Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2017. (IV. 21.) önkormányzati rendelete

a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 93. § (2) bekezdésében és a 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Paksi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

2. § A munkaszüneti nap elrendelésével keletkező többletköltségek fedezetét az önkormányzat saját bevétele terhére biztosítja.

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Paks, 2017. április 21.

Süli János s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. április 21-én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére