Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 41/2016. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva azért, hogy jogot adjon a vállalkozónak arra, hogy a befizetett helyi iparűzési adója meghatározott részének felhasználásáról az adóévet követő évben az önkormányzati rendeletben rögzített mértékben, megjelölt kedvezményezett javára nyilatkozatban rendelkezzék, a vállalkozó e jogának megvalósulását szolgáló eljárás szabályairól, a rendelkezés tárgyát képező adórész mértékéről és a kedvezményezettek köréről a következőket rendeli el:

1. Az iparűzési adó meghatározott részéről történő rendelkezés szabályai

1. § E rendelet alkalmazásában befizetett adónak azt az összeget kell tekinteni, amely a vállalkozó az állandó jelleggel végzett helyi iparűzési adó (a továbbiakban: HIPA) bevallásában végleges adóként szerepel, feltéve, hogy a vállalkozó

a) a bevallás benyújtására nyitva álló május 31-i határidőig az adót megfizette,

b) amennyiben a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó, bevallásának benyújtása és az adó megfizetése a naptári év július 30-ig megtörténik,

c) a bevallás adóhatósági javítása alapján befizetendő adót az előírt határidőig megfizette,

d) fizetési könnyítésre irányuló kérelmére az adóhatóság részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezett, és a vállalkozó az engedélyező határozatban foglaltaknak eleget téve teljesíti adófizetési kötelezettségét.

2. § Az adó abban az esetben is határidőben megfizetettnek minősül, ha az adózó a határidőben benyújtott bevallásában az adótartozás megfizetéséről átvezetés útján rendelkezik, és a tartozás kiegyenlítésére az átvezetés forrásául megjelölt összeg az átvezetés időpontjában ténylegesen fedezetet nyújt.

3. § (1) A vállalkozó a HIPA bevallás benyújtásakor az 1. mellékletben rendszeresített formanyomtatványon (a továbbiakban: rendelkező nyilatkozat) tehet nyilatkozatot a befizetett adójának 2,5 százalékáról, de maximum 1.000 e Ft erejéig a 4. §-ban meghatározott szervezetek javára, feltéve, hogy az éves iparűzési adóbevallásában legalább 3 000 e Ft adófizetési kötelezettsége keletkezett.

(2) A rendelkezés sem az adóévben, sem az azt követő években működési többletköltséggel nem járhat.

(3) A vállalkozó több szervezet javára is rendelkezhet, azonban a rendelkező nyilatkozatban megjelölt összeg nem lehet kevesebb 10 e Ft-nál.

(4) A vállalkozónak a rendelkező nyilatkozatot a bevallásával egy időben kell benyújtania a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjához.

4. § A vállalkozó rendelkező nyilatkozatában a Paks Város illetékességi területén lévő állami, egyházi és önkormányzati fenntartású költségvetési szervek, intézmények, oktatási intézmények, továbbá az 5. §-ban meghatározott civil szervezetek részére nyilatkozhat.

5. § E rendelet alkalmazásában kedvezményezett civil szervezetnek minősül:

a) a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 4. §-ában meghatározott egyesület (kivéve a párt), alapítvány, közalapítvány, feltéve, hogy a rendelkező nyilatkozat megtétele évének első napján a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék nyilvántartásában szerepel, és

b) a rendelkező nyilatkozat megtétele évét megelőző öt évben nem kötött vagy nem tartott fenn együttműködési megállapodást párttal, pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési és helyi képviselőjelöltet az utolsó választáson nem állított és nem támogatott, valamint nem állított párttal közös jelöltet országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, és

c) nyilatkozik arról, hogy lejárt köztartozása nincs, valamint arról, hogy a rendelkező nyilatkozatot tevő adózóval alapítói, vagyoni, irányítói, ellenőrzési kapcsolata és kötelezettsége nincs, és

d) nyilatkozik arról, hogy az alapszabálya, alapító okirata szerinti tevékenységét a rendelkező nyilatkozat megtétele évét megelőző év első napja óta megszakítás nélkül ténylegesen folytatja, és

e) teljesítette az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti bejelentési, bevallási - ennek hiányában a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti nyilatkozattételi - kötelezettségét az illetékes önkormányzati adóhatóság felé.

6. § A rendelkező nyilatkozat érvénytelennek minősül, ha:

a) az adózó az éves adóbevallását a törvényben előírt helyi iparűzési adóra vonatkozó bevallási határidőt, eltérő üzleti évet választó adózó esetében pedig július 30-át követően nyújtja be, vagy

b) az adózó a rendelkező nyilatkozat megtétele évének augusztus 10. napján, az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásában szereplő, 1000 Ft-nál magasabb összegű helyi adó, gépjárműadó, vagy más önkormányzati hatáskörbe tartozó díjhátralékkal rendelkezik, vagy

c) az adózó feldolgozhatatlan, hiányos, vagy hibás rendelkező nyilatkozatot tesz és az önkormányzati adóhatóság felhívására előírt határidőig annak javítását nem végzi el.

7. § (1) Ha a vállalkozó a befizetett adójának felhasználásáról rendelkező nyilatkozatot tett, a nyilatkozatban szereplő összeg kizárólag abban az esetben módosítható, ha a módosítás a rendelkező nyilatkozat megtétele évének július 31. napjáig megtörténik.

(2) Ha a vállalkozó a befizetett adójának felhasználásáról rendelkező nyilatkozatot tett, és rendelkezésének teljesítése megtörtént, akkor a teljesítés szerinti összeg sem adóhatósági ellenőrzés, sem önellenőrzés következményeként utóbb nem módosítható.

(3) Ha az adózó rendelkező nyilatkozatot tartalmazó adóbevallásának önellenőrzése vagy adóhatósági ellenőrzése az önkormányzati adóalap adójára kevesebbet állapít meg a bevallott összegnél, akkor a különbözetnek a felhasználási javaslatban rögzített hányadát - ha az legalább 1000 Ft, és a rendelkezés teljesítése a kedvezményezett javára megtörtént - az önkormányzati adóhatóság határozata alapján, a vállalkozónak a költségvetési számla javára meg kell fizetnie.

8. § (1) Az önkormányzati adóhatóság a helyi iparűzési adóbevallások feldolgozását követően, a kedvezményezettek részére tételesen jelölt összegekről támogatási megállapodást készít elő, mely tartalmazza a támogatás feltételeit és az elszámolás szabályait.

(2) A rendelkezés alapján a támogatási szerződések megkötésének határideje minden év szeptember 30. A támogatottak a támogatás összegének felhasználásáról a szerződéskötést követő év május 31. napjáig kötelesek elszámolni.

9. § A kedvezményezettekről, a javukra juttatott összegekről, valamint az érvényes rendelkező nyilatkozatot tevők számáról az önkormányzati adóhatóság internetes honlapján tájékoztatást ad.

10. § A rendelkező nyilatkozat alapján juttatott összeget a kedvezményezettnek az alapító okiratában, alapszabályában meghatározott alaptevékenységének megvalósítására kell fordítania.

2. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 2016. december 1-jén lép hatályba, de rendelkezéseit a 2015. év után megfizetett adó vonatkozásában is alkalmazni kell.

(2) A bevezetés évében a 2015. év utáni rendelkező nyilatkozatokat 2016. december 1-jéig kell benyújtani az Adócsoporthoz, melynek alapján a támogatási megállapodást az érintett szervezetekkel 2017. január 31-ig kell megkötni.

Paks, 2016. november 18.

Süli János
polgármester
Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2016. november 18-án kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére