Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 32/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

egyes családi eseményekről és az azokért fizetendő szolgáltatási díjakról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Paks város Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) illetékességi területén az önkormányzat közreműködésével történő családi esemény társadalmi megünneplésére.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Családi esemény: a névadó, a 25., 50., és a 60. éves házassági évforduló.

2. Hivatali helyiség: az önkormányzat által biztosított, a családi esemény lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség, 7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61. szám alatti földszinti házasságkötő terem, valamint földszinti kis házasságkötő terem.

3. Hivatali munkaidő: a Paksi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkaidő.

4. Munkaszüneti nap: január 1., március 15., Nagypéntek, húsvét hétfő, május 1., Pünkösd hétfő, július 1. (Közszolgálati Tisztviselők Napja), augusztus 20., október 23., november 1., december 24., 25., 26.

II. Fejezet

Családi események rendezése

3. A családi események helyszíne

3. § (1) A családi esemény helyszíne a rendeletben foglalt szolgáltatások igénybevétele vonatkozásában az önkormányzat hivatali helyisége lehet.

(2) A családi esemény tartását a jegyző engedélyezi.

(3) A családi esemény tartására irányuló kérelmet a felek az engedélyező határozat, vagy az eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedéséig vonhatják vissza.

4. Díjfizetési kötelezettség

4. § Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a családi események megrendezésével kapcsolatos szolgáltatásokat a főállású anyakönyvvezető, helyettesítő anyakönyvvezető, kisegítő anyakönyvezető (a továbbiakban együtt: anyakönyvvezető) és a családi események rendezését segítő személy (továbbiakban: anyakönyvvezető munkáját segítő személy) útján biztosítja.

5. § (1) A hivatali munkaidőn belül és a hivatali helyiségben történő családi esemény tartása, a rendeletben foglaltak szerint díjmentes.

(2) Az önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja a családi esemény tartására alkalmas 2. § 2. pontja szerinti hivatali helyiséget.

(3) A családi esemény tartása során díjmentesek a következő alapszolgáltatások:

a) ünnepi köszöntő,

b) emléklap.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott alapszolgáltatáson kívül a rendelet 1. mellékletében felsorolt szolgáltatások vehetők igénybe, az ott meghatározott díjtételekkel.

(5) A hivatali munkaidőn kívül történő családi eseményekért a megrendelők a rendelet 2. mellékletében meghatározott díjat kötelesek fizetni.

(6) A szolgáltatási díjakat az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára, vagy a házipénztárba történő befizetéssel kell a megrendelés alapján, illetve az engedélyező határozatban foglaltaknak megfelelően befizetni.

(7) Amennyiben a családi esemény megtartása elmarad és azt a felek az ünnepséget megelőzően legalább 2 nappal az anyakönyvvezetőnek bejelentik, a szolgáltatási díjat a Jegyző - kérelemre - a Polgármesteri Hivatal útján, a bejelentéstől számított 15 munkanapon belül visszafizeti.

III. Fejezet

Az anyakönyvvezető és az anyakönyvvezető munkáját segítő személy díjazása és költségtérítése

6. § (1) Az anyakönyvvezető és az anyakönyvvezető munkáját segítő személy hivatali munkaidőben történő közreműködése a családi esemény lebonyolításában díjmentes.

(2) A hivatali munkaidőn túl történő családi eseményben közreműködő anyakönyvvezetőt és az anyakönyvvezető munkáját segítő személyt - ha a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben a rendkívüli munkavégzésért meghatározott szabadidő kiadását nem kérte - a rendelet 3. melléklete szerinti díjazás illeti meg családi eseményenként.

(3) *  Az anyakönyvvezető és az anyakönyvvezető munkáját segítő személy hivatali munkaidőn túli munkájának díjazása minden hónap 5. napjáig kerül kifizetésre.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépés után kezdeményezett családi eseményekre kell alkalmazni.

Paks, 2017. november 17.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. november 17-én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

1. melléklet a 32/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

Igénybe vehető térítés köteles szolgáltatások és azokért fizetendő díjak, költségtérítések

A
Szolgáltatás fajta
B
Bruttó díjak
1. Összetevők
2. MŰVÉSZETI ELEMEK:
3. gépi zene (standard összeállítás) 1.000 Ft
4. gépi zene (hozott CD-ről) 500 Ft
5. gépi zene (kívánság szerinti összeállítás) 3.000 Ft
6. élő zene (gitár és ének) 6.000 Ft
7. versmondó közreműködése 3.000 Ft
8. VIRÁG
9. szülők köszöntéséhez virág ára
10. EGYÉB
11. pezsgős koccintás hozott pezsgővel 1.000 Ft
12. pezsgős koccintás alkoholos pezsgővel 1.500 Ft
(a díj 1 üveg pezsgő árát tartalmazza, minden további üvegért a pezsgő árat pluszban meg kell fizetni)
13. pezsgős koccintás gyerekpezsgővel 1.500 Ft
(a díj 1 üveg pezsgő árát tartalmazza, minden további üvegért a pezsgő árat pluszban meg kell fizetni)
14. emléklaphoz borító (A/5) 3.000 Ft/borító
15. gravírozás 1.500 Ft/borító
16. 3 db. gyertya és ünnepélyes gyertyagyújtás 1.450 Ft
17. 3 db. hozott gyertya ünnepélyes gyújtása -
18. SZERVEZÉSI KÖLTSÉG * 
19. szervezési, lebonyolítási költség (40 főig) 7.500 Ft
20. szervezési, lebonyolítási költség, (40 fő felett) 11.250 Ft

2. melléklet a 32/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

Hivatali munkaidőn túl hivatali helyiségben tartandó családi esemény tartásáért fizetendő szolgáltatási díj

A B
1. Idő és helyszín Bruttó díj
2. Hivatali munkaidőn túl hivatali helyiségben 13.000 Ft

3. melléklet a 32/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez * 

Az anyakönyvvezetőt és az anyakönyvvezető munkáját segítő személyt megillető, hivatali munkaidőn túl hivatali helyiségben tartandó családi eseményért fizetendő díj

Megnevezés Bruttó díj
1. Hivatali munkaidőn túl hivatali helyiségben, szertartásvezető 12.000
2. Hivatali munkaidőn túl hivatali helyiségben a szertartásvezető munkáját segítő személy 7.500

  Vissza az oldal tetejére