Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2017. (III. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv), valamint a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki.

(2) Az irányított költségvetési szervek és a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyek közös jelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, a rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetése

2. § (1) *  A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi

a) költségvetési bevételek előirányzatát 11.883.606 e Ft-ban

b) költségvetésének kiadások előirányzatát 17.910.777 e Ft-ban

c) költségvetés egyenlegét: hiányát -6.027.171 e Ft-ban

Ebből: működési költségvetés egyenlegét:

többlet 1.010.141 e Ft-ban

felhalmozási költségvetés egyenlegét:

hiány -7.037.312 e Ft-ban

d) finanszírozási célú műveletek bevételeit 6.053.780 e Ft-ban

e) finanszírozási célú műveletek kiadásait 26.609 e Ft-ban

f) költségvetésének bevételi főösszegét 17.937.386 e Ft-ban

g) költségvetésének kiadási főösszegét 17.937.386 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület Paks Város Önkormányzata költségvetésének összevont mérlegét, valamint az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását a rendelet 1. melléklet (1., 2., 3. tábla) alapján határozza meg.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt - beleértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti betét visszavonását - működésre, illetve felhalmozási célú igénybe vételre tervezett tagolásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a (3) bekezdésen kívüli költségvetési hiány finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, az Áht. 23. § (2) bekezdés d)-e) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működésre, illetve felhalmozási célra tervezett igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlegét az 1.2. melléklet (1., 2., 3. tábla) tartalmazza.

(2) Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlegét az 1.3. melléklet (1., 2., 3. tábla) tartalmazza.

(3) Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének állami (államigazgatási) feladatainak mérlegét az 1.4 melléklet (1., 2., 3. tábla) tartalmazza.

(4) Az önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.2 melléklet tartalmazza.

(6) Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet tartalmazza.

(7) Paks Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását a 4. melléklet tartalmazza.

(8) Paks Város Önkormányzata 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet tartalmazza.

(9) Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatait beruházásonként a 6. melléklet tartalmazza.

(10) Paks Város Önkormányzata felújítási és felhalmozási célú pénzeszköz átadási kiadások előirányzatait felújításonként, pénzeszköz átadásonkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

(11) Paks Város Önkormányzata Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait projektenként a 8. melléklet tartalmazza.

(12) Paks Város Önkormányzata fejezeti kezelésű támogatásait és kiadásait a 8.1. melléklet tartalmazza.

(13) Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetését előirányzat csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti tartalommal a 9.1 melléklet (1., 2., 3. tábla) tartalmazza.

(14) Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.1 melléklet (1., 2 tábla) tartalmazza.

(15) Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.2 melléklet tartalmazza (1., 2., 3. tábla).

(16) Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban állami (államigazgatási) feladatok szerinti csoportosításban a 9.1.3 melléklet tartalmazza (1., 2 tábla).

(17) Paksi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatok szerinti csoportosításban a 9.2 melléklet tartalmazza (9.2.1., és 9.2.2., 9.2.3 melléklet alapján).

(18) A Paksi Gyógyászati Központ 2017. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a 9.3 melléklet tartalmazza a 9.3.1, 9.3.2 melléklet alapján.

(19) A Paksi Életfa Idősek Otthona 2017. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a 9.4 melléklet tartalmazza a 9.4.1, 9.4.2 melléklet alapján.

(20) A Paksi Bóbita Bölcsőde 2017. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a 9.5 melléklet tartalmazza a 9.5.1, 9.5.2 melléklet alapján.

(21) A Paksi Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a 9.6 melléklet tartalmazza a 9.6.1, 9.6.2 melléklet alapján.

(22) A Paksi Benedek Elek Óvoda 2017. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a 9.7 melléklet tartalmazza a 9.7.1., 9.7.2 melléklet alapján.

(23) A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2017. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a 9.8 melléklet tartalmazza a 9.8.1., 9.8.2 melléklet alapján.

(24) A Paksi Városi Múzeum 2017. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatonkénti, feladatok szerinti csoportosításban a 9.9 melléklet tartalmazza a 9.9.1., 9.9.2 melléklet alapján.

4. § A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklete értelmében a város támogatásban részesül, a hozzájárulásokat jogcímenként a 8. tájékoztató tábla forintban tartalmazza.

5. § A 6-7-8-8.1 mellékletben meghatározott előirányzatok felett kötelezettségvállalásra a polgármester jogosult.

6. § (1) Az önkormányzat 2015-2016-2017. évi mérlegét a rendelet 1. tájékozató táblázata tartalmazza.

(2) A 9.1 mellékletben meghatározott előirányzatok terhére kötelezettségvállalásra a polgármester jogosult. A polgármester kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.

(3) A 9.2 mellékletben meghatározott előirányzatok terhére kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult. A jegyző kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.

(4) A 9.3-9.9 mellékletben meghatározott előirányzatok terhére kötelezettségvállalásra az intézményvezető jogosult. Az intézményvezető kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.

7. § *  Az önkormányzat a kiadások között 31.885 ezer forint általános és 622.413 ezer forint céltartalékot állapít meg az alábbiak szerinti részletezésben:

1. Tartalékok 697.317 ezer forint
a) Általános tartalék 31.885 ezer forint
b) Céltartalékok 665.432 ezer forint
ba) működési céltartalékok 43.019 ezer forint
ebből:
nagyadózói céltartalék 10.000 ezer forint
bizottsági támogatási keret tartaléka 18.000 ezer forint
részönkormányzatok tartaléka 3.000 ezer forint
polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka 11.019 ezer forint
környezetvédelmi alap céltartaléka 1.000 ezer forint
bb) felhalmozási céltartalék 622.413 ezer forint
ebből:
pályázati tartalék 498.511 ezer forint
egészségügyi intézmények eszközbeszerzési tartaléka 0 ezer forint
felhalmozási céltartalék 110.702 ezer forint
választókerületi tartalék 13.200 ezer forint
ipari terület bővítésére tartalék 0 ezer forint

8. § (1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 2. tájékozató tábla szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 3. tájékoztató tábla tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 4. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, éves tervezett létszám előirányzatát, közfoglalkoztatottak létszámát az 5. tájékoztató táblázat tartalmazza.

(5) A költségvetési szervek és az önkormányzati hivatal tervezett létszámát (statisztikai átlagos állományi létszámot) a képviselő-testület az 5.5 tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a Paksi Polgármesteri Hivatal feladatait bemutató tájékoztató táblát a 6. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület Paks Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében jelentkező feladatokat ágazati besorolásban a 7. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

3. Hiány finanszírozása, szabad pénzeszközök hasznosítása

9. § Az év közben felmerülő likviditási hiány finanszírozási módja folyószámlahitel-keret igénybevétele a számlavezető pénzintézettől, melynek keretösszege 400 millió forint.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a likviditási célú hitel-keretszerződés aláírására.

10. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során az év közben létrejött átmenetileg szabad pénzeszközöket pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. Általános szabályok

11. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal.

5. Előirányzatok megváltoztatása

12. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(4) Az előirányzatok módosítása az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) figyelembevételével történhet.

13. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, vagy előirányzatot csökkent, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát - a rendeletben egyes tartalék előirányzatok esetében átruházott hatáskörök kivételével - fenntartja magának.

(3) Az átruházott hatáskörben történő felhasználásokról Képviselő-testület munkaterve alapján a költségvetés féléves, háromnegyed éves beszámolóival egy időben, és zárszámadáskor a hatáskörrel megbízottak a képviselő-testületnek kötelesek beszámolni.

(4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.

(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

14. § (1) A költségvetési szerv a személyi juttatási előirányzatát az Ávr. 36. § előírásainak megfelelően, a felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére változtathatja meg.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására az Ávr. 36. § (2) és (3) bekezdésekben foglaltakat kell alkalmazni.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat változatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

6. Előirányzat-felhasználás

15. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. A többletbevétel felhasználása az előirányzat-módosítási javaslat képviselő-testület által történő elfogadását követően történhet.

(3) A költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.

16. § (1) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról, az előirányzat felhasználásáról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(2) Az előirányzatok felhasználása során az előirányzatokért felelős személyeket (minden egyes keret vonatkozásában, a költségvetés szerkezete szerinti bontásban) a polgármesteri hivatal vonatkozásában a jegyző, a költségvetési szervek vonatkozásában az intézményvezető, az önkormányzat vonatkozásában a polgármester a Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés rendjének szabályzatában határozza meg. Az előirányzat felhasználás nyilvántartás naprakész vezetése és a szakmai teljesítésigazolás elvégzésnek (elvégeztetésének) kötelezettsége a keretgazda feladata.

(3) A (2) bekezdésben hivatkozott intézkedésben előírt feladatokat a költségvetés elfogadása előtti időszakra is visszamenőleg végre kell hajtani.

(4) A bevételi előirányzatok elmaradása esetén, illetve más kiadási előirányzatok növelésének forrásaként a kiadási előirányzatok a képviselő-testület döntése alapján csökkenthetők, zárolhatók, törölhetők.

(5) A költségvetés végrehajtása során a rendszeres költségelemek vonatkozásában tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok időarányos részét meghaladóan (a saját bevételek teljesülése ütemének figyelembevételével) nem vállalhatók és nem fizethetők ki.

17. § (1) Az önkormányzatnál és a polgármesteri hivatalnál év közben a költségvetésben jóváhagyott előirányzatot meghaladóan képződő működési bevétel - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - az általános tartalékot növeli.

(2) Az önkormányzatnál és a polgármesteri hivatalánál év közben a költségvetésben jóváhagyott előirányzatot meghaladóan képződő felhalmozási bevétel - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a felhalmozási céltartalékot növeli.

(3) A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból működési tartalékot kell képezni. A felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű felhalmozási forrásból származó nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot kell képezni, az egyéb nem céljellegű, illetve a tervezettet meghaladóan keletkező felhalmozási célú bevétellel a felhalmozási céltartalékot kell növelni.

(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről a képviselő-testület dönt a tárgyévi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításával egyidejűleg.

(5) Az államháztartáson kívüli forrás - ide nem értve az alapítványi forrást - átadásáról Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes támogatásokról szóló rendeletei rendelkeznek.

(6) Az alapítványi forrás átadásáról a rendelet 25. § (2) bekezdése rendelkezik.

(7) Amennyiben a társadalmi igazságosság elvének érvényre juttatása más módon nem biztosítható, az önkormányzati hatósági ügyekben az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdését kell alkalmazni.

18. § (1) A feladat elmaradásából származó (személyi és dologi) megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. A kiadási előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

19. § (1) Az intézményi felújítási és felhalmozási kiadások finanszírozására az eredeti költségvetési rendeletben tervezetten felül csak a felesleges tárgyi eszköz értékesítéséből, a képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványból, valamint a felhalmozási célú pénzeszköz átvételéből származó bevételi többlet fordítható - a képviselő-testület által történt jóváhagyást és költségvetés-módosítást követően.

(2) A költségvetési intézmények gazdasági társaságtól, társadalmi szervezettől, egyháztól vagy alapítványtól az intézmények számára működési többletkiadással járó eszközöket térítésmentesen használatra vagy tulajdonba kizárólag a fenntartó előzetes engedélyével fogadhatnak el.

(3) A költségvetési intézmények szakmai alapfeladatok keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel számla ellenében történő igénybevételére - dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra - szerződést külső személlyel, szervezettel csak jogszabályban, vagy az önkormányzat által szabályozott feltételek szerinti feladatok elvégzésére köthetnek. A polgármesteri hivatal felé a szerződés megkötését és összegét az intézményvezetőnek írásban jelenteni kell. A szerződéskötés feltétele, hogy az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt az intézmény nem foglalkoztat.

7. Költségvetés maradványa

20. § (1) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési maradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Képviselő-testület hagyja jóvá, és dönt az önkormányzat szabad maradvány felosztásáról.

(2) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szervek költségvetési maradványának elszámolása során:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott - áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli - összegek maradványa,

c) a tárgyévben év közben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből a létszámfeltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt fel nem használt összeg

Paks Város Önkormányzatát illeti meg.

(3) A 2016. évi költségvetési maradvány (a 2016-ban vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások, egyéb céljellegű maradványok kivételével) a 2016. évi beszámolóval együtt történő felülvizsgálatot, illetve a képviselő-testületi jóváhagyást követően használható fel.

(4) A költségvetési maradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.

(5) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

21. § (1) A költségvetési intézmények dologi költség előirányzatában szereplő üzemeltetési, valamint élelmezési kiadások céljellegű előirányzatnak tekintendők.

(2) A maradványból az intézményt nem illetik meg a kötelezettségvállalással nem terhelt céljellegű támogatás előirányzatok, a kötött felhasználású állami támogatások tervezett és ténylegesen elszámolható összegének különbözete.

8. A finanszírozás rendje

22. § (1) Az önkormányzat számlavezető pénzintézete az Erste Bank Hungary Zrt.

(2) Az önkormányzat kincstári finanszírozási rendszert működtet, az intézmények főszámlákkal rendelkeznek.

(3) A kincstári rendszer működése az intézmények előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát, a kötelezettségvállalás rendjét nem érinti.

(4) A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell lebonyolítani, a kifizetéseket utalással kell teljesíteni. A készpénzben történő kifizetések jogcímei az alábbiak lehetnek:

1. személyi juttatások (hó közi kifizetések, költségtérítések)

2. elszámolásra kiadott összegek (beszerzésre)

3. készlet és kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre

4. reprezentációs kiadásra

5. kiküldetési kiadásokra

6. kisösszegű szolgáltatási kiadásokra

7. társadalom-és szociálpolitikai juttatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetésére

8. a városi rendezvényeken fellépők művészi szolgáltatási kiadásaira.

9. Tartalékok

23. § Az 5.1 tájékoztató tábla első sorában tervezett általános tartalék felhasználásáról a polgármester előterjesztése alapján a Gazdasági Bizottság dönt. Az általános tartalék az évközi működési többletigények finanszírozására, vis major helyzetek megoldására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

24. § Az 5.1 tájékoztató tábla 1a. sorában tervezett nagyadózói céltartalékról az adózók javaslata alapján a polgármester dönt. A megállapodások helyi és országos jogszabályoknak megfelelő elkészítéséért és közzétételéért az adócsoport vezetője felelős.

25. § (1) Az 5.1 tájékoztató tábla 1b. sorában tervezett bizottsági támogatási keret tartaléka felett a Humánpolitikai, a Közbiztonsági, Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlőségi, valamint a Gazdasági Bizottság rendelkezik. A megállapodások helyi és országos jogszabályoknak megfelelő elkészítéséért és közzétételéért a bizottsághoz kijelölt referens felelős.

1. A támogatási keretekből általános szabályként nem támogathatók a költségvetésben nevesített támogatott jogi és természetes személyek és a költségvetési szervek, továbbá mindazok, akik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján nem támogathatók.

2. Támogatás kizárólag bejegyzett, létüket igazolni tudó szervezetek számára állapítható meg. Amennyiben adott szervezet egyes részei pályáznak (iskola diáksportkör, sportegyesületi szakosztályok), mind a pályázatot, mind a szerződést a bejegyzett szervezet vezetőjének alá kell írnia.

3. A testület által támogatásokra jóváhagyott keret felhasználása pályázatok alapján történik.

4. A pályázati kiírásban szerepelnie kell a pontos feltételeknek, melyek a könnyebb és az azonos szempontok szerinti elbírálást biztosítják. A pályázatokat a bizottságok írják ki, melynek kötelező elemei a következők:

a) pályázó adatai: pontos név, cím, bankszámlaszám (mely azonos a folyósítás céljául szolgáló bankszámlaszámmal),

b) konkrét pályázati cél (részletes leírással)

c) program teljes költsége (részletes költségvetéssel),

d) program megvalósulásának időtartama, az elszámolás tervezett időpontja,

e) a kért támogatás összege,

f) szempontrendszer,

g) a pályázathoz mellékelendő iratok (különös tekintettel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben meghatározottakra).

5. Tartós kötelezettséggel járó pályázati cél nem támogatható.

6. A támogatottakkal támogatási szerződést kell kötni, melyben az elszámolásra vonatkozó előírásokat rögzíteni kell. A támogatás összegével a költségvetési év végéig, kivételes esetben következő év január végéig el kell számolni. Az elszámolás kizárólag a támogatott nevére szóló számlával, számviteli bizonylattal történhet. A támogatások pénzügyi teljesítése kizárólag a támogatott által megjelölt bankszámlára történő utalással teljesíthető. Azon pályázóval, aki korábbi támogatásával nem számolt el, illetve a korábbi években vállalt kötelezettségét súlyosan megszegte, új támogatási szerződés nem köthető.

7. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában előírt kötelezettségének, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.

8. A pályázatot kiíró bizottságnak, a kapcsolattartást, technikai feladatok végrehajtását végző személyeknek a helyi és országos jogszabályok - különös tekintettel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CXXXI. törvény, valamint az Áht. 48. § előírásaira - szerint kell eljárniuk.

9. A támogatási szerződések minden tekintetben való megfelelősége (adózási szabályok, folyósítás, elszámolás) érdekében a támogatási szerződéseket a polgármesteri hivatal részéről jogi ellenjegyzéssel, és a pénzügyi osztályvezető pénzügyi ellenjegyzésével kell ellátni.

(2) Az alapítványok, közalapítványok támogatásáról a képviselő-testület dönt a bizottság javaslata alapján.

26. § Az 5.1 tájékoztató tábla 1d. sorában tervezett környezetvédelmi alap tartalékának felhasználása a vonatkozó jogszabályok alapján történhet. A tartalék felett a Gazdasági Bizottság rendelkezik.

27. § Az 5.1 tájékoztató tábla 1g. sorában jóváhagyott polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználásáról a polgármester dönt, az alpolgármesteri keret vonatkozásában az alpolgármester javaslata alapján. A keret terhére nyújtott támogatások szerződéseinek a hatályos jogszabályok szerinti elkészítéséért és közzétételéért a keretfelhasználás nyilvántartásának vezetésével megbízott felelős.

28. § Az 5.1 tájékoztató tábla 2d sorában tervezett választókerületi céltartalék felhasználásáról a választókerület által választott és a választókerületben lakó képviselő(k) együttes javaslata alapján a Városépítő Bizottság dönt. A keret felhasználásáról határozatban a költségvetési évben döntést kell hozni, és lehetőség szerint a pénzügyi teljesítésnek a költségvetési évben meg kell történnie. A tartalék kizárólag beruházási, felújítási munkára használható fel.

29. § Az 5.1 tájékoztató tábla 1f. sorában jóváhagyott részönkormányzati tartalék felhasználásáról egyenlő arányban a részönkormányzatok testületei döntenek. Legalább a keretek 60%-a felhalmozási célra szolgál településrészenként. A részönkormányzati rendezvényeknek kapcsolódniuk kell a városi rendezvényekhez. A tartalékból természetbeni juttatás, és támogatás nem biztosítható.

30. § Az 5.1 tájékoztató tábla 2b sorában tervezett pályázati tartalék az önkormányzat és a költségvetési intézmények által benyújtott pályázatok saját forrásául szolgál. A tartalék felhasználásának szabályait a 24/2011. (IV. 20.) Kt. számú határozattal elfogadott Paks Város Önkormányzata Pályázati Szabályzata tartalmazza.

31. § (1) Az 5.4 tájékoztató táblában szereplő a) a költségvetés tervezésekor nem ismert, azonnali beavatkozást igénylő munkák, és c) egyéb felújítási munkák tényleges megkezdéséről a Gazdasági Bizottság dönt az 5.1 tájékoztató tábla 2e sorában tervezett felhalmozási céltartalék felhasználásával.

(2) Az 5.1 tájékoztató tábla 2f sorában szereplő előirányzat az ipari terület bővítése megkezdésének forrásául szolgál. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

10. Támogatások

32. § (1) A támogatásokat összefoglaló 5. tájékoztató tábla 31. sorában szereplő védett épületek felújításának támogatására szolgáló keret felhasználásáról a Városépítő Bizottság dönt a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján. A képviselő-testület a védett épületek felújításának támogatásáról szóló 31/2008. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja esetében egy adott épület felújítására odaítélhető támogatás maximális összegét 2017. évben 2 M Ft-ban, a 3. § (2) bekezdés b) pont bb) és bc) alpontja szerinti esetekben 1 M Ft-ban állapítja meg.

(2) A támogatásokat összefoglaló 5. tájékoztató tábla 34. sorában szereplő letelepedési támogatás keretről a Humánpolitikai Bizottság dönt a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján.

(3) A 7. melléklet 1-2. sorában szereplő hagyományos és panel technológiával épült épületek felújításának támogatására szolgáló keret felhasználásról a hagyományos technológiával épült lakások tulajdonosai, tulajdonosi közösségei energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatásáról szóló 15/2016. (IV. 20.) önkormányzati rendelet és az iparosított technológiával épült lakóházak tulajdonosi közössége, a lakások tulajdonosai energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatásáról szóló 16/2016. (IV. 20.) önkormányzati rendelet rendelkezik.

(4) Az önkormányzat bármely támogatási célt szolgáló előirányzatának terhére nyújtott támogatások esetében az érintett bizottságoknak, a kapcsolattartást, technikai feladatok végrehajtását végző személyeknek a helyi és országos jogszabályok - különös tekintettel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CXXXI. törvény, valamint az Áht. 34. § előírásaira - szerint kell eljárniuk.

33. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy

1. a támogatásokkal megvalósuló beruházások finanszírozása érdekében a szerződéseket megkösse a támogatókkal,

2. a benyújtandó pályázatokhoz a pályázati kiírásban előírt nyilatkozatokat megtegye és aláírja,

3. a pályázati tartalék felhasználásának eljárási rendjét dolgozza ki, a pályázatokhoz a saját forrásról szóló igazolásokat kiadja,

4. a támogatási fejezetben (az 5. tájékoztató táblában) jóváhagyott keretek terhére, az ott megjelölt összegek erejéig a támogatási, illetve szolgáltatási szerződéseket kösse meg.

34. § (1) Az önkormányzat az egészségügyi alapellátási feladatainak ellátására szerződést kötött háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok (a továbbiakban együtt: orvos) részére az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti fenntartáshoz történő hozzájárulást pénzbeli, továbbá természetbeni támogatás formájában, valamint (ha az orvos saját tulajdonú rendelővel nem rendelkezik) a feladatellátáshoz szükséges rendelő és hozzá kapcsolódó váró- és mellékhelyiségek, továbbá egészségügyi célokat szolgáló közös helyiségek, továbbá a feladat-ellátási szerződésben felsorolt eszközök ingyenes használatba adásával biztosítja.

(2) Az önkormányzat orvosi körzetenként évi 714.286 Ft összegű támogatást nyújt az orvosok részére, az alábbiak szerint:

a) ha az orvos az önkormányzattal megkötött szerződésből eredő feladatait saját tulajdonú rendelőben végzi, a támogatás teljes összegére pénzben jogosult,

b) ha az orvos az önkormányzattal megkötött szerződésből eredő feladatait az önkormányzat tulajdonát képező rendelőben végzi és a rendelő éves rezsiköltsége az e bekezdésben meghatározott támogatási összeget nem éri el, az orvos részben természetben, részben pénzben jogosult támogatásra, akként, hogy az önkormányzat a rendelő rezsiköltségeit átvállalja, az e bekezdés szerinti támogatási összegből fennmaradó összeget pénzben nyújtja.

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatás nyújtására a következők szerint kerül sor:

a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az önkormányzat a támogatás összegét az adott évre vonatkozó költségvetési rendelet hatályba lépését követő 30 napon belül az orvos számlájára utalja,

b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a rezsiköltségeket az önkormányzat közvetlenül saját költségvetéséből fedezi. Amennyiben a költségvetési év végén megállapítható, hogy a rezsiköltségek fedezetére fordított összeg a (2) bekezdés szerinti támogatás mértékét nem éri el, úgy az önkormányzat a különbözet összegét legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig az orvos számlájára utalja.

(4) Ha az orvos az önkormányzattal megkötött szerződésből eredő feladatait az önkormányzat tulajdonát képező rendelőben végzi és a rendelő éves rezsiköltsége a (2) bekezdésben meghatározott támogatási összeget eléri, vagy azt meghaladja, az orvos természetben jogosult támogatásra, akként, hogy az önkormányzat a rendelő rezsiköltségeit átvállalja, közvetlenül a saját költségvetéséből fedezi.

(5) A pénzbeli támogatást az orvos kizárólag az (1) bekezdés szerinti célra használhatja fel.

(6) A pénzbeli támogatás cél szerinti felhasználását az orvos a tárgyévet követő év február 28-ig számlákkal igazolja az önkormányzat felé. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a számlák nem igazolják a cél szerinti felhasználást, úgy a támogatás nem igazolt összegét vissza kell fizetni, továbbá ez az orvos és az önkormányzat között létrejött feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségek súlyos megszegésének minősül.

(7) E § alkalmazásában rezsiköltség alatt különösen a rendelő fenntartásával kapcsolatos alábbi kiadásokat kell érteni:

a) fűtési díj,

b) áramdíj,

c) víz- és csatornadíj,

d) szemétszállítási díj,

e) kéményseprési díj,

f) az orvos által foglalkoztatott szakszemélyzet bér - és járulékterhei,

g) a feladatellátáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés.

(8) Az e § szerinti támogatás időarányosan, a szerződés hatályba lépését követő naptól illeti meg az orvost, ha az önkormányzattal az egészségügyi alapellátási feladatok ellátására megkötött szerződés év közben lép hatályba.

(9) A rendelet rendelkezéseit tárgyévben kell alkalmazni. A saját tulajdonú rendelőt fenntartó orvosok részére a pénzbeli támogatás kiutalására tárgyévben legkésőbb a rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül kerül sor.

11. A jogi személyiségű szervezeti egység gazdálkodásának szabályai

35. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egysége vagyonkelezői jogot szerezhet a működéshez szükséges immateriális javak, ingó tárgyi eszköz, készlet felett.

(2) A jogi személyiségű szervezeti egység gazdálkodó szervezetet nem alapíthat és abban részesedést nem szerezhet, azonban az alapításkor, részesedésszerzéskor a költségvetési szerv képviseletében eljárhat, amennyiben az alapításra, részesedésszerzésre a költségvetési szerv egyébként saját nevében jogosult.

12. Önkormányzati biztos kirendelése

36. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg. Önkormányzati rendelet önkormányzati biztos megbízását az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, rövidebb időtartam, lejárat esetén is kötelezővé teheti.

(2) A lejárt esedékességű tartozásállomány fennállásáig a pénzügyi ellenjegyzés és az érvényesítés szabályain felül csak az önkormányzati biztos ellenjegyzésével vállalható kötelezettség, és rendelhető el utalványozás.

(3) Az önkormányzati biztos a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv szervezeti felépítését, működési folyamatát és gazdálkodását érintő racionalizálási javaslatokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet.

IV. Fejezet

Személyi és egyéb juttatások

37. § (1) A közalkalmazottak és köztisztviselők illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, illetve a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény hatályos mellékletei alapján kell meghatározni.

(2) A közalkalmazottak részére csak a közalkalmazottak jogállásáról szóló, és a nemzeti köznevelésről szóló törvény által előírt kötelező és az önkormányzat által megállapított pótlékok adhatók. A pótlékalap 2017. január 01-től 20.000 forint.

(3) A költségvetési szervek költségvetésében a 2015. évi C. törvény 58. § (2) bekezdése értelmében tervezésre került a Kjt. 77. § (1) bekezdésében meghatározott teljesítményösztönző keret. Az összeg felhasználása a költségvetési szervek szabályzataiban foglalt szabályok és mértékek figyelembevételével történhet.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozó óvodapedagógusokat a 2017. évben mentesíti a településen működő könyvtárak beiratkozási díjának megfizetése alól.

38. § (1) A polgármesteri hivatal köztisztviselőinek (az egyes juttatások és támogatások megállapításánál figyelembe veendő) illetményalapja 2017. évben 48.320 forint.

(2) A címzetes főjegyző részére a képviselő-testület címzetes főjegyzői címadományozási juttatást állapít meg, melynek mértéke 2017. évben az illetményalap 24-szerese. A címzetes főjegyzői címmel rendelkező köztisztviselő éves címadományozási juttatását minden év július 31-éig az általa megadott bankszámlára kell utalni.

(3) Az ágazatfelelősi munkakörben dolgozó középfokú végzettségű mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkező köztisztviselőket képzettségi pótlék illeti meg.

(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdései alapján a Képviselő-testület a Paksi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2017. évi illetménykiegészítés mértékét a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetén egységesen az alapilletményük 25%-ában, a középiskolai végzettségű köztisztviselők esetén egységesen az alapilletményük 20%-ában határozza meg.

(5) A polgármester és a főállású alpolgármester béren kívüli juttatásainak (munkaruha és egyéb juttatások) elbírálásakor és folyósításakor a címzetes főjegyzőre és a polgármesteri hivatal köztisztviselőire vonatkozó elbírálási elvek és mértékek alkalmazandók.

39. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati intézmények és az önkormányzati hivatal dolgozói részére, lakásépítéshez, vásárláshoz, korszerűsítéshez és felújításhoz 2017. évben 10.100 ezer forint összegű támogatás kifizetését engedélyezi (5. tájékoztató tábla - szociális gondoskodás - 11. sora). A kifizetői adó alá eső hitelcélok esetén a fizetendő adó szintén e keretet terheli.

(2) Az önkormányzati hivatal, és az intézmények dolgozóit a Cafeteria szabályzatok alapján illetik meg a természetbeni juttatások. A köztisztviselőkre vonatkozó Cafeteria szabályzat a Közszolgálati szabályzat mellékletét képezi.

40. § A költségvetési szerveknél és a polgármesteri hivatalban másoddiploma megszerzését, fizetési fokozatban való előrelépéssel járó továbbképzést a költségvetési szerv vezetője csak akkor támogathat, ha ez a munkakör ellátásához szükséges, illetve annak elvégzését a munkaszerződés tartalmazza.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

41-42. § * 

43. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) * 

Paks, 2017. március 16.

Süli János s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. március 16-án kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

1-9. melléklet a 3/2017. (III. 16.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére