Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2016. (III. 29.) önkormányzati rendelete

a vásárokról és a piacokról

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Paks Város Önkormányzata tulajdonában lévő területen megrendezett, tartott:

a) alkalmi, ünnepi vásárra (a továbbiakban együtt: vásár),

b) állandó- és bolhapiacra (a továbbiakban együtt: piac).

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed:

a) a vásáron, a piacon értékesítési, vagy szolgáltató tevékenységet folytatókra,

b) a vásárt, a piacot fenntartóra, üzemeltetőre, valamint

c) a vásár, a piac terültén tartózkodókra.

(3) A piac területe - a hatályos jogszabályok figyelembe vételével - élelmiszer, ruházati- és iparcikk, kistestű haszonállat, helyi termelői termékek, valamint használtcikk árusítására szolgál, az 1. függelék szerinti beosztással. A piac területének jogszabályokkal összhangban álló szakosított árusításra történő lehatárolására az üzemeltető jogosult.

(4) A bolhapiac a természetes személyeknél feleslegessé váló, biztonságos használatra még alkalmas használati tárgyak árusítására szolgál.

(5) A rendelet hatálya nem terjed ki az üzletek előtti kitelepülésekre és az üzleti árusításra, még abban az esetben sem, amikor azt vásár elnevezéssel szervezik.

(6) A vásár területének használatára és a területhasználat díjának meghatározására e rendelet előírásain túl a közterületek használatáról szóló 20/2009. (XI. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör1.) előírásait is alkalmazni kell.

A vásár, piac fenntartója, üzemeltetője

2. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó vásár, piac fenntartója az önkormányzat.

(2) Vásárt, piacot üzemeltethet az a személy vagy szervezet aki, vagy amely a vásár, a piac üzemeltetéséhez szükséges engedélyek és feltételek birtokában van.

(3) A rendelet hatálya alá tartozó vásár, piac üzemeltetője az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló személy vagy szervezet, a 2. függelék szerint.

(4) Az üzemeltető feladatait a vonatkozó jogszabályok, továbbá az üzemeltetési szerződés határozza meg.

A vásár, piac helye, ideje

3. § (1) Az önkormányzati vásár tartása közterületen történhet, melynek pontos helyét és időtartamát a képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben, a vonatkozó jogszabályok előírásait alkalmazva, alkalmanként a polgármester határozza meg.

(2) Piac

a) élelmiszer, virág, palánta, ruházati- és iparcikkek, kistestű haszonállat (baromfi, galamb, nyúl), valamint helyi termelői piac

aa) helye: Paks, Villany utca 1., - a paksi 119. és 147. hrsz-ú ingatlan területe - az 1. melléklet szerint.

ab) ideje: január 1. és december 31. között hetente keddi és pénteki napokon.

b) bolhapiac

ba) helye: Paks, Villany utca 1., - a paksi 119. hrsz-ú ingatlan területe - az 1. melléklet szerint,

bb) ideje: január 1. és december 31. között minden hónap 2. szombatján.

(3) A vásár, a piac nyitvatartási idejét a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) alapján, és azzal összhangban az üzemeltető határozza meg, melyről a Kr. szerint értesíti a vásárlókat.

A helyhasználat időtartama, helyhasználatra jogosultság

4. § (1) A piac esetében:

a) a helyhasználat napi jellegű vagy tartós lehet, a tartós helyhasználat egy hónaptól egy évig terjedő időre vonatkozhat.

b) a tartós helyhasználatot az üzemeltető és a helyhasználó írásban, helybiztosítási szerződésbe foglalja. A helybiztosítási szerződés a helyhasználat feltételeit is tartalmazza.

(2) A vásár esetében a helyhasználat időtartamát a rendelet 3. § (1) bekezdésével összhangban kell megállapítani.

(3) A vásáron, a piacon csak az árusíthat, aki a jogszabályi feltételeknek, valamint az üzemeltető által meghatározott működési rendnek megfelel, továbbá a helyhasználat díját megfizette.

(4) A piac esetében:

a) a napi helyhasználat jogának megszerzése a napi helyjegy váltással és a napi helypénz megfizetésével történik.

b) a tartós helyhasználat jogának megszerzése a helyhasználat feltételeit tartalmazó helybiztosítási szerződés megkötésével és annak a díjának, továbbá ezen túl a napi helyjegy váltással és a napi helypénz megfizetésével történik.

(5) A vásár esetében a helyhasználat jogának megszerzése az Ör1. szerinti közterület-használati engedély megszerzésével, és ha az Ör1. díjfizetési kötelezettséget ír elő, annak megfizetésével történik.

Forgalomba hozható áruk és az azokra vonatkozó előírások

5. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó vásáron, piacon a vásár, a piac jellegének megfelelő olyan termék hozható forgalomba:

a) amely forgalomba hozatalát jogszabály nem tiltja,

b) amely forgalomba hozatalát jogszabály állandó vagy ideiglenes jelleggel a vásári, piaci forgalomból nem zárja ki,

c) amely forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályi előírásokat a forgalmazó betartja.

(2) Gyűjtött, szedett gomba csak akkor árusítható, ha a gombaértékesítési engedély kiadására és az értékesítés ellenőrzésére a piac területén a teljes nyitvatartási idő alatt gombavizsgáló szakellenőr működik, a gyűjtött, szedett gombát a gombavizsgáló szakellenőr bevizsgálta és a gombaértékesítési engedélyt kiadta.

(3) Az árusítás során maradéktalanul be kell tartani az adott termék tárolására, csomagolására és forgalmazására vonatkozó jogszabályokat.

(4) A rendelet nem érinti azoknak a jogszabályoknak a rendelkezéseit, amelyek az egyes termékek értékesítéséhez külön feltételeket állapítanak meg.

Helyhasználat rendje

6. § (1) A vásár, a piac működési rendjét a hatályos jogszabályok figyelemvételével az üzemeltető határozza meg. A piaci helyek kijelölésénél figyelembe kell venni a rendelet 1. függeléke szerinti területlehatárolást is.

(2) A vásár, a piac területe - a piac területe esetében a fenntartó és az üzemeltető által közösen parkolásra kijelölt terület kivételével - járművek parkolására nem használható. A piac központi területére a gépjárművel történő behajtás lehetőségét az önkormányzat közútkezelői intézkedéssel biztosítja. A közútkezelői intézkedést a képviselő - testülettől kapott átruházott hatáskörben a jegyző a forgalmi rend kialakításával, 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjármű, valamint időbeli behajtási tilalom elrendelésével, valamint a képviselő-testület a város gépjármű elhelyezési feltételeinek elősegítéséről, valamint a várakozóhelyek igénybevételének feltételeiről szóló 29/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Ör2.) korlátozott várakozási övezet kialakításával szabályozza.

(3) A vásár, a piac területére állati erővel vont jármű behajtására nincs lehetőség.

(4) A vásár, a piac területére kutyát bevinni - még pórázon és szájkosárral is - nem lehet, kivéve a vakvezető kutyát, valamint az őrző-védő szolgálatok és a fegyveres testületek szolgálatban lévő kutyáit.

(5) A vásár, a piac területén a közlekedési, valamint menekülési utakat göngyöleggel, áruval, vagy más módon eltorlaszolni, a vásár, piac területén tartózkodókat a mozgásukban bármilyen módon akadályozni nem szabad.

(6) A vásár, a piac területén elhelyezett áru megőrzése, kezelése, tárolása a helyhasználónak a feladata. Az áru megromlásáért, értékcsökkenéséért, elvesztéséért, eltulajdonításáért a fenntartót, üzemeltetőt nem terheli semminemű felelősség.

A helyhasználati díj, helypénz

7. § (1) A piaci hely használatért helybiztosítási szerződéssel rendelkezők esetében a hely folyamatos biztosítására helybiztosítási díjat, és ezen felül napi helypénzt, helybiztosítási szerződéssel nem rendelkezők esetében napi helypénzt kell fizetni, mely díjak legmagasabb összegét és a díj kiszabásának alapját a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) A piacon alkalmazott díjakat a piac üzemeltetője legfeljebb a jelen rendeletben meghatározott mértékig terjedően, az Üzemeltetési Szabályzatban saját hatáskörében állapítja meg. Az üzemeltető köteles az általa érvényesített díjtáblázatot a piac területén jól látható helyen kifüggeszteni. A helyhasználatért fizetendő díj az üzemeltetőt illeti meg.

(3) A vásáron fizetendő helyhasználati díjat az Ör1. határozza meg. A helyhasználatért fizetendő díj Paks Város Önkormányzatát illeti meg.

(4) A helyhasználók a napi helyjegy megváltásával a piac nyitásától zárásig tartó igénybevételre jogosultak.

(5) A piaci helybiztosítási szerződés, illetőleg piaci napi helyjegy másra nem ruházható át. A vásári árusításra jogosító közterület-használati engedély átruházására vonatkozó igény esetében az Ör1. előírásai szerint kell eljárni.

(6) A piaci helybiztosítási szerződés nem a helyhasználónak felróható okból történő megszűnése esetén, az üzemeltető köteles az előre befizetett helybiztosítási díj időarányos részét a helyhasználónak visszafizetni.

(7) Ha a piaci napi helyjegy megváltása nem helybiztosítási szerződés alapján történik, ugyanaz a hely többször is kiadható, ha azt a helyhasználó elhagyta.

(8) A piaci helyhasználónak - a használat időtartamától függetlenül - minden alkalommal az egész napra megállapított helyhasználati díjat kell megfizetni.

(9) A piaci helyjegyet az árusítás befejezéséig meg kell őrizni. Ha a helyhasználó az üzemeltető felszólítására nem tudja felmutatni a helyjegyét, köteles azt ismét megváltani.

(10) Az árusok a részükre kijelölt árusítóhelyet és annak nagyságát az üzemeltető hozzájárulása nélkül nem változtathatják meg.

Helyhasználattal járó kötelezettségek

8. § (1) A helyhasználó a kijelölt helyet a vonatkozó jogszabályok, és ha rendelkezik ilyennel, a helybiztosítási szerződés feltételei szerint, rendeltetésszerűen köteles használni.

(2) A helyhasználó az üzemeltetőnek köteles bejelenteni azokat a gépi berendezéseket, amelyek a közüzemi szolgáltatások igénybevételénél változást - növekedést vagy csökkenést - idéznek elő.

(3) A helyhasználó az árusítás befejezésekor az árusítóhelyet köteles tisztán, sértetlen állapotban, az eredeti, az igénybevétel állapotnak megfelelően, a keletkezett hulladékot eltakarítva elhagyni.

(4) A helyhasználó az általa okozott kárért az üzemeltetőnek a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel.

A helyhasználat megszűnése

9. § (1) Az üzemeltető a piaci helybiztosítási szerződést közérdekből, 30 napos határidővel, írásban, indokolással - az érintettek tevékenységére vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek keretei között - bármikor felmondhatja.

(2) Az üzemeltető a piaci helybiztosítási szerződést azonnali hatállyal írásban felmondhatja, ha a helyhasználó a rendelet szabályait és a helybiztosítási szerződésben megállapított feltételeket nem tartja be. Ebben az esetben a helyhasználó az árusítóhelyet köteles a használat megvonásának közlésétől számított 3 napon belül az üzemeltetőnek átadni.

(3) A helyhasználó a piaci helybiztosítási szerződést 30 napos határidővel mondhatja fel.

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba.

(2) * 

11. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

12. § (1)-(2) * 

(2) * 

Paks, 2016. március 29.

Süli János s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja. 2016. március 29.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

1. melléklet a 10/2016. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

A Piac területének lehatárolása és a piac központi területének kijelölése

2. melléklet a 10/2016. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PIACON ALKALMAZHATÓ LEGMAGASABB DÍJTÉTELEKRŐL

1. Napi helyhasználat után fizetendő díj (helyjegy):

1.1 Asztalfoglalás a fedett részen: 700 Ft/asztal/alkalom,

1.2 Helyhasználat az 1.1 pont alá nem tartozó területen: 400 Ft/m²/alkalom, minden megkezdett m² egésznek számít,

1.3 Tehergépjárműből történő értékesítés: 800 Ft/gépjármű/alkalom,

1.4 Személygépkocsiból történő értékesítés: 600 Ft/gépjármű/alkalom,

1.5 Utánfutóról történő értékesítés: 600 Ft/gépjármű/alkalom.

2. Helybiztosítási díj, és helybiztosítási szerződés alapján fizetendő napi helyhasználat után fizetendő díj (helyjegy):

2.1 Helybiztosítási díj

2.1.1 Asztalbiztosítási díj a fedett részen: 300 Ft/asztal/alkalom,

2.1.2 Helybiztosítási díj a 2.1.1 pont alá nem tartozó területen: 100 Ft/m²/alkalom, minden

megkezdett m² egésznek számít,

2.1.3 Tehergépjárműből történő értékesítés helybiztosítási díja: 300 Ft/gépjármű/alkalom,

2.1.4 Személygépkocsiból történő értékesítés helybiztosítási díja: 200 Ft/gépjármű/alkalom,

2.1.5 Utánfutóról történő értékesítés helybiztosítási díja: 200 Ft/gépjármű/alkalom.

2.2 Napi helyhasználat után fizetendő díj (helyjegy) helybiztosítási szerződéssel rendelkezők esetében

2.2.1 Asztalfoglalás a fedett részen: 300 Ft/asztal/alkalom,

2.2.2 Helyhasználat a 2.2.1 pont alá nem tartozó területen: 300 Ft/m²/alkalom, minden megkezdett m² egésznek számít,

2.2.3 Tehergépjárműből történő értékesítés: 500 Ft/gépjármű/alkalom,

2.2.4 Személygépkocsiból történő értékesítés: 400 Ft/gépjármű/alkalom,

2.2.5 Utánfutóról történő értékesítés: 400 Ft/gépjármű/alkalom.

A felsorolt díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák.

1. függelék a 10/2016. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

A Piac területén az egyes szakosított árusító területek beosztása

A Piac központi területe (Pkt)

Fedett rész (asztalok): élelmiszer, virág, palánta árusítás,

Nem fedett terület: élelmiszer, virág, ruházati- és iparcikk árusítás.

A Piac úgynevezett „salakos” része: ruházati- és iparcikk árusítás, gépjárműből történő árusítás.

A Piac Villany utcai parkoló mögötti területe: gépjárműből történő árusítás, kistestű haszonállatok (baromfi, galamb, nyúl) árusítása.

2. függelék a 10/2016. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

Vásár üzemeltető

DC Dunakom Plusz Kft. 7030 Paks, Kölesdi út 46.

Piac üzemeltető

Csimbó Bt. 7030 Paks, Kossuth Lajos utca 20.


  Vissza az oldal tetejére