Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat közművelődési feladatairól * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § (1) A rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségletének figyelembevételével a helyi lehetőségek és sajátosságok alapján meghatározza az önkormányzat által ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét.

(2) Az önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során biztosítja minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet és ezek közösségének a jogot, hogy

a) műveltségét, készségeit gyarapítsa, az önkormányzat által nyújtott közművelődési szolgáltatásokat, lehetőségeket igénybe vegye,

b) közösségi művelődési jogait érvényesítse,

c) művelődési céljainak megvalósítására az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézménytől színteret, szakmai segítséget kapjon.

2. A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) az önkormányzat fenntartói jogkörébe tartozó közművelődési tevékenységet folytató intézményekre,

b) az önkormányzattal közművelődési megállapodást kötő szervezetekre,

c) a közművelődési alapszolgáltatásokat igénybe vevőkre.

3. A közművelődési feladat-ellátásának alapelvei

3. § (1) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat elősegíti és igényli a civil közösségek, szervezetek, magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet, vagy ilyen tevékenységet is végző gazdasági vállalkozások közreműködését.

(2) Az önkormányzat gondoskodik arról, hogy Paks polgárai és a városba látogató vendégek folyamatos és megfelelő tájékoztatást kapjanak a helyi közművelődési lehetőségekről, tevékenységekről és szolgáltatásokról.

4. Az önkormányzat közművelődési feladat-ellátásának szervezeti keretei

4. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében közösségi színtereket biztosít.

(2) Az önkormányzat közművelődési feladatait az általa fenntartott költségvetési szerveken továbbá az általa alapított, kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társasággal és egyéb szervezetekkel kötött közművelődési megállapodás keretében látja el.

(3) Az önkormányzat által alapított, kizárólagos tulajdonában álló Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. a következő telephelyeket működteti:

a) Csengey Dénes Kulturális Központ 7030 Paks, Gagarin utca 2.

b) Dunakömlődi Faluház 7027 Dunakömlőd, Béke utca 2-4.

c) Cseresznyéskert Erdei Iskola 7030 Paks-Cseresznyéspuszta

d) Siófok-Sóstói Nyári Tábor 8651 Siófok, Ifjúság utca 1.

(4) A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. az alapító okirata és az önkormányzattal kötött közművelődési megállapodásban foglaltak szerint vesz részt az önkormányzati közművelődési feladatellátásban. A működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket az önkormányzat az éves költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben és a közművelődési megállapodásban foglaltak szerint biztosítja.

5. § A közművelődési feladatok megvalósulását elősegíthetik, gazdagíthatják az azonos érdekű, tevékenységű támogató, kiegészítő partnerek, az anyagi lehetőségeket gyarapító gazdasági szervezetek. Ezen partnerek lehetnek különösen önkormányzati intézmények, oktatási intézmények, nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzati társulások, civil szervezetek, kamarák, gazdálkodó és egyéb más szervezetek, magánszemélyek.

6. § Az önkormányzat a DC Dunakom Zrt.-t (7030 Paks, Kölesdi út 46.) jelöli ki a Képviselő-testület által tárgyévre jóváhagyott városi rendezvények, ünnepségek eszközigényének biztosítását, a karácsonyi dekoráció elkészítését és a közművelődési szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó szállítási feladatokat magába foglaló közfeladatok ellátására.

5. Az önkormányzat közművelődési feladat-ellátásának formái

7. § (1) Az önkormányzat feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása terén:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

f) a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

(2) Az önkormányzat feladatának tekinti továbbá:

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, az életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtését, az egyéni kulcskompetenciák fejlesztését a közösségi művelődés különböző formáin keresztül,

b) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését, a megértés, a befogadás elősegítését, az ünnepek kultúrájának gondozását,

c) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését,

d) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítását.

8. § A Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. alábbi feladatainak részletezését a közművelődési megállapodás tartalmazza:

a) szolgáltatásait elsősorban Paks város polgárai, a településen működő civil szervezetek, a településen tartózkodó vendégek számára biztosítja,

b) gondoskodik klubok, szakkörök, tanfolyamok, egyéb művelődési közösségek, lakossági önszerveződő csoportok támogatásáról, működési feltételek biztosításáról,

c) megfelelő helyszínt biztosít a művészeti csoportok, együttesek működéséhez,

d) helyszínt ad a település kulturális rendezvényeinek, részt vesz az állami, a társadalmi ünnepek, más események megszervezésében és lebonyolításában,

e) helyszínt biztosít a település polgárai számára szabadidejük kulturált eltöltéséhez,

f) részt vesz az önkormányzat által vállalt közművelődési feladatok ellátásában,

g) információs szolgáltatást nyújt.

6. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése

9. § A rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, irányítói jogkörök gyakorlása az államháztartásról szóló törvényben, a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlása a vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint történik.

7. A közművelődési feladat-ellátásának finanszírozása

10. § (1) Az önkormányzat a közművelődési tevékenységet folytatókat, az éves költségvetési rendeletben biztosított előirányzat terhére pénzügyi támogatásban részesítheti, továbbá a közművelődési feladatok ellátására - a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.-vel fennálló közművelődési megállapodásban foglalt feladatokon túlmenően - további közművelődési megállapodást köthet.

(2) A támogatásban részesítendők körét, a támogatás összegét az éves költségvetési rendelet által szabályozott keretek között a Humánpolitikai Bizottság és a Gazdasági Bizottság határozza meg.

8. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 2019. június 1. napján lép hatályba.

(2) * 

Paks, 2019. május 31.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. május 31. napján kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére