Paks Város Önkormányzata képviselő-testületének 17/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díjáról * 

Paks Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díját a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.

2. § (1) Ez a rendelet 2020. április 1-jén lép hatályba.

(2) * 

Paks, 2020. március 13.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. március 13-án kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

1. melléklet a 17/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Szociális és gyermekjóléti intézmények intézményi térítési díja

1. Gyermekek napközbeni ellátása (a díjak ÁFA nélkül értendők)
1.1 Bölcsőde 0 Ft
2. Gyermekétkeztetés (a díjak ÁFA nélkül értendők)
2.1.1. bölcsőde 357 Ft
2.1.2.1. óvoda 436 Ft
2.1.2.2. iskola 502 Ft
2.1.2.3. kollégium 825 Ft
2.1.3. csak ebéd
2.1.3.1. általános iskola 317 Ft
2.1.3.2. középiskola 390 Ft
3. Táplálék allergiás gyermekétkeztetés (a díjak ÁFA nélkül értendők)
3.1 csak ebéd
3.1.1. bölcsőde 359 Ft
3.1.2. óvoda 392 Ft
3.1.3. iskola 466 Ft
3.2. tízórai, ebéd, uzsonna
3.2.1. bölcsőde 398 Ft
3.2.2. óvoda 573 Ft
3.2.3. iskola 672 Ft
4. Szociális szakosított ellátás (a díjak ÁFA-val értendők)
4.1. Idősek otthona
4.1.1. napi 3 850 Ft

  Vissza az oldal tetejére