Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2018. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

az újszülöttek életkezdési támogatásáról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat által a paksi újszülöttek részére nyújtható önkormányzati életkezdési támogatás megállapításának feltételeit, szabályait, és e támogatással hozzájáruljon az önálló életkezdés költségeihez.

2. Újszülöttek életkezdési támogatása

2. § (1) Paks Város Polgármestere a törvényes képviselő kérelmére, egyszeri önkormányzati életkezdési támogatásban részesíti azt a paksi újszülöttet, akinek legalább az egyik törvényes képviselője a gyermek születésekor és az azt megelőző legalább 1 éve folyamatosan Paks Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és a kérelem beadásakor életvitelszerűen is a gyermekkel közös háztartásban, Pakson él.

(2) E rendelet alkalmazásában háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

(3) A támogatás összege gyermekenként 70.000 Ft. A támogatási összeg a gyermek nevére szóló Start-számlára kerül utalásra. A megállapított támogatást utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell folyósítani. A folyósításról az jegyző gondoskodik.

(4) A megállapított támogatás kifizetésére, felhasználására vonatkozóan a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

3. § (1) Az újszülöttek életkezdési támogatásának megállapítása iránti kérelmet a gyermek törvényes képviselője - mint a támogatás igénylésére jogosult személy - a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon nyújthatja be.

(2) A kérelemhez csatolni kell:

a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,

b) családi pótlékra jogosultságot megállapító határozat másolatát,

c) Start-számla szerződés másolatát,

d) gyámkirendelő határozat másolatát,

e) örökbefogadást igazoló okirat másolatát.

(3) A támogatás iránti kérelmet a gyermek törvényes képviselője a gyermek születésétől számított 36 hónapon belül nyújthatja be.

(4) A támogatás gyermekenként egy alkalommal vehető igénybe.

3. Eljárási rendelkezések

4. § Az újszülöttek életkezdési támogatása iránti kérelmet a Paksi Polgármesteri Hivatal Humán Osztályának Szociális Csoportjánál kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a rendeletben meghatározott mellékleteket.

5. § A támogatás pénzügyi fedezetét az önkormányzat a tárgyévi költségvetési rendeletében biztosítja.

4. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendeletet a hatálybalépését követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.

(3) Azon jogosultak esetében, akiknek a fiatalok életkezdési támogatása a paksi fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 11/2006. (IV. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) alapján megállapításra került, azonban az R. 7. § (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban foglalt támogatási összeg(ek), vagy azok valamelyike a rendelet hatálybalépéséig nem került utalásra, ezen támogatási rész(ek) a rendelet hatálybalépésekor egy összegben esedékessé válnak. A teljes támogatási összegből hátralévő támogatási részösszeg(ek) átutalásáról a rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül a jegyző gondoskodik.

(4) * 

Paks, 2018. szeptember 14.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. szeptember 14-én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

1. melléklet a 29/2018. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez

Kérelem újszülöttek életkezdési támogatására

1. A kérelmező (törvényes képviselő) személyre vonatkozó adatok

Neve: _______________________________________________________________

Születési neve: ________________________________________________________

Anyja neve: __________________________________________________________

Születési hely, idő: _____________________________________________________

Lakóhelye: ___________________________________________________________

Tartózkodási helye: ____________________________________________________

Társadalombiztosítási azonosító jele: _______________________________________

Állampolgársága: ______________________________________________________

Elérhetősége: _________________________________________________________

2. A gyermekre vonatkozó adatok

Neve: _______________________________________________________________

Anyja neve: __________________________________________________________

Születési hely, idő: _____________________________________________________

Lakóhelye: ___________________________________________________________

Tartózkodási helye: ____________________________________________________

Társadalombiztosítási azonosító jele: _______________________________________

Állampolgársága: ______________________________________________________

A Start-számla száma: __________________________________________________

3. A kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: __________fő

Kérelmező háztartásában élők személyi adatai

Név Születés helye, ideje Anyja neve TAJ száma
1. _______________________ _______________________ _______________________
2. _______________________ _______________________ _______________________
3_______________________ _______________________ _______________________
4. _______________________ _______________________ _______________________
5. _______________________ _______________________ _______________________
6_______________________ _______________________ _______________________
7. _______________________ _______________________ _______________________

4. Nyilatkozatok

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek, (megfelelő aláhúzandó) a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a támogatásra jogosult gyermeket saját háztartásomban nevelem.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a gyermek más önkormányzattól egyszeri életkezdési támogatásban nem részesült.

Nyilatkozom, hogy a gyermekem születésekor és az azt megelőző legalább 1 éve folyamatosan Paks Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezem.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a hatósági eljárás során, valamint statisztikai célokra történő felhasználásához.

Egyúttal beleegyezésemet adom ahhoz, hogy az adatainkat a Polgármesteri Hivatal a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából történő adatigénylés útján hivatalból ellenőrizze, illetve lakcímkártyáinkat lefénymásolja.

Paks, ____________________________

_______________________
kérelmező aláírása