Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a kedvtelésből tartott állatok tartásáról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő -testülete az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kiterjed mindazon természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiség nélküli szervezetre aki, vagy amely Paks Város közigazgatási területén kedvtelésből tartott állatot tart, felügyel, illetve gondoz.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a kutatási - kísérleti célra szolgáló, valamint a tudományos ismeretterjesztés és az oktatási demonstráció céljából tartott állatokra,

b) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok és a közfeladatokat ellátó őrszolgálatok feladatainak ellátását szolgáló állatokra,

c) a segítő kutyákra,

d) a természetvédelmi oltalom alatt álló, vagy nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó állatokra,

e) az állatkiállításokra,

f) a kedvtelésből tartott állatok kereskedésére,

g) az állatpanziókra, állatmenhelyekre,

h) a cirkuszi menazsériára,

i) állatorvosi rendelőkre,

j) a vágóhidra,

k) a gyepmesteri telepre,

l) a méhészetekre.

m) a társasházakra, és a lakásszövetkezetekre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. jelző eb: az az eb, amely szakvéleménnyel alátámasztott módon a halláskárosodásban szenvedő személy tájékozódását biztosítja.

2. kedvtelésből tartott állat: a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti állat.

3. önálló rendeltetési egység: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben ekként meghatározott építmény.

4. önálló rendeltetési egységgel közvetlenül érintett szomszédos ingatlan: az állattartással érintett önálló rendeltetési egység határoló falával, továbbá födémével közvetlenül érintkező másik önálló rendeltetési egység.

5. több önálló rendeltetési egységet tartalmazó épület: minden egynél több lakást, vagy más önálló rendeltetési egységet tartalmazó épület, függetlenül attól, hogy társasháznak, vagy lakásszövetkezeti épületnek minősül vagy sem.

6. vakvezető eb: az az eb, amelyet erre a célra speciálisan kiképeztek, és amelyet a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége erre jogosult szervezete ilyen igazolvánnyal ellátott.

3. Az állattartás szabályai

3. § (1) Paks város közigazgatási területén kedvtelésből tartott állatot tartani az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai, valamint e rendelet előírásai szerint lehet.

(2) A kedvtelésből tartott állatok tartható darabszámát magasabb szintű jogszabály állapítja meg.

4. § (1) Több önálló rendeltetési egységet tartalmazó épületben a kedvtelésből tartott állatok tartásához az állattartással érintett önálló rendeltetési egységgel közvetlenül határos ingatlanok tulajdonosainak hozzájárulása is szükséges.

(2) Ha az eb harapós, vagy támadó természetű, a lakóház, lakás vagy egyéb terület bejáratán jól látható helyen a harapós ebre utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni.

(3) Nem tartható kedvtelésből tartott állat közterületen.

(4) Oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális, kulturális, valamint ügyfélforgalmat bonyolító épületbe, ezen épületek, valamint a piac és vásár területére, továbbá strandra, játszótérre, ebet - a vakvezető és a jelző eb, továbbá a fegyveres és rendészeti szervek szolgálati ebei kivételével - még pórázon sem szabad bevinni, kivéve, ha ehhez a fenntartó, működtető hozzájárul.

(5) A kedvtelésből tartott állat tulajdonosa, vagy a felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni arról, hogy a kedvtelésből tartott állat az épületek közös használatú helyiségeit ne szennyezze.

(6) A kedvtelésből tartott állat által a közös használatú helyiségek területén keletkező szennyeződést a kedvtelésből tartott állat tulajdonosa, vagy a felügyeletével megbízott személy köteles haladéktalanul eltávolítani

(7) Nem lehet a köztéri szökőkutakban kedvtelésből tartott állatot itatni, fürdetni.

(8) Az állattartó köteles a kedvtelésből tartott állatot úgy tartani, hogy az mások nyugalmát ne zavarja, testi épségét ne veszélyeztesse, anyagi kárt ne okozzon.

5. § (1) Ha az állattartó nem kívánja a kedvtelésből tartott állatot tovább tartani, köteles annak megfelelő elhelyezéséről gondoskodni.

(2) Nem megengedett a kedvtelésből tartott állatok elűzése, elhagyása vagy kitétele.

(3) Ebet futtatni, edzeni a rendelet 1. mellékletében meghatározott területen lehet.

(4) A (3) bekezdés szerinti területet táblával kell megjelölni.

(5) Az eb futtatása, edzése a kijelölt területen is csak abban az esetben megengedett, ha az állat természeténél, viselkedésénél fogva az ember, vagy más állat életét, egészségét és testi épségét nem fenyegeti.

6. § (1) Az elhullott, kedvtelésből tartott állat teteme az állattartó ingatlanán legfeljebb évi 100 kg össztömegig elföldelhető a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló miniszteri rendeletben foglalt előírások betartása mellett.

(2) Amennyiben az állattartó ingatlanán nincs lehetőség a kedvtelésből tartott állat elföldelésére, úgy az állathullát a gyepmester - kérésre - térítési díj ellenében ártalmatlanításra elszállítja.

7. § (1) A közterületen a kóbor ebek befogásáról a Polgármesteri Hivatal a gyepmesteren keresztül gondoskodik. A gyepmester a befogott kóbor ebről nyilvántartást vezet, melyben fel kell tüntetni a befogás idejét, az eb fajtáját, színét, állapotát, azonossági jelét: tetoválás, név, cím a nyakörvön.

(2) Amennyiben a kóbor eb tulajdonosa ismertté válik, akkor a tulajdonos a tartási költségek megtérítése mellett válthatja ki az ebet. A gyepmester az eb ismertté vált tulajdonosáról köteles tájékoztatni a jegyzőt. Az eb tartási költségeinek megtérítése nem mentesít az egyéb jogkövetkezmények alkalmazása alól.

(3) Állategészségügyi szolgáltatás díjai:

a) elhullott állat szállításának díja (begyűjtés): bruttó 1.500 Ft/alkalom,

b) állati hulla ártalmatlanítása: bruttó 120 Ft/kg,

c) kóbor eb befogása: bruttó 3.000 Ft.

4. Ebrendészeti hozzájárulás

8. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Paks város közigazgatási területére ebrendészeti hozzájárulást nem állapít meg.

5. A rendeletben foglalt kötelezettségek megszegésére vonatkozó rendelkezések

9. § Aki e rendelet 4-5. §-ában foglalt kötelezettségeket megszegi az a közösségi együttélés szabályaiba ütköző magatartást valósít meg, és vele szemben a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet szerinti kell eljárni.

6. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2016. július 18-án lép hatályba.

11. § Hatályát veszti az állattartásról szóló 29/2012. (X. 19.) önkormányzati rendelet.

Paks, 2016.május 27.

Süli János s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2016. május 27-én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

1. melléklet a 21/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Állatfuttató, edző közhasználatú területek

1. Ürgemezőn, az úgynevezett „Lengyel futballpálya” melletti 0428/1 hrsz.-ú terület

2. Szerviz út (Kurcsatov utca mögötti) melletti 5122/175 hrsz.-ú terület bekerítetlen zöldterületi része


  Vissza az oldal tetejére