Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-6. § * 

7. § * 

8. § * 

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. melléklet 2020. április 1. napján lép hatályba.

Paks, 2020. március 13.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. március 13-án kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

1. melléklet a 8/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelethez * 

2. melléklet a 8/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

A TÖBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

1. Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. 7030 Paks, Gagarin utca 2.
2. TELEPAKS Médiacentrum Nonprofit Kft. 7030 Paks, Dózsa György út 51-53.
3. MEZŐFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű Kft. 7030 Paks, Kölesdi út 46.
4. Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 7030 Paks, Dózsa György út 55-61.
5. DC Dunakom Városfejlesztési és Szolgáltató Zrt. 7030 Paks, Kölesdi út 46.
6. Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. 7030 Paks, Dózsa György út 55-61.
8. Protheus Holding Zrt. 7030 Paks, Dózsa György út 55-61.
9. Paksi Közlekedési Kft. 7030 Paks, Dózsa György út 55-61.

  Vissza az oldal tetejére