Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a Paksi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Paksi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2019. évben 62.250,- Ft.

2. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba, és 2019. december 31-én hatályát veszti.

Paks, 2018. december 14.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. december 14-én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére