Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 30/2018. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a szociális és gyermekjóléti igazgatásról szóló 3/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 1. § (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXI. tv. 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-8. § * 

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(3) * 

Paks, 2018. szeptember 14.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. szeptember 14-én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

1-6. melléklet a 30/2018. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére