Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2020. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 29/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról*

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-2. § * 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. július 15-től alkalmazni kell.

Paks, 2020. szeptember 11.

Szabó Péter s. k. Dr. Blazsek Balázs s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020. szeptember 11-én kihirdetésre került.

Dr. Blazsek Balázs s. k.
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére