Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed minden természetes személyre és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki, vagy amely Paks város közigazgatási területén a rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások valamelyikét elköveti.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő az a szabálysértésnek, vagy bűncselekménynek nem minősülő magatartás, amelyet a rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének minősít.

(3) Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha a tevékenység, vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, úgyszintén, ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el.

2. § A rendelet alkalmazásában:

1. hulladék: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 23. pontjában meghatározott anyag.

2. jármű: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM rendelet I. függelék II. fejezetében meghatározott közlekedési eszköz.

3. közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. §-ában meghatározott terület.

4. közterületi sportcélú létesítmény: olyan szabadtéri sportcélú létesítmény, amely alkalmas a kialakítása során meghatározott sportcélú tevékenység végzésére sportszakmai és infrastrukturális szempontból.

3. § A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatti eljárásokban Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületétől kapott átruházott hatáskörben a jegyző jár el.

2. Közigazgatási bírság, helyszíni bírság

4. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben természetes személy esetében 200.000 forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet esetében 500.000 forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

(2) Helyszíni intézkedés alkalmával, amennyiben az ügyfél a jogsértést teljes mértékben elismeri, a közösségi együttélés alapvető szabályait megszegővel szemben, ha a rendelet eltérően nem rendelkezik, 5.000 forinttól - 50.000 forintig terjedő helyszíni bírság kiszabásának van helye.

5. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott közigazgatási bírságot - az elsőfokú határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül - a határozathoz mellékelt készpénz átutalási megbízáson, vagy banki átutalással Paks Város Önkormányzata Erste Bank Hungary Zrt. Paksi Fiókjánál (7030 Paks, Dózsa György út 64.) vezetett 11992206-07500109-00000000 számú számlájára kell befizetni.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott helyszíni bírságot a bírság kiszabását követő 15 napon belül kell készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással Paks Város Önkormányzata Erste Bank Hungary Zrt. Paksi Fiókjánál (7030 Paks, Dózsa György út 64.) vezetett 11992206-07500109-00000000 számú számlájára befizetni.

3. Az állattartással kapcsolatos szabályok

6. § Aki az ebet nem az erre kijelölt helyen futtatja, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal sújtható.

4. A közterület rendjével kapcsolatos szabályok

7. § Aki a közterületet rendeltetésétől eltérően, jogszabályban előírt hozzájárulás, megállapodás vagy bejelentés nélkül, attól eltérő módon, vagy azt meghaladó mértékben használja, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal sújtható.

8. § Aki a közterületet olyan tevékenységre használja rendeltetésétől eltérő célra, amelyre a közterületek használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet alapján közterület-használati megállapodás nem köthető, hozzájárulás nem adható, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal sújtható.

9. § Aki a közterületen elhelyezett utcabútort, virágágyást, lépcsőt, pihenésre szolgáló eszközt, szökőkutat, köztéri műalkotást (együtt: utcai berendezés) nem rendeltetésének megfelelően használ - kivéve a rend-, a katasztrófavédelmi- és az életmentő szervek feladatellátásával összefüggő, továbbá vis maiornak minősülő olyan eseményt, amely során a rendeltetésszerű használat nem biztosítható - megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal sújtható.

10. § Aki közterületi emléktáblát, utca névtáblát, házszámtáblát eltakar vagy más módon olvashatatlanná tesz, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal sújtható.

11. § Aki közterületi sportcélú létesítményben dohányzik, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

12. § Aki a közterületen növényt ültet és az ültetéséhez a városi főkertész előzetes hozzájárulását nem szerzi be, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal sújtható.

5. A köztisztaság fenntartásával kapcsolatos szabályok

13. § Az az ingatlanhasználó, aki a köztisztaság fenntartásáról szóló 16/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdésében és (7) bekezdésében meghatározott bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal sújtható.

6. A város jelképeivel kapcsolatos szabályok

14. § Aki Paks Város Önkormányzata jelképeit engedély nélkül használja, alkalmazza vagy előállítja, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal sújtható.

7. A piactartással kapcsolatos szabályok

15. § Aki:

a) az ellenőr kérésére nem mutatja fel a váltott piaci helyjegyet,

b) a piaci elárusítóhelyen az árusítás során keletkezett hulladékot az árusítás befejezésekor nem távolítja el,

megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal sújtható.

8. A társasházi együttéléssel kapcsolatos szabályok

16. § (1) Aki többlakásos lakóépület nem lakás céljára szolgáló közös használatú helyiségeiben és közös tulajdonban álló területén

a) állatot felügyelet nélkül hagy,

b) az állat által okozott szennyeződést nem távolítja el,

c) gazdátlan állatot másokat zavaró vagy környezetet szennyező módon etet,

d) állatot az épületbe szoktat,

megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) Aki a társasház közössége által a szervezeti-működési szabályzat mellékleteként elfogadott házirend előírásait nem tartja be, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal sújtható.

9. A védett helyi értékek védelmével kapcsolatos előírások

17. § Aki védett helyi érték megjelölést eltávolít, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal sújtható.

10. A zöldfelület, zöldterület védelmével kapcsolatos szabályok

18. § Aki

a) a közparkban a gyepet károsítja, bármely okból a parkosított területre, ezek sétányaira - kivéve a parkfenntartás céljára szolgáló munkagépek munkavégzési célú, valamint a rend-, a katasztrófavédelmi- és az életmentő szervek feladatellátásával összefüggő, továbbá vis maiornak minősülő olyan esemény esetében, amely során elkerülhetetlen a behajtás, parkolás - járművel behajt, parkol,

b) nem szilárd burkolattal ellátott közterületen, valamint a közutat, járdát szegélyező, illetőleg a közúti forgalmat irányító vagy elválasztó, részben vagy egészben növényzettel borított közterületen, azok állapotától függetlenül járművel közlekedik és ott parkol, a gépjárművet ott javítja vagy tisztítja,

megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal sújtható.

19. § Aki a közparkban - a gyomnövények kivételével - a növényeket, a növényi részeket leszedi, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal sújtható.

11. Záró rendelkezés

20. § (1) Ez a rendelet 2019. február 25-én lép hatályba.

(2) * 

Paks, 2019. február 22.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. február 22-én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére