Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 30/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről és az alkalmazott szolgáltatási díjakról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Paks város Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) illetékességi területén történő házasságkötésre, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére (a továbbiakban: anyakönyvi esemény).

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. * 

2. Hivatali helyiség: az önkormányzat által biztosított, az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség, 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. szám alatti földszinti házasságkötő terem, valamint földszinti kis házasságkötő terem.

3. Hivatali munkaidő: a Paksi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkaidő.

4. * 

II. Fejezet

Anyakönyvi események rendezése

3. Az anyakönyvi események helyszíne

3. § (1) Az anyakönyvi esemény helyszíne az önkormányzat hivatali helyisége, és hivatali helyiségen kívüli helyszín lehet.

(2) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségeken kívüli tartását a jegyző engedélyezi.

(3) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli tartását a jegyző akkor engedélyezheti, ha annak időpontja nem ütközik az anyakönyvi esemény tartására alkalmas hivatali helyiségben már előjegyzett szertartással, továbbá a felek nyilatkoznak arról, hogy

a) a tanúk - és ha szükséges a tolmács - jelenlétét biztosítják, és

b) gondoskodnak a családi esemény megrendezésének méltó keretéről.

(4) A felek nyilatkozatát a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell írásban megtenni.

(5) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény megrendezése külső helyszínen, illetve szabadtérben akkor engedélyezhető, ha megfelelő körülmények biztosítják a megrendezésre való alkalmasságot. Az anyakönyvvezetőnek meg kell győződnie a helyszín alkalmasságáról a tekintetben, hogy az őrizetében lévő házassági lap biztonságos kezelésének az megfelel.

(5a) *  Ha a hivatali helyiségen kívüli esemény helyszíne Paks Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 7030 Paks, Duna 1531,517 és 1531,613 fkm jobb parti szelvények között található (Duna-part Korzó), U-1147 lajstromszámú Paksi Vízi színpad elnevezésű úszóműállás (a továbbiakban: Vízi színpad), hivatali helyiségen kívüli esemény - a Vízi színpad szabadkapacitása estén - adott év május 1. és augusztus 31. közötti időszakban, hivatali munkaidőn túl engedélyezhető.

(5b) *  Az engedélyező határozatban fel kell hívni az ügyfél figyelmét az alábbiakra:

a) a Vízi színpad időjárási körülményeknek való kitettségére tekintettel az anyakönyvi esemény megtartása akár az esemény kezdése előtt közvetlenül, vagy az esemény alatt meghiúsulhat, vagy félbeszakadhat. Az önkormányzat póthelyszín biztosítására, továbbá vis maior esemény esetén kártérítésre nem kötelezett. Vis maior eseménynek minősül különösen a rendkívüli időjárási, vízállási körülmény, a természeti, vízi közlekedési katasztrófa helyzet.

b) az anyakönyvi eseményt megrendelő köteles helytállni az anyakönyvi eseményen résztvevő, mind a Vízi színpadon, mind pedig parton tartózkodó személyek magatartásából eredő sérülésekért, károkért.

c) a Vízi színpadon az anyakönyvi esemény ideje alatt az üzemeltető személyzetén túl egyidejűleg maximum 15 fő 18. életévét betöltött személy tartózkodhat.

(6) Az eljárás megindítására irányuló kérelmet a felek az engedélyező határozat, vagy az eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedéséig vonhatják vissza.

4. Díjfizetési kötelezettség

4. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi események megrendezésével kapcsolatos szolgáltatásokat a főállású anyakönyvvezető, helyettesítő anyakönyvvezető, kisegítő anyakönyvezető (a továbbiakban együtt: anyakönyvvezető) és az anyakönyvi események rendezését segítő személy (a továbbiakban: anyakönyvvezető munkáját segítő személy) útján biztosítja.

5. § (1) A hivatali munkaidőn belül és a hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény tartása, a rendeletben foglaltak szerint díjmentes.

(2) Az önkormányzat térítésmentesen biztosítja hivatali munkaidőben az anyakönyvi esemény tartására alkalmas hivatali helyiségeit.

(3) Az anyakönyvi esemény tartása során díjmentesek a következő alapszolgáltatások:

a) anyakönyvvezető hivatalos közreműködése,

b) ünnepi köszöntő,

c) gyűrűk ünnepélyes felhúzásához dísztálca biztosítása,

d) emléklap.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott alapszolgáltatáson kívül a rendelet 1. mellékletében felsorolt szolgáltatások vehetők igénybe, az ott meghatározott díjtételekkel.

(5) *  A hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi eseményekért a megrendelők az általuk a rendelet 1. mellékletében szereplő szolgáltatásokból választott díjon felül a rendelet 2. mellékletében meghatározott díjat kötelesek fizetni. Ha a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményre rendkívüli körülmény miatt kerül sor, az esetben a megrendelő mentesül a rendelet 2. melléklet 3. és 4. sorszám szerinti díj megfizetése alól.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül, ha valamelyik anyakönyvi eseményben érintett fél közeli halállal fenyegető egészségi állapota miatt kerül sor a hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi eseményre. A rendkívüli körülmény megítélésére a képviselő-testülettől kapott átruházott határkörben a jegyző jogosult.

(7) A szolgáltatási díjakat az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára, vagy a házipénztárba történő befizetéssel kell a megrendelés alapján, illetve az engedélyező határozatban foglaltaknak megfelelően befizetni.

(8) Amennyiben az anyakönyvi esemény megtartása elmarad és azt a felek az ünnepséget megelőzően legalább 2 nappal az anyakönyvvezetőnek bejelentik, a szolgáltatási díjat a Jegyző - kérelemre - a Polgármesteri Hivatal útján, a bejelentéstől számított 15 munkanapon belül visszafizeti.

III. Fejezet

Az anyakönyvvezető és az anyakönyvvezető munkáját segítő személy díjazása és költségtérítése

6. § (1) Az anyakönyvvezető és az anyakönyvvezető munkáját segítő személy hivatali munkaidőben történő közreműködése az anyakönyvi esemény lebonyolításában díjmentes.

(2) A hivatali munkaidőn túl és a hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi eseményben közreműködő anyakönyvvezetőt és az anyakönyvvezető munkáját segítő személyt - ha a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben a rendkívüli munkavégzésért meghatározott szabadidő kiadását nem kérte - a rendelet 3. melléklete szerinti díjazás illeti meg anyakönyvi eseményenként.

(3) *  Az anyakönyvvezető és az anyakönyvvezető munkáját segítő személy hivatali munkaidőn túli munkájának díjazása minden hónap 5. napjáig kerül kifizetésre.

(4) Az anyakönyvvezetőt, az anyakönyvvezető helyettesét és a kisegítő anyakönyvvezetőt - naptári évente - ünnepi öltözet használata címén a 4. mellékletben megállapított mértékű ruházati költségtérítés illeti meg.

(5) A költségtérítés elszámolása a Paksi Polgármesteri Hivatal közszolgálati dolgozók munkaruha juttatásáról szóló aktuális évi jegyzői utasításban foglaltak szerint történik, azzal az eltéréssel, hogy nő anyakönyvvezető esetében blúz, ing, blézer, szoknya, kosztüm, női ruha és női cipő, férfi anyakönyvvezető esetében ing, zakó, nadrág, öltöny, nyakkendő és férficipő számolható el.

(6) A (2) és (4) bekezdésben szereplő tételek az önkormányzat tárgyévi költségvetését terhelik, felülvizsgálatára és a szolgáltatási díjak, valamint a mellékletben szereplő egyéb költségek módosítására évenként, a város költségvetésének elfogadásakor kerül sor.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépés után kezdeményezett anyakönyvi eseményekre kell alkalmazni.

(3) * 

Paks, 2017. november 17.

Szabó Péter
polgármester
Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. november 17-én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző

1. melléklet a 30/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

Igénybe vehető térítés köteles szolgáltatások és azokért fizetendő díjak

A B
1. Összetevők Bruttó díjak
2. MŰVÉSZETI ELEMEK:
3. gépi zene (standard összeállítás) 1.000 Ft
4. gépi zene (hozott CD-ről) 500 Ft
5. gépi zene (kívánság szerinti összeállítás) 3.000 Ft
6. élő zene (gitár és ének) 6.000 Ft
7. versmondó közreműködése 3.000 Ft
8. VIRÁG
9. szülők köszöntéséhez virág ára
10. EGYÉB
11. pezsgős koccintás hozott pezsgővel 1.000 Ft
12. pezsgős koccintás alkoholos pezsgővel 1.500 Ft
(a díj 1 üveg pezsgő árát tartalmazza, minden további üvegért a pezsgő árat pluszban meg kell fizetni)
13. pezsgős koccintás gyerekpezsgővel 1.500 Ft
(a díj 1 üveg pezsgő árát tartalmazza, minden további üvegért a pezsgő árat pluszban meg kell fizetni)
14. emléklaphoz borító (A/5) 3.000 Ft/borító
15. házassági anyakönyvi kivonat borító (A/4) 3.500 Ft/borító
16. gravírozás 1.500 Ft
17. 3 db. gyertya és ünnepélyes gyertyagyújtás 1.450 Ft
18. 3 db. hozott gyertya ünnepélyes gyújtása 450 Ft
19. homoköntés 3.000 Ft
20. homoköntés hozott anyagokkal -
21. SZERVEZÉSI KÖLTSÉG*
22. szervezési, lebonyolítási költség (40 főig) 7.500 Ft
23. szervezési, lebonyolítási költség, (40 fő felett) 11.250 Ft
24. polgármesteri hivatalon kívüli helyszínen szervezési, lebonyolítási költség 19.000 Ft

(* A felszámított díj tartalmazza a jogdíjakat is.)

2. melléklet a 30/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez * 

Hivatali munkaidőn túl hivatali helyiségben, valamint hivatali munkaidőn túl hivatali helyiségen kívül tartandó anyakönyvi esemény tartásáért fizetendő szolgáltatási díj

A B
1. Idő és helyszín Bruttó díj
2. Hivatali munkaidőn túl hivatali helyiségben 13.000 Ft
3. Hivatali munkaidőn túl hivatali helyiségen kívül - kivéve a 4. pont szerinti helyszínt - 40.000 Ft
4. Hivatali munkaidőn túl hivatali helyiségen kívül, a Vízi színpadon 85.000 Ft
(A díj tartalmazza az anyakönyvi esemény rendeltetésszerű és biztonságos megtartásához szükséges helyszín biztosítását az esemény idejére, valamint előtte és után 2-2 óra időtartamra.
A díj nem tartalmazza a rendezvényszervezési szolgáltatást, az esetlegesen igényként felmerülő hangosítást, díszítést, világítást, és az ehhez szükséges eszközöket)

3. melléklet a 30/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

Anyakönyvvezetőt és az anyakönyvvezető munkáját segítő személyt megillető, hivatali munkaidőn túl hivatali helyiségben, valamint hivatali munkaidőn túl hivatali helyiségen kívül tartandó anyakönyvi eseményért fizetendő díj

A B
1. Idő, helyszín és díjra jogosult személy Bruttó díj
2. *  Hivatali munkaidőn túl hivatali helyiségben, anyakönyvvezető 12.000 Ft
3 *  Hivatali munkaidőn túl hivatali helyiségben az anyakönyvvezető munkáját segítő személy 7.500 Ft
4. Hivatali munkaidőn túl hivatali helyiségen kívül, anyakönyvvezető 20.000 Ft
5. Hivatali munkaidőn túl hivatali helyiségen kívül az anyakönyvvezető munkáját segítő személy 12.000 Ft

4. melléklet a 30/2017. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez

Az anyakönyvvezetőt, az anyakönyvvezető helyettesét és a kisegítő anyakönyvvezetőt - naptári évente - ünnepi öltözet használata címén megillető költségtérítés

A B
1. jogosult személy Bruttó költségtérítés
2. főállású anyakönyvvezető az illetményalap
180%- a
3 helyettesítő anyakönyvvezető az illetményalap
140%- a
4. kisegítő anyakönyvvezető az illetményalap
100%- a

  Vissza az oldal tetejére