelkezés

24. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

Paks, 2015. október 29.

Süli János s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015. október 29.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére