Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2017. (I. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjaira, a bizottságok elnökére, tanácsnokra és a bizottságok nem képviselő tagjaira.

2. § Az e rendeletben megállapított tiszteletdíjak és költségtérítések fedezetét Paks Város Önkormányzata az éves költségvetésében e célokra jóváhagyott keret terhére biztosítja.

3. § (1) A képviselő havi tiszteletdíja bruttó 113 090 Ft.

(2) Ha a képviselő bizottság vagy településrészi önkormányzat tagja is, tiszteletdíja havonta - több bizottsági tagság esetén is - bruttó 169 980 Ft.

(3) A bizottság, településrészi önkormányzat tagjának havi tiszteletdíja bruttó 50 890 Ft.

(4) A bizottság, településrészi önkormányzat elnökének, tanácsnoknak a tiszteletdíja havonta - több bizottsági tagság, tisztség esetén is - bruttó 214 871 Ft.

(5) A tiszteletdíj havonta, a tárgyhót követő hó 10. napjáig esedékes, kifizetéséről a jegyző gondoskodik.

4. § A képviselő-testület a képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységgel összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét megtéríti. A költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

Paks, 2017. január 20.

Süli János s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. január 20-án kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére