Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2019. (X. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők, a képviselő-testület bizottságai, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 62. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a településrészi önkormányzatai elnökei és nem képviselő tagjai részére tiszteletdíjat állapít meg.

2. § Az e rendeletben megállapított tiszteletdíjak és költségtérítések fedezetét Paks Város Önkormányzata az éves költségvetésében e célokra jóváhagyott keret terhére biztosítja.

3. § (1) Az önkormányzati képviselő havi tiszteletdíja 150 000 Ft.

(2) Ha az önkormányzati képviselő bizottság vagy településrészi önkormányzat tagja is, tiszteletdíja havonta - több bizottsági tagság esetén is - 218 000 Ft.

(3) A bizottság, településrészi önkormányzat nem képviselő tagjának havi tiszteletdíja 68 000 Ft.

(4) A bizottság, településrészi önkormányzat elnökének a tiszteletdíja havonta - több bizottsági tagság, tisztség esetén is - 250 000 Ft.

(5) A tiszteletdíj havonta, a tárgyhót követő hó 10. napjáig esedékes, kifizetéséről a jegyző gondoskodik.

4. § Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységgel összefüggő költségeinek megtérítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (3) bekezdésében foglaltak irányadók.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

Paks, 2019. október 25.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. október 25-én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére