Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelete

a Paksi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapjáról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 74. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Paksi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2020. évben 68.475,- Ft.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2020. december 31. napján hatályát veszti.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Paks, 2020. január 24.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. január 24-én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére