Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. § Paks Város Önkormányzata illetékességi területén, a helyi sajátosságok figyelembevételével az alábbi adókat vezeti be:

a) kommunális jellegű adó, ezen belül

aa) magánszemélyek kommunális adója;

ab) idegenforgalmi adó;

b) vagyoni típusú adóként

ba) építményadó;

bb) telekadó;

c) helyi iparűzési adó.

2. § * 

II. fejezet

Magánszemélyek kommunális adója

1-2. * 

3-5. § * 

3. Az adó mértéke

6. § Az adó évi mértéke adótárgyanként 4 000 Ft.

4. Adómentesség, kedvezmény

7. § (1) Adómentes

a) a kommunális beruházáshoz pénzbeli befizetést teljesítő adóalany. A befizetés tényét az Adócsoport felé az ezt tanúsító bizonylattal igazolni kell. Az adómentesség 5 évre, ezen belül maximum a befizetés összegéig érvényes;

b) *  a helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet szerinti beépítésre alkalmatlan, vagy beépítési tilalom alá eső földrészlet;

c) az adóalany tulajdonában lévő 1 db garázs, 1 db présház, 1 db műhely, 1 db gazdasági épület, pince - amennyiben ezeket az adóalany maga használja, nem adja bérbe.

(2) Mentesül a kommunális adó megfizetése alól minden - a rá irányadó - öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, kereső tevékenységet nem folytató magánszemély egy - általa lakott - ingatlan után, amennyiben a vele közös háztartásban élőket is figyelembe véve az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét. Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött magánszeméllyel azonos elbírálásban részesül a rokkantsági ellátásban vagy rokkantsági járadékban részesülő magánszemély is.

(3) Külterületi, valamint Gyapa, Csámpa, Biritó, Cseresznyés és Hegyes-pusztai adótárgy esetén az adó évi mértéke a 6. §-ban megállapított összeg 50%-a.

III. fejezet

Idegenforgalmi adó

5. * 

8. § * 

6. Az adómentesség

9. § *  Az idegenforgalmi adó vonatkozásában az adómentességre a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 31. §-a az irányadó.

7. Az adó alapja

10. § Az adó alapja megkezdett vendégéjszakák száma.

8. Az adó mértéke

11. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.

9-11. * 

12-14. § * 

IV. fejezet

Építményadó

12-13. * 

15-16. § * 

14. Az adó alapja

17. § Az adó alapja az építmény korrigált forgalmi értéke.

17/A. § * 

15. Az adó mértéke

18. § Az adó évi mértéke

a) *  lakások esetén a korrigált forgalmi érték 0,1%-a;

b) *  valamennyi egyéb építmény esetében a korrigált forgalmi érték 2,2%-a;

c) * 

16. Az adómentesség

19. § *  A Htv.-ben foglaltakon túlmenően mentes az építményadó alól a magánszemély tulajdonos.

V. fejezet

Telekadó

17-19. * 

20-22. § * 

20. Az adó alapja

23. § *  Az adó alapja a telek korrigált forgalmi értéke.

21. Az adó mértéke

24. § *  Az adó mértéke

a) a lakáshoz tartozó telek esetén a korrigált forgalmi érték 0%-a,

b) valamennyi egyéb telek esetén a korrigált fogalmi érték 3%-a.

22. Az adómentesség

25. § *  A Htv.-ben foglaltakon túlmenően mentes a telekadó alól a magánszemély telektulajdonos.

VI. fejezet

Helyi iparűzési adó

23-25. * 

26-29. § * 

26. Az adó alapja

30. § *  A helyi iparűzési adó alapjának megállapítására a Htv. 39.-39/B. §-a vonatkozik.

27. Az adó mértéke

31. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.

(2)-(4) * 

28. Adómentesség, kedvezmény

32. § Mentes a helyi iparűzési adó alól az a vállalkozó akinek/amelynek a vállalkozás szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.

32/A. § *  Mentes a helyi iparűzési adó alól a háziorvos vállalkozó, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

VII. fejezet * 

Záró rendelkezések * 

33. § *  Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

34. § * 

35. § * 

36. § * 

Paks, 2015. november 27.

Süli János s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2015. november 27.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

1-2. melléklet a 29/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére