Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2018. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

az útépítés és közműfejlesztés szervezéséről és önkormányzati támogatási rendszeréről * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az útépítés és közműfejlesztés támogatására nyilvános pályázati rendszert működtet, mellyel kapcsolatosan a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed:

A Paks város belterületén az érintett ingatlantulajdonos beruházásban, vagy az érintett ingatlantulajdonos hozzájárulásával önkormányzati beruházásban megvalósuló útépítésre, továbbá csapadékvíz-elvezetés, ivóvíz, szennyvíz-közművek és közvilágítás kiépítésére.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Becsült bekerülési költség: az út építésével és a közműfejlesztéssel kapcsolatban számított költségek (a kivitelezés becsült összköltsége, a műszaki ellenőr(ök) díjazása, a hatósági eljárási díja, vezetékjog, és egyéb az út- vagy a közműépítéssel kapcsolatosan felmerülő jog, kártalanítás, szakértői és ügyvédi díjak, költségek összessége);

2. Beruházás: A 7. és 9. pontban meghatározott fejlesztések tervezése, engedélyezése és kivitelezése.

3. Érintett ingatlan:

a) a közműfejlesztés szempontjából az az ingatlan, amelyhez közvetlen leágazás létesíthető a megépült víz-, szennyvíz gerincvezetékről, valamint szennyvízcsatorna esetén az az ingatlan is, amelynek lakószintje a szennyvízcsatornába gravitációsan beköthető;

b) útépítés, csapadékvíz-elvezetés és közvilágítás szempontjából az az ingatlan, amely határos a megépítendő, vagy megépített úttal, és arról az ingatlanra kapubejáró (útcsatlakozás) létesíthető;

c) az a sarokingatlan, amely az a) vagy b) pont alapján két vagy több oldalról azonos közműfajtát érintően minősül érintett ingatlannak - közmű nemenként, illetve utanként - csak az egyik oldali telekhatárt érintő, a korábban megépült beruházás szempontjából tekinthető érintettnek.

4. Érintett tulajdonosok: az érintett ingatlanok tulajdonosai

5. Figyelmen kívül hagyható ingatlan: A pályázat szempontjából figyelmen kívül hagyható az ingatlan, ha a pályázattal érintett területhez képest a Paks Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2016. (VIII.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) szerint eltérő övezeti besorolású, vagy az előírt telekalakítások elmaradására tekintettel önálló építési telekként nem vehető figyelembe. A mellőzésről Paks Város Polgármestere (a továbbiakban: polgármester) bármely érintett tulajdonos, vagy a mellőzendő ingatlan tulajdonosának kérelmére dönt.

6. Használatba vételi engedély: Vízjogi üzemeltetési engedély, forgalomba helyezési engedély és közvilágítási üzemeltetési engedély.

7. Közműfejlesztés: vezetékes ivóvíz, szennyvízcsatorna, közvilágítás, valamint csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése az önkormányzati tulajdonban lévő és közterületként nyilvántartott területen, továbbá szolgalmi joggal biztosított nyomvonalon;

8. Önrész: Meg kell állapítani, hogy a pályázó tulajdonos, vagy tulajdonosok ingatlanának területe hogyan viszonyul az összes érintett ingatlan területéhez, majd a teljes becsült bekerülési költségből ugyanilyen arányban kell meghatározni az adott ingatlanra jutó költség-hányadot. Az így kifejezett költség-hányad 50%-át a magánszemély és 100%-át a nem magánszemély tulajdonos köteles sikeres pályázat esetén befizetni.

9. Útépítés: az ingatlanok megközelítését szolgáló útburkolat és/vagy járda építése az e célra rendelt területen - amely nem terjed ki az ingatlanok közúti csatlakozásának létesítésére - az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló kormányrendelet és a közutak igazgatásáról szóló KHVM rendelet előírásainak figyelembe vételével;

2. Teljes lakossági finanszírozásból megvalósuló beruházás

3. § (1) Ha az érintett ingatlanok tulajdonosai az út- és közműfejlesztések tervezéséhez, engedélyezéséhez és kivitelezéséhez szükséges forrást önkormányzati pályázat nélkül, 100%-os mértékben biztosítják - ide nem értve a műszaki ellenőrzés költségeit -, és a kivitelezést követően kívánják átadni az önkormányzat tulajdonába, vagy üzemeltetésébe a fejlesztést tartalmazó ingatlant, a megépített utat és közműveket, akkor főszabályként az alábbi feltételek szerint van erre lehetőség:

a) A beruházás költségeit e rendeletben meghatározattak szerint teljes egészében az érintett ingatlanok tulajdonosai biztosítják.

b) Az önkormányzat részvétele nélkül valósítják meg a beruházást, de a megvalósításhoz szükséges engedélyezési és kiviteli terveket az önkormányzat előzetesen jóváhagyja. Az előzetes jóváhagyási jogkört a képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.

c) Az érintett ingatlanok tulajdonosai és a kivitelező a kivitelezésre vonatkozó szerződésben kötelesek rögzíteni, hogy a létesítmény a használatba vételhez, üzembe helyezéshez szükséges engedély, hozzájárulás véglegessé válását követően térítés nélkül az önkormányzat tulajdonába kerül - kivéve, ha törvény, vagy kormányrendelet ettől eltérően rendelkezik - és az önkormányzat jogosult a kivitelezővel szembeni garanciális jogok érvényesítésére, ezért az önkormányzat a kivitelezési szerződést jóváhagyó záradékkal látja el. A jóváhagyás feltétele legalább öt év garancia és legalább 5%-os garanciális biztosíték kikötése. A jóváhagyó záradékolást a képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.

d) Az érintett ingatlantulajdonosok közös képviselője és a beruházás műszaki vezetője, vezetői kötelesek a Paksi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályával együttműködni, a beruházással kapcsolatosan folyamatosan tájékoztatást nyújtani.

e) A műszaki ellenőri feladatokat kizárólag az önkormányzat által megbízott műszaki ellenőr láthatja el, a műszaki ellenőr díját az önkormányzat fizeti.

f) Amennyiben az út és a közművek nem az építési, létesítési engedélyben foglaltak szerint épülnek meg, úgy a megvalósult létesítmény átvételét az önkormányzat megtagadhatja.

g) A használatba vételi engedélyek véglegessé válását követően átveszi az önkormányzat a létesítmények és a létesítményeket tartalmazó ingatlan tulajdonjogát, vagy a létesítmények üzemeltetési jogát.

(2) Az érintett ingatlantulajdonosok választhatják azt a lehetőséget is, hogy az önkormányzat által jóváhagyott tervezést követően a beruházás becsült költségét az önkormányzatnak átadják, továbbá a HÉSZ alapján kialakítandó út területét önkormányzati tulajdonba adják. Ezután az önkormányzat folytatja le az engedélyezési eljárásokat és köt szerződést a kivitelezővel a beruházás megvalósítására. Amennyiben a kivitelezői árajánlat alapján megállapítható, hogy a becsült költségtől a beruházás költségei eltérnek, a különbözet tekintetében az 5. § (8)-(10) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(3) Az önkormányzat különös méltánylást érdemlő esetben az (1) és (2) bekezdéstől eltérő megállapodást is köthet a közművek tulajdonba, vagy használatba vételére, pl. a beruházás teljeskörű megvalósítása után.

3. Az önkormányzat, mint beruházó közreműködésével létrejövő beruházás

4. § (1) Az érintett ingatlanok legalább 2/3-ának tulajdonosai az általuk megválasztott közös képviselő útján Paks Város Jegyzőjéhez (a továbbiakban: jegyző) pályázatot nyújthatnak be az önkormányzattal közösen finanszírozott út és közműfejlesztés megvalósítására, az alábbi sorrend szerinti feltételek alapján:

a) Az érintett ingatlantulajdonosok a HÉSZ-nek megfelelő telekalakítást saját költségen elvégeztetik - ahol szükséges - és az út és közműfejlesztés céljából önállóan kialakított területet az önkormányzat tulajdonába adják az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló 3/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelet 15/A. §-a alapján;

b) Az önkormányzat elkészítteti az útépítés és közműfejlesztés terveit és beszerzi a véglegessé vált engedélyeket;

c) Az érintett tulajdonosok pályázatot nyújtanak be az önkormányzathoz, az 5. § alapján.

d) Sikeres pályázat esetén az önkormányzat a beruházást megvalósítja.

(2) Ha az átadásra kijelölt ingatlan nem felel meg a HÉSZ szerinti előírásoknak, az önkormányzat a tulajdonba vételt megtagadhatja.

(3) Amennyiben az útépítéshez és közműfejlesztéshez szükséges terület az önkormányzat tulajdonába került, a tervezést és a szükséges engedélyek beszerzését az önkormányzat vállalja magára.

4. A pályázatok elbírálásának rendje

5. § (1) Az útépítés és közműfejlesztés támogatásának igényléséhez, az önkormányzat legkésőbb a tárgyév március 31. napjáig pályázati felhívást tesz közzé, mely alapján a felhívás közzétételétől számított három hónapon belül lehet pályázatot benyújtani az önkormányzathoz. A felhívást az önkormányzat a benyújtási határidő leteltét követően megismételheti.

(2) A pályázat benyújtásának alapfeltételei:

a) az érintett ingatlanok összterületének több, mint 2/3-ával rendelkező tulajdonosok önként vállalják a beruházás bekerülési költségeiből reájuk jutó rész befizetését,

b) az érintett tulajdonosok által vállalt anyagi hozzájárulás legalább a becsült bekerülési költség reájuk jutó részének 50%-a magánszemély, és 100%-a nem magánszemély tulajdonos esetén.

(3) A pályázat minimális tartalmi követelménye:

a) valamennyi érintett ingatlan valamennyi tulajdonosának neve, az érintett ingatlan helyrajzi számának és házszámának, a tulajdonos tulajdoni hányadának megjelölése,

b) az érintett ingatlanok összterületének több, mint 2/3-ával rendelkező tulajdonosok teljes bizonyító erejű okiratba foglalt nyilatkozata arról, hogy az útépítési és/vagy közműfejlesztési együttműködésben részt kívánnak venni és vállalják az e rendelet alapján megállapított anyagi hozzájárulás megfizetését,

c) a közös képviselő képviseleti jogosultságának megjelölése, a (7) bekezdésben foglaltakra is tekintettel a képviseleti jog terjedelme, a közös képviselő neve, címe, elérhetősége,

d) az érintettek nyilatkozata arról, miszerint tudomásul veszik, hogy a megvalósult út és/vagy közmű térítésmentesen önkormányzati tulajdonba kerül.

e) az érintettek nyilatkozata arról, hogy a beruházás megvalósításához szükséges adataikat az önkormányzat a megvalósításhoz szükséges mértékben kezeli.

(4) A beérkezett pályázatokat a jegyző formailag és tartalmilag megvizsgálja, a hiánytalan pályázatokat befogadja, a hiányos pályázatok esetében hiánypótlást rendel el. A jegyző a beérkező hiánypótlás után a befogadott, illetve a hiányos pályázatokat a hiánypótlási határidőt követő 15 napon belül megküldi a polgármester részére.

(5) A (4) bekezdés szerint beérkezett pályázatokat a polgármester a pályázat benyújtási határidejének leteltét követő 30 napon belül Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete elé terjeszti.

(6) A képviselő-testület dönt a nyertes, illetve az elutasítandó pályázatokról. A döntés meghozatala során irányadó különösen:

a) az éves költségvetésben rendelkezésre álló, még le nem kötött kiadási előirányzat mértéke,

b) a létesítendő útépítés és/vagy közműfejlesztés műszaki szükségessége, az ahhoz kapcsolódó városfejlesztési és városrendezési érdek,

c) a területnek a hatályos rendezési terv szerinti tulajdonjogi, ingatlan-nyilvántartási rendezettsége,

d) a pályázatban részt vevő érintett ingatlanoknak az összes érintett ingatlanhoz viszonyított aránya.

(7) A pályázat támogatásáról szóló megállapodást a közös képviselő és az önkormányzat, mint beruházó köti meg. Az együttműködési megállapodásban rögzíteni kell többek között:

a) az együttműködésben részt vevő tulajdonosok önerejének az önkormányzat által vezetett, elkülönített számlára történő befizetésére rendelkezésre álló határnapot,

b) annak megjelölését, hogy a kivitelezés a lakossági befizetések teljesítése és az önkormányzatra eső költség biztosítása után indítható,

c) azt, hogy az együttműködésben részt vevő tulajdonosok a kivitelezést tűrni kötelesek,

d) a kivitelezés során az együttműködésben részt vevő tulajdonosok részéről érkező észrevételek bejelentésének és rendezésének módját,

e) az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeket.

(8) A kivitelező kiválasztására irányuló eljárás csak azt követően indítható meg, ha az együttműködésben részt vevő, érintett ingatlanok tulajdonosai az általuk vállalt hozzájárulást az önkormányzat számlájára a (7) bekezdésben meghatározott megállapodás aláírását követő 30 napon belül befizették. A határnap elmulasztása esetén az önkormányzat a beruházás megvalósításától elállhat.

(9) A kivitelezői ajánlatok elbírálása során az érintett tulajdonosok képviselői jogosultak az ajánlatokat megismerni és azokkal kapcsolatosan nyilatkozni.

(10) Amennyiben a nyertes kivitelező ajánlatában meghatározott összeg a becsült kivitelezési költséget meghaladja,- a különbözetből a tervezett összköltségen belül a lakossági hozzájárulás arányában- az érintett tulajdonosok a reájuk jutó önrésznek megfelelően a többletköltséget az értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül kötelesek befizetni. A határnap elmulasztása esetén az önkormányzat a beruházás megvalósításától elállhat.

(11) Amennyiben a (10) bekezdés alapján meghatározott többletköltséget az érintett tulajdonosok hiánytalanul befizették, 30 napon belül a képviselő-testület a többletköltség önrészt meghaladó részének viseléséről dönt.

(12) Amennyiben a beruházás költsége a becsült költségnél kevesebb, az érintett tulajdonosok által befizetett önrészre jutó különbözetet legkésőbb a kivitelezői végszámla megfizetésével egyidejűleg az önkormányzat kamatmentesen visszautalja.

5. Támogatható beruházások

6. § (1) Megvalósult beruházásra támogatás nem adható.

(2) Nem támogatható a beruházás olyan eleme, amelynek megvalósítása más forrásból biztosított, így különösen a jogszabály alapján közműszolgáltató által ingyenesen elvégzendő közműcsatlakozási munkarész.

(3) Önkormányzati támogatás az alábbi műszaki tartalmakra adható:

a) út- és járdaépítésnél a pályaszerkezet és a tervezett burkolat, valamint az utcai csapadékvíz-elvezetést szolgáló - műszaki szükségességtől függően - zárt csapadékcsatorna vagy nyílt árok megépítése;

b) ivóvízhálózat esetén az utcai gerinc-, bekötővezeték megépítése;

c) szennyvízcsatorna esetén az utcai szennyvíz-gerincvezeték és a bekötővezeték megépítése;

d) közvilágítás megvalósítása.

(4) A (3) bekezdés a) pontja esetében út- és járdaépítésre csak akkor adható támogatás, ha a csapadékvíz-elvezetés is megoldásra kerül a beruházás folyamán, vagy egyébként megoldott.

(5) Pályázni a (3) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott tartalmak megvalósítására együttesen, vagy az egyes pontokban foglaltakra külön is lehet.

(6) A pályázatok elbírálása során előnyt élvez az a pályázat, amelyet a (3) bekezdés valamely pontjában meghatározott műszaki tartalom megvalósítására nyújtottak be, ha a pályázók a korábbi években a (3) bekezdés más pontja szerinti tartalom megvalósítására sikeresen pályáztak.

7. § (1) A támogatás maximális mértéke az 5. § (2) bekezdésében meghatározott önrész és a beruházásnak a nyertes kivitelezői ajánlat alapján számított költségének különbözetét nem haladhatja meg.

(2) Az 5. alcím szabályai és a létesítési engedélyben foglaltak szerint megvalósuló helyi közutak, közművek az önkormányzat tulajdonába kerülnek.

6. Visszatérítés a pályázati önrészből

8. § (1) Azok a magányszemély tulajdonosok:

a) akik a pályázat alapján jóváhagyott útépítés és közműfejlesztés befejezését (véglegessé vált használatba vételi engedély kiadását) követő 5 éven belül az érintett ingatlant legfeljebb a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozójuk tulajdonába adták, továbbá

b) az érintett ingatlanon megépítésre került egy lakóépület, és

c) a lakóépületet kizárólag maguk, vagy hozzátartozójuk tényleges lakhatása céljára, állandó jelleggel használják, valamint

d) a megépített lakóingatlanban életvitelszerűen bent lakó személyek tulajdonában összesen legfeljebb egy további lakóingatlan van,

az útépítés és közműfejlesztés befejezését követő 5 év elteltével az önkormányzattól igényelhetik az érintett ingatlanra tekintettel befizetett pályázati önrész 50%-ának (a teljes beruházási költség 25%-ának) visszatérítését.

(2) Amennyiben az útépítés és közműfejlesztés ütemezve, több pályázat támogatásával történt, a visszatérítéshez szükséges 5 évet az egyes pályázatokban meghatározott útépítés és közműfejlesztés véglegessé vált használatba vételi engedélyének kiadásától kezdve, külön kell számolni. A visszatérítés összegét pályázatonként kell meghatározni.

7. Egyéb rendelkezések

9. § (1) Amennyiben az érintett ingatlan-tulajdonos nem vállalta a reá jutó önrész befizetését, de az önkormányzat az útépítést és/vagy közműfejlesztést az 5. § (7) bekezdése alapján kötött megállapodás alapján megkezdte, a véglegessé vált használatba vételi engedély kibocsátásáig a tulajdonos a reá jutó önrészt a beruházáshoz való csatlakozásáról szóló külön nyilatkozat alapján az önkormányzat számlájára befizetheti.

(2) Amennyiben a képviselő-testület az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 28. § (2) bekezdése szerint jár el, a kötelezett természetes személy részére a hozzájárulás megfizetésére nyitva álló időtartamon belül benyújtott indokolt kérelmére a polgármester legfeljebb harminchat havi kamatmentes részletfizetést engedélyezhet azzal, hogy az egyhavi fizetendő részlet mértéke nem lehet kevesebb, mint 5.000,- Ft.

(3) Ha a képviselő-testület az Étv. 28. § (2) bekezdése alapján hozzájárulás megfizetéséről határozott, továbbá ha ezzel összefüggésben a polgármester részletfizetést engedélyezett, a döntéseket a jegyző hajtja végre.

(4) A képviselő-testület és a jegyző eljárására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(5) A kötelezett - vagy polgári jogi jogutódja - köteles bejelenteni, ha az érintett ingatlant a hozzájárulás teljes összegének megfizetése előtt a kötelezett elidegeníti vagy a kötelezett tulajdoni hányadában, tulajdoni helyzetében változás áll be.

(6) Az út és közműfejlesztés megvalósítása után a figyelmen kívül hagyott ingatlan, vagy abból kialakított telek az útra, vagy közművekre csak abban az esetben csatlakozhat, ha az érintett ingatlanok és a kérelemben meghatározott ingatlan csatlakozási kérelem benyújtásakor meglévő aránya alapján a beruházás költségeinek a kérelmezőre jutó része 50%-át magánszemély, és 100%-át nem magánszemély tulajdonos esetén az önkormányzatnak a csatlakozni kívánó telek tulajdonosa megfizette.

(7) Ha a figyelmen kívül hagyott ingatlan az útépítés és/vagy közműfejlesztés befejezése után érintett ingatlanná válik, a tulajdonost a jegyző erről és az ingatlanra jutó beruházási költség (6) bekezdés alapján fizetendő összegéről tájékoztatja. Ha a tulajdonos 30 napon belül a tájékoztatásra nem válaszol, vagy nem vállalja a reá jutó rész megfizetését, erről a jegyző tájékoztatja a polgármestert.

(8) Az önkormányzat az (1) és (6) bekezdés, továbbá az Étv. 28. § (2) bekezdése alapján hozott határozat szerint befizetett összegből a 8. § alapján téríti vissza a tulajdonosokat megillető összeget.

8. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.

Paks, 2018. június 29.

Szabó Péter Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. június 29-én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző


  Vissza az oldal tetejére