Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya Paks településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településkép védelmi rendeletének készítése, módosítása során a 3. § szerinti partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.

2. § Paks településfejlesztési koncepciójának (a továbbiakban: koncepció), integrált településfejlesztési stratégiájának (a továbbiakban: stratégia), településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településkép védelmi rendeletének vagy azok módosításának a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.

2. A partnerek meghatározása

3. § A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:

a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

b) a paksi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

c) a paksi székhellyel bejegyzett civil szervezet,

d) helyben működő egyházak,

e) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.

3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

4. § (1) Koncepció vagy stratégia készítése esetén a partnerek tájékoztatása - a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében -

a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,

b) a paksi helyi újságban vagy online lapban, és

c) a www.paks.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá

d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(2) A koncepció és a stratégia módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről - a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében - a www.paks.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik.

5. § Településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv), településkép védelmi rendelet készítése vagy módosítása esetén a partnerek tájékoztatása - a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében -

a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,

b) a paksi helyi újságban vagy online lapban, és

c) a www.paks.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá

d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.

6. § (1) Településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása - a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében -

a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,

b) a paksi helyi újságban vagy online lapban, és

c) a www.paks.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá

d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(2) Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről - a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében -

a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,

b) a paksi helyi újságban vagy online lapban, és

c) a www.paks.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá

d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(3) Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása esetén - a (4) bekezdés szerinti eset kivételével, - a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről, - a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében -

a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,

b) a paksi helyi újságban vagy online lapban, és

c) a www.paks.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá

d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(4) Településrendezési eszköz készítésének vagy módosításának tárgyalásos eljárása során, a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről - a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében, - a www.paks.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik.

(5) Településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban vagy Kormányrendelet alapján történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről - a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében - a www.paks.hu honlapon közzétett hirdetmény útján történik.

7. § (1) A hirdetménynek - előzetes tájékoztató esetén - tartalmaznia kell:

a) a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban az érintett államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott dokumentumot,

b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és

c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel megküldhető.

(2) A hirdetménynek - munkaközi tájékoztató esetén - tartalmaznia kell:

a) az érintett államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott dokumentumokat, tárgyalásos és állami főépítészi eljárás esetén, legalább a tervezet összefoglaló leírását és az elkészült jóváhagyandó munkarészeket,

b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és

c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel megküldhető.

8. § A hirdetmény kihelyezési határidő meghatározása minden 3. címben említett eljárási mód esetében a Korm. rendelet alapján történik.

4. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának módja

9. § (1) A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek a fórum témájával kapcsolatban, és partnernek jelentkezhetnek be nevüknek, pontos címüknek írásos megadásával. A lakossági fórumon elhangzottakat hangfelvétel alapján jegyzőkönyvbe kell foglalni. A lakossági fórumot követő, valamint lakossági fórum hiányában a hirdetmény közzétételétől számított Korm. rendeletben meghatározott határidőn belül a partnerek írásos észrevételeket tehetnek nevük és címük pontos megadásával az alábbi módokon:

a) papíralapon a Polgármesternek címezve, Paks Város Önkormányzatának címére (7030 Paks, Dózsa György u. 55-61.) történő megküldéssel, vagy

b) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő megküldéssel, amennyiben a hirdetmény ilyet tartalmaz.

(2) Azt a partnert, aki az (1) bekezdés szerint közzétett határidőn belül véleményt nem nyilvánított, javaslatot nem tett, a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek kell tekinteni, az egyeztetési további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.

(3) Tárgyalásos eljárásban, az egyeztető tárgyalás vonatkozásában az eljárásban érintett partnernek az egyeztető tárgyalást megelőző partnerségi egyeztetésben jogszabályon alapuló ellenvéleményt tett partnert kell tekinteni.

(4) Az (1) bekezdés szerint beérkezett vélemények tisztázása érdekében a polgármester a véleményező partnerrel meghívásos egyeztető tárgyalás keretében további egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.

(5) Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során határidőn belül véleményt nem adott, vagy adott, de a (4) bekezdés szerinti meghívásos egyeztető tárgyaláson a meghívás ellenére nem vett részt, kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni, az egyeztetés további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.

(6) A (2) bekezdés szerinti hozzájáruló és az (5) bekezdés szerinti kifogást nem emelő partner partnerségi bejelentkezés elfogadását/el nem fogadását követő 8 napon belül, a (3) bekezdés szerinti jogszabályon alapuló ellenvéleményt tett, valamint a (4) bekezdés szerinti véleményező partner a vélemény, javaslat elfogadását/el nem fogadását követő 8 napon belül írásban kerül kiértesítésre.

(7) A beérkezett javaslatokat, véleményeket a főépítész az (1) bekezdésben megjelölt határidő elteltét követő 3 napon belül továbbítja az arculati kézikönyv, településképi rendelet, fejlesztési dokumentum vagy a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek.

(8) A tervező a véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét - a tervezési szerződésben megállapított határidőben - megküldi az önkormányzat részére, a Polgármesternek címezve.

(9) A szakmai javaslatok alapján a főépítész a vélemények, javaslatok elfogadására, el nem fogadás esetén indokolására vonatkozó döntés-tervezetet készít a képviselő-testület vagy a polgármester részére.

10. § (1) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról a képviselő-testület dönt. A döntést követően a képviselő-testület határozatáról a véleményt tett partner 8 napon belül írásban kerül kiértesítésre.

(2) Minden a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos Korm. rendeletben és jelen rendeletben nem szabályozott kérdésben a Polgármester dönt, a vonatkozó eljárási szabályok megtartása mellett.

11. § (1) A rendeletben foglaltak szerint beérkezett véleményeket, javaslatokat a főépítész a tárgy és az eljárási szakasz rögzítésével, a beérkezés sorrendjében nyilvántartja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) a véleményező, javaslattevő nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét,

b) a vélemény beérkezésének időpontját,

b) a vélemény, javaslat rövid tartalmát,

c) a véleményezési szakaszt lezáró, a véleményt, javaslatot elfogadó, vagy elutasító képviselő-testületi határozat számát, illetve a Polgármester döntését.

(3) Az (1) bekezdés szerinti dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó szabályok szerint, az ott meghatározott határidőig kell őrizni.

5. Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településfejlesztési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedések

12. § A Polgármester - a feladatkör szerint illetékes szervezeti egységek útján - gondoskodik az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési eszköz elfogadást követő 15 napon belüli közzétételéről, a www.paks.hu honlapon. A honlapon történő közzététel nem mentesít a Korm. rendelet 43. §-a és 43/B. §-a szerinti egyéb közzétételi szabályok teljesítése alól.

13. § Az elfogadott koncepcióról, stratégiáról és ezek módosításáról szóló, a Korm. rendelet 30. § (13) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásról a polgármester a főépítész útján gondoskodik.

6. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit a rendelet hatályba lépését követően induló egyeztetési eljárásokban kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 73/2013. (V. 28.) önkormányzati határozata.

Paks, 2019. március 18.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. március 18-án kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

1. függelék 8/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelete

A partnerek tájékoztatásának módja

Dokumentum Eljárás fajtája Előzetes tájékoztatás Munkaközi tájékoztatás
Településfejlesztési koncepció készítése - Van Van
Integrált településfejlesztési stratégia készítése - Van Van
Koncepció vagy stratégia módosítása - Nincs Van
Településképi arculati kézikönyv, településképvédelmi rendelet készítése vagy módosítása - Van Van
Településrendezési eszközök készítése, Teljes eljárás Van Van
módosítása (pl. helyi építési szabályzat, Egyszerűsített eljárás Nincs Van
szabályozási terv, településszerkezeti terv) Tárgyalásos eljárás Nincs Van
Állami főépítészi eljárás Nincs Van
(csak honlapon)
Településrendezési eszközök készítése, módosítása Korm. rendelet alapján (pl. helyi építési szabályzat, szabályozási terv, településszerkezeti terv) Tárgyalásos eljárás Nincs Van
(csak honlapon)
Településrendezési eszközök készítése, módosítása során Kormány által rendeletben kihirdetett vészhelyzet esetén Tárgyalásos eljárás Nincs Van
(csak honlapon)

2. függelék 8/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelete

A különböző partnertípusok, valamint a javaslatok, vélemények elfogadásának módja

Megnevezés Eljárás fajtája Definíció Döntés
Hozzájáruló partner Minden eljárás Határidőn belül véleményt nem nyilvánított, javaslatot nem tett Képviselő-testület
Jogszabályon alapuló ellenvéleményt tett partner Tárgyalásos eljárás Az egyeztető tárgyalás vonatkozásában az eljárásban érintett partner az egyeztető tárgyalást megelőző partnerségi egyeztetésben Képviselő-testület
Véleményező partner Minden eljárás Véleményt, javaslatot tett partner, akivel az eljárás további szakaszaiban meghívásos egyeztető tárgyalás kezdeményezhető Képviselő-testület
Kifogást nem emelő partner Minden eljárás A partnerségi egyeztetés során határidőn belül véleményt nem adott, vagy adott, de a meghívásos egyeztető tárgyaláson a meghívás ellenére nem vett részt Képviselő-testület

  Vissza az oldal tetejére