Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

az iparosított technológiával épült lakások tulajdonosai, tulajdonosi közösségei energia-megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatásáról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a panel, a közép és nagyblokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbetonvázas és az egyéb, előregyártott technológiával épült lakóházak energia-megtakarítást eredményező beruházásainak támogatására nyilvános pályázati rendszert működtet, mellyel kapcsolatosan a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Paks város közigazgatási területén lévő 2006.01.01. előtt kiadott építési engedély alapján a panel, a közép és nagyblokk, az alagútzsalu, az öntött a vasbetonvázas és az egyéb előregyártott technológiával (a továbbiakban: iparosított technológiával) épített lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításaira, gépészeti rendszereinek, berendezésinek felújítására és korszerűsítésére.

(2) A rendelet a személyi hatálya az iparosított technológiával épült lakóépületek lakásainak tulajdonosaira valamint társasházi és lakásszövetkezeti saját tulajdonú épületeik tulajdonosi közösségéra terjed ki (a továbbiakban: pályázó).

Értelmező rendelkezések

2. § 1. benyújtás napja: a pályázat beadásának dátuma év/hónap/nap;

2. hagyományos technológiával épített lakóépület: amely nem minősül iparosított technológiával épített lakóépületnek;

3. iparosított technológiával épített lakóépület: a panel, a közép- és nagyblokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb előregyártott technológiával épített lakóépület;

4. közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti hozzátartozók;

5. lakás: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerint kialakított lakóépület vagy épületrész;

6. lakóépület: olyan épület, amelyben lakásnak minősülő, önálló rendeltetési egységű helyiség található;

7. lakóközösség: a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény 2. §-a szerinti lakásszövetkezetek, valamint a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti társasház tulajdonostársainak közössége;

8. természetes személy: az iparosított technológiával épült lakások tulajdonosai, amennyiben magyar állampolgárok, illetőleg Európai Unió tagállamának állampolgárai, egyéb külföldiek esetében legalább egy éve életvitelszerűen Magyarországon tartózkodó, magyar adóazonosító jellel rendelkező külföldi, aki a korszerűsítéssel érintett lakóingatlan tulajdonosa.

A támogatási keret forrása, a támogatás elnyerésének módja

3. § (1) A támogatási keret forrása Paks város tárgyévi költségvetésében a Képviselő-testület által e célra elkülönített összeg.

(2) A pályázó a lakossági energia-megtakarítás támogatására a vissza nem térítendő utófinanszírozású támogatást pályázat útján nyerheti el.

(3) A pályázat során Paks Város Önkormányzata (a továbbiakban: kiíró) nevében a polgármester jár el.

Támogatottak és a pályázatból kizártak köre

4. § (1) Pályázatot nyújthatnak be az önkormányzathoz az iparosított technológiával 2006. év előtt épült meglévő lakások és lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának, korszerűsítésének támogatására:

a) természetes személyek;

b) lakásszövetkezetek;

c) társasházak (a továbbiakban: pályázó).

(2) A támogatás iránti pályázat aláírására a tulajdonos, vagy annak Ptk. szerinti közeli hozzátartozója - amennyiben ő lakja az ingatlant -, a lakóközösség jogszabályban meghatározott felhatalmazása alapján a lakásszövetkezet képviselője, a társasház közös képviselője jogosult.

(3) Nem nyújthat be pályázatot, nem adható támogatás azon pályázó részére:

a) aki az (1) bekezdésben meghatározott jogosultak körébe nem tartozik;

b) akinek a pályázata a befogadást megelőzően megkezdett beruházás megvalósítására irányul;

c) aki a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor és az hitelt érdemlően bebizonyosodik;

d) aki magyar adóazonosító jellel vagy adószámmal nem rendelkezik, azon lakásszövetkezeti házak, társasházak, amelyek nem rendelkeznek önálló adószámmal, ha a pályázatban szereplő lakások tulajdonosai közül akár egy is nem rendelkezik adóazonosító jellel vagy adószámmal;

e) aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben meghatározott valamely okból nem jogosult a támogatásra;

f) aki nem rendelkezik az adott ingatlanra szóló lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel;

g) aki lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó helyi adó- vagy helyi adók módjára behajtható köztartozással bír, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;

h) aki a korábbi években meghirdetett bármely minisztérium által, illetve további állami költségvetési forrásból finanszírozott, valamint európai uniós forrásból finanszírozott energiatakarékossági programban támogatást nyert, de támogatásától a pályázó hibájából eredően a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagy jogelődje elállt, vagy a beruházást a pályázó önhibájából nem valósította meg;

i) aki ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá azon pályázó, aki a pályázat benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette, kivéve a vis maior esetét;

j) aki a beruházást, a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának időpontjában nem per- és igénymentes;

k) aki a pályázathoz mellékelendő tulajdoni lapon tulajdonosként nem szerepel; vagy nem a tulajdonos Ptk. szerinti közeli hozzátartozója.

l) aki - ha szükséges - a beruházás elvégzéséhez jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;

m) akinek a pályázata nem felel meg a rendeletben és a pályázati felhívásban előírt formai és tartalmi követelményeknek;

n) *  akinek a pályázatában megjelölt lakást életvitelszerűen az éves pályázati kiírás közzétételének napján nem a tulajdonos, vagy a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója használja;

o) aki a pályázatában megjelölt lakást nem lakás céljára használja;

p) akinek a pályázata a hiánypótlást követően sem felel meg az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (a továbbiakban: 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet) hazai forrás igénybevételére vonatkozó rendelkezéseinek, vagy a megfelelőséget igazoló energetikai számítás nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, vagy hiányzik.

(4) A rendelet alkalmazásában az építés évének a jogerős használatbavételi, fennmaradási engedély megszerzésének évét kell tekinteni.

(5) Azon pályázatok, amelyek a jogosultság ellenőrzése során nem felelnek meg az (1)-(4) bekezdésben meghatározott követelményeknek, kizárásra kerülnek.

A pályázat kiírása

5. § (1) A pályázat kiírásáról évente egy alkalommal a 4. § (1) bekezdésében meghatározott támogatási céllal a Képviselő-testület dönt.

(2) A pályázati felhívást a helyben szokásos módon kell közzétenni.

(3) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

a) a pályázók és a pályázatból kizártak körét;

b) a támogatási célokat;

c) a költségvetésben rendelkezésre álló pályázati keret nagyságát és az elnyerhető támogatást;

d) a pályázatok benyújtásának feltételeit, dokumentumait;

e) az elbírálás szempontjait és módszerét;

f) a benyújtási határidőt;

g) a hiánypótlás lehetőségéről szóló tájékoztatást;

h) a pályázat elbírálási határidejét.

(4) A pályázatok benyújtására a tárgyévi pályázati felhívás közzétételétől számított 45. napon, reggel 8.00 és délután 16.00 között van mód. Amennyiben ez a nap nem munkanapra esik, akkor a pályázatok leadási napja az azt követő első munkanap.

A pályázat benyújtása

6. § (1) A pályázatot 1 eredeti példányban összefűzve, „Iparosított épületek pályázat” felirattal ellátott zárt borítékban kell benyújtani a Paksi Polgármesteri Hivatal 7030 Paks, Dózsa György út 55-61. földszintjén. A pályázat benyújtásáért díjat nem kell fizetni.

(2) A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:

a) a pályázati adatlapot;

b) a rendelet 1. mellékletében foglalt nyilatkozatot;

c) a rendelet 3. mellékletében foglalt nyilatkozatot;

d) érintettség esetén a rendelet 4. mellékletében foglalt nyilatkozatot;

e) a rendelet 5. mellékletében foglalt nyilatkozatot a használatbavétel évéről;

f) utólagos hőszigetelés esetén a rendelet 6. mellékletében foglalt nyilatkozatot;

g) utólagos hőszigetelés esetén - ha a hőszigeteléssel ellátandó lakóépület telekhatáron áll - a rendelet 7. mellékletében foglalt nyilatkozatot;

h) a rendelet 8. mellékletében foglalt nyilatkozatot;

i) amennyiben a beruházás engedélyhez és/vagy településképi eljáráshoz kötött, akkor szükséges az adott engedély és/vagy a 18/2013. (V. 28.) önkormányzati rendelet szerinti, a pályázatban szereplő munkákat engedélyező településképi bejelentési igazolást vagy településképi véleményt;

Ha a pályázat beadásakor a hatósági engedély vagy az igazolás még nem áll rendelkezésre, abban az esetben az engedély vagy az igazolás iránti kérelem másolatát kell csatolni.

j) lakcím kártya másolata: Az életvitelszerű használatot mind a pályázó, mind pedig a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója lakcímkártyával köteles igazolni, melyen a bejelentési időpontja nem lehet későbbi, mint az adott évi pályázat kiírásának időpontja;

k) a pályázati felhívásban meghatározott egyéb igazoló dokumentumokat.

(3) A pályázattal kapcsolatosan szükségessé váló kapcsolattartás a kiíró és a pályázó között a pályázó részéről a tulajdonos, lakásszövetkezetek, társasházak esetén jogszabályban meghatározott felhatalmazása alapján a közös képviselője útján történik.

(4) Ugyanazon, megegyező helyrajzi szám alatti lakás, egylakásos lakóépület, társasházi, szövetkezeti lakóépület ugyanazon - a rendelet szerinti, vagy a korábbi évek rendeletei szerinti energia-megtakarítást eredményező - munkáira sikeres pályázat esetén, valamint, ha a pályázó kimerítette a pályázatban érintett ingatlanra vonatkozó pályázat megkezdésének évében hatályos rendeletnek megfelelő maximálisan elnyerhető támogatás összegét, a pályázat benyújtását követő évétől számított 10 év elteltével lehet ismételten pályázatot benyújtani.

(5) A beérkezett pályázatot a kiíró átvizsgálja, és ha azzal kapcsolatosan hiányosságot tapasztal, a pályázót határidő megjelölésével hiánypótlás benyújtására szólítja fel.

(6) A hiánypótlási felszólításban megjelölt határidő jogvesztő, annak elmulasztása vagy nem teljes körű hiánypótlás estén a kiíró a pályázatot nem fogadja be.

(7) A kiíró a határidőben benyújtott és hiánytalan pályázatot befogadja, amelyről a pályázati anyagában szereplő értesítési címen értesíti a pályázót. A befogadás nem jelenti a támogatás megítélését. A pályázat befogadását követően és a támogatói döntés kézhezvétele előtt a beruházás kizárólag saját felelősségre kezdhető meg. A kiíró a pályázat befogadását követően legkésőbb 30 napon belül bírálati döntést hoz.

Támogatható célok, elszámolható és el nem számolható költségek, a pénzügyi támogatás mértéke

7. § (1) Támogatási célok:

a) lakóépületek lakáscélú helyiségei - ideértve a lépcsőházat is - homlokzati nyílászárói cseréje korszerű hőszigetelő nyílászáróra árnyékoló, redőny vagy spaletta szerkezettel vagy anélkül, egylakásos lakóépület vagy társasházi, szövetkezeti lakóépület egy-egy lakása esetében vagy az összes lakás vonatkozásában;

b) az összes homlokzat - kivéve lábazati falak - egyidejű utólagos hőszigetelése egylakásos lakóépület vagy társasházi, szövetkezeti lakóépület vonatkozásában, ha a társasházi, szövetkezeti lakóépület nyílászárói cseréje vagy a pályázati felhívás alapján benyújtott pályázat keretében vagy ezt megelőzően - ideértve a csere idején érvényben lévő szabályozásnak megfelelő hőátbocsátási tényezővel rendelkező hőszigetelt nyílászárót - a lakóépületben lévő lakások 90%-ában megtörténik vagy már megtörtént;

c) zárófödém, illetve meglévő beépített tetőterek utólagos hő- és vízszigetelése egylakásos lakóépület vagy társasházi, szövetkezeti lakóépület vonatkozásában;

d) a lakóépületen korábban elvégzett hőszigetelési munkákkal nem érintett homlokzata esetén egy vagy több homlokzatának utólagos hőszigetelése, amennyiben azzal megvalósul az épület összes homlokzatának hőszigetelése egylakásos lakóépület vagy társasházi, szövetkezeti lakóépület vonatkozásában, ha a társasházi, szövetkezeti lakóépület nyílászárói cseréje vagy a pályázati felhívás alapján benyújtott pályázat keretében vagy ezt megelőzően - ideértve a csere idején érvényben lévő szabályozásnak megfelelő hőátbocsátási tényezővel rendelkező hőszigetelt nyílászárót - a lakóépületben lévő lakások 90%-ában megtörténik vagy már megtörtént;

e) lakóépület b) pont szerinti homlokzati utólagos hőszigetelésével együtt végzett lábazati fal festése;

f) lakóépület b) pont szerinti homlokzati utólagos hőszigetelésével együtt végzett lábazati fal szigetelése vagy lakóépület alagsor feletti födém utólagos hőszigetelése;

g) meglévő hagyományos energiaforrással (gáz, szén, elektromos áram) működtetett fűtési, használati melegvíz rendszerek felújítása, korszerűsítése, átalakítása egylakásos lakóépület vagy társasházi, szövetkezeti lakóépület egy-egy lakása, illetve az összes lakás vonatkozásában; gázkazán csere során kizárólag kondenzációs kazán beépítése támogatható;

h) brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése egylakásos lakóépület vonatkozásában;

i) megújuló energiafelhasználás kialakítása vagy növelése (napelemes rendszer telepítése, napkollektoros rendszer kiépítése, hőszivattyús rendszer telepítése) egylakásos lakóépület vagy társasházi, szövetkezeti lakóépület vonatkozásában.

(2) Nem támogatható célok:

a) ha a tervezett munka nem felel meg a környezetvédelmi és egyéb hatósági előírásoknak;

b) ha a tervezett munka nem eredményez energia-megtakarítást;

c) ha a pályázat nem lakóépület energetikai korszerűsítésére (energia-megtakarításra) irányul;

d) ha a tulajdoni lapon művelési ágként csak beépítetlen terület, ami nem lakás, lakóház, lakóépület minősítés szerepel;

e) ha a beruházás nem felel meg az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet hazai forrás igénybevételére vonatkozó előírásainak.

(3) A beruházás költségvetésében csak az árajánlattal alátámasztott azon költségek számolhatók el, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a beruházás végrehajtásához. A munkák elvégzése során kereskedelmi forgalomban kapható, az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet, (a továbbiakban: 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet) szerinti teljesítmény nyilatkozattal rendelkező új anyagok, szerkezetek, berendezések építhetők, üzemelhetők be.

(4) A 7. § (1) bekezdésében meghatározott támogatási célok megvalósításához szükséges munkákon túl nem számolható el a beruházás költségvetésében a beruházás végrehajtásához elengedhetetlenül nem szükséges munkák költsége. Nem számolhatók el a beruházás utáni helyreállítási költségek, az átépítések, átalakítások, bővítések költségei, a szakértői és tervezői díjak, az energia-megtakarítást nem eredményező anyag és munkadíjak, korszerűtlen eszközök, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet előírásainak nem megfelelő nyílászárók, utólagos hőszigetelések és épületgépészeti berendezések beépítése.

(5) Az önkormányzati támogatás mértéke az elszámolható költségek figyelembevételével a beruházás bruttó költségének maximum 50%-a, de legfeljebb bruttó 500.000 Ft. Ha több célt kíván megvalósítani, az elszámolható költségek figyelembevételével az önkormányzati támogatás mértéke a beruházás bruttó költségének 50%-a, de legfeljebb 2019. évtől bruttó 700.000 Ft lakásonként, a 6. § (4) bekezdésében rögzített időintervallumra vonatkozóan.

(6) Társasházi vagy szövetkezeti lakóépület pályázó esetén, ha a lakóközösség az épületben lévő összes lakás vonatkozásában nyújtja be a pályázatot, és ha a társasházi vagy szövetkezeti lakóépület lakásainak a száma eléri vagy meghaladja a 6 lakást, az (5) bekezdés szerinti támogatás lakásonként nyújtandó.

A pályázatok nyilvántartása, az elbírálás

8. § (1) A beérkezett pályázatokat a Paksi Polgármesteri Hivatal Pályázati Osztálya tartja nyilván az iratkezelési előírások betartásával.

(2) Amennyiben a pályázat költségvetésében megjelölt valamely árat az elbíráló az általános árszínvonal figyelembevételével túlzottnak minősíti, úgy jogosult a pályázótól - határidő tűzésével - indokolást kérni. Amennyiben a pályázó az előírt határidőn belül indokolást nem nyújt be, vagy az elbíráló az indokolást nem tartja a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek, úgy jogosult a pályázatban igényelt támogatás mértékét az ár túlzott mértékével arányosan csökkenteni.

(3) A pályázatok beadása egy napon történik reggel 8 és délután 16 óra között folyamatosan. A pályázatok átvételénél folyamatosan vezetni kell a beérkezett támogatási igényt, majd amennyiben a támogatási igény meghaladja az összesített keret 110%-át, a befogadást követően közjegyző jelenlétében az elbírálandó pályázatok kisorsolásra kerülnek.

(4) A pályázatok elbírálásának eredményéről a kiíró nevében eljáró polgármester a döntés meghozatalát követő 3 munkanapon belül írásban értesíti a pályázókat.

Pénzügyi rendelkezés, a felhasználás ellenőrzése

9. § (1) Az elnyert támogatás a nyertes pályázó részére Támogatási szerződés keretében, a pályázatban szereplő munkák elvégzését és kifizetésének igazolását követően utófinanszírozás keretében kerül kifizetésre az alábbiak szerint:

a) ha a pályázó a 7. § (1) bekezdésében felsorolt célok közül egy célt kíván megvalósítani, akkor a munkák teljes körű elvégzését követően kerül kifizetésre az elnyert támogatás,

b) amennyiben a pályázó a 7. § (1) bekezdésében felsorolt célok közül kettő vagy több célt kíván megvalósítani, abban az esetben maximum 50%-os teljesítésnél vagy 1-1 befejezett támogatási célhoz kapcsolódó tevékenység megvalósulását követően van lehetősége a részelszámolásra.

(2) Az elnyert támogatás felhasználására a nyertes pályázónak legkésőbb a támogatás megítélésének évét követő év november 30-ig van lehetősége. * 

(3) A Támogatási szerződést a döntés közlésének kézhezvételétől számítottan legkésőbb 90 napon belül meg kell kötni.

(4) Ha a Támogatási szerződés megkötése a (3) bekezdésben megadott időn belül a pályázó hibájából nem jön létre, a megítélt támogatás igénybevételének jogosultságát a pályázó elveszíti.

(5) A nyertes pályázónak, ha fennáll a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerint a részben vagy egészben támogatásból megvalósuló beszerzésekre vonatkozó közbeszerzési kötelezettség, gondoskodnia kell a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. Ez esetben a támogatás folyósításának feltétele a közbeszerzési eljárás dokumentumai 1 másolati példánya kiírónak történő átadása.

(6) A pályázatban szereplő munkák elvégzése csak arra jogosultsággal rendelkező cég(ek), szakember(ek) közreműködésével lehetséges. A támogatás lehívásakor- az e pontban meghatározott kivételen túl - kizárólag a pályázatban benyújtott árajánlatot készítő kivitelező által kiállított számlák fogadhatók el. A Támogatott nevére szóló, de nem a pályázathoz árajánlatot adó kivitelező által kiállított számlák nem fogadhatóak el, kivéve, ha a Támogatott kétséget kizáróan bizonyítja, hogy az árajánlatot adó kivitelező érdekkörében felmerült okból a kivitelezésre nem képes, vagy azt nem vállalja. A pályázat utófinanszírozott, ezért elszámoláskor a Támogatottnak 100%-ban igazolnia kell az elszámolandó számlái kiegyenlítését. Készpénzes fizetés esetén pénztárbizonylattal, banki átutalás esetén bankkivonattal vagy bankigazolással.

(7) A pályázó köteles minden olyan engedélyt, hozzájárulást beszerezni, szükséges bejelentéseket megtenni, tűzvédelmi előírásokat, valamint egyéb vonatkozó jogszabályt betartani, amely a munkák elvégzéséhez szükséges. Ennek elmulasztásából származó minden felelősség a pályázót terheli. A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóság által végzett, e rendelet alapján nyújtott támogatásból megvalósuló beruházás ellenőrzésével kapcsolatos dokumentumokat a kiíró a hatóságtól közvetlenül beszerezze.

(8) A pályázatban szereplő munkák elvégzése során kereskedelmi forgalomban kapható, Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező új anyagok, szerkezetek berendezések építhetők be, helyezhetők üzembe.

(9) Az elszámolás a pályázó nevére és a megvalósított beruházás címére kiállított és záradékolt számla, valamint a pályázó által hitelesített számla másolatának és a kifizetést igazoló bizonylatok másolatának, a beépített anyagok vonatkozásában a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerinti (minőségi, garanciális) teljesítmény nyilatkozatoknak, továbbá a pályázó a rendelet 2. melléklete szerinti eredeti nyilatkozata egyidejű bemutatása mellett történik.

(10) Ha az elszámolás során a pályázó által benyújtott számlán szereplő összeg nem éri el a pályázatban megadott elszámolható költséget, de a megvalósult műszaki tartalom megegyezik a pályázat műszaki tartalmával, a megvalósítás során a kivitelezés költsége alacsonyabb lett, mint a pályázatban szereplő elszámolható költség, a Támogatási szerződésben szereplő összeg az eltérés arányában csökkentésre kerül és az így csökkentett összeg kerül kifizetésre a pályázónak.

(11) Ha az elszámolás során bizonyítást nyer, hogy a pályázatban megadott műszaki tartalom a megvalósítás során csökkentésre került, a meg nem valósult részre jutó támogatás a pályázónak nem fizethető ki.

(12) Utólagos homlokzati hőszigeteléssel együtt megvalósítandó nyílászárócsere esetében a nyílászárók cseréje során a műszaki tartalom, illetve a mennyiség csökkentése nem hagyható jóvá.

(13) Amennyiben a megvalósított beruházás a pályázatban szereplő műszaki tartalomtól eltér, de az indokolt és a rendelet 7. § (1) bekezdésében felsorolt támogatható célok valamelyike, a kivitelezés megkezdése előtt egy nyilatkozat keretében engedélyeztetni szükséges a kiíróval. A nem egyeztetett műszaki tartalom változás utólag nem támogatható.

(14) Amennyiben az elvégzett munkák értéke meghaladja a pályázatban megadott elszámolható költséget, de a megvalósult műszaki tartalom megegyezik a pályázat műszaki tartalmával, a többlet pénzforrás biztosításáról a pályázónak kell gondoskodnia, a támogatás összege nem módosul.

(15) Kiíró a Támogatási szerződésben megnevezett képviselője útján jogosult a munkák ellenőrzésére, ideértve az utóellenőrzést is.

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet 2019. április 29-én lép hatályba.

(2) *  A személyes adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 8. §-a és az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadott - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló - 2016/679. számú rendeletének előírásai alapján történik.

(3) A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

(4) * 

Paks, 2019. április 28.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. április 28-án kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

1. melléklet a 10/2019. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott ______________________________ név ____________________________ szám alatti lakos, mint pályázó, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a 10/2019. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdésében felsorolt kizáró okok egyike sem vonatkozik személyemre, illetve pályázatomra.

A pályázatban megadott műszaki tartalom energia-megtakarítást eredményez.

Paks, _________________ év ___________ hó ________ nap

______________________________
pályázó saját kezű aláírása

Társasház, szövetkezeti ház esetében minden lakástulajdonosnak külön-külön kell a nyilatkozatot csatolni.

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.) 2.)
Név: Név:
Lakcím: Lakcím:
Aláírás: Aláírás:

2. melléklet a 10/2019. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott ______________________________ név ____________________________ szám alatti lakos, mint pályázó (Támogatott), büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a támogatás felhasználása a pályázatban szereplő adatok, tények, műszaki tartalom és a munkák teljes körű/csökkentett műszaki tartalmú *  elvégzése, valamint a fenti rendelet előírásainak megfelelően történt meg.

A nyilatkozathoz csatolom a beruházásra (a Pályázati Adatlap 3.1 pontban szereplő műszaki tartalomra vonatkozóan anyag- és munkadíj bontásban) vonatkozó számlák másolatát, valamint a kivitelezést végző vállalkozó nyilatkozatát arról, hogy a beruházás műszaki tartalma megfelel az önkormányzati rendeletben, a hozzá kapcsolódó pályázati felhívásban, a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben, egyéb vonatkozó jogszabályokban és a befogadott pályázatban előírtaknak.

Paks, _________________ év ___________ hó ________ nap

______________________________
pályázó saját kezű aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.) 2.)
Név: Név:
Lakcím: Lakcím:
Aláírás: Aláírás:

3. melléklet a 10/2019. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról

A pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:

Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.)

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ... pont alapján

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ... pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt.:

______________________________
aláírás/cégszerű aláírás

4. melléklet a 10/2019. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés
szerinti érintettségéről

A pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:

Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert

a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó):

...................................................................................................................

..................................................................................................................

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:

Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)

Indoklás:

- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.

- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.

(A kívánt rész aláhúzandó!)

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában áll. (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!)

Indoklás:

Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):

..................................................................................................................

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert

- vezető tisztségviselője,

- az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,

- vagy társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő vagy e személyek közeli hozzátartozója

Indoklás:

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):

.................................................................................................................

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):

..................................................................................................................

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt.:

______________________________
aláírás/cégszerű aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.) 2.)
Név: Név:
Lakcím: Lakcím:
Aláírás: Aláírás:

5. melléklet a 10/2019. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott ______________________________ név ____________________________ szám alatti lakos, mint pályázó, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a pályázatom keretében felújítandó ingatlan jogerős használatbavételi engedélye 2006. év előtti.

Paks, _________________ év ___________ hó ________ nap

______________________________
pályázó saját kezű aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.) 2.)
Név: Név:
Lakcím: Lakcím:
Aláírás: Aláírás:

6. melléklet a 10/2019. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott ______________________________ név ____________________________ szám alatti lakos, mint pályázó, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy:

- a lakóépület összes homlokzatának - kivéve lábazati falak - egyidejű utólagos hőszigetelése esetén a lakóépület nyílászáróinak cseréje

= már korábban megtörtént 90%-ban - a csere idején érvényben lévő szabályozásnak megfelelő hőátbocsátási tényezővel, * 

= már korábban megtörtént 100%-ban - a csere idején érvényben lévő szabályozásnak megfelelő hőátbocsátási tényezővel, * 

= a pályázati támogatás igénybevételével fog megtörténni. * 

- a lakóépületen korábban elvégzett hőszigetelési munkákkal nem érintett homlokzata esetén egy vagy több homlokzatának utólagos hőszigetelése, amennyiben azzal megvalósul az épület összes homlokzatának hőszigetelése estén lakóépület nyílászárói cseréje

= már korábban megtörtént 90%-ban - a csere idején érvényben lévő szabályozásnak megfelelő hőátbocsátási tényezővel, * 

= már korábban megtörtént 100%-ban - a csere idején érvényben lévő szabályozásnak megfelelő hőátbocsátási tényezővel, * 

= a pályázati támogatás igénybevételével fog megtörténni. * 

Paks, _________________ év ___________ hó ________ nap

______________________________
pályázó saját kezű aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.) 2.)
Név: Név:
Lakcím: Lakcím:
Aláírás: Aláírás:

7. melléklet a 10/2019. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott ______________________________ név ____________________________ szám alatti paksi lakos, mint az energia-megtakarítást eredményező beruházással érintett, __________, ____________ _________ szám alatti ingatlannal szomszédos ingatlan tulajdonosa hozzájárulok ahhoz, hogy a telekhatáron álló lakóépület falára az ingatlanom irányába ______cm utólagos hőszigetelést megépüljön.

Paks, _________________ év ___________ hó ________ nap

______________________________
szomszéd ingatlan tulajdonosának/tulajdonosainak
saját kezű aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.) 2.)
Név: Név:
Lakcím: Lakcím:
Aláírás: Aláírás:

8. melléklet a 10/2019. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott ______________________________ név ____________________________ szám alatti lakos, mint pályázó, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a fent nevezett a pályázatom keretében felújítandó ingatlant életvitel szerűen használom.

Paks, _________________ év ___________ hó ________ nap

______________________________
pályázó saját kezű aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.) 2.)
Név: Név:
Lakcím: Lakcím:
Aláírás: Aláírás:

  Vissza az oldal tetejére