Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletéről szóló 5/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-20. § * 

21. § (1) Ez a rendelet 2018. november 17-én lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre és az élő szerződésekre is alkalmazni kell.

(3) * 

Paks, 2018. november 16.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. november 16-án kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

1-6. melléklet a 36/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére