Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelete

a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Humánpolitikai Bizottság, valamint Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) bevezető rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Humánpolitikai Bizottság, valamint Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:”

2. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Az e rendelet alkalmazásában használt fogalmak értelmezésére - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazásában:

1. elemi kár: tűz, robbanás, földrengés, árvíz, belvíz, vihar, felhőszakadás, jégverés, földcsuszamlás okozta kár;

2. első lakás: az ingatlan, ha megszerzése időpontjában a támogatást kérelmezők egyikének és a velük együtt költöző közeli hozzátartozóknak nincs, és azt megelőzően sem volt lakástulajdonhoz kapcsolódó és ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű joguk, valamint lakástulajdonuk, kivéve a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 2. § (4) bekezdés a) és c) pontjában foglalt lakástulajdont,

3. különös méltánylást érdemlő eset: a támogatott és családja élethelyzetében a visszatérítendő kamatmentes támogatás visszafizetésének időtartama alatt bekövetkezett előre nem látható rendkívüli változás, különösen: haláleset, baleset, betegség és az ebből következő létfenntartást veszélyeztető élethelyzet.”

3. § A Rendelet a következő 2/A. alcímmel egészül ki:

„2/A. Hatásköri rendelkezések

2/A. § (1) Az e rendeletben szabályozott támogatások esetében - a (2)-(3) bekezdés kivételével - átruházott hatáskörben a Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottsága (a továbbiakban: bizottság) dönt.

(2) A lakhatást veszélyeztető - elem kár esetén nyújtható támogatás összegéről, a visszafizetés módjáról és az egyéb feltételekről átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(3) A lakáscélú önkormányzati támogatásokhoz kapcsolódó elidegenítési tilalom és jelzálogjog törlésével, ranghely cseréjével kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére a polgármester jogosult.”

4. § A Rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a lakhatás feltételeinek javítása érdekében rászorultság alapján a rendeletben meghatározott feltételek szerint helyi támogatást biztosít:]

„b) első lakás építéséhez, vásárlásához,”

5. § A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Rászorultság alapján támogatásban részesíthető minden olyan igénylő, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének,

a) egyedül élő, gyermekét egyedül nevelő kérelmező, gyermektelen házaspár vagy élettárs esetén 600%-át,

b) gyermekes házaspár vagy élettárs esetén 500%-át, és

vagyonnal nem rendelkezik.”

6. § A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:

„(2) Helyi támogatás csak a Kormányrendelet szerinti méltányolható lakásigény felső határát meg nem haladó szoba számú, olyan lakóingatlanhoz adható, amelynek értéke a 25 millió forintot nem haladja meg.”

7. § A Rendelet a következő 5/A. §- 5/B. §-sal egészül ki:

„5/A. § Az önkormányzat által nyújtható valamennyi lakáscélú támogatás együttes összege,

a) a felépíteni vagy megvásárolni kívánt ingatlan bekerülési értékének, illetve vételárának,

b) lakóingatlan felújításának, korszerűsítésének, bővítésének kivitelezői költségvetése szerinti összegének

50%-át nem haladhatja meg.

5/B. § Az önkormányzat a megállapított helyi támogatás biztosítékául a visszatérítendő támogatás erejéig jelzálogjogot, a vissza nem térítendő támogatás esetében 5 évre szóló elidegenítési tilalmat jegyeztet be az ingatlan-nyilvántartásba.”

8. § A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A támogatás iránt benyújtott kérelem elbírálása önkormányzati hatósági ügy.

(2) Az e rendeletben szabályozott lakáscélú helyi támogatások iránti kérelmek folyamatosan az 1-3. mellékletek szerinti nyomtatványokon terjeszthetőek elő a Paksi Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal). A kérelmező és családja vagyoni helyzetéről az 5. melléklet szerinti nyomtatványon kell nyilatkozni.

(3) A kérelmező a kérelem benyújtásakor köteles saját és a vele együtt költöző családtagok vagyoni, jövedelmi viszonyairól igazolást becsatolni, vagy ha ez lehetetlen, akkor ezekről büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tenni.

(4) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a kérelmező és a vele együtt költöző családtagok nettó jövedelméről szóló igazolást,

b) ingatlanvagyon esetén adó- és értékbizonyítványt vagy forgalmi értékbecslést, tulajdont igazoló földhivatali határozat egyszerű másolatát,

c) házastársak esetén a házassági anyakönyvi kivonat egyszerű másolatát,

d) élettársak esetén a közjegyzői nyilvántartásba vételükről szóló okiratot, ennek hiányában azonos lakcímet igazoló hatósági igazolvány egyszerű másolatát,

e) lakás vásárlása esetén ügyvéd által ellenjegyzett adásvételi szerződést vagy előszerződést, ennek hiányában a tulajdonos (értékesítő szerv) igazolását a lakás szobaszámáról, alapterületéről, komfortfokozatáról és vételáráról,

f) lakás építése, bővítése, illetve engedély-, vagy bejelentés köteles felújítás esetén a végleges építési engedélyt, vagy az építéshatóság igazolását arról, hogy az egyszerű bejelentéshez kötött, építési tevékenység bejelentése megtörtént,

g) nem engedély- vagy bejelentés köteles lakásfelújítás esetén az építéshatóság igazolását, hogy a felújítás nem engedély- vagy bejelentés köteles,

h) a tényleges kivitelező által aláírt, elvégzendő munkálatokról szóló 30 napnál nem régebbi árajánlatot, vagy tervező, kivitelező által készített költségvetést vagy kivitelezői szerződést az elvégzendő munkálatokról,

i) a támogatott hozzájárulását, hogy a támogatás mértékéig jelzálogjog, elidegenítési tilalom kerüljön bejegyzésre,

j) a már korábban hitelt nyújtó pénzintézet hozzájárulását az önkormányzat jelzálogjogának, vagy az elidegenítési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez,

k) a rendelet 14. § a) pontjában foglalt esetben a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységének szakvéleményét a veszélyeztetettség mértékéről,

l) a rendelet 14. § b) pontjában foglalt esetben a katasztrófavédelem illetékes szervezetének műszaki vizsgálatáról készített jegyzőkönyvét,

m) a paksi önkormányzati adóhatóság helyi adótartozásról szóló nemleges adóigazolását,

n) különös méltánylást érdemlő esetben halotti anyakönyvi kivonat, orvosi iratok egyszerű másolatát,

o) a korszerűsíteni, felújítani, bővíteni kívánt ingatlanra szóló érvényes lakásbiztosítás egyszerű másolatát.”

9. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) A Polgármesteri Hivatal a lakáscélú helyi támogatásra vonatkozó kérelmekről nyilvántartást vezet.

(2) Az e rendeletben szabályozott formában és tartalommal benyújtott kérelmek esetében kerül sor a kérelmezők jövedelmi és vagyoni helyzetének, szociális körülményeinek helyszíni vizsgálatára.

(3) 5.000.000 Ft alatti értékű lakás vásárlása, felújítása esetén - a (2) bekezdésben szabályozottakon túl - az ingatlan állagának vizsgálata is szükséges, melyet a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége végez el.”

10. § A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Polgármesteri Hivatal a támogatást, a bizottság véglegessé vált határozata alapján, az illetékes pénzintézethez utalja át azzal a feltétellel, hogy csak kiegészítő jellegű, és abból csak a saját erő, a pénzintézeti kölcsön vagy más támogatás összegén felül hiányzó fedezet biztosítására használható fel, a többlet visszautalandó.”

11. § A Rendelet 8. § (2) bekezdés aa) és ab) alpontjában a „megállapodás” szövegrész helyébe a „véglegessé vált határozat” szöveg lép.

12. § A Rendelet 9. §-a a következő h) ponttal egészül ki:

[A támogatást egy összegben kell visszafizetni a Ptk-ban mindenkor érvényes kamatokkal és az ügyintézés költségével együtt, ha]

„h) a támogatásban részesített a visszatérítendő támogatás tekintetében fizetési kötelezettségét 6 hónapon keresztül folyamatosan nem teljesíti, és a 9/A. § szerinti kérelmet sem terjeszt elő.”

13. § A Rendelet a következő 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A. § Amennyiben a visszatérítendő támogatásban részesített életkörülményeiben kedvezőtlen változás következik be, különös méltánylást érdemlő esetben a támogatott kérelmére

a) legfeljebb két évre fizetési halasztás, vagy

b) a támogatásról szóló határozatban foglaltnál legfeljebb két évvel hosszabb időtartamú részletfizetés engedélyezhető.”

14. § A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A részletfizetés időtartama legfeljebb 5 év.”

15. § A Rendelet 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége - a 14. § a) pontjában foglalt esetben - a veszélyeztetettség mértékéről szakvéleményt ad, valamint ellenőrzi a szakszerű helyreállítási, tömedékelési, illetve egyéb munkák elvégzését.”

16. § A Rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § (1) Rászorultság alapján Paks városban megvalósuló első lakás építéséhez, vásárlásához támogatásban részesíthető minden olyan fiatal házaspár, amelynek tagjai a kérelem benyújtásának időpontjában nem töltötték be a 40. életévüket.”

17. § A Rendelet 19. §-ában szereplő „300.000” szövegrész helyébe az „500.000” szöveg lép.

18. § A Rendelet 5. § (3) bekezdésében, a 8/A. § (1) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében a „megállapodás aláírását” szövegrészek helyébe a „határozat véglegessé válását” szöveg lép.

19. § (1) A Rendelet 1-3. mellékletei helyébe az 1-3. mellékletek lépnek.

(2) A Rendelet a 4. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

20. § Hatályát veszti a Rendelet 4. § (2) bekezdése, 13. § (4) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, 17. §-a., 18. § (2) bekezdése.

21. § (1) Ez a rendelet 2020. április 1-jén lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit a rendelet hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Paks, 2020. március 13.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. március 13-án kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

1. melléklet a 11/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kérelem a lakásépítés, vásárlás és felújítás helyi támogatására

Az igénylő adatai: A házastárs adatai
1. Név: _______________________________________________________________________________
(asszonyoknál leánykori név is)
2. Lakóhelyének
címe: _______________________________________________________________________________
____________ em. ____________ ajtó ____________ em. ____________ ajtó
2. Bejelentkezés ideje: _______________________________________________________________________________
3. Ha nem az állandó lakásukban laknak, tényleges lakóhelyük, tartózkodási helyük címe:
_______________________________________________________________________________
____________ em. ____________ ajtó ____________ em. ____________ ajtó
Bejelentkezés ideje: _______________________________________________________________________________
4. a) Az igénylő (házastárs) által lakott lakás szobaszáma: _______________________________________________________
alapterület _________ m2 komfortfokozata: _________________________________
b) A lakást milyen minőségben használja: főbérlő, bérlőtárs, tulajdonos, családtag, albérlő, egyéb éspedig:
_______________________________________________________________________________________________
c) A lakás tulajdonviszonyai:
- állami, önkormányzati bérlakás, szolgálati lakás, vállalati bérlakás, nyugdíjasházi lakás, szobabérlet, egyéb, éspedig:
- az állampolgárok tulajdonában álló: önkormányzati értékesítésű (szövetkezeti) lakás, telepszerű társasházlakás, egyedi társasházlakás, öröklakás, családi ház, sorházi lakás
d) Az igénylőnek vagy házastársának (élettársának) 5 éven belül (a jelenlegin kívül) volt-e önálló lakása:
igen nem
Ha igen, az előző lakás(ok) címe, szobaszáma, komfortfokozata, alapterülete, megszűnés jogcíme:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Az előző lakását:
- elcserélte, elidegenítette, bérleti jogviszonyát lemondta, bérleti (tulajdonosi) jogviszonya más módon szűnt meg éspedig:
_______________________________________________________________________________
melyik évben: _______________________________________________________________________________
5. Mihez kéri a támogatást?
a) személyi tulajdonú lakás
- építéséhez
- arra jogosult szerv jelölése alapján történő vásárláshoz
- más személy tulajdonában álló lakás vásárlásához
- első lakás vásárlásához
- első lakás építéséhez
b) önerőből megvalósuló
- emeletráépítéshez,
- tetőtér-beépítéshez
c) Egyébhez, éspedig (bővítés, felújítás, komfortosítás, korszerűsítés, megváltás):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
6. a) Az építeni (vásárolni, bővíteni, felújítani, stb.) tervezett ingatlan címe:
_______________________________________________________________________________
b) jellege: (telepszerű, vagy egyedi társas, családi ház, stb.)
_______________________________________________________________________________
c) Lakószobáinak száma: __________ db, félszobáinak száma: __________ db
d) A lakás alapterülete: __________ m2, komfortfokozata: ________________
e) A lakást (építési lehetőséget) juttató szerv, illetve más személy tulajdonában álló lakás vásárlása esetén a tulajdonos neve, címe:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
- a kijelölésről szóló intézkedés száma: ______________________________________
- a (szerződés) kelte: ________év_______________hó_______________________nap
7. Az ingatlan értékesítési ára (vételára), illetve
a költségvetés szerinti bekerülési költség összege: _________________________ Ft
Ebből:
a) lakásépítési, otthonteremtési kedvezmény összege: _________________________ Ft
b) kiegészítő kamattámogatású hitel: _________________________ Ft
c) állami kezességvállalással biztosított hitel: _________________________ Ft
d) egyéb pénzintézeti hitel (jelzáloglevél kamattámogatása): _________________________ Ft
e) pénzintézeti hitel állami támogatás nélkül: _________________________ Ft
f) munkáltatói (várható) támogatás: _________________________ Ft
g) saját megtakarítás összege: _________________________ Ft
h) fedezetlen költség összege: _________________________ Ft
i) az igényelt támogatás összege: _________________________ Ft
Az igénylő Házastársa (élettársa)
8. Jelenlegi munkahelyének megnevezése és címe:
foglalkozása:
9. Az igénylő és házastársa fiatal házas, mert egyikük sem töltötte be a 40. életévét:
igen nem
10. Az igénylővel és házastársával az épített (vásárolt) vagy telek esetén a felépítendő lakásba költöző (illetve felújítás ... stb. esetén bentlakó) családtagok adatai:
Név Szül. ideje
(év, hó, nap),
anyja neve
TAJ szám, állampolgárság Átlagos havi jövedelme
Ft/hó
a) Igénylő:
b) Házastárs(élettárs):
c) Gyermekeik:
d)
e)
f)
g)
Az igénylővel költöző egyéb személyek:
h)
i)
11. Költözők (bentlakók) száma összesen: __________________fő,
összjövedelme: __________________Ft/hó
- Egy főre jutó havi jövedelem: _________________ Ft
12. A lakásépítéshez (vásárláshoz) a támogatást azért kérem, mert:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Nyilatkozat

Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a kérelemben közölt adatok megfelelnek a valóságnak, és

- a családtagok közül eddig senki nem részesült helyi támogatásban.

- támogatásban ____________ évben _____________________Ft összegben részesültünk. * 

Paks,______________________________

_____________________________ _____________________________
igénylő házastárs (élettárs)

A kérelemhez mellékelni kell:

- a kérelmező és a vele együtt költöző családtagok nettó jövedelméről szóló igazolást,

- 5.melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot,

- ingatlanvagyon esetén adó- és értékbizonyítványt vagy forgalmi értékbecslést, tulajdont igazoló földhivatali határozat egyszerű másolatát,

- házastársak esetén a házassági anyakönyvi kivonat egyszerű másolatát,

- élettársak esetén a közjegyzői nyilvántartásba vételükről szóló okiratot, ennek hiányában azonos lakcímet igazoló hatósági igazolvány egyszerű másolatát,

- lakás vásárlása esetén ügyvéd által ellenjegyzett adásvételi szerződést vagy előszerződést, ennek hiányában a tulajdonos (értékesítő szerv) igazolását a lakás szobaszámáról, alapterületéről, komfortfokozatáról és vételáráról,

- lakás építése, bővítése, illetve engedély-, vagy bejelentés köteles felújítás esetén a végleges építési engedélyt, vagy az építéshatóság igazolását arról, hogy az egyszerű bejelentéshez kötött, építési tevékenység bejelentése megtörtént,

- nem engedély- vagy bejelentés köteles lakásfelújítás esetén az építéshatóság igazolását, hogy a felújítás nem engedély- vagy bejelentés köteles,

- a tényleges kivitelező által aláírt, elvégzendő munkálatokról szóló 30 napnál nem régebbi árajánlatot, vagy tervező, kivitelező által készített költségvetést vagy kivitelezői szerződést az elvégzendő munkálatokról,

- a támogatott hozzájárulását, hogy a támogatás mértékéig jelzálogjog, elidegenítési tilalom kerüljön bejegyzésre,

- a már korábban hitelt nyújtó pénzintézet hozzájárulását az önkormányzat jelzálogjogának, vagy az elidegenítési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez,

- a rendelet 14. § a) pontjában foglalt esetben a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységének szakvéleményét a veszélyeztetettség mértékéről,

- a rendelet 14. § b) pontjában foglalt esetben a katasztrófavédelem illetékes szervezetének műszaki vizsgálatáról készített jegyzőkönyvét,

- a paksi önkormányzati adóhatóság helyi adótartozásról szóló nemleges adóigazolását,

- a korszerűsíteni, felújítani, bővíteni kívánt ingatlanra szóló érvényes lakásbiztosítás egyszerű másolatát.”

2. melléklet a 11/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kérelem a lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatásra

Az igénylő adatai: A házastárs adatai
1. Név:
(asszonyoknál leánykori név is)
2. Lakóhelyének
címe:
em. ajtó em. ajtó
Bejelentkezés ideje:
3. Ha nem az állandó lakásukban laknak, tényleges lakóhelyük, tartózkodási helyük címe:
em. ajtó em. ajtó
Bejelentkezés ideje:
4. a) Az érintett ingatlan
Lakószobáinak száma: ________________db, félszobáinak száma: ________________db
A lakás alapterülete: ____________________m2, komfortfokozata: ______________________
b) Tulajdonosai:
5. Az ingatlan helyreállítási költsége összesen: Ft
Ebből:
a) pénzintézettől várható változó kamatozású kölcsön állami támogatás nélkül: Ft
b) az igénylő munkáltatójától kapott munkáltatói támogatás összege: Ft
c) az igénylő házastársának munkáltatójától kapott munkáltatói támogatás összege Ft
d) saját megtakarítás összege: Ft
e) fedezetlen költség összege: Ft
f) az igényelt támogatás összege: Ft
Az igénylő Házastársa (élettársa)
6. Jelenlegi munkahelyének megnevezése és címe:
foglalkozása:
7. Családtagok adatai:
Név Szül. ideje
(év, hó, nap),
anyja neve
TAJ száma, állampolgársága Átlagos havi jövedelme
Ft/hó
a) Igénylő:
b) Házastársa (élettársa):
c) Gyermekeik:
d)
e)
f)
g)
Az igénylővel költöző egyéb személyek:
h)
i)
Költözők (bentlakók) száma összesen: _______________fő
összjövedelme: _______________ Ft/hó
Egy főre jutó havi jövedelem:____________ Ft/hó
8. A kérelem indokolása, illetve a megtörtént káresemény rövid leírása:
A támogatást azért kérem, mert:

Nyilatkozat

Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a kérelemben közölt adatok megfelelnek a valóságnak, és

- a családtagok közül eddig senki nem részesült helyi támogatásban.

- támogatásban ____________ évben _____________________Ft összegben részesültünk. * 

Paks, _____________________

_____________________
igénylő
_____________________
házastárs (élettárs)

A kérelemhez mellékelni kell:

- a kérelmező és a vele együtt költöző családtagok nettó jövedelméről szóló igazolást,

- az 5.melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot,

- ingatlanvagyon esetén adó- és értékbizonyítványt vagy forgalmi értékbecslést, tulajdont igazoló földhivatali határozat egyszerű másolatát,

- házastársak esetén a házassági anyakönyvi kivonat egyszerű másolatát,

- élettársak esetén a közjegyzői nyilvántartásba vételükről szóló okiratot, ennek hiányában azonos lakcímet igazoló hatósági igazolvány egyszerű másolatát,

- lakás építése, bővítése, illetve engedély-, vagy bejelentés köteles felújítás esetén a végleges építési engedélyt, vagy az építéshatóság igazolását arról, hogy az egyszerű bejelentéshez kötött, építési tevékenység bejelentése megtörtént,

- nem engedély- vagy bejelentés köteles lakásfelújítás esetén az építéshatóság igazolását, hogy a felújítás nem engedély- vagy bejelentés köteles,

- a tényleges kivitelező által aláírt, elvégzendő munkálatokról szóló 30 napnál nem régebbi árajánlatot, vagy tervező, kivitelező által készített költségvetést vagy kivitelezői szerződést az elvégzendő munkálatokról,

- a támogatott hozzájárulását, hogy a támogatás mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre,

- a már korábban hitelt nyújtó pénzintézet hozzájárulását az önkormányzat jelzálogjogának ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez,

- a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységének szakvéleményét a veszélyeztetettség mértékéről,

- a katasztrófavédelem illetékes szervezetének műszaki vizsgálatáról készített jegyzőkönyvét,

- a paksi önkormányzati adóhatóság helyi adótartozásról szóló nemleges adóigazolását,

- érvényes lakásbiztosítás egyszerű másolatát. ”

3. melléklet a 11/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kérelem fiatal házaspárok első lakáshoz jutásának önkormányzati támogatására

Az igénylő adatai:
A házastárs adatai
1. Név:
(asszonyoknál leánykori név is)
2. Lakóhelyének
címe:
em. ajtó em. ajtó
Bejelentkezés ideje:
3. Ha nem az állandó lakásukban laknak, tényleges lakóhelyük, tartózkodási helyük címe:
em. ajtó em. ajtó
Bejelentkezés ideje: ____________________
4. a) Az igénylő (házastárs) által lakott lakás szobaszáma:
alapterülete: m2 komfortfokozata:
b) A lakást milyen minőségben használja: főbérlő, bérlőtárs, tulajdonos, családtag, albérlő, egyéb éspedig:
c) A lakás tulajdonviszonyai:
- állami, önkormányzati bérlakás, szolgálati lakás, vállalati bérlakás, nyugdíjasházi lakás, szobabérlet, egyéb, éspedig:
- társadalmi: szövetkezet, egyesület vagy más - nem állami szerv tulajdonában van:
- az állampolgárok tulajdonában álló: önkormányzati értékesítésű (szövetkezeti) lakás, telepszerű társasházlakás, egyedi társasházlakás, öröklakás, családi ház, sorházi lakás
5. Mihez kéri a támogatást?
személyi tulajdonú lakás
- vásárlásához,
- építéséhez,
- arra jogosult szerv jelölése alapján történő vásárláshoz,
- más személy tulajdonában álló lakás vásárlásához
6. a) Az építeni, vásárolni tervezett ingatlan címe:
b) jellege: (telepszerű, vagy egyedi társas, családi ház, stb.)
c) Lakószobáinak száma: db, félszobáinak száma: ___________________________________db
d) A lakás alapterülete: _______________m2, komfortfokozata: _________________________
e) A lakást (építési lehetőséget) juttató szerv, illetve más személy tulajdonában álló lakás vásárlása esetén a tulajdonos neve, címe:
- a kijelölésről szóló intézkedés száma:
- a (szerződés) kelte: _____________év________________hó _____________nap
7. Az ingatlan értékesítési ára (irányára), illetve
a költségvetés szerinti bekerülési költség összege: Ft
Ebből:
a) lakásépítési, otthonteremtési kedvezmény összege: Ft
b) kiegészítő kamattámogatású hitel: Ft
c) állami kezességvállalással biztosított hitel: Ft
d) egyéb pénzintézeti hitel (jelzáloglevél kamattámogatása): Ft
e) pénzintézeti hitel állami támogatás nélkül: Ft
f) munkáltatói (várható) támogatás: Ft
g) saját megtakarítás összege: Ft
h) fedezetlen költség összege: Ft
i) az igényelt támogatás összege: Ft
Az igénylő Házastársa (élettársa)
8. Jelenlegi munkahelyének megnevezése és címe:
foglalkozása:
9. Az igénylő és házastársa fiatal házas, mert egyikük sem töltötte be a 40. életévét:
igen nem
Házasságkötés időpontja:_________________________________________________
10. Az igénylővel és házastársával az épített (vásárolt) vagy telek esetén a felépítendő lakásba költöző családtagok adatai:
Név Szül. ideje
(év, hó, nap),
anyja neve
TAJ száma, állampolgársága Átlagos havi jövedelme
Ft/hó
a) Igénylő:
b) Házastárs (élettárs):
c) Gyermekeik:
d)
e)
f)
g)
Az igénylővel költöző egyéb személyek:
h)
i)
11. Fiatal házasok által vállalt gyermek (gyermekek száma):12. Költözők (bentlakók) száma összesen: _______________fő,
összjövedelme: _______________Ft/hó
Egy főre jutó havi jövedelem: _____________Ft
13. A lakásépítéshez (vásárláshoz) a támogatást azért kérem, mert:

Nyilatkozat

Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a kérelemben közölt adatok megfelelnek a valóságnak, és

- a családtagok közül eddig senki nem részesült helyi támogatásban.

- támogatásban ____________ évben _____________________Ft összegben részesültünk. * 

Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük továbbá, hogy nekünk külön-külön, vagy együttesen jelenleg nincs és korábban sem volt lakástulajdonunk, résztulajdonunk, illetőleg állandó lakáshasználati jogunk.

Jelenlegi lakóhelyünkön a ............................................................................... cím alatti lakást ........................................................... minőségben használjuk.

Paks,_______________________________

igénylő házastárs

A kérelemhez mellékelni kell:

- a kérelmező és a vele együtt költöző családtagok nettó jövedelméről szóló igazolást,

- az 5. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot,

- ingatlanvagyon esetén adó- és értékbizonyítványt vagy forgalmi értékbecslést, tulajdont igazoló földhivatali határozat egyszerű másolatát,

- házastársak esetén a házassági anyakönyvi kivonat egyszerű másolatát,

- lakás vásárlása esetén ügyvéd által ellenjegyzett adásvételi szerződést vagy előszerződést, ennek hiányában a tulajdonos (értékesítő szerv) igazolását a lakás szobaszámáról, alapterületéről, komfortfokozatáról és vételáráról,

- lakás építése esetén a végleges építési engedélyt, vagy az építéshatóság igazolását arról, hogy az egyszerű bejelentéshez kötött, építési tevékenység bejelentése megtörtént,

- lakásépítés esetén a tényleges kivitelező által aláírt, elvégzendő munkálatokról szóló 30 napnál nem régebbi árajánlatot, vagy tervező, kivitelező által készített költségvetést vagy kivitelezői szerződést az elvégzendő munkálatokról,

- a támogatott hozzájárulását, hogy a támogatás mértékéig elidegenítési tilalom kerüljön bejegyzésre,

- a már korábban hitelt nyújtó pénzintézet hozzájárulását az önkormányzat jelzálogjogának, vagy az elidegenítési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez,

- a paksi önkormányzati adóhatóság helyi adótartozásról szóló nemleges adóigazolását.”

4. melléklet a 11/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Vagyonnyilatkozat
szociális ellátás igénybevételéhez

A kérelmező személyi adatai

Neve: .........................................................................................................................

Születési neve: ............................................................................................................

Anyja neve: ................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ..........................................................................................

Lakóhely: ...................................................................................................................

Tartózkodási hely: .......................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ...........................................................................

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték: *  .......................................... Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:................................................... (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom.)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték: *  .......................................... Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:................................................... (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom.)

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület vagy épületrész tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: ............................ .............................................................. (pl zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs)

címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték: *  .......................................... Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:................................................... (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom.)

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték: *  .......................................... Ft

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:................................................... (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom.)

II. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű: ’

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám

a szerzés ideje: .............................................................

Becsült forgalmi érték: *  .......................................... Ft

A gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:........................

(pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzembentartói jog.)

A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn: igen/nem

(a megfelelő aláhúzandó)

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb gépjármű:

.............................. típus .................. rendszám

a szerzés ideje: ............................................................. gyártás éve:................................

Becsült forgalmi érték: * .......................................... Ft

A gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:........................

(pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzembentartói jog.)

III. Nyilatkozatok

1. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy

a) fizetési számlával nem rendelkezem, vagy

b) az alábbi fizetési számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő):

- Pénzforgalmi szolgáltató

neve: .........................................................................................................................

fizetési számla száma: ................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg .....................................................................................

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .................................................................................

fizetési számla száma: ................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg .....................................................................................

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .................................................................................

fizetési számla száma: .................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ......................................................................................

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ..................................................................................

fizetési számla száma: .................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ......................................................................................

2. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy a velem együttélő közeli hozzátartozóm

a) fizetési számlával nem rendelkezik, vagy

b) az alábbi fizetési számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő):

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .................................................................................

fizetési számla száma: ................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg .....................................................................................

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: .................................................................................

fizetési számla száma: .................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ......................................................................................

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ..................................................................................

fizetési számla száma: .................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ......................................................................................

- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ..................................................................................

fizetési számla száma: .................................................................................................

fizetési számlán kezelt összeg ......................................................................................

3. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a hatóság a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a fizetési számlán kezelt összeg tekintetében.

4. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

............................................. év ..................... hó ............ nap ...................................

..........................................................
aláírás

Megjegyzés: A vagyoni helyzet vizsgálatakor nem kell figyelembe venni az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékeként a fizetési számlára befizetett összeget. Ha a kérelmező vagy vele együtt élő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Ha a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni.”


  Vissza az oldal tetejére