Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2018. (I. 22.) önkormányzati rendelete

a hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 16/2014. (V. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §, a 39. § (2) és (5) bekezdésében és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében a) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § A hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 16/2014. (V. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő 1. pont lép:

[A rendelet alkalmazásában]

„1. beépítésre szánt terület: a 33/2016. (VIII. 22.) önkormányzati rendelettel elfogadott, Paks Város Helyi Építési Szabályzatában kijelölt lakó (L..)-; településközpont (Vt...)-; intézményi (Vi..)-; gazdasági-, kereskedelmi-,szolgáltató (együtt:Gksz..)-; ipari gazdasági (Gip...)-;(üdülőházas (Üü) és különleges (K..) területek, továbbá az ezeken a területeken található utak, járdák, parkok, parkolók, játszóterek függetlenül attól, hogy kül- vagy belterületen helyezkednek el,”

2. § Az R. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő (1) és (2) bekezdés lép:

„(1) Paks Város közigazgatási területén az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás működtetéséről a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) útján gondoskodik.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Társulás és a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7400 Kaposvár, Áchim András u. 2., a továbbiakban: Közszolgáltató) között fennálló szerződéses kapcsolat alapján Paks Város közigazgatási területén kizárólagosan a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyekkel és a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által kiadott megfelelőségi véleménnyel rendelkező Közszolgáltató jogosult és kötelezett ellátni.”

3. § Az R. 4. § a) pontja helyébe a következő a) pont lép:

[A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás - a tevékenység tartalmában - az alábbiakra terjed ki:]

a) az ingatlanhasználó által az ingatlanon a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített, vagy a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényben gyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék összegyűjtésére, rendszeres, valamint alkalmi átvételére, szállítására, kezelésére (ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes hulladék összegyűjtését, elszállítását, kezelését is),”

4. § Az R. 12. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő b) pont lép:

[A házhoz menő rendszeres hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bekapcsolt területen a Közszolgáltató - amennyiben a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll -, jogosult és egyben köteles:]

b) 10 önálló rendeltetési egységet meghaladó ingatlan esetében, önálló rendeltetési egységenként legalább 2 fő életvitelszerű használót, és az általuk termelt hulladék mennyiségére tekintettel 2 db 1100 liter űrtartalmú”

[hulladékgyűjtő edény rendszeres használatát, mint alapszolgáltatást mindaddig vélelmezni és annak heti egyszeri ürítésére vonatkozó díját kiszámlázni, amíg az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónál nem jelenti be az ettől eltérő űrtartalmú hulladékgyűjtő edényre vonatkozó jogosultságát.]

5. § (1) Ez a rendelet 2018. január 22-én lép hatályba és 2018. január 23-án hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az R. 4. § e) pontja, az 5. § (11) bekezdése, a 14. § (2) bekezdés c) pontja.

(3) Hatályát veszti az épített értékek helyi védelméről szóló 29/2008. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet HÉ74. pontja.

6. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Paks, 2018. január 22.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. január 22-én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére