Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelete

a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról * 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Humánpolitikai Bizottság, valamint Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1-20. § * 

21. § (1) Ez a rendelet 2020. április 1-jén lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit a rendelet hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Paks, 2020. március 13.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. március 13-án kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

1-4. melléklet a 11/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére